Bolesti nervnog sistema (Neurologija)

Koma je najteži kvantitativni poremećaj svesti koji može trajati godinama. Pacijent ne reaguje ni na najintenzivnije draži, a refleks gutanja je ugašen i mogu biti poremećene vitalne funkcije.

Koma - najteži poremećaj svesti

Koma je najteži kvantitativni poremećaj svesti koji može trajati godinama. Pacijent ne reaguje ni na najintenzivnije draži, a refleks gutanja je ugašen i mogu biti poremećene vitalne funkcije.

Pročitajte >>>

Aleksija

Reč aleksija nastala je od grčkog prefiksa "a-" (bez, ne) i reči "lexis" (reč). Aleksija je neurološki poremećaj koji se karakteriše nemogućnošću čitanja ili razumevanja pisanih reči.

Pročitajte >>>

Dizartrija

Dizartrija se opisuje kao organski poremećaj govora koji se ispoljava smetnjama u stvaranju glasova, a koji se zasniva na nervno - mišićnom oštećenju govorne muskulature.

Pročitajte >>>

Stupor

Stupor označava odsutnost svake voljne aktivnosti, takva osoba ne reaguje ni na kakve draži, ne izvodi pokrete, liči na nepokretnu lutku.

Pročitajte >>>
Somnolencija je najblaži oblik kvantitativnog poremećaja svesti, kada je bolesnik pospan, nezainteresovan za događaje u okolini.

Somnolencija - najblaži oblik poremećaja svesti

Somnolencija je najblaži oblik kvantitativnog poremećaja svesti, kada je bolesnik pospan, nezainteresovan za događaje u okolini.

Pročitajte >>>

Fascikulacije

Fascikuklacije su fini, brzi treperavi drhtaji pojedinih snopova mišićnih vlakana, koji mogu biti neznatni i teško uočljivi.

Pročitajte >>>

Tetanija

Pod tetanijom se podrazumeva kliničko stanje povećane razdražljivosti centralnog i perifernog nervnog sistema - kod abnormalnih koncentracija jona u tečnostima koje natapaju nervne ćelije.

Pročitajte >>>

Kraniosinostoza

Kraniosinostoza predstavlja kongenitalni defekt kod koga se prerano zatvaraju kranijalne suture (šavovi između kostiju lobanje), što dovodi do različitih deformacija oblika lobanje.

Pročitajte >>>

Agnozija

Agnozija je nesposobnost prepoznavanja i shvatanja vizuelnih, taktilnih i slušnih sadržaja koji su prethodno bili poznati.

Pročitajte >>>

Hidromijelija

Hidromijelija je proširenje samog centralnog kanala kičmene moždine u kome se skuplja cerebrospinalna tečnost (likvor). Ova šupljina je najčešće povezana sa četvrtom moždanom komorom i može biti deo složenijeg sindroma...

Pročitajte >>>

Apraksija

Apraksija je gubitak sposobnosti da se izvedu namerne ili nenamerne radnje.

Pročitajte >>>

Senilnost

Senilnost označava drastično slabljenje i gubitak mnogih fizičkih, fizioloških i psihičkih sposobnosti i funkcija usled starosti.

Pročitajte >>>

Afazija

Kod odraslih osoba naziv afazija se odnosi na poremećaj već usvojenog jezika i govora.

Pročitajte >>>

Anosmija

Senzorni nerv koji prenosi impulse sa nosne sluzokože je n. olfactorius. Kvantitativni poremećaji osećaja mirisa se nazivaju disosmije. Anosmija predstavlja odsustvo percepcije mirisa.

Pročitajte >>>

Retrogradna amnezija

Amnezija predstavlja odsustvo, gubitak pamćenja. Posledice trauma, patoloških promena i oštećenja centralnog nervnog sistema.

Pročitajte >>>