Disanje i magnetne osobine - Nikola Trifunović dipl. Ing. geofizike


Rad "Disanje i magnetne osobine" je prikazan na Međunarodnom 10 kongresu preventivne medicine u Vrnjačkoj Banji 2008. godine i na sekciji ,,zdravstveni menandžment,, Srpskog lekarskog društva u Beogradu. Autor rada je Nikola Trifunović dipl. Ing. geofizike.

Predgovor

Na samom početku ukazao bih na neke činjenice pri razumevanju prezentirane problematike, koja se odnosi na zablude biološke nauke da su difuzija i parcijalni pritisak osobine gasova koje omogućavaju disanje. Nejasnoće medicinske fiziologije su u ovom radu objašnjene poznavanjem, magnetike i elektromagnetike.

Nije na odmet reći da u atomima i molekulima vladaju magnetne i elektromagnetne sile. Kako je atom sastavljen iz elektrona koji kruže oko jezgra u kojem su protoni i neutroni, očigledno je postojanje magnetnih– elektromagnetnih sila u atomu i oko njega. Poznavanje elektronske teorije valence ukazuje da magnetne–elektomagnetne sile vladaju u i oko molekula, što je i logično.

Zemlja - planeta namagnetisana sfera koju okružuje i kroz koju prodire magnetsko polje. Znači da biosferu i komponente Zemlje (litosfera, hidrosfera i atmosfera) karakterišu postojanje zemljinih magnetnih sila. Poreklo Zemljinog magnetnog polja nije do kraja objašnjeno, ali se smatra da je posledica kretanja Zemljinog jezgra i nastalih struja u Zemlji kao nebeskom telu. Tada postaje jasno da su magnetne-elektromagnetne sile u ćeliji rezultujuće vektorske veličine makro Zemaljskih magnetskih sila i mikro magnetnih- elektromagnetnih sila iz molekula i atoma koji su gradivni elementi makromolekula, a ovi ćelija.

Kada se prihvati istina da je Zemljino magnetno polje prirodnog intenziteta i njegove varijacije, pokretač podele majke ćelije na dve kćeri ćelije (što je u radu objašnjeno), lako je razumeti da je anomalijski priraštaj magnetnog – elektromagnetnog polja, tj. enormno visok intenzitet – fluks Zemljinog magnetnog polja, dominirajući uzročnik raznih oboljenja.

Napomenuo bih da je neophodno ostaviti po strani razmišljanja, koja se odnose na medicinsko, tj. biološko shvatanje, da su parcijalni pritisak i difuzija glavne osobine koje omogućavaju disanje. Treba se osloboditi naučenih ,, istina,, jer su to informacije upamćenje sa maksimalnim nabojem u centralnom nervnom sistemu, a čiji je medjuneuronski potencijal do 100 mV (milivolti), dok se svaki novi tekst posle čitanja, odnosno učenja, upamti sa medjuneuronskim potencijalom u mozgu do 3 mV.

* Smatram da su to razlozi zašto ovakav veoma koristan i perspektivan rad je teško prihvatljiv u postojećoj naučnoj sredini. Zato bih preporučio čitaocima ove publikacije, objavljene na ,,X Medjunarodnom kongresu preventivne medicine Srbije’’ u Vrnjačkoj banji juna 2008 g., da se uzdignu iznad postojeće naučne inercije (i medjuneuronskog potencijala u funnkcionisanju centralnog nervnog sistema- mozga), da prouče i razumeju napisana objašnjenja, jer se samo tako može podići sopstveni medjuneuronski potencijal novoprimljenih informacija na najviši nivo. Takodje očekujem odavanje priznanja na ovom revolucionarnom otkriću, a koje će otvoriti nesagledive koristi za dobrobit čovečanstva.

Napominjem da sam se u ovom radu najčešće pozivao na svoje objavljene radove. Proučavajući literaturu, biološku, biofizičku i fizičku, nisam pronašao da je bilo ko u svetu imao značajan istraživački rezultat sa ovom problematikom da bi se ja pozvao na njih. Preko dvadeset godina bavim se uticajem fizičkih polja na biosvet, a najveći broj radova objavio sam iz etiopatogeneze raznih bolesti. Sličnih objavljenih radova, koliko ja znam nema, pa je to razlog da se pozivam uglavnom na svoje publikovane radove.

*"U elektrofiziologiji se ultranisko frekventna moždana sktivnost dodatno deli na spontanu aktivnost (EEG) i evocirane (izazvane ) potencijale (EP)...EEG potencijali su veličine ~ 10-100 mV, frekvencija oko 0-50 Hz, zavisi od stanja mozga. Pri učenju i pamćenju, kada se prezentiraju novi stimulusi, javljaju se potencijali male amplitude od 1-3 Mv" (lit..D.Raković,Osnovi biofizike,Gros KNJIGA, Beograd 1995.)

Kratak sadržaj

Uvod (uopšteni)

Biosveru karakteriše Zemljino magnetno polje, gravitaciono polje i kosmičko tj. radioaktivno zračenje i u njoj vladaju magnetne i elektromagnetne sile.
Atome grade elektroni, protoni i neutroni. Jezgra atoma imaju magnetne sile, (osnovni kvant je Borov magneton). Atomima vladaju magnetne i elektromagnetne sile.
Molekuli nastaju vezivanjem valentnih elektrona .

Svi dogadjaji u biosveri su pod uticajem magnetnih i elektromagnetnih sila. Biohemijski procesi se odvijaju u makro Zemljinom magnetnom polju sa mikro namagnetisanim supstancama – molekulima.

Cilj rada

Činjenicama pokazati i dokazati da su magnetne osobine kiseonika, ugljendioksida, hema (hemoglobin – eritrocit) i ćelije odlučujuće pri respiraciji.
Da bi se ovo postiglo mora se objasniti uticaj Zemljinog magnetnog polja , kosmičkog zračenja i magnetnih osobina makro molekula (gradivne supstance ćelije) na evoluciju, reprodukciju i respiraciju.

Prikazati magnetne osobine ćelije tj. kako su nastale citoplazma i membrane jedra i ćelije. Objasniti kako i zašto nastaje Crossing over. Detaljno prikazati uticaj Zemljinog magnetnog polja na deobu majke ćelije na dve kćeri ćelije.

Objasniti razmenu kiseonika i ugljendioksida u plućima i ćelijama sa aspekta magnetnih osobina. Otkloniti zablude da su pri respiraciji odlučujuće osobine difuzija i parcijalni pritisci gasova.
Zbog mnogo nejasnoća o radu nervnog sistema u regulaciji disanja cilj je bio objasniti kako funkcioniše ovaj regulator respiracije.

Metod rada

Izučavanje važeće literature o ćeliji, respiraciji i ulozi nervnog sistema u regulaciji disanja. Povezivanje prirodnog Zemljinog magnetnog polja , kosmičkog zračenja i magnetnih osobina ćelija sa evolucijom , reprodukcijom i respiracijom.

Rezultati

Na osnovu prikazanog u poglavlju magnetne osobine ćelije može se reći da svaka ćelija poseduje karakteristično namagnetisanje tj. magnetske osobine. One su veoma važne pri metabolizmu svih ćelija. Crossing over je veoma značajan mehanizam koji obezbedjuje polimorfizam a koga omogućava Zemljino magnetno polje, tj. utiče na evoluciju živog sveta. Kako se zna da je Crossing over veoma učestao u malignim bolestima , može se reći da tumor ćelija nastaje u enormnom magnetnom polju. Iz prikazanog se može zaključiti da se delovi hromatida mogu namagnetisati. Odlučujući faktor koji podstiče deobu ćelija je Zemljino magnetno polje. Tumor ćelije, koje se nekontrolisano dele, nastaju u neprirodnom magnetnom polju proizvedenom najčešće urbanizacijom.
Na osnovu svega prikazanog o razmeni kiseonika i ugljendioksida može se zaključiti da magnetne osobine omogućavaju respiraciju.

Poglavlje nervni sistem u regulaciji disanja objašnjava kako su mikro strujni impulsi (akcioni potencijali koji proizvode nervne impulse) generisani kosmičkim zračenjem. Dalje se objašnjava kako magnetne osobine kiseonika, ugljendioksida, hemoglobina i ćelije omogućavaju disanje.

Zaključak

Magnetne osobine omogućavaju respiraciju. Zemljino magnetno polje, kosmičko zračenje i magnetne osobine makro molekula imaju odlučujući doprinos u evolucionim procesima uopšte. Zemljino magnetno polje je pokretač podele majke ćelije na dve kćeri ćelije. Deoba ćelije i Crossing over upućuju na zaključak da je uzrok nastanka tumora enormno, neprirodno magnetno polje. Upravo to enormno magnetno polje je omogućilo tumor ćeliji stalnu nekontrolisanu deobu što predstavlja večito živeću ćeliju. Mikrostrujni impulsi generisani u disajnom delu centralnog nervnog sistema su regulatori respiracije. Provodljivost mikrostrujnih impulsa u telu je brza elektronska i spora jonska (hemijska). Svi biohemijski procesi su komplementarni sa prezentiranim. Sve prikazano predstavlja inovaciju u tumačenju bioloških tj. biohemiskih procesa.

Autor ovog rada je Nikola Trifunović dipl. Ing. geofizike.

Gospodin Trifunović nam je dostavio rad zarad interesa svih naših posetilaca, ali zbog dužine rada obajavljivaćemo delove rada u više članaka, a svaki naredni tekst možete pročitati na linkovima ispod.


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde