Hirurška stanja sa ortopedijom

Uganuće (Distorsio)

Uganuće predstavlja povredu kapsuloligamentarnog aparata zgloba, usled grube mehaničke sile, koja dovodi do nekontrolisanog pokreta u zglobu koji prelazi fiziološku granicu elastičnosti.

Pročitajte >>>

Trohanterni prelomi butne kosti (Fractura trochanterica femoris)

Trohanterni prelomi su prelomi proksimalnog okrajka butne kosti, koji nastaju između velikog i malog trohantera (gornji okrajci butne kosti).

Pročitajte >>>

Traumatsko iščašenje čašice kolena (Luxatio patellae traumatica)

Traumatsko iščašenje čašice kolena nastaje najčešće pri snažnoj i nagloj kontrakciji četvoroglavog mišića natkolenice u trenutku kada je koleno savijeno.

Pročitajte >>>

Suprakondilarni prelomi humerusa (Fractura supracondylica humeri)

Suprakondilarni prelomi humerusa ( Fractura supracondylica humeri) najčešće nastaju kod dece.

Pročitajte >>>

Suprakondilarni prelom butne (Fractura supracondylica femoris)

Suprakondilarni prelom butne kosti najčešće nastaje pod dejstvom snažne sile pri padu ili udaru na savijeno koleno.

Pročitajte >>>

Subtrohanterni prelomi femura( Fractura subtrochanterica femoris)

Subtrohanterni prelomi femura zahvataju proksimalnu trećinu dijafize femura ( butna kost), koja se pruža pet centimetara distalno od malog trohantera.

Pročitajte >>>

Prelomi zadnjeg karličnog prstena

Prelomi zadnjeg karličnog prstena obuhvataju prelome bederne, krsne i repne kosti.

Pročitajte >>>

Prelomi vrata butne kosti (Fractura colli femiris)

Prelomi vrata butne kosti najčešće nastaju pri padu na kuk. Najčešće se sreće kod osoba preko šezdesete godine života kod kojih pored traume značajnu ulogu ima i prisutna osteoporoza. Kod...

Pročitajte >>>

Prelomi skočne kosti (Fractura tali)

Prelomi skočne kosti se najčešće dešavaju u predelu tela ili vrata, a mogući su i razni oblici avulzionih preloma, kao i kompresivni prelomi gornje i donje površine talusa.

Pročitajte >>>

Prelomi petne kosti (Fractura calcanei)

Prelomi petne kosti spadaju u najčešće prelome kostiju tarzusa. Prelomi kalkaneusa mogu biti intraartikularni i ekstraartikularni. Intrartikularni prelomi su znatno češći i čine oko dve trećine svih preloma kalkaneusa. Kompresivni,...

Pročitajte >>>

Prelomi olekranona (Fractura olecrani)

Olekranon predstavlja gornji okrajak ulne – podlaktne kosti.

Pročitajte >>>

Prelomi obe kosti podlaktice (Fractura antebrachi)

Prelomi obe kosti podlaktice su česti i kod dece i kod odraslih osoba.

Pročitajte >>>

Prelomi oba prstena karlice-multipli prelomi

Prelomi oba prstena karlice dovode do značajnog oštećenja stabilnosti karličnog prstena i nastaju bitne dislokacije cele polovine karlice. Prelomna linija napred može da ide kroz pubične kosti ili simfizu, a...

Pročitajte >>>

Prelomi navikularne kosti (Fractura ossis navicularis)

Prelomi navikularne kosti su najčešći od svih preloma kostiju ručja i sreću se u oko 85% slučajeva.

Pročitajte >>>

Prelomi metatarzalnih kostiju (Fractura ossis metatarsalis)

Prelomi metatarzalnih kostiju nastaju kao rezultat direktnog dejstva sile, najčešće nakon pada sa visine ne prednji deo stopala, nakon prelaska točka preko stopala ili pada teških predmeta na stopalo. Prelomi...

Pročitajte >>>