Hirurška stanja sa ortopedijom

Prelomi skočne kosti (Fractura tali)

Prelomi skočne kosti se najčešće dešavaju u predelu tela ili vrata, a mogući su i razni oblici avulzionih preloma, kao i kompresivni prelomi gornje i donje površine talusa.

Pročitajte >>>

Prelomi prednjeg karličnog prstena (Fractura ossis pubis)

Prelomi prednjeg karličnog prstena su najčešće izolovani prelomi pubične ( fractura ossis pubis) ili išijadične kosti (fract ossis ischi) ili što je ređe prelom prednjeg prstena može biti odlomljen u...

Pročitajte >>>

Prelomi petne kosti (Fractura calcanei)

Prelomi petne kosti spadaju u najčešće prelome kostiju tarzusa. Prelomi kalkaneusa mogu biti intraartikularni i ekstraartikularni. Intrartikularni prelomi su znatno češći i čine oko dve trećine svih preloma kalkaneusa. Kompresivni,...

Pročitajte >>>

Prelomi olekranona (Fractura olecrani)

Olekranon predstavlja gornji okrajak ulne – podlaktne kosti.

Pročitajte >>>

Prelomi obe kosti podlaktice (Fractura antebrachi)

Prelomi obe kosti podlaktice su česti i kod dece i kod odraslih osoba.

Pročitajte >>>

Prelomi oba prstena karlice-multipli prelomi

Prelomi oba prstena karlice dovode do značajnog oštećenja stabilnosti karličnog prstena i nastaju bitne dislokacije cele polovine karlice. Prelomna linija napred može da ide kroz pubične kosti ili simfizu, a...

Pročitajte >>>

Prelomi navikularne kosti (Fractura ossis navicularis)

Prelomi navikularne kosti su najčešći od svih preloma kostiju ručja i sreću se u oko 85% slučajeva.

Pročitajte >>>

Prelomi metatarzalnih kostiju (Fractura ossis metatarsalis)

Prelomi metatarzalnih kostiju nastaju kao rezultat direktnog dejstva sile, najčešće nakon pada sa visine ne prednji deo stopala, nakon prelaska točka preko stopala ili pada teških predmeta na stopalo. Prelomi...

Pročitajte >>>

Prelomi lopatice (Fractura scapulae)

Prelomi lopatice su najčešće benigni, osim onih preloma koji direktno ili indirektno ugrožavaju zglobnu čašicu i tako utiču na zglob ramena.

Pročitajte >>>

Prelomi kosti podlaktice udruženi sa iščašenjem

Postoje dva tipa povreda u kojima je prelom jedne kosti podlaktice udružen sa iščašenjem druge. To su Monteđijev prelom koji se češće javlja i Galeacijev prelom koji je ređi.

Pročitajte >>>

Prelomi kondila butne kosti (Fractura condyli medialis/lateralis)

Prelomi kondila butne kosti nastaju pod dejstvom direktne ili indirektne sile.

Pročitajte >>>

Prelomi kondila tibije (Fractura condily tibiae)

Prelomi kondila tibije, platoa tibije ( fractura condily tibiae) najčešće nastaju pri padu sa visine pri potpuno opruženom kolenu ili direktnim udarom u gornji deo potkolenice. Prelomi kondila tibije su...

Pročitajte >>>

Prelomi kondila humerusa (Fractura condyli humeri lateralis/medialis)

Prelomi kondila humerusa (kost nadlaktice) predstavljaju tešku povredu lakta i najčešće se sreću kod dece.

Pročitajte >>>

Prelomi ključne kosti (Fractura claviculae)

Prelomi ključne kosti čine oko 10% svih preloma gornjeg ekstremiteta.

Pročitajte >>>

Prelomi gornjeg okrajka humerusa

Prelomi gornjeg okrajka humerusa (ramenjača, nadlaktna kost) nastaju najčešće kod starijih osoba.

Pročitajte >>>