Kiseonik nije sve u životu, ali...

Kiseonik je suština života i najzastupljeniji element u prirodi. Neophodan je za život svih životinjskih organizama (izuzev anaerobnih bakterija koje žive bez prisustva kiseonika). Zastupljenost u prirodi i životna apsolutnost kiseonika sami po sebi nameću pitanje: ako je jedan elemenat toliko važan za naš život da li je moguće zaobići ga kao lek i da li postoji prirodniji lek od kiseonika?
Danas se sve češće takva pitanja postavljaju i kada se govori o hrani, fizičkom radu, duhovnoj aktivnosti i td. Osnovni terapijski supstrat hiperbarične oksigenacije (HBO) je kiseonik koji se udiše u uslovima povišenog atmosferskog pritiska, čime se višestruko povećava rastvorljivost u tečnom delu krvi (plazma) i omogućava dopremanje kiseonika do svake ćelije organizma.

Uzrok mnogih bolesti je nedostatak kiseonika

Glavni terapijski problem kod mnogih oboljenja, povreda, trovanja i starenja jeste hipoksija (smanjena količina kiseonika u tkivima) ili anoksija (potpuni nedostatak kiseonika u tkivima). Borba protiv hipoksije jeste borba za život ćelije, tkiva i organizma u celini. Pored antihipoksičnog efekta, HBO podiže odbrambene sposobnosti organizma tako što povećava aktivnost ćelijskog i humoralnog imunološkog sistema, povećava fagocitnu sposobnost leukocita i ima direktno baktericidno i bakteriostatsko delovanje na anaerobne i mikroaerofilne bakterije. Skraćuje vreme provođenja nervnih impulsa, poboljšava mentalne funkcije i ubrzava regeneraciju nervnog tkiva. HBO efikasno podiže nivo antioksidativne zaštite organizma povećavajući produkciju enzima kao što su superoksiddismutaze, katalaze i peroksidaze čija je glavna uloga u uklananju slobodnih radikala  i ima izrazito antikancerogeno delovanje.   
U prirodi i u ljudskom organizmu sve treba da bude u ravnoteži da bi funkcionisalo normalno. Kad kažemo zdravlje onda mislimo upravo na ravnotežu u funkciji ćelije, tkiva, organa, organskih sistema i organizma u celini. Linija: hrana-kiseonik-energija, jeste osnova života oko koje se grade i prepliću sve druge funkcije organizma. Zbog toga kiseonik nije samo lek kada se pojavi bolest koja remeti tu osnovnu liniju, već je i neophodno preventivno sredstvo u svim životnim periodima prividnog zdravlja, a poremećenog energetskog statusa izazvanog stresom životnih aktivnosti. Što su životne prilike i naš odnos prema samom sebi lošiji, to je proizvodnja energije manja, a potreba organizma za kiseonikom veća.

Starenje i kiseonik

Sam proces starenja jeste konstantni, brži ili sporiji proces slabljenja metaboličkh, adaptacionih i odbrambenih funkcija ćelije, tkiva i organskih sistema. Na prvom mestu jeste smanjena mogućnost transporta kiseonika zbog sužavanja krvnih sudova. Zato se kaže da smo stari koliko su stari naši krvni sudovi. Ljudski organizam se sa starenjem sve slabije adaptira na uslove spoljašnje sredine, a kad govorimo o spoljašnjoj sredini onda govorimo o svim aspektima delovanja klimatskih promena, kvalitetu vazduha, vode i hrane koju čovek unosi u sebe. Jasno je da moramo, kad govorimo o prirodi i spolašnjoj sredini, uzeti u obzir i štetno delovanje ljudskih aktivnosti koje višestruko nepovoljno deluju na sposobnost organizma da se adaptira. Kako procenjujemo stepen starosti organizma? Postoji mnogo načina da se ustanovi  biološka starost organizma.
Najčešće se kao procena koristi stanje i stepen oštećenja krvotoka, a spoljni paramatri su kvalitet i izgled kože. Krvotok je sistem sudova koji medjusobno povezuju praktično svaku ćeliju noseći kiseonik i hranu i odnoseći štetne produkte metabolizma na detoksikaciju. Važnost primen hiperbarične oksigenacije u očuvanju krvnih sudova je od neprocenjive važnosti u prevenciji i lečenju mnogih bolesti koji mogu ruinirati i definitivno ugroziti organizam. Osnovna karakteristika kiseonika je da obezbedjuje normalan metabolizam i ravnotežnu funkciju endokrinog i imunološkog sistema. Time se sprečava oštećenje unutrašnjeg sloja krvnog suda, suženje ili potpuno začepljenje i prekid transporta duž vaskularnog stabla.

Hiperbarična oksigenacija

Danas je primena hiperbarične oksigenacije kod relativno zdravih ili potpuno zdravih ljudi široko prihvaćena kao način sprečavanja pojavljivanja teških bolesti i očuvanja ravnoteže funkcija organizma (produkcija antioksidativnih enzima, antikancerogeno delovanje, sprečavanje oštećenja mikrocirkulacije...). Jedan od primera primene je u “kozmetici” gde se dobrom reogsigenacijom obezbećuje da koža bude ne samo lepog izgleda, već i zdrave funkcije. Koža je vrlo važan zaštitni pokrivač našeg organizma i prva brana od agresije spoljnih faktora na unutrašnjost našeg tela. Oštećena koža je otvoren ulaz za agresiju mikroorganizama i pojavu mnogih infektivnih bolesti. Primena hiperbarične oksigenacije jeste najuspešniji način očuvanja kožnog pokrivača i u kozmetskom i u zdravstvenom smislu. Kad govorimo o koži treba napomenuti da se hiperbarična oksigenacija koristi u lečenju neizlečivih bolesti koje se manifestuju na koži kao psorijaza i sklerodermija.

Postoji jedno pravilo kad govorimo o rezultatima primene hiperbarične oksigenacije. Ona se primenjuje u svim situacijama kde postoji nedostatak kiseonika i blokada metabolizma hranljivih materija do energije. Pravilo je da u naglim prekidima dotoka kiseonika treba odmah primeniti HBO i u takvim slučajevima terapija odmah daje dobre rezultate. Primeri za takvu primenu su: nagli gubitak vida, nagli gubitak sluha, paraliza ličnog živca ili paralize drugih moždanih ili perifernih živaca, nagla promuklost, trovanja ugljen monoksidom itd. Ako je bolest hronična i terapija je hronična, a što bolest duže traje i što je organizam oštećeniji to i terapija daje sporije rezultate. Primeri su sve dugotrajne bolesti krvnih sudova i sva sistemska oboljenja koja prate čoveka do kraja života.

HBO i bolesti krvnih sudova

Preventivno delovanje hiperbarične oksigenacije najbolje je objasniti upravo na hroničnim bolestima krvnih sudova. Oštećen krvni sud sprečava protok krvi i transport kiseonika i hranljivih materija do ćelije koja gladuje, postaje neotporna i nastaje bolest i propadanje tkiva. Jedna od bolesti koja je u ekspanziji jeste šećerna bolest. Šećerna bolest je bolest metabolizma šećera, a posledice su brzo oštećenje malih krvnih sudova po celom organizmu. Oštećena mikrocirkulacija remeti funkciju organa i organskih sistema potencirajući dalje oštećenje organizma. Bolest je podmukla i daje pogrešan utisak da se sporo razvija što zavara bolesnika. Kad shvati da je ozbiljno ugrožen najčešće je kasno za ozbiljniju terapijsku intervenciju zbog definitivno oštećenog vida, bubrega, plućne funkcije i perifernih nerava. Za sve to vreme propadanje krvnih sudova napreduje do definitivnog oštećenja tkiva koje se manifestuje dijabetičnim gangrenama. I tek tada bolesnik shvata koliko je ozbiljna situacija. Primena hiperbarične oksigenacije od momenta kada je konstatovana šećerna bolest može da spreči propadanje malih krvnih sudova i time propadanje organa i definitivno oštećenje tkiva. Time se obezbeđuje da druga bitna terapija bolesti bude uspešna, produži životni vek bolesnika i bitno poboljša kvalitet života i radna sposobnost bolesnika. Takvih je primera bezbroj, a glavna uloga lekara jeste preventiva i blagovremena, rana primena terapije za šta je potrebna saradnje pacijenata.
Treba shvatiti da briga o zdravlju mora biti prioritetna aktivnost svakog čoveka i da ulaganje u vlastito zdravlje ima dalekosežne posledice u svim sverama ljudskog života. Zato i kažemo: Kiseonik nije sve u životu, ali bez kiseonika nema života.

Podeli tekst:

Prim. dr Miodrag Živković je specijalista hiperbarične i podvodne medicine, fiziolog u Beogradu.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Hamdija Gerovic 08.10.2020

    Realno, ubedljivo, zainteresovan...


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde