Tromboza dubokih vena

venaVenski trombi obično nastaju u okolnostima slabog ili poremećenog protoka krvi - venske staze i sastoje se pretežno od fibrina i eritrocita, sa relativno malo trombocita. Staza predisponuje trombozi tako što omogućava aktivnim faktorima koagulacije da se lokalno akumuliraju i smanjuje njihovu izloženost prirodnim antikoagulansima cirkulišuće krvi. Venske tromboze obično počinju u sinusima venskih zalistaka »valve pockets«, gde je zastoj najizraženiji, ili na mestima povrede vene. Većina venskih tromba verovatno počinju kao nakupine trombocita u dubini valvularnih sinusa.

Tromboza dubokih vena (TDV) najčešće nastaje u venama potkolenice, naročito u solealnim venama (venskim sinusima mišića lista noge). Slede ih, sa opadajućom učestalošću javljanja, ostale vene potkolenice, butne vene, zajedničke ilijačne vene, i donja šuplja vena. Utvrđeno je da flebotromboza češće nastaje u levoj nozi. Bez lečenja, u 10-20% pacijenata sa proksimalnom TDV će se klinički ispoljiti  plućna embolija.

Simptomi

Većina pacijenata sa TDV su bez simptoma. Kada su manifestacije prisutne, pretežan simptom je  bol, koji se javlja kod 50% pacijenata. Otok pogođenog ekstremiteta se javlja usled opstrukcije vena trombom, zapaljenja perivaskularnih tkiva, ili opstrukcije limfotoka. Mogući su distenzija površnih vena i eritem kože. Homansov bol u listu na forsiranu dorzifleksiju stopala, je nespecifičan za dijagnozu TDV. Ako opstrukcija venske drenaže perzistira (opstaje), može se razviti venska gangrena.

Dijagnoza

Ascendentna venografija -  angiografija ostaje „zlatni standard” za dijagnozu TDV. Neinvazivne dijagnostičke probe se, međutim, češće venografijakoriste. One su podeljene u direktne i indirektne metode. Reopletizmografija je indirektan metod otkrivanja TDV. Njome se mere efekti venske opstrukcije na normalne (fiziološke) fluktuacije volumena i (s tim u vezi) električnog otpora noge. Direktne metode detektovanja TDV, poput dopler UZV i dupleks UZV, ispituju bilo hemodinamska (dopler) ili morfološka svojstva protoka krvi i venskog sistema (»B-mode« komponenta dupleks-ultrazvuka). Prilikom izvođenja ascendentne venografije, koja je invazivna dijagnostička procedura, kontrast se ubrizgava u vene ekstremiteta.

Faktori rizika

Identifikovanje, i odgovarajući tretman pacijenata sa povećanim rizikom razvoja tromboembolijskih komplikacija, trebalo bi da doprinesu smanjivanju morbiditeta i mortaliteta koji prate ova stanja.


1)  Starosna dob: Sa starenjem, incidencija VTE linearno se povećava. Objavljena je veća učestalost postoperacione TDV kod pacijenata starijih od 40, u odnosu na one mlađe od 40 godina. Starenjem solealnih vena, one gube elastičnost, pa njihova posledična proširenost doprinosi izraženijem zastoju krvi.

2)  Pol: Žene su, izloženije opasnosti pojave tromboembolijske bolesti. Dok je učestalost TDV kod ambulantnih pacijenata veća među onima ženskog pola, čini se da je venska tromboza među hospitalizovanim pacijentima podjednako zastupljena kod muškaraca i kod žena. Takva diskrepancija verovatno se može objasniti činjenicom da 50% slučajeva TDV kod pacijenata ženskog pola nastaju kod mladih žena u vezi sa trudnoćom. Ako se isključe trudnice, čini se da je incidencija TDV identična kod muškaraca i kod žena. To dodatno potkrepljuju nalazi obdukcionih studija, prema kojima se plućni embolusi nalaze podjednako kod oba pola.


3)  Trudnoća i estrogenska terapija: Incidencija venske tromboze kod žena koje primenjuju estrogenske preparate je 2 do 11 puta veća u odnosu na žene koje ne unose egzogene estrogene. Takođe, postoji pozitivna korelacija između primenjivane doze estrogena i stepena rizika venske tromboze. Tako je relativni rizik pojave venske tromboze kod žena koje uzimaju oralne kontraceptivne preparate sa sadržajem estrogena. Nije utvrđena korelacija između pojave tromboze i primene estrogena posle  menopauze. S druge strane, nađeno je da estrogenska terapija karcinoma prostate povećava rizik TDV kod muškaraca.


4)  Imobilnost i gojaznost: Imobilnost usled gojaznosti, hospitalizacije, traume, ili operacije, udružena je sa povećanim rizikom tromboembolizma. Učestalost TDV i EP kod gojaznih pacijenata je oko 2 puta veća, u odnosu na negojazne. Pored staze, postoje dokazi za poremećaj sistema fibrinolize kod gojaznih, što rezultuje stanjem hiperkoagulabilnosti. Produžena imobilnost usled paraplegije, sekvela cerebrovaskularnog insulta, sindroma Guillain-Barré (poliradikuloneuritis), katatonije, tetanusa, i respiratorne insuficijencije, rezultuje povećanim rizikom tromboembolijske bolesti. Imobilnost, naime, dovodi do staze krvi u venskim sinusima lista.

5)  Oboljenje srca: Pacijenti stariji od 30 godina sa oboljenjem srca bilo koje vrste, imaju 3,5 puta veći rizik TDV i EP. Što je bolest srca teža, veća je opasnost od tromboembolijskih komplikacija.

6)  Malignitet: Učestalost pojave tromboze kod pacijenata sa malignitetom se procenjuje na 5-15%. Rizik EP kod obolelih od raka je povećan 2-3 puta. TDV nastaje kod čak do 50% obolelih od karcinoma pankreasa.

7) Trauma: Nezavisno od mesta povrede i životne dobi, svaki povređeni koji je pretrpeo težu traumu izložen je opasnosti razvoja TDV i EP. Trombi u dubokim venama su nalaženi kod čak 35-86% pacijenata hospitalizovanih zbog traume. Procenjena učestalost EP kod pacijenata hospitalizovanih zbog traume je 2%, sa smrtnim ishodom u 1% slučajeva. Embolija pluća se navodi kao vodeći uzrok smrti kod povređenih starije dobi. Opasnost od EP se može stepenovati prema vrsti povrede, sa rizikom pojave kod traume glave i grudnog koša od 2-5%, 5-8% kod opekotina, 14% kod preloma kičme, 27% kod fraktura karlice, i čak 45-60% u slučajevima preloma potkolenice i femura.

8) Infekcija: Kod pacijenata koji razviju postoperacionu infekciju, opasnost TDV je dvostruko veća. Infekcija predisponuje pojavi tromboze posredstvom više mehanizama. Gram-pozitivne bakterije mogu direktno uzrokovati agregaciju trombocita. Endotoksin, gram-negativnih bakterija, takođe može stimulisati agregaciju trombocita.

Lečenje venski-sistem

Učestalost se može smanjiti putem ograničavanja venske staze i primenom lekova koji suzbijaju koagulaciju. Hodanje povećava vensko vraćanje i proređuje trombozu. Korist od rane mobilizacije i vežbanja nogu je najveća kod starijih pacijenata koji se podvrgavaju velikim operacijama.  Antikoagulacioni lekovi efikasno sprečavaju vensku trombozu, kada se adekvatno primene. Kako je u venskoj trombozi uloga trombocita drugorazredna,  antitrombocitni lekovi, uopšte uzev, nisu efikasni u prevenciji flebotromboza.

Mere prevencije:

Kompresivna sredstva
Elastične čarape i naprave za (intemitentnu) pneumatsku kompresiju povećavaju vraćanje venske krvi u srce. Podaci iz 4 randomizovane studije kojima je ocenjivana efikasnost elastičnih čarapa u prevenciji TDV su pokazali incidenciju TDV od 9,3% kod pacijenata koji su nosili čarape, u odnosu 24,5% u kontrolnoj grupi. Naprave za pneumatsku kompresiju takođe smanjuju učestalost venske tromboze donjih ekstremiteta.


Medikamentno lečenje 
U lečenju TDV postoji više mogućnosti, uključujući angikoagulaciju heparinom, trombolizu, i hirurško lečenje.


1.  Heparin – Efikasnost intravenski primenjenog heparina u sprečavanju progresije tromboembolijskih komplikacija kod pacijenata sa TDV (tzv. „sekundarnoj profilaksi” VTE), dokazana je kliničkim studijama. Terapijska antikoagulacija heparinom je prva linija lečenja tromboze poplitealne ili proksimalnijih vena noge. Oralna antikoagulacija sa varfarinom počinje drugog do trećeg dana terapije heparinom.

2.  Trombolizna terapija – Fibrinolizni sistem održava vaskularnu protočnost razgradnjom nakupina fibrina. Plazminogen, preteča aktivnog fibrinoliznog enzima plazmina „fibrinolizin”, je tesno vezan uz fibrinogen i ostaje vezan za fibrin. Stoga, ako se na ili u trombu može generisati dovoljno aktivatora plazminogena, plazminogen u ili na trombu se može konvertovati u plazmin, te indukovati trombolizu. Očigledna prednost primene tromboliznih agenasa u lečenju TDV jeste razgrađivanje tromba sa, teorijski, očuvanjem funkcije venskih valvula. Trombolizni agensi čija je primena u lečenju TDV ispitana su streptokinaza, urokinaza, i rekombinantni tkivni plazminogen aktivator.

3. Operacija: Pacijenti sa TDV kod kojih postoji kontraindikacija za antikoagulacionu terapiju, i oni sa recidivnim embolijama pluća nastalim u toku adekvatne antikoagulacije, kandidati su za terapijsku blokadu donje šuplje vene, bilo direktno ili pomoću intralumenske naprave, a u cilju prevencije fatalne embolije pluća. Trans-venska insercija Greenfieldovog kava-filtera štiti 96% pacijenata od EP, uz održanje protočnosti vene kave inferior u više od 95% slučajeva.
Ilio-femoralna venska trombektomija u SAD nije šire primenjivana u lečenju ilio-femoralne flebotromboze, zbog nepovoljnog odnosa rizika i dobiti. Postoje, međutim, dokazi o sasvim prihvatljivim rezultatima ilio-femoralne venske trombektomije.

U prospektivnoj randomizovanoj studiji više centara, pacijenti sa ilio-femoralnom flebotrombozom lečeni hiruškom trombektomijom su posle 6 meseci praćenja pokazivali veću stopu protočnosti ilio-femoralnog venskog sistema (76%), u poređenju sa pacijentima lečenim antikoagulacionom terapijom (35%). Osim toga, protočan femoro-poplitealni segment sa kompetentnim zaliscima je nalažen kod 52% pacijenata lečenih trombektomijom, nasuprot 26% u grupi lečenih antikoagulacionom terapijom.

U jednoj drugoj studiji, objavljeni su dobri rezultati kod čak 86% pacijenata praćenih do 4 godine posle ilio-femoralne trombektomije. Iako je ilio-femoralna venska trombektomija kontroverzna procedura, zagovara se njena češća primena u lečenju sveže, masivne ilio-femoralne flebotromboze kod mladih, zdravih pacijenata, kao i kod onih kod kojih tromboza propagira uprkos primeni antikoagulacione ili trombolizne terapije. 

Podeli tekst:

Autor Doc. dr Dragan Milić
Dr Dragan Milić je Načelnik kardiohirurgije u Nišu i ujedno jedan od najvećih stručnjaka u vaskularnoj hirurgiji. 2010. godine ga je Američko udruženje za vaskularnu hirurgiju proglasilo najboljim vaskularnim hirurgom na...

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 10

 1. Dijana 31.07.2023

  Pre tri meseca rađen dopler vena i bio je u redu. Posle tri meseca sam sama tražila da uradim dopler, kažu  da je tromb. Doktor kaže da ga imam odavno, ja se zamislih kako nisu vidjeli pre 3 mjeseca. Dali su mi 5 dana po dve injekcije Flaksipirina da pijem i tablete Farin 3 mjeseca, pa kontrola. Pitam se kako su napravili takav propust? Hvala.


 2. Zibojin matejic 28.05.2023

  Imao sam bolnicko lecenje jer sam imao otok u desnoj nozi i bol u potkolenici.sada sam na farinu a od juce nosim plasticnu carapu .posto je tesko za stavljanje na nozi ja je ne skidam ni kada spavam .do kada treba da je nosim i da li mogu nesto da radim Na prim. Da kosim travu .imam 66 god .pozdrav


 3. Zeljko 17.05.2022

  Dg.PHLEBOTROMBOSIS ILIOFEMOROPOPLITELIS SIN.terapija vesel kapsule 1+0+1 phlebodia 0+1+0 aspirin protekt 0+1+0,Dr.ukinuo vesel i phlebodiu,u poslednje vreme se javlja nedostatak vazduha.da li to ima veze sa trombozom?ubacim vesel kapsule 2-3 dana i bude nekoliko dana dobro i onda ponovo nedostatak vazduha.


 4. MILJANA SELAKOVIĆ 02.04.2022

  posle operacije kuka dobila sam trombozu duboke vene trenutno pijem xarelto deset mg. istanovrena mi je urođena trombofilija da li se tromboza ponavlja,da li doživotno pijem lek, kakav je postupak za neku intervenciju np.operacija drugog kuka


 5. Dragomiri 29.12.2021

  Imam trombozu uzimam terapiju bol prosao ali noga i dalje otice do kada ce i koliko to traje


 6. Dragomir 12.12.2021

  Dobio sam trombozu noge iz cista mira fizicki aktivan hrana umerena kilaza normalna imam 63 godine nemam nekih bitnih obolenja vekcinisan tri puta sta je to


 7. Vesna 11.11.2021

  Poštovani. Imam problem sa trombozom,trebala sa operisati kuk,našli su mi trombozu. Bila 2 meseca u bolnici,radili su mi imr. Imam nenormalne bolove u kuku,neizdrzive. Jedva odem do toaleta. Pijem farin. Koliko vremenski treba da se sanira tromboza,da mogu na operaciju kuka. Hvala unapred,


 8. Edita 19.10.2021

  Postovani, Moj otac je bio donor bubrega pred 13godina, nàkon donacije pojavljuje mu se dijabetis tip2 na pocetku je lecen sa tabletima a posle je na insulinsku terapiju dugotrajni insulin . Otkazao mu je bubreg od dijabetisa tako da je zavrsio na dijalizu je vec 4 godine i sad u zadnje vreme ima potrskoce sa kretanjem oseca bol u kolena ima povecane vrednosti ddimera 1800 kaze njegov doktor da nije opasno daju mu kleksan tri puta nedeljno a kada nije na dijalizu uzima xsarelto 5 mg ? Gde da ga nosim da mu pomognem da nema bolove y kolenja da bi mogo hodati ? Zahvaljujem unaprejd


 9. Sabira fazliova 04.02.2021

  Sega ski ro mi rekoh deka sum imala na leva stana od glavata veni za cepeni nesum znajela ai bas ne gi razbiram na fra ncuski Sega osejkam i na desna strana taka pa ako moze da mi objasnite toa dalje opasno fala mnogu ako mi odgovorete


 10. Slobodan Stanisavljević 11.12.2014

  Imam 63 godine i bavim se sportom od svoje 6-te godine, sto znaci da sam fizicki aktivan celog zivota. Uzroke tromboze koji se pominju u tekstovimanisam imao niti se prepoznajem u bilo kom uzroku. Ima jedna stvar koju sam pronasao samo u jednom tekstu i to vrlo kratko napisan ali ja mislim da se to meni dogodilo.

  Naime, prosle godine sam oborio svetski rekord u power lifting-u. To je podizanje velikog tereta sa mrtve tacke u vis. Naravno, uspeo sam u tome i stari rekord za veterane preko 60 godina bio je rekord 218kg, a ja sam podigao275kg. 

  Naravno, to se ne moze bez koriscenja steroida, a ja sam ih uzimao u ogromnim kolicinama sto je pretpostavljam zamastilo jetru, poremetilo metabolizam masti koja je pocela da se talozi na venama. Uz to se moraju uzimati stalno diuretici jer testosteron vezuje vodu u organizmu, a to opet dize krvni pritisak, i tako vrhunski sport koji ukljucuje doping uzima svoj danak. Napominjem da sam u Kaliforniji polozio za trenera za body building, a to je medjunarodna licenca koju kod nas nema niko. Polagao sam kod mr. Olympia Fracesko Kolombo.

  Rehabilitacija odnosno smanjivanje naslaga u veni ide veoma dobro i nadam se brzom povratku u teretanu. Voleo bi kada bi neki lekar komentarisao ovaj moj tekst


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde