Nasilje nad decom


Ključne činjenice:
 • Svaki vid nasilja nad osobama uzrasta ispod 18 godina se smatra nasiljem nad decom, bilo da su vršioci nasilja roditelji/staratelji, vršnjaci, partneri ili stranci.
 • Procenjeno je da je u poslednjih godinu dana preko bilion dece uzrasta od 2 do 17 godina bilo žrtva fizičkog. seksualnog ili emotivnog nasilja (ili je bilo zanemareno).
 • Doživljavanje nasilja u detinjstvu utiče na zdravlje i blagostanje tokom daljeg života.
 • Glavni cilj Agende 16.2 Ujedinjenih nacija o drživom razvoju za 2030. godinu je okončanje zlostavljanja, eksploatacije i trgovine ljudima kao i svih oblika nasilja i mučenja dece. 
 • Dokazi širom sveta ukazuju da se nasilje nad decom može sprečiti. 
Vrste nasilja nad decom

Nasilje nad decom većinski uključuje bar jedan od šest osnovnih tipova nasilja koje se pojavljuje u različitim fazama razvoja deteta.
 • Maltretiranje podrazumeva fizičko (uključujući nasilnu kaznu), seksualno i psihološko/emocionalno nasilje i zanemarivanje odojčadi, dece i adolescenata od strane roditelja, staratelja i drugih organa vlasti. Najčešće se javlja u kući, ali je pojava česta i u školama i vrtićima. 
 • Vršnjačko nasilje je nepoželjno agresivno ponašanje drugog deteta ili grupe dece koja nisu u srodstvu ili romantičnoj vezi sa osobom prema kojoj se nasilno ponašaju. Ovakvo nasilje podrazumeva konstantno nanošenje fizičke, psihičke ili socijalne štete. Najčešće se odvija u školama i sličnim mestima na kojima se okupljaju deca kao i online. 
 • Nasilje mladih je koncentrisano u krugu dece i mladih uzrasta od 10 do 29 godina, češće se događa u odnosima i zajednicama poznanika i stranaca.  Podrazumeva nasilje i fizički napad sa ili bez oružja, dok može uključivati i nasilje bandi. 
 • Nasilje u porodici podrazumeva fizičko, seksualno i emocionalno nasilje intimnog partnera ili člana porodice. Najčešće žrtve nasilja u porodici su žene dok su u ređim slučajevima žrtve muškarci. Kod devojčica se često javlja u sklopu ugovorenog/prisilnog braka. Među adolescnetima koji su prisni, ali nisu u bračnoj zajednici se ovakav tip nasilja naziva "nasilje u partnerskim odnosima".
 • Seksualno nasilje podrazumeva prisilan seksulni čin, pokušaj seksualnog čina bez saglasnosti i seksualno uznemiravanje verbalnim putem (uključujući seksualno uznemiravanje sajber putem). Trgovina seksualnim radnicima, tačnije primoravanje pojedinca koji ne daje saglasnost na seksualni rad i druge vrste eskploatacije takođe spadaju pod seksualno nasilje. 
 • Emotivno (psihološko) uznemiravanje podrazumeva ograničavanje pokreta i kretanja deteta, omalovažavanje, pretnje i zastrašivanje deteta kao i  diskriminaciju, odbacivanje i mnoge druge ne-fizičke oblike neprijateljskog pristupa. 
Kada se nasilje vrši nad devojčicama ili dečacima zbog njihovog pola, biološkog poremećaja ili drugih identiteta, ovakvo nasilje se smatra nasiljem baziranim na polu


Uticaj nasilja

Nasilje nad decom ima uticaj na zdravlje i blagostanje, dece, porodice, zajednice i nacije. Nasilje nad decom može:
 • Rezultovati smrtnim slučajem - Jedno od tri glavna uzroka smrti adolescenata su oružana ubistva, preko 80% žrtava i počinioca su dečaci.
 • Dovesti do ozbiljnih povreda - Za svako ubistvo postoje stotine ( najčešće muških) žrtava koje su povređene tokom fizičkih napada.
 • Uticati na razvoj mozga i nervnog sistema - Nasilje u sklopu detinjstva može uticati na razvoj mozga i oštetiti druge delove nervnog sistema kao i endokrine cirkulatorne, muskuloskeletne, reproduktivne, respiratorne i imunološke sisteme i ostaviti doživotne posledice. Nasilje nad decom može negativno uticati na kognitivni razvoj i rezultirati obrazovnim i drugim nedostacima.
 • Dovesti do negativnog i zdravstveno rizičnog ponašanja - Deca koja su od mlađih dana izložena nasilju i drugim poteškoćama su znatno više podložna konzumiranju duvana, zloupotrebi alkohola i narkotika kao i visokorizičnom ponašanju. Ova deca takođe imaju veću stopu anskioznostidepresije i drugih problema mentalnog zdravlja kao i visoku podložnost samoubistvu.
 • Dovesti do neadekvatne trudnoće - izazvanih abortusa, ginekoloških problema i izloženosti seksualno prenosivih infekcija uključujući HIV.
 • Doprineti širokom spektru nezaraznih bolesti tokom odrastanja - Povećani rizik od kardiovaskularnih bolesti, raka, dijabetesa i drugih zdravstvenih tegoba je u velikoj meri povezano sa nasiljem.
 • Uticati na buduće generacije - deca izložena nasilju i drugim poteškoćama imaju veću verovatnoću da napuste školu, imaju poteškoće u pronalaženju i zadržavanju posla i imaju povećan rizik za kasnije samosažaljenje ili vršenje nasilja nad drugima ili sebi. Ove posledice utiču na razvoj i život budućih generacija. 
Faktori rizika

Nasilje nad decom je složen problem, sa uzrocima pojedinca, bliskih odnosa, zajednice i društvenog nivoa. Važni faktori rizika su:
   Individualni faktori:

 • Biološki aspekti kao što su pol i godine;
 • Nizak nivo obrazovanja;
 • Niski prihodi;
 • Problemi sa invaliditetom ili mentalnim zdravljem;
 • Identifikovati se kao lezbejka, gej, biseksualna ili transrodna osoba;
 • Štetna upotreba alkohola i narkotika;
 • Istorija izloženosti nasilju.
Faktori međuljudskih odnosa: 
 • Nedostatak emotivne povezanosti između dece i roditelja/staratelja;
 • Lošeg praktičnog iskustva u roditeljstvu;
 • Porodična disfunkcija/razdvajanje;
 • Okruženje delikventnih vršnjaka;
 • Svedoci nasilja između roditelja/staratelja;
 • Rani ili prisilni brak.
Faktori društvenog staleža:
 • Siromaštvo;
 • Visoka gustina naseljenosti;
 • Niska socijalna aktivnost i prolaznost;
 • Pristupačnost alkoholu i vatrenom oružju;
 • Veliki broj bandi i visok stepen kriminala u okruženju.
Socijalni faktori:
 • Socijalne i rodne norme koje definišu zajednicu u kojoj je nasilje normalizovano;
 • Zdravstvene, ekonomske, obrazovne i socijalne politike koje održavaju ekonomsku, rodnu i socijalnu nejednakost;
 • Odsustvo ili neadekvatna socijalna zaštita;
 • Postkonfliktne situacije ili prirodne katastrofe;
 • Zajednice slabog upravljanja i lošeg sprovođenja zakona. 
Prevencija

Nasilje nad decom se može sprečiti. Sprečavanje i suzbijanje nasilja zahteva napore sistemskog rešavanja faktora rizika i zaštitne faktore sva četiri međusobno povezana nivoa rizika (pojedinac, odnos, zajednica i društvo).

Pod vođstvom Svetske trgovinske organizacije, grupa 10 međunarodnih agencija razvila je i usvojila tehnički paket pod imenom "INSPIRE" (inspiracija).  Inspiracija paket sadrži sedam strategija za suzbijanje nasilja nad decom. Ima za cilj da pomogne državama i zajednicama da ostvare ciljeve održivog razvoja agende 16.2. Svako od slova imena paketa  INSPIRE označava jednu od strategija, a većina je pokazala preventivne efekte kada su u pitanju različite vrste nasilja, kao i koristi u oblastima kao što su mentalno zdravlje, obrazovanje i suzbijanje kriminala. 

Sedam strategija:
 • Implementation - implementacija i spovođenje zakona (npr. suzbijanje nasilnog ponašanja i ograničenje kada je u pitanju pristupačnost alkoholu i vatrenom oružju);
 • Norms - promene normi i vrednosti (npr. po pitanju seksualnog uznemiravanja ili agresivnog ponašanja);
 • Safe - bezbedno okruženje (identifikacija kritičnih tačaka nasilja i rešavanje lokalnih uzroka kroz usmeravanje policije i drugih mogućnosti intervencije);
 • Parental - porodična ili starateljska podrška (npr. edkuativni programi za nove i mlade roditelje);
 • Income - prihodi i ekonomsko jačanje (kao što je obuka o mikrofinansiranju i ravnopravnosti polova);
 • Response - obezbeđena podrška (deca koja su izložena nasilju mogu imati lak pristup delotvornoj i hitnoj nezi kao i da mogu dobiti adekvtnu psihosocijalnu podršku);
 • Education - obrazovanje i životne veštine (kao što su obezbeđivanje deci adekvatno školovanje i obuke o životnim i socijalnim veštinama).
Odgovor Svetske zdravstvene organizacije

U maju 2016. godine je doneta rezolucija Svetske zdravstvene skupštine koja je odobrila prvi SZO globalni akcioni plan za jačanje uloge zdravstvenog sistema u okviru nacionalnog odgovora po pitanju međuljudskog nasilja, naročito nasilja nad ženama i decom. 

Prema ovom planu, SZO je zajedno sa državama članicam obavezna da:
 • Prati globalno povećanje i karakteristike nasilja nad decom kao i da podržava napore država pri dokumentovanju i kontrolisanju ovakvog nasilja;
 • Održava elektronsko informacioni sistem koji rezimira naučne podatke o opterećenju, faktorima rizika i posledicama nasilja nad decom kao i o dokazima za suzbijanje nasilja;
 • Razvija i širi tehničke smernice, norme i standarde za sprečavanje i reagovanje kada je u pitanju nasilje nad decom na osnovu dokaza;
 • Redovno objavljuje izveštaje o statusu država po pitanju ovog problema, naporima zemalja u borbi protiv nasilja nad decom putem nacionalnih politika i akcionih planova kao i zakona, preventivnih programa i različitih službi;
 • Podržava zemlje i partnere u sprovođenju i implementaciji strategija kao što su one uključene u paketu  INSPIRE;
 • Sarađuje sa međunarodnim agencijama i organizacijama za suzbijanje i eliminisanje nasilja nad decom, globalno kroz inicijative kao što su: "Globalno partnerstvo protiv nasilja nad decom", "Zajedno za devojčice" i "Savez za prevenciju nasilja".

Podeli tekst:
Izvor: Svetska zdravstvena organizacija (SZO)

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde