Hirurška stanja sa ortopedijom

Prelomi oba prstena karlice-multipli prelomi

Prelomi oba prstena karlice dovode do značajnog oštećenja stabilnosti karličnog prstena i nastaju bitne dislokacije cele polovine karlice. Prelomna linija napred može da ide kroz pubične kosti ili simfizu, a...

Pročitajte >>>

Prelomi navikularne kosti (Fractura ossis navicularis)

Prelomi navikularne kosti su najčešći od svih preloma kostiju ručja i sreću se u oko 85% slučajeva.

Pročitajte >>>

Prelomi metatarzalnih kostiju (Fractura ossis metatarsalis)

Prelomi metatarzalnih kostiju nastaju kao rezultat direktnog dejstva sile, najčešće nakon pada sa visine ne prednji deo stopala, nakon prelaska točka preko stopala ili pada teških predmeta na stopalo. Prelomi...

Pročitajte >>>

Prelomi lopatice (Fractura scapulae)

Prelomi lopatice su najčešće benigni, osim onih preloma koji direktno ili indirektno ugrožavaju zglobnu čašicu i tako utiču na zglob ramena.

Pročitajte >>>

Prelomi kosti podlaktice udruženi sa iščašenjem

Postoje dva tipa povreda u kojima je prelom jedne kosti podlaktice udružen sa iščašenjem druge. To su Monteđijev prelom koji se češće javlja i Galeacijev prelom koji je ređi.

Pročitajte >>>

Prelomi kondila butne kosti (Fractura condyli medialis/lateralis)

Prelomi kondila butne kosti nastaju pod dejstvom direktne ili indirektne sile.

Pročitajte >>>

Prelomi kondila tibije (Fractura condily tibiae)

Prelomi kondila tibije, platoa tibije ( fractura condily tibiae) najčešće nastaju pri padu sa visine pri potpuno opruženom kolenu ili direktnim udarom u gornji deo potkolenice. Prelomi kondila tibije su...

Pročitajte >>>

Prelomi kondila humerusa (Fractura condyli humeri lateralis/medialis)

Prelomi kondila humerusa (kost nadlaktice) predstavljaju tešku povredu lakta i najčešće se sreću kod dece.

Pročitajte >>>

Prelomi ključne kosti (Fractura claviculae)

Prelomi ključne kosti čine oko 10% svih preloma gornjeg ekstremiteta.

Pročitajte >>>

Prelomi gornjeg okrajka humerusa

Prelomi gornjeg okrajka humerusa (ramenjača, nadlaktna kost) nastaju najčešće kod starijih osoba.

Pročitajte >>>