Savremena medicina

Ukus zaslađivača zavisi od više gena

Genetika može da ima ulogu u tome kako receptori ukusa šalju signale, što dovodi do različitih sklonosti u pogledu ukusa, kažu stručnjaci za hranu sa Državnog univerziteta Pensilvanije.

Pročitajte >>>

Nervni sistem u regulaciji disanja

Nervni sistem podešava alveolarnu ventilaciju tačno prema potrebama organizma. Anatomski respiratorni centri (RC) su izgradjeni od većih i manjih ostrvca sive mase u CNS-u (telo neurona, neuroglije-astrociti, dendriti i početni...

Pročitajte >>>

Opšti podaci o disanju

Disanje ima ulogu dopremanja O2 svim ćelijama organizma i odstranjivanje CO2 iz tkiva i pluća koji je nastao sagorevanjem O2 u ćelijama. Proces disanja se odvija razmenom O2 iz atmosferskog...

Pročitajte >>>

Smanjen unos kalorija produžuje život

Smanjenje unosa kalorija može produžiti život. Objavljeni rezultat proizvod je šestomesečnog istraživanja u koje je bilo uključeno 48 zdravih muškaraca i žena približno iste telesne mase, koji su podeljeni u...

Pročitajte >>>

Magnetne osobine u razmeni kiseonika i ugljendioksida

Difuzija je slobodno kretanje molekula gasa iz prostora veće koncentracije u prostor manje koncentracije sa ciljem izjednačavanja parcijalnih pritisaka gasova, a što predstavlja težnju gasnoj homogenizaciji.

Pročitajte >>>

Deoba ćelije - nastavak rada Disanje i magnetne osobine

Rast tkiva i organa odvija se u dva različita procesa. Prvi uključuje rast osnovne mase ćelije tj. uvećanje citoplazme i jedra, drugi deobu same ćelije. Rast se vrši za vreme...

Pročitajte >>>

Crossing over

Veliki dokaz da se hromatide hromosoma magnetišu je Crossing Over tj. razmena (razdvajanje) vezanih gena pri čemu homologi hromosomi razmenjuju homologe segmente. U predelu mostova jednočlana DNK (dezoksiribonukleinska kiselina) se...

Pročitajte >>>

Magnetne osobine ćelija

Svaka ćelija poseduje karakteristično namagnetisanje tj. magnetne osobine. One su važne pri metabolizmu u svim ćelijama. Naglašavam da postoji još mnogo dokaza  koji potvrdjuju posedovanje magnetne osobine ćelija, npr. magnetska...

Pročitajte >>>

Disanje i magnetne osobine - Nikola Trifunović dipl. Ing. geofizike

Magnetne osobine omogućavaju respiraciju. Zemljino magnetno polje, kosmičko zračenje i magnetne osobine makro molekula imaju odlučujući doprinos u evolucionim procesima uopšte. Sve prikazano predstavlja inovaciju u tumačenju bioloških tj. biohemiskih...

Pročitajte >>>

Magnetna polja uzrokuju karcinom

U istraživanju koje je obuhvatilo više od 20 000 švajcarskih železničkih radnika praćenih tokom 30 godina otkriveno je da izloženost niskofrekventnim magnetskim poljima dovodi do mijeloidne leukemije i Hodžkinsovog limfoma,.

Pročitajte >>>