Hirurška stanja sa ortopedijom

Suprakondilarni prelomi humerusa (Fractura supracondylica humeri)

Suprakondilarni prelomi humerusa ( Fractura supracondylica humeri) najčešće nastaju kod dece.

Pročitajte >>>

Suprakondilarni prelom butne (Fractura supracondylica femoris)

Suprakondilarni prelom butne kosti najčešće nastaje pod dejstvom snažne sile pri padu ili udaru na savijeno koleno.

Pročitajte >>>

Subtrohanterni prelomi femura( Fractura subtrochanterica femoris)

Subtrohanterni prelomi femura zahvataju proksimalnu trećinu dijafize femura ( butna kost), koja se pruža pet centimetara distalno od malog trohantera.

Pročitajte >>>

Prelomi zadnjeg karličnog prstena

Prelomi zadnjeg karličnog prstena obuhvataju prelome bederne, krsne i repne kosti.

Pročitajte >>>

Prelomi vrata butne kosti (Fractura colli femiris)

Prelomi vrata butne kosti najčešće nastaju pri padu na kuk. Najčešće se sreće kod osoba preko šezdesete godine života kod kojih pored traume značajnu ulogu ima i prisutna osteoporoza. Kod...

Pročitajte >>>

Prelomi skočne kosti (Fractura tali)

Prelomi skočne kosti se najčešće dešavaju u predelu tela ili vrata, a mogući su i razni oblici avulzionih preloma, kao i kompresivni prelomi gornje i donje površine talusa.

Pročitajte >>>

Prelomi prednjeg karličnog prstena (Fractura ossis pubis)

Prelomi prednjeg karličnog prstena su najčešće izolovani prelomi pubične ( fractura ossis pubis) ili išijadične kosti (fract ossis ischi) ili što je ređe prelom prednjeg prstena može biti odlomljen u...

Pročitajte >>>

Prelomi petne kosti (Fractura calcanei)

Prelomi petne kosti spadaju u najčešće prelome kostiju tarzusa. Prelomi kalkaneusa mogu biti intraartikularni i ekstraartikularni. Intrartikularni prelomi su znatno češći i čine oko dve trećine svih preloma kalkaneusa. Kompresivni,...

Pročitajte >>>

Prelomi olekranona (Fractura olecrani)

Olekranon predstavlja gornji okrajak ulne – podlaktne kosti.

Pročitajte >>>

Prelomi obe kosti podlaktice (Fractura antebrachi)

Prelomi obe kosti podlaktice su česti i kod dece i kod odraslih osoba.

Pročitajte >>>