Povrede ramena

rame-anatomijaPovreda ramena je čest klinički entitet s koji se susrećemo u lekarskoj praksi. Poseban problem predstavlja kod sportista zbog višestruke funkcije ramenog dela i složenih anatomskih struktura.

Funkcionalna anatomija ramenog pojasa

Koštanu arhitekturu ramenog zgloba čine tri kosti scapula, humerus i clavicula. U funkcionalnom pogledu rame obrazuje pet funkcionalnih zglobova sinergijskog delovanja i to: sternoklavicularni, acromioclavicularni, subacromijalni, scapulotoracalni i glenohumeralni zglob.

 

Pasivni stabilizatori zgloba ramena su fibrozno tkivne strukture, a funkcija zavisi od bazičnog kvaliteta njihovog tkiva i samog položaja ramena u prostoru. Čine ga: labrum glenoidale, zglobna kapsula, glenohumeralni ligamenti, korakohumeralni ligamenti i tetiva m. subscapularisa (delimično).

 

Aktivni stabilizatori zgloba ramena su devet mišića koji preko ovog zgloba prelaze, s tim da se dva mišića (m. deltoideus i m. pectoralis major) funkcionalno razlikuju, što povećava broj mišića koji učestvuju u aktivnoj kontroli zgloba ramena na dvanaest.

 

Osnovna im je uloga izvođenja propulzivnih pokreta ali i zaštita pasivnih struktura zgloba.

 

Po anatomskoj podeli, mišići se dele na: površne, duboke i periferne.

 

Površni mišići su: tri snopa mišića deltoideusa, i u funkciji su primarnih elevatora zgloba ramena, a pomažu im i m. pectoralis major, m. coracobrahijalis i m. biceps brahi.

 

Duboku grupu mišića čine: m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres major i m. subscapularis. Osnovna funkcija im je da skreću glavicu humerusa prilikom podizanja ruke.

 

Periferni mišići ramena pružaju se od grudnog koša do humerusa (m. pectoralis major i m. latissimus dorsii). Ovi mišići se sastoje od dugih niti, što omugućuje brzu i snažnu ekstenziju ruke iz podignute pozicije.

 

Akromijalni luk grade dve anatomske strukture i to acromion i fibrozni produžeci processusa coracoideusa ligamenta coracoideuma. Veličina prostora kod normalnih ljudi iznosi između 7 i 14 mm. U ovom koštanom međuprostoru smeštena je tetiva m. supraspinatusa koja klizi između dva koštana masiva, što predstavlja jedinstveni primer u artrologiji.

Pokreti u ramenom pojasu pokreti-u-ramenom-pojasu

Pokrete zgloba ramena određuju oblici zglobnih tela. Ovaj zglob je interakcija četiri bazična pokreta i to: elevacija (fleksija i abdukcija), rotacija (spoljašnja i unutrašnja), horizontalna fleksija i ekstenzija i forsirane depresije (ekstenzija iz fleksije ili vertikalna abdukcija i abdukcija).
U sportovima kao što su: bacanje diska, kugle, koplja, kladiva, rukomet, košarka, vaterpolo i svim igrama sa loptom gde do izražaja dolazi biomehanički pristup bacanja, postoje četiri osnovne faze koje razlikujemo (po Tullosu i Kingu):

Inicijalni položaj.

Pripremna faza bacanja ili faza natezanja opruge.

Inicijalna akcija ubrzanja ili faza akceleracije.

Faza posle bacanja ili faza deceleracije.

Vrste povreda ramena

Značaj ramena poetično je dao Kessel:“Rame kod čoveka predstavlja interesantan paradoks, iako poezija i proza obiluju metaforama o njemu kao nosiocu tereta, to je samo njegova najmanje važna i najprostija funkcija“.

Plivačko rame

Plivačko rame je karakteristična povreda ramena. Javlja se kod plivača gde dolazi do istegnuća, ili male naprsline supra-spinalnog mišića. Paralelno dolazi do istegnuća (ili naprsnuća rotatora isprepletane grupe mišića uključujući i supraspinalni mišić) tetiva i kapsule koja okružuje rame i daje mu stabilnost na kuglastom zglobu. Pored plivanja i vaterpola, plivačko rame se javlja kod košarkaša, rukometaša, tenisera, ragbista, a često ga srećemo kod zidara, slikara, kao i kod nekih fabričkih poslova i radova u kući.

 

Klinička slika: Sindrom prenaprezanja ramena karakteriše se kroz četiri faze:

1. faza – bolnost posle napora

2. faza – bolnost na početku zagrevanja, gubi se tokom igre i ponovo se javlja kod zamora

3. faza – bolnost i u miru i u naporu

4. faza – bolnost u mirovanju.

 

Lečenje: konzervativno i to relaksacionim odmorom, fizikalnim procedurama, oralnim uzimanjem analgetika, nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL) i infiltracija lekova u bolno rame.

Sindrom posezanja

Sindrom posezanja se javlja kod povrede rotatora sa pojavom otoka i jakim bolom. Bol je naročito izražen noću u gornjem i prednjem delu ramena. Slabost i bol pri pružanju ruke napred ili na gore, ograničen pokret ramena naročito kada se ruka drži u stranu.

Akutne povrede mišića ramena

Akutne povrede mišića ramena su muskulotendinozne povrede ramena sportista i tu spadaju prvenstveno povrede m. deltoideusa, m. tricepsa, m. pecctoralisa majora i tetive m. trapeziusa.

 

Povreda je najčešće posledica direknog udarca ili ekcesivni pokret pri mehanizmu bacanja. Ove povrede su češće kod sportista sa posturalnim deformitetom. Statički položaj tela izaziva veliko trošenje mišića i ligamenata i tako vremenom nastaju povrede.

 

1. Akutne povrede deltoidnog mišića 

 

deltoidni-misicDeltoidni mišić je spoljašnji mišić ramena. Svojim mišićima ublažava koštani reljef i daje mu oblinu. Sastoji se od tri snopa: prednjeg, srednjeg i zadnjeg koji se međusobno razlikuju po pripoju, pravcu prostiranja vlakana i po svom dejstvu. Široko ga okružuje acromion, korakoid i velika kvrga humerusa, pa se tu dešava veliki broj povreda poserbno kod sportita na šuterskim treninzima. S obziroma na lokalizaciju lezije, povrede možemo podeliti na tri grupe:

 

Povrede prednjih snopova m. deltoideusa – karakteristične su za kraj retropulzije inicijalne faze ubrzanja. Javljaju se kao rezultat suprostavljanja protivničkom igraču i snažnoj antepulziji i abdukciji ruke koja baca loptu. Radi se direkno o hvatanju za ruku šutera dok se lakat još uvek nalazi iza ramena. Simptomi se odmah javljaju, bolovi se pojačavaju a pun intenzitet postižu 10 sati posle povrede. Kliničkom slikom dominira otok u prednjoj trećini deltoidnog mišića koji je vidljiv, javlja se nemoć, abdukcija u prednjoj ravni, i jasno ograničena osetljivost njegove prednje trećine. Lečenje se bazira na klasičnim metodama sportske traumatologije.

 

 Povrede srednjih snopova m. deltoideusa – retko se dešava, a suština povrede je u abdukciji ramena protiv otpora u lateralnom planu. Početak tegoba nije preterano izražen a klinički se manifestuju osetljivošću u srednjoj trećini deltoidnog mišića i to pojavom bola i slabom abdukcijom u lateralnom planu. Lečenje identično povredama prednjeg snopa.

 

 Povrede zadnjih snopova deltoideusa – dešava se pri krajnoj antepulziji ruke. Mišić je potpuno rastegnut vulnerabilan. Ova povreda se javlja kod sportista koji nisu izvršili pravilnu pripremu za pucački trening tkz. „pucačka ruka“. Lečenje je identično prethodnim sa dodatkom laseroterapije, impulsnog magnetnog polja i kombinacijom struja, a posle tri do pet dana uključivanjem ultrazvuka.

 

Akutni “grč” u ramenu javlja se kod bacača a suštinski se radi muskulotendinoznoj povredi m. trapeziusa usled naglog istezanja aktivno zgrčenog mišića sa rascepom manjeg broja vlakana ovog mišića na uglu vrata.

 

2. Akutna povreda m. tricepsatriceps

 

Povrede tetive duge glave ovog mišića su najčešće kod sportova gde dolazi do nagle deceleracije ruke na kraja bacanja. Kod naglog pokreta dolazi do avulzije njegovog scapularnog pripoja. Bol se prostire u posteriornom pazušnom naboru. Pri svakom

bacanju bol se povećava. Princip lečenja - bazična terapija.

Luksacija ramena

 Iščašenje ramena nastaje kad kost nadlaktice (humerus) izleti iz zgloba i nađe se obično ispred ili ispod ramena. U tom slučaju ligamenti i ostala vezivna tkiva su istegnuta, ili pokidana, a ponekad dolazi do povrede nerava i krvnih sudova ramena, što izaziva utrnulost šake i gubitak cirkulacije u ruci.

 

Povreda nastaje padom na ispruženu šaku ili ruku, direktan pad ili udarac u rame, ili nasilno savijanje ruke preko glave. Najčešće se javlja kod džudista, a često i u svim igrama sa loptom usled nepažnje u igri. Dominira jak bol, ograničen je pokret ramena, javlja se otok i podliv zbog unutrašnjeg krvarenja. Praksa pokazuje da jednom iščašeno rame uvek ostaje iščašeno rame.

 

Treba raditi na jačanju mišića kako bi se stabilizovale ligamentarne i tetivne veze. Kod sportista nestabilost ramenog pojasa odnosi se na glenohumeralni i akromioklavikularni zglob, a retko i sternoklavikularni zglob.

 

1. Luksacija glenohumeralnog zgloba
 

luksacija-zglobaLuksacija može imati akutnu i hroničnu etiologiju. Nestabilnost humeroskapularnog zgloba deli se u tri grupe i to: prema etiologiji, pravcu i tipu. Najbolju podelu dali su: F. Russell i M. Warren:

 

A. Tip-luksacija: 1. subluksacija i 2. subluksacija – luksacija

 

B. Pravac: 1. prednje, 2. zadnje 3. u više pravaca: a) prednje – zadnje, b) zadnje – prednje i c) prednje – donje – zadnje

 

C. Etiologija: 1. traumatske, 2. atraumatske i 3. voljne, nevoljne, kongenitalne, neuromuskularne.

 

Subluksacije glenohumoralnog zgloba - povećana pokretnost glave humerusa u glenoideu. Nastaje najčešće padom na ispruženu ruku, ili pri bacanju lopte, ali tada je zglob već u hroničnoj fazi oboljenja. Subluksacija je samo uvod u luksaciju ramena. Prema pravcu razlikujemo tri tipa: prednji, zadnj i više pravca. Može a i ne mora biti bolna, a dijagnoza se postavlja radiografskim snimkom i arteriografijom ramena. Terapija je konzervativna. Hiruška intervencija se radi u izuzetnim slučajevima.

 

Luksacija glenohumeralnog zgloba – često se javlja kod sportista i to: džudista, rukometaša, boksera i rvača. Javlja se kao posledica indireknog dejstva sile, a najčešće do povređivanja dolazi direknim padom na opruženu ruku sportiste. Uticaj sile na glavu humerusa u odnosu na glenoidu izaziva tri tipa luksacije glenohumeralnog zgloba i to:

 

Prednje luksacije (ligamentum subcoraracoidea) – najčešća luksacija. Posebno se javlja kod sportista ispod 20. godina. Mehanizam ove povrede je pad na ispruženu ruku. U kliničkoj slici dominira jak bol pa najčešće sportista zdravom rukom pridržava povređenu ruku. Javlja se znak „epolete“ fenomen opruženog otpora, kao i gubitak deltoidne crte. Često kod ovih povreda može biti lediran i nervus axillaris. Lečenje se karakteriše repozicijom i imobilizacijom od 21.dan. Recidiv je čest kod mladih sportista što treba ožbiljno shvatiti i preventivno delovati.

 

Zadnje luksacije (ligamentum subacromialis) – retko se javlja kod sportista. Mehanizam nastanka ove povrede je pad na ruku ispruženoj u polju sa laktom u punoj ekstenziji i unutar rotiranim humerusom. Najčešće se dešava kod rukometaša. Zadnje luksacije mogu nastati i kao posledica hiperlaksiteta zadnje zglobne kapsule ili na bazi displastičnog glenoida. Dijagnozu potvrđujemo radiografskim snimkom, a lečenje: repozicija i imobilizacija 21.dan u spoljnoj rotaciji i lakoj abdukciji ruke.

 

Donje luksacije (ligamentum axillaris) – nastaje usled pada glave nadlaktične kosti koja pritisne akromion, zglobna čaura se razdere u axillarnom predelu a glava je potisnuta ispod glenoidalne čašiće (ligamentum axillaris), i nakon završenog procesa luksacije pada dole uz prsni koš, a iščašena glava se zaustavlja ispod korakoidnog nastavka.

 

2. Luksacija sternonoklavikularnog zgloba

kuksacija-sternoklav

Ova luksacija nastaje padom na rame. U tom trenutku dejstvuje sila duž osovine ključne kosti, i pritiska rame na dole i nazad. Medijalni deo ključne kosti upre se u prvo rebro a mehanizam poluge nakon odvajanja čaure kost pomakne ispred ili iznad prsne kosti. Pokreti u ramenu postaju otežani, a bol je prisutna u predelu luksacije. Ovaj oblik luksacije se i najčešće sreće u sportsk-medicinskoj praksi. Pomeranje ključne kosti dorzalno izaziva pritisak klučne kosti na nervus vagus i traheju.

 


 
 3. Luksacija akromioclavikularnog zgloba
 
 

luksacija-akromnioklavikularnog-zglobaMehanizam povrede može biti direktan i indirektan. Najčešće u praksi srećemo direktan oblik koji usled pada na vrh ramena sile kompresije direkno usmerene dovode scapulu prema dole i medijalno, a klaviculu prema gore. Bol je prisutan a dolazi i do oštećenja hrskavice u oštećenom zglobu. Kod sile jačeg intenziteta dolazi do distenzije zgloba i nema promene u samom sastavu zgloba.Kod sile jače od 40. kp izaziva istezanje acromioclavicularnog ligamenta, a sila jača od 80 kp (prema Fressleru) isteže i ligamente conoideum i trapezoideum izazivajući pravu luksaciju ovog zgloba.

 

Zbog velikog značaja ovog zgloba u sportsko-medicinskoj praksi ima dosta različitih podela u literaturi. Mi predlažemo sledeću:

Prvi stepen – radi se o bolnoj distenziji mekih struktura acromioclavikularnog zgloba, sa očuvanim integritetom zgloba.

Drugi stepen – dolazi do prekida ligamentuma akromioklavikulare, sa postojanjem lakšeg oblika denivelacije koštanih okrajaka zgloba i pojavom subluksacije.

Treći stepen – potpuna ruptura svih ligamenata uz kompletno razdvajanje klavikule i akromiona odnosno luksacije zgloba.

 

Lečenje prvog i drugog stepena je isključivo konzervativno uz odlične rezultate i elektroterapeutske kombinacijone metode:

a) impulsno magnetno polje, biostimulativni laser, kineziterapija, vakus,

b) impulsni  ultrazvuk, interferentne sruje, masaža vezivnog tkiva, kineziterapija,

c) interferentne struje, kriomasaža, kineziterapija, sonodinator,

d) interferentne struje, elektroforeza novokaina i kalijum jodida,  masaža vezivnog tkiva, kineziterapija.

 

Dok kod trećeg stepena autori se razilaze u stavovima dok su jedni za obavezan operativni zahvat, dotle drugi ističu odlične rezultate postignutim konzervativnim lečenjem luksacije acromioclavicularnog ligamenta.


Pogledajte sva pitanja i odgovore u vezi sa povredama ramena.


 


Podeli tekst:

Autor Prof. mr Milorad Jerkan
Prof. mr Milorad Jerkan je specijalista sportske medicine. Načelnik je Dispanzera za medicinu sporta u Nišu i stručni saradnik Medicinskog fakulteta. Koordinator je praktične nastave specijalizacije sportske medicine, ka...

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 13

 1. Jankovic Marica 22.08.2022

  Imam napuknuce misica ramenog ,imala sam fiziko th. Rame mi je i dalje nestabilno ! Moj ortoped me uputio u bolnicu na pregled ! Oni du mi produzili vjezbe i ponovo ds dodjem ako imam probleme ! Posto mi je rame nestabilno i kad kad boli kost dugacka ispod ramena ,moj ortoped mi rece odmah ns ulazu I OPERACIJA ! Ja sam mu kazala to je zadnje ,ja hocu banju ! Nije mu bio drag moj odgovor ! Sta je vase misljenje ! Unaprijed zahvalna !!!


 2. Tajana Zentner 24.05.2022

  23.10.2020.sam imala saobracajku. Pri brzini od 90 km udario me čovjek jer mi je oduzeo prednost, odnosno ja sam išla ravno, a on je skretao. Ne sjećam se da sam kocila, samo znam da sam grčevito držala volan. 0d onda me bole ramena, naročito noću. Na 1. UZV u 2.mjesecu 2021. nije se ništa vidjelo, ali u 7. mjesecu otkrivene rupture u oba ramena, te preporučena operacija. Nisam odmah pristala, ali sam sad odlučila te otišla još jednom po drugo mišljenje. Ovaj puta mi liječnik rekao da bih na operaciju trebala tek kad tetiva potpuno pukne i to u roku od godine dana, jer se onda već stvaraju neke promjene . Nadalje ako se sad odlučim ta operaciju tetiva će se skratiti šivanjem pa će se na tom mjestu stvoriti masti i to će me boljeti. Ja ruke sad mogu podići, ali ne mogu dugo držati gore, a nakon operacije možda ne bih mogla dići ruke. Ja sad stvarno ne znam šta da radim. Molim vas pomagajte.


 3. Tajana Zentner 24.05.2022

  23.10.2020.sam imala saobracajku. Pri brzini od 90 km udario me čovjek jer mi je oduzeo prednost, odnosno ja sam išla ravno, a on je skretao. Ne sjećam se da sam kocila, samo znam da sam grčevito držala volan. 0d onda me bole ramena, naročito noću. Na 1. UZV u 2.mjesecu 2021. nije se ništa vidjelo, ali u 7. mjesecu otkrivene rupture u oba ramena, te preporučena operacija. Nisam odmah pristala, ali sam sad odlučila te otišla još jednom po drugo mišljenje. Ovaj puta mi liječnik rekao da bih na operaciju trebala tek kad tetiva potpuno pukne i to u roku od godine dana, jer se onda već stvaraju neke promjene . Nadalje ako se sad odlučim ta operaciju tetiva će se skratiti šivanjem pa će se na tom mjestu stvoriti masti i to će me boljeti. Ja ruke sad mogu podići, ali ne mogu dugo držati gore, a nakon operacije možda ne bih mogla dići ruke. Ja sad stvarno ne znam šta da radim. Molim vas pomagajte.


 4. Dragan 21.02.2022

  draganzabaljac73@gmail.com


 5. Nikola 21.07.2021

  Poštovani doktore. Zadobio sam povredu ramena pre dve nedelje prilikom sudara sa igračem na košarci. Dan nakon povrede nisam mogao da podignem ruku napred (fleksiju) dok sam abdukciju mogao normalno da radim. Nakon 3 dana sam video napredak i mogao sam normalno da pomeram ruku medjutim uz male bolove. Napravio sam pauzu sa treniranjem već dve nedelje i dalje ne mogu sklek da uradim jer me rame i dalje boli. Šta preporučujete da uradim?


 6. Pavle 07.07.2021

  Postovanidr. Imam 16 godina, povredio sam desno rame na treningu prvi put ispalo je,vratili mi i nisam trenirao 3 meseca, krenuo sam postepeno polako opet ali povreda se dogodila i drugi put, pauzu opet pravio 3 meseca sda mi se nezgoda dogodila na kraju fizickog vaspitanja u skoli, od tada prestajem sa treningom i doktor mi preporuccuje mirovanje da pijem glukoza in 1500 da nosim steznik ramena ali nikako trening, zanima me hocu li se ja oporaviti od ovog i nastaviti sa trningom


 7. Dado 04.04.2021

  Pozdrav. Imao sam pad na desno rame prije 3 mjeseca. Imam seoaraciju AC zgloba lezija 3. Odmah pri padu sam trazio operativno lječenje ali neodgovornost doktora Risanske bolnice je dozvolila da mi luksacija zastara evo već 3 mjeseca kako se konzervativno lijecim. Ne znam stvarno ko to kaže da se treci stepen moze izliječiti konzervativnom metodom? Ja evo 3 mjeseca i jos imam odvratnu kvrgu na ramenu ,nemam stabilnost a ni snagu kao prije. Šta da radim, ima li smisla sad da se operišem? 


 8. Bojan 22.03.2021

  Poštovani desio mi se pad sa visine od 2,5 m na leđa i desno rame zadobio sam luksacija ramena koliko traje oporavak i kad bih mogao početi raditi vežbe jačanja ramenih mišića.


 9. fix 28.11.2012

  Imao sam5 puta iscasenje ramena leve ruke i tri puta desne neznam sta da radim nosio sam gips na desnom rameno posle drugog iscasenja al ono se opet iscasilo i po treci put dali postoji nesto sto moze da se resi ovaj problem bez operaciju radio sam magnetnu rezonancu kapsule su olabavljene kod mene tako ortoped kaze zato se desavju iscasenja plasim se da radim neki fizicki poso ili da igram neki sport ko pre fudbal i slicno imam 25 neko kaze da ce doci na svoje mesto to kao da sam mlad i slicno al ja gubim svaku nadu zar moram na operaciju obe ruke cuo sam da se ovo deli po nekim stepenima i da su neki stepeni izleclivi bez operativno nosi sam sve vrste steznaka al nista nepomaze ti steznaci koj je izmislio to je djubre to nista nepomaze bas me zanima vase misljenje za ovaj moj slucaj mnogo bi mi znacilo hvala unapred


 10. Ivek 18.08.2010

  Na nogometu sam pao na rame bočnim padom. Prilično je bio jak udarac i čuo sam nekakvo paranju u području ramena. Na rengenu se nevidi ništa vele doktori i sutra idem na pregled. . . Bol nije stalna, naime kad se umirim u pravom položaju onda je gotovo nema, međutim, pri svakom pokretu osjetim kako me nešto ispod ključne kostiodmah uz zglob nadlaktice presječe i to vrlo jako. Otečen mi je i mišić iznad ključne kosti malo. Sumljam da je mišić pukao. . Jel moguće?


 11. Ljiljana 10.02.2010

  Nisam sportista ali moram da vam se obratim za savet jer me fizijatar ne shvata ozbiljno. Imam 60 godina i imam povredjeno levo rame. Bol koji se javlja, povremeno kod nekih cak i nenaglih pokreta, je veoma jak da tog trena osecam malaksalost u tom delu tela. Imam osecaj kao da se bol javlja u samom zglobu i siri se prema laktu kroz misice laktu. Nekada se javlja samo u zglobu. Pokretanje leve ruke je drasticno smanjeno: ne mogu zakopcati grudnjak, ocesljati se, oprati i uviti kosu. Ne mogu levu ruku do visine grudi, drzati se u busu, spavati na levoj strani tela, bol je jak i kako brzo se pojavi tako brzo i nestane. Toliko jak da bih vristala. Rendgenski snimak i dijagnoza je: pocetak artroze. Za pocetak artroze su bolovi prejaki. Fizijatar mi je preporucio magnetni dusek a nije mi prepisao ni jedan medikamenat. Bolovi traju od juna prosle godine i nije mi jasno kako toliko dugo izdrzavam sa njima. Molim vas za savet sta mi je ciniti i kojim lekom mogu bar ublaziti bolove jer mo nije pomogao ni brufen od 600mg. Hvala


 12. Milorad Jerkan 06.11.2009

  Očekujte uspešan oporavak, uz pravilan rehabilitacioni tretman.


 13. Dorien 01.11.2009

  Postovani doktore! Iscrpan clanak iz kojeg sam nasao svoje stanje. Ja sam imao dijagnozu: luxatio aac sin. Tossy III terapija: repositio et fixatio art. Ac sin. Sec. Bosworth tijek lijecenja: ucinjen zahvat fiksacije aac vijkom po bosworthu. Intra i rani postoperativni tijek prode uredno, rtg nakon op. Zahvata uredan. Rana cijeli uredno. Preporuka: poveska ukupno 3 tj. interesira me dal to sad vijak sve skupa drzi i dal ce ostati invalidnost ili je uopce nece biti unaprijed hvala!


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde