Hormonski poremećaji i poremećaji metabolizma (Endokrinologija)

Hartnupova bolest

Hartnupova bolest nastaje zbog poremećaja u transportu aminokiselina u tankom cervu i bubrezima. Karakteriše se promenama na koži, ataksijom i aminoacidurijom.

Pročitajte >>>

Antifosfolipidni (Hughesov) sindrom

Antifosfolipidni sindrom ili takozvani Hughes-ov sindrom, definiše se kao prisustvo antifosfolipidnih antitela udruženih sa pojavom arteriovenskih tromboza, ponavljanih spontanih pobačaja i trombocitopenijom (smanjen broj trobocita).

Pročitajte >>>

Gilbertov sindrom

Gilbertov sindrom je blaga forma nekonjugovane hiperbilirubinemije (povišen nivo bilirubina u serumu).

Pročitajte >>>

Gaucherova bolest

Gaucherova bolest je najčešći nasledni poremećaj metabolizma lipida (glikocerebrozida) zbog defekta ili smanjene aktivnosti lizosomnog enzima glikozil-ceramid-beta-glikozidaze. Usled toga dolazi do nakupljanja cerebrozida glikozil-ceramidaze u retikuloendotelnom sistemu jetre i slezine...

Pročitajte >>>

Fabrijeva bolest (Morbus Fabry)

Morbus Fabry je vrlo redak poremećaj metabolizma, koji se odražava u disfunkciji lizozoma. Lizozomi su „prerađivači“ produkta metabolizma u telu. Oni se sastoje od enzima koji prerađuju otpadne materije i...

Pročitajte >>>

Insipidni dijabetes (Diabetes insipidus)

Hipotalamusni insipidni dijabetes dovodi do poremećaja koncentracije urina i poliurije, zbog nedostatka odgovarajuće sekrecije antidiuretičnog hormona. Poznat je još i pod nazivom centralni, karnijalni ili neurogeni dijabetes insipidus.

Pročitajte >>>
Hašimoto tireoiditis (hronični limfocitni tireoiditis, HLT) je hronično autoimuno oboljenje štitaste žlezde, koje klinički često prolazi nezapaženo.

Hašimotova bolest (Hashimoto tireoiditis)

Hašimoto tireoiditis (hronični limfocitni tireoiditis, HLT) je hronično autoimuno oboljenje štitaste žlezde, koje klinički često prolazi nezapaženo.

Pročitajte >>>

Henoch-Schonlein purpura

Henoch-Schonlein purpura je najčešći oblik vaskulitisa u dečjem dobu.

Pročitajte >>>

Carney-ov sindrom

Carney sindrom predstavlja skup poremećaja- adrenokortikalne nodularne promene, poremećaje hipofize, uvećanu produkciju kortizola, kožne promene-lentigo, ephelides i mladeže plave boje, kao i pojavu različitih endokrinih i neendokrinih tumora (miksomi kože,...

Pročitajte >>>

Konov sindrom (Conn syndrome)

Primarni hiperaldosteronizam je retko oboljenje nadbubrežene žlezde koje nastaje kao posledica dugotrajno povećanog lučenja aldosterona. Češće se javlja kod žena obično između 25. i 50. godine života.

Pročitajte >>>