Hirurška stanja sa ortopedijom

Povrede vratnog dela kičmenog stuba

Povrede vratnog dela kičmenog stuba su relativno česte i oko 20% povreda kičmenog stuba se dešava u ovoj regiji.

Pročitajte >>>

Povrede torakolumbalnog dela kičmenog stuba

Najveći broj povreda kičmenog stuba se dešava na prelazu torakalnog u lumbalni deo kičme. Uglavnom se radi o prelomima tela pršljena i o luksacionim prelomima.

Pročitajte >>>

Povrede meniskusa kolena (Laesio menisci medialis/lateralis genus)

Meniskusi su polumesečaste hrskavice koje imaju značajnu ulogu u kolenom zglobu. Povrede meniskusa najčešće nastaju kod sportista. Udružene su sa povredama ligamentarnog aparata kolenog zgloba. Povreda medijalnog meniskusa je najčešća...

Pročitajte >>>

Izvučeni lakat (Pronatio dolorosa)

Izvučeni lakat (bolna pronacija, subluksacija glavice radijusa) predstavlja veoma čestu povredu kod male dece između prve i pete godine života.

Pročitajte >>>

Interkondilarni prelomi humerusa (Fractura intercondylaris humeri)

Interkondilarni prelomi humerusa (ramenjača, nadlaktna kost) nastaju kakteristično kod starijih osoba i nastaju padom na vrh lakta pri čemu olekranon (gornji okrajak ulne – podlaktne kosti) udara u distalni deo...

Pročitajte >>>

Interkondilarni prelomi butne kosti (Fractura intercondylaris femoris)

Interkondilarni prelomi butne kosti su retki kominutivni prelomi koji se klasično označavaju kao T ili Y prelomi, prema položaju fragmenata na rendgenskom snimku. Ova vrsta preloma najčešće nastaje u saobraćajnim...

Pročitajte >>>

Iščašenje (Luxatio)

Iščašenje je skup povreda jednog zgloba pri čemu dolazi do rascepa kapsule, prekida ligamenata, kao i do dislokacije zglobnih površina pod uticajem spoljne sile.

Pročitajte >>>

Iščašenje zgloba ramena (Luxatio art. glenohumeralis)

Iščašenje zgloba ramena je najčešće traumatsko iščašenje kod čoveka.

Pročitajte >>>

Iščašenje sternoklavikularnog zgloba (luxatio art.sternoclavicularis)

Iščašenje sternoklavikularnog zgloba ( luxatio art.sternoclavicularis) najčešće nastaje kao posledica indirektnog dejstva sile na spoljašnju stranu ramena ili duž abdukovane nadlaktice.

Pročitajte >>>

Iščašenje skočnog zgloba (luxatio articulatio talocruralis)

Iščašenje skočnog zgloba nastaje kada se pokidaju svi ligamenti skočnog zgloba. Luksacija talusa (gležanj, skočna kost) može biti izolovana, ili udružena sa prelomom. Izolovane luksacije talusa su uvek prednje ili...

Pročitajte >>>