Objašnjenja nejasnoća pronađenih u literaturama - nastavak rada: Uzrok malignih neoplazmi, poreklo i razvoj


U literaturi o malignim obolenjima došlo se do podataka iz etiologije koji su ostali neobjašnjeni, u daljem tekstu data su objašnjenja ovih nejasnoća.
 
Razlike u broju obolelih od Neo i kardiovaskularnih bolesti (KVB) nastaju kao rezultat učestalosti Az (Anomalijska zona). Az magnetnih polja su mnogo češći  dominantni su izazivači  svih KVB, a Az, kao proizvod M-PM ( magnetno i promenjivo magnetno polje) polja, su redje prisutne a isključivi su uzročnik Neo (Neoplazme).

Dobijeni rezultati pojava kancera u gradu i selu: Gradsko stanovništvo daleko više boravi u Az od seoskog.
dijagram-pojave-raka
Grafikon C

,Kod tekstilnih radnica koje rade za mašinom našli su veću učestalost kancera dojke u desnoj dojci. Ova pojava do danas nije objašnjena." Radnice više rade desnom rukom za mašinom i spavaju na desnoj strani tela te je desna dojka ugroženija jer je bliža izvoru M-PM polju.

Eksperimentalna istraživanja na  životinjama sa usadjenim onkogenima.

,,Dobijeni rezultati imaju nekoliko, blago rečeno, iznenadjujućih aspekata. Prvo, većina nastalih tumora su monoklonalni uprkos činjenici da svaka somatska ćelija nosi identičnu transgenu onkogenu konstrukciju. Drugo, procenat  životinja koji je dobio tumor (20-30%), ali zašto ne sve životinje? Treće, u mnogim slučajevima latentni period je neočekivano dug - zašto ne mnogo brže kada su genetske predispozicije sve vreme prisutne u svakoj somatskoj ćeliji.”

Objašnjenje. Prvo, kako je AP (anomalijski priraštaj) M-PM polja vektorska veličina, a taj vektor je vezan za tačku i deluje samo na jednu ćeliju (najčešće), potpuno je jasno zašto je većina nastalih tumora monoklonalna. Drugo, samo životinje koje su provodile najveći deo vremena u prostoru kontaminiranim kancerogenim M-PM polja (20-30%) su dobile tumor, pa je potpuno jasno zašto je manji broj transgenih životinja oboleo. Treće, objašnjenje ovog "zašto" je u sledećem: Prostori sa AP M-PM polja prvo treba da izgrade telesno viskozno namagnetisanje (TVN) organa ili dela organa gde će nastati tumor. Za stvaranje TVN je potrebno vreme i zato je latentni period dug.

Detaljno objašnjenje u stavu ,,veliki broj ljudi provodi vreme u M-PM poljima a neoboljevaju.“

,,I.Rousu je 1966 god. Dodeljena Nobelova nagrada za rad ,,Na otkriću virusa koji izaziva tumore.” RNK protein je sa izrazitim paramagnetskim osobinama jer je sintetisan od molekula (gena) koji su paramagnetici. Virus udje u ćeliju domaćina  i započne razmnožvanje. Ako je organ sa virusima u Az  tada  potpomaže organu da se oformi TVN. U ovakvoj sredini lako može doći do mutacije paraonkogena, a zatim nastanak tumora. Virusi su samo ubrzivači nastanka TVN.   

Pušenje i rak

Ovaj podnaslov može se proširiti  na kardiovaskularna i mnoga druga oboljenja za koja je zvanična medicinska statistika utvrdila da se pojavljuju kod pušača mnogo više nego kod nepušača.

Objašnjenje zašto pušači češće oboljevaju je u paramagnetnim osobinama supstanci u duvanskom dimu koje se lepe i koncentrišu u plućima i krvi. Ovo je jasno objašnjenje zašto je duvanski dim veoma štetan za mnoge bolesti a koje se mogu povezati sa Az (Anomalijska zona).

Azbest je zvanično kancerogen materijal. Azbest je po hemijskom sastavu silikat magnezijuma i dvovalentnog gvoždja, te je nerastvorljiv i izrazit magnetic. Nagomilane čestice se lepe za ćelije u plućima pa i prolaze kroz citoplazmu do membrane jedra. Tako ubrzava u Az nastanak (telesno viskozno namagnetisanje) TVN (samo je ubrzivač procesa, a ne izazivač oboljenja).

Radioaktivnost i rak

Prostori radioaktivnih incidenata (havarija nuklearki, atomska bomba, i sl.) imaju pojavu povećanog broja malignih oboljenja. Pošto su radioaktivne elementi svi  paramagnetici ako se unesu u organizam koncentrišu se u Az te ubrzavaju nastanak TVN.

Temperatura i rak

Materijali-supstance sa paramagnetskim i feromagnetskim osobinama imaju sposobnost primanja magnetnih svojstava. Ovom fenomenu suprotstavlja se temperatura. Poznata je činjenica da su tumorska tkiva osetljiva na temperaturu. Zato je terapija hipertermijom vrlo perspektivna, ali se mora izvoditi u prirodnim ZMP.

Sunčanje i rak kože

Sunčanje povećava broj obolelih od raka kože. Kako pri sunčanju dolazi do upale kože (poveća se temperatura). Spavanjem u Az nastaje telesno viskozno termoremanentno namagnetisanje jače od TVN  i eto prvog najvažnijeg uslova za nastanak malignog oboljenja, potom mutacije paraonkogena su vrlo moguće.

Genetske predispozicije

Zvanična medicinska nauka u priličnoj meri povezuje nastanak malignog oboljenja (KVB, mentalne poremećaje i dr.) sa nasledjivanjem. Naše objašnjenje bi bilo: ne može se  nasledditi sklonost dobijanja ovih oboljenja, ali se može steći navika boravka u enormnim magnetnim-elektromagnetnim poljima-Az. Ovi zagadjivači životnog prostora su karakteristični za svaki stambeni prostor. Kada se stekne navika boravka u neprirodnim magnetnim-elektromagnetnim poljima tada osoba, gde god ode,  nesvesno se smešta u taj zagadjen prostor. Naši eksperimenti  to jasno potvrdjuju.

Nadam se da je jasno kako je došlo do ovakvih pogrešnih zaključivanja  tj, statističko povezivanje genetske sklonost sa pojedinim oboljenjima.

Dokazi  da su  maligne ćelije namagnetisane su u dijagnostičkoj metodi nuklearna magnetna rezonanca. Daju se, aplikacije u krv, kao paramagnetski obeleživači. Najnovija metoda je magnetnim polovima hvatanje ćelija raka iz krvi. Jasno je da su ćelije raka namagnetisane jer su nastale u Az.

,,Prisustvo malignih ćelija u krvi  omogućava metastaziranje.’’

Da bi maligne ćelije izvršile kolonizaciju neophodno je da Az  iz spoljne sredine stvori TVN u nekom organu i tu se maligne ćelije lepe i met. u Neo.

Objašnjenje prirodne smrti ćelije

Hromosomi se namagnetišu i razmagnetišu pri deobi, a  mogućnosti namagnetisanja i razmagnetisanja kod svih supstanci je ograničen. Zna se da telomeri (krajevi hromatida) sa većim brojem deoba postaju sve tanji i kraći (ljušte se), samim tim sve se slabije mogu namagnetisati, jer su medjumolekulske magnetne sile na telomerima sve slabije, i stoga se sve više skraćuju pa ćelija završava životni ciklus.

Večito živeća maligna ćelija nastala je  mutacijom  i to isključivo u anomalijskom magnetnom polju. Telomeri malignih ćelija, već stvoreni mutacijom, mogu da se obnavljaju novim paramagnetnim molekulima, jer  prisutno TVN u tkivu koncentriše tj. produkuje  enzime i proteine (a to su obično tumor markeri) sa povećanim magnetnim osobinama.

Saznali smo iz literature da je ponašanje raka pri primeni razlićitih terapijskih postupaka u mnogome nepredvidivo.

Naše objašnjenje bi bilo, kako prvo nastaje TVN organa ili dela organa a zatim paraonkogen mutira u onkogen i nastaje progresivan razvoj raka. Otstranjivanjem tumorskog tkiva hirurškim zahvatom, nejčešće je nemoguće u potpunosti eliminisati TVN. Zato neki tumori brzo recidiviraju, neki sporo, a dešava se da pojedini budu potpuno eleiminisani tj. pacijent je izlečen. To sve zavisi od veličine i broja nastalih TVN, kao i od vremena u kojoj je fazi izvršena hiruška intervencija na tkivu zahvaćenom rakom.

Nepredvidivo ponašanje takodje proizvodi namerna ili slučajna promena mesta boravka obolelog što može da doprinese čak i samoizlečenju, što se najčešće povezuje sa nekom datom terapijom (razne dijete, čajevi, ajkulina hrskavica, promena mesta boravka obolelog zbog geopatogenih zračenja i sl.) koja nema nikakve veze sa lečenjem, što je uglavnom velika zabluda obolelog i onih koji to preporučuju.

Iz literature smo doznali da je često, takodje, nepredvidivo ponašanje iste vrste (tipa) tumora na primenu bilo koje terapije što u mnogome zbunjuje onkologe. Kada se razume gore prezentirano tada proizilazi jasno objašnjenje zašto je to tako. Naime boravak obolelog u mnogome je najčešće u prostoru sa veoma različitim M-PM poljima i zato je odgovor na terapiju iste vrste tumora različit.

Na kraju ovog stava moramo istaći neophodnost hiruške intervencije na poodmaklim tumorima jer je cilj skinuti što veću masu zahvaćenu oboljenjem, zato što svako TVN zavisi od veličine tj. od mase zahvaćene neprirodnim namagnetisanjem. Zatim obolelog postaviti u prirodno magnetno polje i primeniti hipertermiju kao terapijski postupak. Hipertermiju primeniti uglavnom na delovima tela sa kojih je bilo nemoguće otstraniti u potpunosti tumorsku tvorevinu. Ističemo da će ovakvim terapiskim postupkom doći do smanjenja umrlih od ove bolesti

Elektromagnetna polja niske frekvence pomažu u borbi protiv raka

Krajem 2011. godine tim naučnika iz SAD, Francuske, Švajcerske i Brazila objavljuju rezultate o ,,Lečenju napredovalih hepatocelularnih karcinoma sa niskom amplitudom modulisanih elektromagnetnih polja', u časopisu ,,Britih journal of Cancer'. Lečenje se zasniva na izlaganju tumora niskofrekventnim elektromagnetnim talasima. U objavljenom radu nije dato objašnjenje kako i zašto ova nova metoda lečenja ima izgleda da ima antitumorsko dejstvo kod pacijenata sa uznaoredovalim hepatocelularnim karcinomom.

Ukratko ćemo dati objašnjenje zašto je ova metoda primenljiva u lečenju bilo kog malignog oboljenja. Ova terapija je primenljiva iz razloga koji jasno potvrdjuje uzročnika nastanka raka. Kao što znate da bi nastao tumor prvo mora da se oformi TVN organa ili dela organa potom nastaje mutacija paraonkogena u onkogen i progresivan rast tumora. Nastalo TVN je sredina koja ima povišeno namagnetisanje, a samo u takvoj sredini ćelije tumora napreduju tj. neograničeno se dele i šire se na račun normalnog tkiva. Da bi smo bilo koji materijal razmagnetisali moramo primenit frekventna elektromagnetna polja koja primoravaju elementarne magnetne domene na dezorjentaciju tj. elementarni magnetni vektori dobiju haotične pravce. Rezultat je uništeno TVN tkiva tumora. U toj sredini  maligne ćelije ne funkcionišu, a prirodne ćelije se šire na račun tumorskog tkiva.

Naša primedba na ovu terapiju. Istraživači moraju izvodit terapiju  isključivo u prirodnom ZMP, što smo objasnili u prethodnim stavovima. Jer samo tako će rezultati istraživanja biti validni a terapija uspešnija.

Napominjemo da smo spremili uredjaj kojim treba da razmagnetišemo jogi dušeke sa čeličnim jezgrom jer je najčešći uzročnik stvaranja Az a zatim TVN. Takodje smo planirali, ako iskrsne prilika, pokušaj uništenja TVN na ljudima. Ova metoda ima isti učinak kao i hipertermija. 

Kao zaključak bi preporučili, postavljanje svakog pacijenta u prostor bez Az, tada se vremenom gube iz tela sva TVN, pa je i ovo argument više za neophodno merenje M-PM polja boravišnih prostora obolelih, jer samo tada postoperativni oporavak vodi potpunom izlečenju.                    

Ogroman broj ljudi spava i radi u anomalijskom magnetnom polju, a mali broj ljudi oboli

Zašto? Objašnjenje je sledeće. Pri spavanju preko noći stvara se TVN nekog dela tela koje je locirano u Az. Posle par sati spavanja, ustajemo i radimo svakodnevne poslove. Pri kretanju i radu van kreveta, dolazi do razgradnje TVN i to može da se ponavlja danima mesecima pa i godinama, a da ne dodje do malignog oboljenja.

Ali ko oboli? Oboli onaj koji i pri radu  (napr. na kompjuteru, nekoj mašini, u kuhinji i sl.) udje u Az, tako se TVN održava pa i pojačava. Noću ponovo legne u isti krevet i TVN je sve jače pa se to ponavlja danima moguće i mesecima i stvore se uslovi za nastanak malignog oboljenja. Mutacija paraonkogena nastaje samo u relativnom miru, a to je u spavanju zato se kaže da je rak klonarnog porekla. Nadamo se da ovakvo objašnjenje je razumljivo.

Z A K LJ U Č A K

Na kraju, ističemo da smo koristili 3 grupe podataka.
  • Prva grupa podataka je o korelacija  izmedju  Az i regije  tela zahvaćenim rakom.
  • Druga grupa je praćenja zdravstvenog stanja obolelih od malignih bolesti, nakon uklanjanja iz Az.
  • Treća grupa podataka su teorijska objašnjenja, nadjenih nejasnoća u literaturi o raku, sa aspekta poznavanja magnetnih osobina. Korelacija sve tri grupe podataka je utvrdjena. Na osnovu svega prezentiranog može se tvrditi:
 UZROČNIK MALIGNIH OBOLJENJA JE ANOMALIJSKI PRIRAŠTAJ-Az U PROSTORU U KOME LJUDI PROVODE NOĆNI I DNEVNI BORAVAK.


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde