1. Pitanje broj: #38835

  U okviru mog preduzeca sam premestena u drugo mesto sa radom. Registarski broj nove rj jedinice se razlikuje od prethodne, te me interesuje da li cu ostvarivati zdravstveno osiguranje u mestu boravka ili mestu zaposlenja. Odnosno gde cu biti prijavljena?

  Odgovoreno: 06. 10. 2009.
  • Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja "Sl. glasnik RS" br. 56/2009, članom 3. predviđeno je da svojstvo osiguranog lica utvrđuje matična filijala na osnovu prijave na obavezno zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: prijava) koju podnosi pravno ili fizičko lice u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.
   Za osiguranike iz člana 17. stav 1. tačka 1) i 2), tačka 4)-8), tačka 10), 11) i 13), tačka 15)-18), tačka 21) i tačka 24) zakona, u slučaju kada je mesto prebivališta osiguranika na području jedne filijale, a sedište obveznika uplate doprinosa na području druge filijale, matična filijala je filijala na čijem području osiguranik ima prebivalište.
   Za osiguranike iz člana 17. stav 1. tačka 3) zakona u slučaju kada postoji razlika u mestu prebivališta osiguranika u odnosu na sedište obveznika uplate doprinosa, matična filijala je filijala na čijem području je sedište obveznika uplate doprinosa.
   Za osiguranike iz člana 17. stav 1. tačka 14) zakona u slučaju kada postoji razlika u mestu prebivališta osiguranika u odnosu na sedište obveznika uplate doprinosa, matična filijala je filijala na čijem području je sedište omladinske, odnosno studentske zadruge.
   Izuzetno od stava 2. ovog člana, za osiguranika stranog državljanina iz člana 17. stav 1. tač. 10) i 24) zakona, koji nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije, matična filijala je filijala na čijem području strani državljanin ima boravište.
   Takođe, član za istog pravilnika predviđa za osiguranike iz člana 17. stav 1. tačka 1) i 2), tačka 4)-8), tačka 10), 11) i 13), tačka 15)-18), tačka 21) i tačka 24) zakona, da u slučaju kada na području filijale postoji razlika u mestu prebivališta osiguranika i sedišta obveznika uplate doprinosa, prijava na obavezno zdravstveno osiguranje za osiguranika stranog državljanina iz člana 17. stav 1. tačka 10) i 24) zakona, koji nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Ostavite komentar