Virusi

Norwalk virus

Norwalk virusi spadaju u rod Calcivirus a porodicu Caliciviridae. Prosečna veličina im je 26-32 nm. Dosta su otporni u spoljašnjoj sredini. Genom se sastoji od jednog molekula jednolančane RNK. Nemaju...

Pročitajte >>>

Virus hepatitisa D

Virus hepatitisa D (VHD) pripada nepotpunim virusima. Sastoji se od RNK čestice koja je kružna i jednostrukog lanca. Omotač dobija od virusa hepatitisa B i tek tada postaje potpun virus...

Pročitajte >>>

Virus hepatitisa E

Virus hepatitisa E je virus veličine 27-32nm. Spada u RNK viruse sa lipidnim omotačem. Po svojim karakteristikma sličan je norvalk i kalici virusima. Dosta je otporan u spoljašnjoj sredini.

Pročitajte >>>

Respiratorni sincicijalni virus

Respiratorni sincicijalni virus spada u rod Pneumovirusa, a u porodicu Paramyxoviridae. To su RNK virusi sa polimorfnim, po pravilu grubo jajastim, ali ponekad i filamentoznim virionom 150-300 nm u dijametru....

Pročitajte >>>

Virus Parainfluenzae

Virus Parainfluenzae se ubraja u rod Paramyxovirusa, a u porodicu Paramyxoviridae. To su RNK virusi sa polimorfnim, po pravilu grubo jajastim, ali ponekad i filamentoznim virionom 150-300 nm u dijametru....

Pročitajte >>>

Humani T-limfotropni virus (HTLV)

HTLV spada u rod Deltaretrovirusa, podfamiliju Onkovirinae a familiju Retroviridae. Retrovirusi pripadaju velikoj grupi RNK virusa. Termin retro odnosi se na proces reverzne transkripcije. Ovi virusi su, zahvaljujući reverznoj transkripciji,...

Pročitajte >>>

Virus varicellae

Virus varicellae (varičele) pripada DNK virusima, familiji Herpesviridae, rod Varicellavirus. Neotporan je u spoljašnoj sredini i lako ga uništavaju fizički postupci i hemijska sredstva. Genom čini dvolančana DNK sa terminalnim...

Pročitajte >>>

Virusi influenzae

Virusi influenzae (tip A, B i C) su RNK virusi iz roda Orthomyxovirusa, familije Orthomyxoviridae, koji se razlikuju na osnovu nukloproteina na svojoj površini koji stalno podležu mutacijama, stvarajući na...

Pročitajte >>>

Monkeypox virus

Monkeypox virus (virus boginja majmuna) spada u rod Orthopoxvirusa, a porodicu Poxviridae. Ovi virusi poseduju bikonkavno jezgro okruženo proteinskom membaranom sa dva lateralna tela. Genom čini linearna dvolančana DNK. Replikacija...

Pročitajte >>>

Humani imunodeficijentni virusi (HIV)

Humani imunodeficijenrtni virusi  (HIV1 i HIV2) pripadaju rodu Retrovirusa, porodici Lentaviridae. Jezgro virusa se sastoji od dvolančane RNK, proteina jedra, polipeptidnih proteina, reverzne transkriptaze, HIV polimeraze, 9 gena, kao i...

Pročitajte >>>