Hirurška stanja sa ortopedijom

Prelomi lopatice (Fractura scapulae)

Prelomi lopatice su najčešće benigni, osim onih preloma koji direktno ili indirektno ugrožavaju zglobnu čašicu i tako utiču na zglob ramena.

Pročitajte >>>

Prelomi kosti podlaktice udruženi sa iščašenjem

Postoje dva tipa povreda u kojima je prelom jedne kosti podlaktice udružen sa iščašenjem druge. To su Monteđijev prelom koji se češće javlja i Galeacijev prelom koji je ređi.

Pročitajte >>>

Prelomi kondila butne kosti (Fractura condyli medialis/lateralis)

Prelomi kondila butne kosti nastaju pod dejstvom direktne ili indirektne sile.

Pročitajte >>>

Prelomi kondila tibije (Fractura condily tibiae)

Prelomi kondila tibije, platoa tibije ( fractura condily tibiae) najčešće nastaju pri padu sa visine pri potpuno opruženom kolenu ili direktnim udarom u gornji deo potkolenice. Prelomi kondila tibije su...

Pročitajte >>>

Prelomi kondila humerusa (Fractura condyli humeri lateralis/medialis)

Prelomi kondila humerusa (kost nadlaktice) predstavljaju tešku povredu lakta i najčešće se sreću kod dece.

Pročitajte >>>

Prelomi ključne kosti (Fractura claviculae)

Prelomi ključne kosti čine oko 10% svih preloma gornjeg ekstremiteta.

Pročitajte >>>

Prelomi gornjeg okrajka humerusa

Prelomi gornjeg okrajka humerusa (ramenjača, nadlaktna kost) nastaju najčešće kod starijih osoba.

Pročitajte >>>

Prelomi glavice radijusa (Fractura capituli radii)

Prelomi glavice radijusa (radijus – žbica, podlaktna kost) nastaju pri padu na ispruženu ruku pri čemu glavica radijusa udara i lomi se o kapitulum humerusa ( nadlaktna kost). Ovo je...

Pročitajte >>>

Prelom glave butne kosti (Fractura capitis femoris)

Prelomi glave butne kosti su retki i najčešće su udruženi sa prelomom acetabuluma i iščašenjem zgloba kuka.

Pročitajte >>>

Prelomi falangi prstiju stopala (Fractura phalnagis/proximalis/medialis/distalis)

Prelomi falangi prstiju stopala ( fractura phalnagis/proximalis/medialis/distalis) nastaju najčešće prilikom pada teškog predemta na prste stopala ili usled udarca prstima o čvrst predmet.

Pročitajte >>>

Prelomi distalnog okrajka tibije (Fractura cruris partis distalis tibiae intraarticularis )

Prelomi distalnog okrajka tibije (ractura cruris partis distalis tibiae intraarticularis ) pripadaju grupi intraartikularnih preloma.

Pročitajte >>>

Prelomi dijafize tibije i fibule (Fractura diaphyseos cruris)

Prelomi dijafize tibije i fibule ( kosti potkolenice) spadaju u najčešće prelome dugih kostiju. Otvoreni prelomi potkolenice su veoma česti, češći od svih otvorenih preloma drugih kostiju.

Pročitajte >>>

Prelomi dijafize humerusa (Fractura diaphyseos humeri)

Prelomi dijafize humerusa (humerus – ramenjača, nadlaktna kost) nastaju najčešće kao posledica povreda u saobraćajnim nesrećama ili pri padu u toku svakodnevnih aktivnosti.

Pročitajte >>>

Prelomi dijafize butne kosti (Fractura diaphyseos femoris)

Prelomi dijafize butne kosti nastaju pod dejstvom snažne traume, najčešće u saobraćajnim nesrećama, pri padu sa visine ili pod dejstvom vatrenog oružja.

Pročitajte >>>

Prelomi čašice (Fractura pattelae)

Prelomi čašice kolena spadaju u grupu intraartikularnih preloma i najčešće nastaju direktnim dejstvom sile pri padu na prednji deo kolena, a ređe pri nagloj i snažnoj kontrakciji mišića kvadricepsa.

Pročitajte >>>