Oporavak nakon trudnoće i porođaja - Reedukacija perineuma

Šta je perineum i šta je njegova uloga?

Perineum je veoma važan za naš organizam. To je grupa mišića koja obuhvata regiju oko vaginalnog otvora i anusa. Ligamenti i mišići perineuma čine pod stomaka i  pridržavaju stomak, bešiku, mokraćni kanal, rektum, grlić vagine i matericu i stoga imaju bitnu ulogu u seksualnom odnosu, mokrenju, defekaciji, porođaju i podržavanju organa male karlice. Na koži perineuma takođe  su smešteni mnogi nervni završeci koji igraju važnu ulogu u seksualnoj stimulaciji i seksualnom odnosu.

Disbalans i poremećaj mišića perineuma dovodi do problema pri mokrenju (urinarne inkontinencije) i problema pri defekaciji (ano-rektalne inkontinencije), slabljenja (insuficijencije) vaginalnih mišića, kao i prolapsa (spada i ispadanja) organa male karlice (materice, mokraćne bešike..).

Posledice trudnoće i porođaja tokom post-porođajnog perioda

Trudnoća i porođaj su prirodni procesi praćeni određenim psiho-anatomskim promenama. Sam čin porođaja izaziva određene morfo-anatomske promene, posebno na urogenitalnim organima i mišićno zglobnim strukturama male karlice i perineuma. Tokom porođaja dolazi do istezanja, slabljenja pa i pucanja mišićnih vlakana vaginalne regije i perineuma što dalje utiče na mišićne strukture bešike (te može dovesti do urinarne inkontinencije), analnog otvora (što može uzrokovati ano-rektalnu inkontinenciju); moguć je post-porođajni pelvično-karlični bol, oslabljenost (insuficijencija) vaginalne regije, kao i prolaps (spad i ispadanje) unutrašnjih karličnih organa a pre svega materice i mokraćne bešike.

Inkontinencija (nekontrolisano mokrenje)

Kod žena se inkontinencija (nekontrolisano mokrenje) može javiti posle trudnoće i porođaja. Podaci nam govore da oko 40% žena boluje od nekog vida nekontrolisanog mokrenja. Inkontinencija ili nevoljno isticanje mokraće češće se javlja kod žena u poznim godinama života stoga je rana prevencija veoma značajna.

Inkontinencija može biti akutna i hronična.

 • Akutna inkontinencija nastupa najčešće u toku urinarnih infekcija, kalkuloze, povreda urogrnitalnih organa...
 • Hronična inkontinencija može biti stresogena i urgentna.

Stresogena inkontinencija nastaje zbog slabljenja misića karlice i perineuma, usled fizičkog naprezanja, kijanja, kašljanja, hodanja, skakanja..
Ova pojava je najčešća posle trudnoće i porođaja ili menopauze i javlja se kao posledica patofizičkih promena mišića karlice i perineuma.

Urgentna ili nagonska inkontinencija se odražava u prevelikoj aktivnosti mokraćne bešike koja se prazni na najslabiji podsticaj tj. mala količina tečnosti u mokraćnoj bešici, šum curenja vode, tokom spavanja, kada dolazi do isticanja nekoliko kapi urina do celokupnog sadržaja mokraćne bešike, a pražnjenje kod žene moze da bude i do 40 puta dnevno. Javlja se kao posledica oštećenja nervnog sistema, infekcija, ginekoloških problema i bolesti.

Ano-rektalna inkontinencija (nekontrolisana defekacija)

Poput mokraćne i ano-rektalna inkontinencija se dosta često javlja kod žena u post-porođajnom dobu. Post-porođajna ano-rektalna inkontinencija je posledica fizičkog naprezanja, mehaničke sile na analni sfinkter i  analnu regiju. To za posledicu ima slabost analnog sfinktera i inkontinenciju (nevoljnu defekaciju).

Post porođajni pelvicno-karlicni bol

Porođaj nosi jednu prirodnu mobilizaciju zglobova i ligamenata pelvično-karlične regije. U post-porođajnom toku ta prirodna mobilizacija zglobova i ligamenata  se vraća na normalu i ponekad je praćena bolom. Metoda reedukacije perineuma u datom momentu pomaže u smanjenju bola, takođe pomaže u bržem oporavku mišića pelvično-karlične regije i u bržem vraćanju mobilizovane pelvično-karlične regije.

Insuficijencija(oslabljenost)vaginalne regije

Prolaskom novorođenčeta kroz vaginalni kanal i vaginalnu regiju narušava se njen balans. Nesrazmerna veličina vaginalnog kanala i obim novorođenčeta dovodi kako do istezanja i slabljenja tako i do pucanja mišića vaginalnog kanala i vaginalne regije. Kao posledica javlja se oslabljenost (insuficijencija ) vaginalnog kanala i vaginalne regije što može dovesti do osećaja proširenosti vaginalnog kanala, smanjene seksualne osetljivosti ili nedostatka seksualne osetljivosti.

Kako se ženski organizam menja starenjem?

Starenje je prirodan biološki proces koji ne možemo zaustaviti. Starenjem dolazi do atrofije i gubitka mišićne mase bez obzira na to da li je žena rađala ili ne. Perineum je grupa mišića koji, kao i ostali mišići, starenjem slabe, gube elastičnost a samim tim i svoju funkciju. Oslabljenost (insuficijencija) perineuma je posebno primetna kod žena u pedesetim i šezdesetim godinama ako se ona zanemari. Ta oslabljenost perineuma se ispoljava kroz urinarnu inkontinenciju, ano-rektalnu inkontinenciju, insuficijenciju vaginalne regije, urognitalne infekcije i rizika koji one nose, prolaps (spad i ispadanje) karličnih  organa.

Prolaps (spad i ispadanje) karličnih organa

Delimično ili potpuno ispadanje materice spada u najveće spoljašnje poremećaje statike genitalnih organa. Kod ove pojave skoro svi genitalni organi žene, zajedno sa mokraćnom bešikom, uretrom, ureterima i rektumom napuštaju svoj normalan položaj u maloj karlici i spuštaju se manje ili više prema vaginalnom izlazu a često i izvan njega, sve u zavisnosti od stepena oštećenja.

Uzrok nastanka

Pojava ove anatomo-topografske dislokacije genitalnih organa uslovljena je sledećim faktorima: insuficijencija karličnog dna, mlitavost - slabost tkivnog aparata i viseći trbuh.
Insuficijencija karličnog dna je najčešći uzrok ove dislokacije uro-genitalnih organa i to obično kao posledica dejstva mehaničke sile (prolaska novorođenčeta kroz vaginalni kanal) na okolne mišićne i tkivne strukture za vreme porođaja. Kada karlično dno izmeni ili izgubi sposobnost adaptacije, a mišić podizač anusa svoju prvobitnu funkciju da zatvara genitalni otvor, kroz njega mogu da prođu vagina, rektum, mokraćna bešika.... Pod dejstvom intra-abdominalnog pritiska, pritiska trbušnih organa naniže, posebno creva, ceo uro-genitalni aparat manje ili više gubi svoj normalan položaj i spušta se naniže kroz genitalni otvor koji postaje jedna vrsta kilnog otvora-hernija hijatusa genitalisa. Ovo se može dogoditi u stanjima komplikovanih porođaja sprovedenih nekim ginekolo-akušerskim operacijama, kao i kod produženih porođaja.

Šta je reedukacija perineuma i zašto je ona bitna?

Reedukacija perineuma je preventivno - dijagnostičko - terapeutska metoda tretmana perineuma uz pomoc EMG-a,BIOFIDBEC-a i BIO-ELEKROSTIMULACIJE. Iz iskustva znamo da se povećanom mobilnošću nekog mišića on jača i da potom bolje funkcioniše. To i jeste suština reedukacije perineuma. Pod dejstvom bio-elektrostimulacije mišića perineuma i vaginalnog kanala, određene mišićne strukture i tkiva se vraćaju u prvobitan položaj, odnosno u stanje kakvo je bilo pre nastalog premećaja, bilo da je on uzrokovano porođajem ili je posledica prirodnog procesa starenja. Bio-elektrostimulacija, sem na perineum, deluje i na sfinktere mokraćne bešike, kao i na analni i poboljšava njihovu funkcionalnost i vraća u normalu.

Biofeedbec-početna i krajna merenja funkcionalnosti perineuma je individualna za svakog pacijenta i terapeutski okvir samog procesa reedukacije perineuma.

EMG (elektromiografija)-merenje električnog potencijala mišićnog vlakna perineuma i dobijanje povratnih podataka o patološkim promenama , sa mogućnošću usmeravanja i odabira određene terapeutske procedure reedukacije perineuma.

 • Dobro funkcionisanje perineuma i sfinktera štiti ženu od prolapsa, urinarne inkontinecije, analne inkontinencije, infekcija bakterijskog i virusnog porekla, kao i od rizika koji te infekcije nose, smanjuje ili skraćuje post-porođajni pelvično-karlični bol i pruža jednu bolju psiho-seksualnu sigurnost.

Metod reedukacije perineuma.

Reedukacija perineuma je neinvazivan metod lečenja i zasniva se na anamnezi (bilansu), anketi (upitniku) poremećaja, dijagnostici (testingu) i terapiji perineuma. Spada u preventivne terapijske metode. Pre početka tretmana obavlja se razgovor (anamneza) i popunjava anketa (upitnik) poremećaja kako bi se ustanovilo stanje u kome se perineum nalazi. Nakon toga na osnovu prikupljenih podataka iz anamneze i ankete kao i iz ulaznog testiranja funkcije perineuma, počinje terapija reedukacije, koji se zasniva na tome da žena sama postavlja sondu u vaginalni kanal (poput tampona) na kojoj se nalaze bio-elektrostimulatori i prati instrukcije lekara-terapeuta.Tok tretmana se prati  na odvojenim monitorima(pacijentov i terapeutov).

Pre svake terapije, kao i na kraju, vrše se odgovarajuća merenja perineuma i dobija se dijagram koji ukazuje na stepen terapeutske uspešnosti reedukacije perineuma.

Trajanje tretmana

Svaka terapija traje dvadesetak  minuta. U tom vremenskom intervalu smenjuju se proces bio-elektrostimulacije, relaksacija i mišićne aktivnosti pacijenta. Da bi reedukacija bila uspešna, potrebno je imati najmanje deset do petnaest terapija u periodu od pet do šest  nedelja, a u slučaju potrebe, broj tretmana se može i povećati.

Zašto terapeutska metoda reedukacije perineuma pripada prevencijama

Kada se reedukacija perineuma propiše zenama 6-8 nedelja posle porođaja (što spada u normalni vremeski rok propisivanja terapije reedukacije perineuma u savremenim zemljama),
blagovremeno sprečava i terapeutski suzbija posledice trudnoće i porođaja.

Preventivno utiče na:

 • Urinarnu inkontinenciju
 • Analnu inkontinenciju
 • Insuficijenciju vaginalnog kanala i pelvično-karlične regije
 • Skraćivanje trajanja post-porođajnog pelvično-karličnog bola,koji može      da traje do godinu dana pa i duže.
 • Prolaps (spad i ispadanje) karličnih organa i rektalne regije: mokraćne bešike, materice(uterusa)...

Kontrolu, nadgledanje i usmeravanje pacijenta vrši lekar-terapeut reedukacije perineuma, koji poseduje sertifikat o završenoj obuci.

Indikacije

 • Žene posle porođaja. Svim ženama se dva meseca nakon porođaja (prirodnim putem ili carskim rezom) preporučuje da obavezno urade tretman reedukacije perineuma.
 • Žene sa mokraćnim problemima (urinarna inkontinencija).
 • Žene sa anorektalnim poremećajima (ano-rektalna inkontinencija).
 • Žene sa oslabljenim (insuficijentnim) vaginalnim kanalom i vaginalnom regijom.
 • Žene posle porođaja sa pelvično-spinalnim bolom.
 • Žene posle  četrdesete godine, u menopauzi, kao i žene u kasnim pedesetim i šezdesetim godinama života.

Da bi se terapeutski efekat tertmana održao duži period  preporučuje se ponavljanje terapeutske procedure reedukacije perineuma svake 1-3 godine u zavisnosti od stepena poremećaja.

Kontraindikacije

 • Trudnoća
 • Alergija na plastiku

Uopsteno

Metod reedukacije perineuma je u zemljama EU zastupljen više od dvadeset godina. U pojedinim zemljama, kao što je Francuska, zdravstveno osiguranje pokriva 100%  troškova ove terapije jer se održavanje karlične regije i perineuma smatra esencijalnim za zdravlje i to je uobičajena praksa u postnatalnoj medicini.

Najnovija istraživanja

Najnovija istraživanja pokazuju da bi reedukaciju perineuma trebalo uraditi i pre kontrolisane oplodnje žene, jer  taj deo tela treba pripremiti za prirodni šok (trudnoću i porođaj). Zdrav i fukcionalan perineum pruza uredan i redovan psiho-seksualni život, povoljno deluje na srce i krvne sudove, poboljšava imunitet, sprečava gojaznost, povoljno deluju protiv infekcija, depresije, prolapsa,   inkontinencija i drugih tegoba.

 
Pročitajte i tekst: Nove terapeutske metode oporavka nakon trudnoće i porođaja


Pogledajte sve pitanja i odgovore u vezi sa trudnoćom.


 
 

Podeli tekst:

Autor Dr Vladan Milošević
Dr Vladan Milošević je specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, zaposlen u Beogradu.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

 1. Lena Radovanov. 02.01.2018

  Hvala vam na ovako analitickom objasnjenju o redukciji perineuma. Imam 70 god. I imam tih problema. Ti problemi imaju v ee sa porodjajem ali su sada dosli do izrazaja. Dali se to moze popraviti samo vezbama? 


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde