Erektilne disfunkcije

Prema definiciji evropske urološke asocijacije (EAU), erektilna disfunkcija (ED) kod muškaraca predstavlja trajnu nemogućnost postizanja i održanja erekcije dovoljne da obezbedi zadovoljavajuću seksualnu aktivnost.

ED može biti minimalna, umerena i kompletna.

Većina autora slaže se u tome da se dijagnoza ED može postaviti ukoliko ovo stanje traje najmanje tri meseca.

Koliko je ovo česta pojava?

U današnje vreme, širom sveta beleži se porast broja pacijenata kojima je potrebno lečenje zbog ED. Najnovije studije pokazale su da u populaciji muškaraca dobne grupe 30 do 80 godina, učestalost ED kreće se do 20%. Broj novih pacijenata na 1000 stanovnika kreće se od 26 do 65 godišnje (EAU Guidelines 2006).

Dokazano je da povećana fizička aktivnost i smanjenje telesne mase umanjuju rizik od nastanka ED. Pozitivni trend rasta broja registrovanih pacijenata danas ne može se tumačiti samo stvarnim povećanjem tog broja. Napredak u oblasti dijagnostike i terapije ovog oboljenja, kao i benevolentni odnos društva i medija prema ovom problemu predstavljaju ohrabrenje za pacijente da se jave se lekaru.

Zbog čega nastaje erektilna disfunkcija?

Sama erekcija predstavlja složen psihofizički proces, koji uključuje psihološke, nervne, hormonske i vaskularne komponente. Erekcija može biti psihogena i refleksogena.

Psihogena erekcija nastaje zbog erotskih stimulusa, koji mogu biti čulni, taktilni, vizuelni, mirisni i imaginativni.

Refleksogena erekcija nastaje zbog direktne stimulacije genitalnih organa.

Psihogena i refleksogena erekcija deluju sinergistički, tako da psihogeni stimulusi pojačavaju reakciju na refleksogene i obratno. U suštini, erekcija je vaskularni događaj i nastaje pojačanim dotokom krvi u kavernozna tela penisa, relaksacijom ed1glatkih mišića intrakavernoznih sinusa i usporenom venskom drenažom.

Erekcija je pod neurofiziološkom koordinacijom mozga koji je najvažniji seksualni organ. U delu mozga koji se zove hipotalamus, seksualni nadražaji se integrišu i kao erektilne i antierektilne poruke šalju u penis kroz kičmenu moždinu i sakralni erekcioni centar.

Periferna kontrola erekcije zavisi od ravnoteže neuronalnih i lokalnih faktora. U odnosu na uzrok nastanka, ED može biti organska i psihogena. Najnovija saznanja koja proizlaze iz boljeg razumevanja mehanizama erekcije ukazuju na to, da su organska i psihogena komponenta najčešće u kombinaciji i tada se radi o mešovitoj ED.

Podela erektilne disfunkcije

Po patofiziološkom poreklu, ED može biti vaskulogena, neurogena, anatomska (bolesti i anomalije penisa), hormonalna, jatrogena (medikamenti; radioterapija; pelvična hirurgija) i psihogena. U posebne uzroke za ED spadaju: starost, diabetes mellitus i hronična bubrežna slabost. Među organskim uzrocima dominira vaskulogeni (kardiovaskularne bolesti, arterijska hipertenzija, hiperlipidemija, pušenje, prethodne hirurške intervencije ili radioterapija karlice).

 • Vaskulogena ED može nastati iz dva razloga:
  • zbog smanjenog arterijskog dotoka krvi u penis,
  • zbog povećanog venskog odliva iz penisa.
 • Psihogena ED može biti primarna i sekundarna. Uzroci za primarnu ED su sadržani u prošlosti pacijenta (seksualno zlostavljanje, niži socijalni status, edukacija itd). Sekundarna psihogena ED nastaje zbog straha, depresije i problema u vezi sa partnerom.
 • Neurogena ED može nastati zbog poremećaja centralnih i perifernih kontrolnih mehanizama. Tako postoji supraspinalna, spinalna i periferna neurogena ED. Uzroci mogu biti: povrede kičmenog stuba, Alchajmerova bolest, povrede karlice, razne vrste neuropatija, sclerosis multiplex, itd.
 • Anatomska ED posledica je mnogih bolesti i stanja, među kojima važno mesto zauzimaju mikropenis, hipospadija, epispadija, kongenitalne kurvature penisa, induratio penis plastica (Peyronijeva bolest), frakture penisa, itd.
 • Hormonalna ED najčešće nastaje zbog hipogonadizma, hiperprolaktinemije, hiper- ili hipotireoidizma.
 • Jatrogena ED nastaje zbog:
  • Hirurških intervencija npr. radikalna operacija prostate, operacija mokraćne bešike ili operacija rektuma; operacija prijapizma, Peyronijeve bolesti i uretre.
  • Medikamenata kao što su antihipertenzivi, hormoni, H2 agonisti, sedativi, psihotropni lekovi
  • Radioterapije karličnih organa

Ispitivanja koja treba uraditi

Dijagnostički postupak za ED sadrži

 • osnovna ispitivanja
 • specijalna ispitivanja

Osnovna ispitivanja uključuju anamnezu, fizikalni pregled (urološki, neurološki, endokrinološki, vaskularni), laboratorijska ispitivanja (posebno glukoza, lipidni profil, hormonalni status, PSA), popunjavanje posebnih upitnika za medicinsko, socijalno i seksualno sagledavanje.

Specijalna ispitivanja podrazumevaju farmakološke testove (test sa intrakavernoznim injekcijama PgE1), Kolor Doppler (CDI) krvnih sudova penisa, arteriografiju i infuzionu kavernozometriju i kavernozografiju, specijalna psihijatrijska, endokrinološka, urološka i neurološka ispitivanja.

Prihvatanje problema je prvi korak ka uspešnom lečenju

Da bi lečenje ED bilo adekvatno potrebno je najpre odrediti pravi uzrok oboljenja. Kod pojedinih vrsta ED (psihogena, posttraumatska arteriogena, hormonalna) lečenjem se može postići i izlečenje, dok kod pojedinih nije moguće postići trajno izlečenje, ali se mogu uspešno lečiti. Za većinu pacijenata neophodna je promena načina života i eliminacija faktora rizika za ED čime se poboljšava i opšte stanje zdravlja. Dokazano je da u mnogim slučajevima medikamentna terapija u kombinaciji sa promenom pojedinih životnih navika daje povoljne terapijske rezultate.

Postoje sledeće terapijske opcije za ED:

 • Oralna farmakoterapija
 • Topična farmakoterapija
 • Intrauretralna farmakoterapija
 • Vakuum pumpe
 • Intrakavernozne injekcije
 • Kombinovana terapija
 • Penilne proteze
Prva linija terapije je oralna farmakoterapija inhibitorima fosfodiesteraze 5 (PDE5). Ovi preparati deluju u kavernoznom telu penisa povećavajući arterijski protok, relaksaciju glatkih mišića i vazodilataciju i tako potpomažu erekciju. Najpoznatiji preparati iz ove grupe su sildenafil, tadalafil i vardenafil. Oni nisi inicijatori erekcije, već deluju samo uz seksualnu stimulaciju. Kod većine pacijenata navedeni preparati daju povoljne terapijske efekte, ali zbog kontraindikacija (kardiovaskularna oboljenja i korišćenje nitrata) moraju se koristiti samo uz preporuku i savet lekara.

U drugu vrstu preparata za oralnu farmakoterapiju spada apomorfin. On deluje u centralnom nervnom sistemu tako što pojačava prirodne centralne erektilne signale koji normalno nastaju tokom seksualne stimulacije.

Prednost ovog preparata u odnosu na PDE5 inhibitore je u tome što ima manji broj kontraindikacija za primenu, tj. bezbedniji je. Zbog toga je posebno koristan kod onih pacijenata koji imaju neku od kontraindikacija za primenu inhibitora PDE5.

Bez obzira na to i ovaj preparat može se koristiti samo uz savet i preporuku lekara. U ostale preparate za oralnu farmakoterapiju ED spadaju johimbin, delekvamin, trazodon, limaprost, i dr. Gotovo svi navedeni preparati pokazuju veoma slab efekat u lečenju ED sličan placebu kod pacijenata sa organskim uzrokom za ED. Zbog toga su u današnje vreme oni gotovo napušteni.

Mnoge vazoaktivne supstance mogu se aplikovati u tkivo penisa u formi topične farmakoterapije (utrljavanjem). Radi poboljšanja apsorpcije, takvim supstancama se dodaju pojedine supstance koje povećavaju apsorpciju. Poznata vazoaktivna supstanca za topičnu primenu je alprostadil gel.

Komplikacije koje izaziva primena topične terapije odnose se uglavnom na kožne i alergijske reakcije, kao i na neželjene efekte kod partnera. Zbog apsorpcije gela iz vagine može nastati glavobolja, hipotenzija i sl. Zvanično, topična farmakoterapija nije odobrena za upotrebu.

Aplikacijom pojedinih supstanci (alprostadil) u uretru dolazi do njihove penetracije u kavernozna tela i na taj način se stimuliše erekcija. Ovakva vrsta terapije je u zvaničnoj upotrebi. Neželjeni efekti su infekcija urinarnog traktai krvarenje iz uretre. U ozbiljnije komplikacije spadaju prijapizam i fibroza penisa.

pumpaKorišćenje vakuum pumpe predstavlja izazivanje erekcije nefiziološkim putem. Naime, dolazi do pasivnog istezanja kavernoznih tela, dok se zadržavanje krvi u penisu obezbeđuje korišćenjem specijalnog prstena koji se plasira oko korena penisa.

Ovakvu vrstu terapije obično koriste stariji pacijenti, pre svega zbog mnoštva faktora rizika za medikamentnu terapiju. Komplikacije pri korišćenju vakuum pumpe su bol, nemogućnost ejakulacije, dok u ozbiljnijim slučajevima može nastati i nekroza kože.

Apsolutne kontraindikacije za korišćenje vakuum pumpe su antikoagulantna terapija i poremećaji u vidu krvarenja.

Intrakavernozne injekcije vazoaktivnih supstanci (alprostadil) predstavljale su prvu liniju terapije sve do nedavno, kada je započela nova era terapijom PDE5 inhibitora. Ovakva forma aplikacije vazoaktivnih supstanci veoma je korisna prilikom hirurških zahvata na penisu. U terapijskom smislu, rezultati su jako zadovoljavajući. Nedostaci ovakve terapije su pre svega sadržani u činjenici da je nekomforna, da zahteva veoma razumnog partnera, često je bolna, itd.

Komplikacije su: bol, produžena erekcija, fibroza i prijapizam. Kontraindikacije su: poremećaji krvarenja, preosetljivost na alprostadil i rizik od prijapizma.

Ovakva vrsta terapije predstavlja kombinaciju raznih vidova intrakavernoznih injekcija sa ili bez oralne farmakoterapije. Međutim, potreban je veoma strog odabir pacijenata zbog izraženih sporednih efekata. Obično se koriste kombinacije papaverina i fentolamina, sa ili bez alprostadila, sa dodatkom sildenafila.

Kod onih pacijenata kod kojih prethodno opisane vrste terapije ne daju zadovoljavajuće rezultate, kao i kod onih pacijenata erektilna-disfunkcijakoji žele trajno da reše svoj problem, indikovana je hirurška implantacija penilne proteze. Postoje dve vrste penilnih proteza: aleabilne (semirigidne) i inflatabilne (dvokomponentne i trokomponentne). Adekvatno implantirana proteza obezbeđuje veliku satisfakciju pacijentu. Glavne komplikacije su infekcija i mehaničke komplikacije.
 
Otkrićem i uvođenjem PDE5 inhibitora u rutinsku kliničku praksu, napravljen je veliki korak napred u terapiji ED. Istovremeno povećan je i broj pacijenata koji se obraćaju za pomoć. Da bi problem erektilne disfunkcije bio rešen, suštinski je važna adekvatna informisanost pacijenata, njihovo prihvatanje problema i spremnost na promenu životnih navika. Primena terapijskih mera i postupaka u lečenju ED mora se obavljati isključivo pod lekarskom kontrolom zbog mogućih neželjenih efekata i komplikacija.
Podeli tekst:

Autor Dr sci. med. Dragoslav T. Bašić

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 8

 1. Ognjen 05.11.2023

  Koja je to ordinacija u vezi gore pomenutog teksta? Hvala.


 2. Ivan 25.05.2023

  Pozdrav.imalo.neko resenje posto polni.organ.mi.poceo.opadati I nije kao ranije imam 43 godina.


 3. Arben 13.04.2023

  Ne se osecam dobro Nemam rejakciju na penisa imam Problem Slabosti na penis ima li nekoje lecejne tableti?


 4. Nemanja 10.02.2016

  Za Peru: Uzmi 2 osrednja korena, izrendaj i pomešaj sa 1/3 tegle meda (tako je najlakše, ja tako od sada radim). To možeš proizvoljno, kako ti odgovara ukus. Ako ti bude npr. baš jak djumbir, dodaj još meda. Nravno, to možeš sa vodom da zaliješ. Uzimaj npr. 2 puta dnevno po 1 kašicicu (nikako metalna kasicica). Slobodno uzimaj onaj Zinkosel, to je obican kompleks vitamina i minerala (ispij jednu kutiju, znači 30 tableta za mesec dana). Ne praktikujem da pijem uz djumbir i med, nego npr. pred spavanje. I obavezno ispoštuj ono dole što sam napisao za masturbaciju i gledanje pornića. Bolje maštaj, zamišljaj neku provokativnu devojku iz škole/grada/kraja jer pornići stvarno ubijaju libido. I nemoj da odustaješ, koristi to bar 3-4 nedelje i obavezno javi da li deluje. Opet, napominjem, ja sam tu ''terapiju'' izmislio sam i kod mene deluje,


 5. Pera 20.01.2016

  Pozdrav, Nemanja. Do sada nisam koristio djumbir, osim onaj u prahu osušeni.
  Pretpostavljam da ti koristiš sveži, pa mi molim te objasni kako se to tačno koristi? Koliko dana onaj koren mogu da koristim a da bude svež? I kako ga seckaš (na listiće ili ga rendaš)?
  Hteo bih da isprobam ovaj tvoj recept pošto imam sličan problem.


 6. Nemanja 28.12.2015

  Popravio sam erekciju na manje-više prirodan način. Shvatio sam da imam problem kada sam ušao u kombinaciju sa 8 godina starijom devojkom (pre toga nisam imao seks oko godinu dana).
  Za to vreme dok nisam imao seks, bio sam sa 2 devojke i jednostavno nisu mogle da me nalože da postignem erekciju, ali nisam obraćao pažnju. Tek kada sam počeo sa ovom starijom, shvatio sam da imam problem.
  Svaki odlazak kod nje se svodio da uzmem kamagru u gelu, ali i ona neki put nije pomagala. Mislim da mi je libido bio očajan. Posle uzimanja kamagre imao sam bolove u glavi što me je nateralo da je izbacim iz upotrebe i da pređem na neki drugi, prirodniji način. Počeo sam da guglam i prepisao sam sebi neku 'terapiju'. Shvatio sam da mnogo gledam porniće i da mnogo masturbiram (2 puta dnevno).
  Znači izbacio sam porniće (prošlo je preko 30 dana) i masturbaciju sam sveo na 1 u 3 dana. Kupio sam Zinkosel (kompleks vitamina i minerala, košta oko 400 dinara). Do sada sam popio 23-24 tablete. Počeo sam svaki dan da jedem po 1-2 banane. I na kraju, po meni i najvažnija stvar jeste svakako med i đumbir. Svaki dan, kad hoćete (ja obično između doručka i ručka), malo đumbira (naseckan u ravnoj maloj kašičici) pomešajte sa medom da bi bio bolji ukus, jer je đumbir specifičnog ukusa.
  Evo, koristim malo vise od 3 nedelje to, ne mogu da verujem kako postižem lakše erekciju i kako mogu da održim duže. Sad bukvalno kao u tinejdžerskim danima, samo pogledam ženu i osetim nešto da mi se dešava.
  Bolje je nego da ubacujete u sebe kamagru, cijalis, vijagru. Med, đumbir, banane ću nastaviti da koristim, a Zinkosel ću popiti ceo (ukupno 30 tableta, svaki dan po 1), pa cu nastaviti da pijem još jednu kutiju npr. 1 tableta u 3 dana. Videćemo, za sada sam više nego prezadovoljan. Ma bre, mnogo sam psihički stabilniji kada sam shvatio da rešavam ovaj problem. 


 7. Coa 25.12.2015

  Imam 25 godina, aktivan sam, popijem i popusim neku cigaretu jednom u 2 meseca. Imao sam problem da postignem erekciju i da odrzim. Posebno mi je bio problem kada sam usao u odnose sa devojkom koja je 8 godina starija. Los mi bio libido, jedva sam nekako uspevao da ga uzdignem (desavalo mi se da cak za vece nemamo odnose jer nije mogao) . Morao sam da kupujem kamagru, ali sam shvatio da lose utice na mene, mnogo me glava boli nakon 3-4 sata. Medjutim, guglao sam malo i odredio sebi neku vrstu terapije. Poceo sam da koristim zinkosel tablete (oko 400 din, proguglajte koji je kompleks vitamina i minerala. Za sada sam popio 22 tablete, jedna dnevno ide) , dnevno jedem 1-2 banane i obavezno uzimam med i djumbir (1 dnevno u kasicicu iseckam djumbir i dodam med, obicno ujutru) . Ljudi, erekcija mi je nevertovatno mnogo bolja posle 3 nedelje koriscenja (sad mogu mnogo duze da je odrzim, iako treba jos uvek da radim na tome) . Nisam ovde zastupnik raznih hemikalija za erekciju (zinkosel je obican kompleks vitamina) , nego jednostavno hocu da vam kazem da moze prirodnim putem da se popravi erkcija. Naravno, morate malo da budete aktivni (trcanje, sklekovi. . Nista preterano) . I sad dolazim do onoga sto je po meni veoma vazno- nema pornica! To je mene ubilo takodje. Svakodnevno gledanje, masturbiranje po 2-3 puta na dan. Sad masturbiram jednom u 2-3 dana, kada zznam da cu imati sex ne masturbiram. Takodje sam zakljucio da je mnogo bolje, jer sada mogu da postignem delimicnu erekciju bez stimulacije (uz stimulaciju veoma dobru) , dovoljno je vizuelno da vidim devojku koja me privlaci. To sam poslenji put mogao u pubertetu. Probajte i budite uporni (mozda ce vama trebati vise od 3 nedelje) . Mozda vama treba malo vise od 3 nedelje, ali sve je ovo prirodno i mnogo zdravije od kamagre, cijalisa, vijagre. . . Ja cu s vremena na vreme da posecujem ovaj komentar, pa ako vidim da ima pitanja, rado cu vam odgovoriti.


 8. Marko 28.07.2010

  Zanima me da li će mi pomoći da održim erekciju ako bi malo namažao mleko od smokvinog lista po penisu, čuo sam da može. Da li je štetno?


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde