Kutak za bebe

Razvoj bebe do šestog meseca

Kvalitativne promene u toku biološkog sazrevanja – izmene funkcije ćelija, tkiva i organa, indukcija enzimske aktivnosti, reorganizacija regulacionih mehanizama – označavaju se kao razvoj. Razvoj deteta zavisi od mnogih bioloških...

Pročitajte >>>

Noćno mokrenje kod dece

Prema svetskoj statistici, u uzrastu od pet godina svako četvrto dete ima enurezu - problem sa noćnim mokrenjem, rekla u utorak na konferenciji za novinare dr Mirjana Kostić iz Dečje...

Pročitajte >>>

Vakcinacija

Vakcinacija predstavlja namerno ubacivanje uzročnika (mikroba) ili njihovih delova u organizam sa ciljem da se izazove reakcija imunog sistema i razvoj otpornosti na te uzročnike, odnosno bolesti. Otkrićem vakcine protiv...

Pročitajte >>>

Coxa vara i coxa valga

Coxa vara je poremećaj u razvoju proksimalnog okrajka butne kosti (femur) koji se karakteriše smanjenjem kolodijafizalnog ugla (ugao između vrata i tela kosti). Pored urođene coxae vare, postoji i stečena,...

Pročitajte >>>

Nega pupka bebe

Definitivno presecanje pupčane vrpce i podvezivanje vrši se posle 5 do 10 minuta kada pupčana vrpca prestane da pulsira i kada krv koja je u pupčaniku bude u organizmu deteta....

Pročitajte >>>

Otrov iz dečjih bočica

Iako neki već dugo upozoravaju na štetnost bisfenola A, hemikalije koja se nalazi u dečjim plastičnim bočicama, kanadska vlada je sve bliže tome da ga i službeno proglasi opasnim.

Pročitajte >>>
Ishrana u periodu dojenja je veoma bitna, kao što je bila i u trudnoći. Od vrste unetih namirnica, zavisi i kvalitet mleka. Potrebe u toku dojenja su povećane, a zavise od količine mleka koju žlezde izluče u toku dana. S obzirom da dete raste i postaje sve aktivnije, treba da se zadovolje i njegove povećane potrebe u hranljivim materijama. Dodatna energija, u odnosu na period pre trudnoće, neophodna je ne samo zbog dojenja, već i zbog promena kojima je organizam izložen.

Ishrana dojilje

Ishrana u periodu dojenja je veoma bitna, kao što je bila i u trudnoći. Od vrste unetih namirnica, zavisi i kvalitet mleka. Potrebe u toku dojenja su povećane, a zavise...

Pročitajte >>>
Šta i kako dati detetu koje ima dve godine? Da li je problem ako neće da jede ili ako odbija pojedine namernice? Saznajte više o ishrani dvogodišnjaka.

Ishrana bebe u drugoj godini života - period stalnih promena

Jed­no­go­dišnjak može da je­de ri­bu ko­ju je­du od­ra­sli, sa­mo man­je ko­ličine i  man­je. Po­sle pr­vog rođen­da­na, de­te više ni­je odojče. Ono ima mno­go ener­gi­je, ra­do­zna­lo je i br­zo. Ho­da, trči,...

Pročitajte >>>

Ishrana bebe od 8 - 12 me­se­ci - jedemo iz ruke

Kad odojče na­pu­ni osam me­se­ci u nje­go­voj is­hra­ni počin­je da do­mi­ni­ra čvr­sta hra­na. To je vre­me kad se od gnječene hra­ne po­la­ko pre­la­zi na re­dov­nu po­ro­dičnu is­hra­nu. Ovaj pre­laz je...

Pročitajte >>>

Ishrana bebe od 4-8. me­se­ca starosti - učimo da jedemo

Zbog po­većanih zah­te­va u ka­lo­ri­ja­ma, vi­ta­mi­ni­ma i mi­kro­e­le­men­ti­ma (gvožđe, cink i dr.) u uz­ra­stu od na­vršena četi­ri do na­vršenih šest me­se­ci, majčino mle­ko i adap­ti­ra­na mlečna form­u­la više ne za­do­vol­ja­va­ju...

Pročitajte >>>

Ishrana bebe u prvim mesecima

Pr­va go­di­na je pe­ri­od iz­u­zet­nog ra­sta i pro­me­na, ka­da odojčad obično utro­struči svo­ju po­rođaj­nu te­le­snu ma­su i po­veća te­le­snu vi­si­nu za trećinu. Be­be nauče da drže gla­vu, ko­ri­ste ru­ke, se­de,...

Pročitajte >>>

Urođeno krivo stopalo

Najverovatnije zbog položaja bebe u materici, često imamo brojne deformacije stopala. To su deformacije stopala put unutra, spolja ili nagore. Veći deo urođenih deformacija može se lečiti vežbama, fizikalnom terapijom,...

Pročitajte >>>

Ravno ili spušteno stopalo (Pes planus)

Deformitet, poznat kao ravna stopala, karakteriše spuštanje svoda i zauzimanje valgusnog položaja pri stajanju. To je nedostatak koji može poremetiti normalan fizički razvoj deteta, jer mu onemogućava nesmetano stajanje i...

Pročitajte >>>

Hidrokela kod beba

Naziv hidrokela na grčkom znači vodena vreća, a označava nakupljanje tečnosti u omotaču testisa ili duž semenovoda. Može predstavljati razvojni poremećaj ili neravnotežu između stvaranja i odstranjivanja tečnosti. Sama po...

Pročitajte >>>

Ingvinalna kila beba

U toku smeštanja testisa u skrotum mogu intrauterino nastati anomalije: u ingvinalnom kanalu koji široko komunicira sa trbušnom dupljom može ući vijuga creva i formirati ingvinalnu kilu.

Pročitajte >>>