Reumatoidni artritis

Reumatoidni artritis je hronično zapaljensko reumatsko oboljenje koje pre svega zahvata zglobove ali ne retko i unutrašnje organe, nervni sistem i kožu. Spada u grupu  tzv. sistemskih bolesti vezivnog tkiva. Zapaljenje počinje u sinovijalnoj membrani -  opni koja oblaže unutrašnjost zgloba i koja obezebeđuje ishranu zglobne hrskavice i stvaranje zglobne tečnosti. Kao posledica dolazi do stvaranja panusa – umnoženog tkiva zapaljene sinovijske membrane koje ima zloćudne osobine. Naime panus "razjeda" zglobnu hrskavicu, zglobne okrajke kostiju,  ali i sve ostale strukture zgloba. To se manifestuje bolovima, ukočenošću, deformacijama i poremećajem funkcije zahvaćenih zglobova.

Koliko se često reumatoidni artritis javlja?

To je široko rasprostranjena bolest, a prisutna je u skoro svakog stotog stanovnika na zemaljskoj kugli. Češće se javlja u žena, a naročito u periodu između četvrte i šeste decenije života.

Koji su uzroci nastanka ove bolesti?

Uzrok bolesti je još uvek nepoznat. Pretpostavlja se da kod genetski predisponirane jedinke pod uticajem faktora spoljne sredine najverovatnije nekih bakterija ili virusa dolazi do pojave bolesti.

Kada govorimo o ulozi naslednog faktora treba istaći sklonost oboljevanju osoba sa specifičnim genskim obeležjima kao što je šifra HLA DR 4 (određeno mesto na mapi gena). Naučna otkrića na ovom polju su se umnožavala pa je logično nastala i atraktivna ideja o mogućoj genskoj terapiji ove bolesti. Takođe, utvrđeno je i da ukoliko je bolest prisutna u jednog blizanca postoji 30% verovatnoće da će se kroz koju godinu ispoljiti i u drugog.

Osim toga, značajna uloga u nastanku bolesti se pripisuje i infekciji (bakterijama ili virusima).

Kada smo pomenuli važnost hormonalnih faktora, odnosno češće oboljevanje žena, postoji i povecan rizik za ispoljavanje ovog oboljenja u prva tri meseca posle porođaja.

Kako dolazi do zapaljenja zglobova?

Pretpostavlja se da u zglobu, odnosno u sinovijalnoj membrani dolazi do reakcije između stranog agensa - antigena /deo neke bakterije ili virusa/ i najznačajnije ćelije imunološkog sistema jedinke T limfocita. U sadejstvu sa drugim imunološki aktivnim ćelijama /makrofagi i fibroblasti/ dolazi do stvaranja supstancija koje omogućuju njihovu dalju komunikaciju a istovremeno i započinju proces zapaljenja. One se nazivaju citokini, a među njima su najznačajniji TNF alfa i interleukin 1.

Oni i brojni drugi faktori podstiču zapaljenje, širenje i stvaranje novih krvnih sudova, otok tkiva, lokalno nagomilavanju ćelija, što sve zajedno, kao krajnji ishod ima stvaranje tzv. granulacionog tkiva - panusa i trajno oštećenje zgloba.

Sa boljim poznavanjem mehanizama oštećenja tkiva u reumatoidnom artritisu počela su i ispitivanja  tzv. bioloških lekova, kojima bi se moglo delovati na najvažnije ćelije i procese zapaljenja u terapijske svrhe.

Šta je odlika početka bolesti?

Tipično, reumatoidni artritis počinje podmuklo, sa sporim razvojem simptoma i znakova, što može trajati nedeljama pa i mesecima. Najčešće prve tegobe koju osete oboleli su jutarnja ukočenost jednog ili više zglobova, praćeni bolom prilikom pokreta.
Broj zahvaćenih zglobova je različit, ali je obično veći od pet. U početku broj zahvaćenih zglobova može biti i manji, ali se kasnije umnožava.

Koji su zglobovi najčešće zahvaćeni?

Kao po pravilu  mali zglobovi šaka i stopala. Nešto ređe laktovi, kolena i skočni zglobovi, a još ređe ramena i kukovi. Veoma je bitno da je zahvatanje zglobova simetrično.

Jutarnja ukočenost, koja traje duže od 1h, predstavlja možda i najznačajniju odliku bolesti koja reumatoidni artritis razlikuje od drugih zapaljenskih reumatskih bolesti..

Mogu biti prisutni i opšti simptomi zapaljenske bolesti: gubitak apetita, telesno propadanje i povišena telesna temperatura.

Karakteristične deformacije zglobova u reumatoidnom artritisu

 • ulnarna devijacija prstiju šaka
 • protruzija glave ulne, znak dirke klavira - zglobovi ručja
 • deformacije prstiju šaka, po tipu rupice za dugme i labudovog vrata
Reumatoidni artritis
Šema zahvaćenosti zglobova u reumatoidnom artritisu

Kako izgleda pregled?

Nakon što ste lekaru objasnili tegobe, objektivnim pregledom će lekar posebnu pažnju obratiti na znake zapaljenja zglobova - artritisa. Od pet klasičnih znakova zapaljenja najčešće se registruju otok zgloba i poremećaj funkcije što je uz prisutan bol sasvim dovoljno za dijagnozu artritisa.
Naročito značajan podatak je postojanje simetričnog artritisa – odnosno postojanja artritisa na istim zglobovima npr. obe ruke ili oba kolena.
Znaci artritisa mogu postojati na sitnim zglobovima šaka, ručja, lakatnim zglobovima, kolenima, člancima... Bol pri pasivnim pokretima zgloba, smatramo mogućim znakom zapaljenja u zglobu. U uznapredovaloj bolesti mogu se naći deformiteti i ograničenja pokreta zgloba.

Vanzglobne manifestacije

Iako su zglobovi uvek u fokusu pregleda, treba reći da brojni drugi organski sistemi takođe mogu biti zahvaćeni. Ove manifestacije javljaju se uglavnom kod seropozitivnih (bolesnika sa reumatodnim faktorom), češće u muškaraca.

Najčešće vanzglobne manifestacije su sledeće:

 • Reumatoidni čvorići, kao najkarakterističnija manifestacija javlja se u oko 20-30% obolelih. Najčešće se javljaju na ekstenzornim stranama ruku i laktova.
 • Kardiopulmonalne tegobe, moguća je zahvaćenost plućne maramice, fibroza pluća, a simptomi mogu oponašati razne druge plućne bolesti.
 • Očne manifestacije, zahvaćena je rožnjača i konjuktiva oka – keratokonjuktivitis, bolesnik može imati osećaj suvoće očiju, uz bol i crvenilo zahvaćenog oka.    
 • Od brojnih drugih navodimo i moguće neurološke tegobe, uvećanje slezine uz smanjenje broja leukocita (Felty-jev sindrom), što može biti praćeno brojnim infektivnim komplikacijama.
 • Oko 10-15% bolesnika razvije tzv. sekundarni Sjogrenov sindrom, češće kod osoba ženskog pola, koji karakteriše hronično zapaljenje pljuvačnih i suznih žlezda. Ovo rezultira poremećenom sekrecijom pljuvačke i suza. Moguća je suvoća i iritacija gotovo svih sluzokoža.

Radiografski znaci reumatoidnog artritisa

 • Smanjenje koštane gustine zglobnih okrajaka kostiju, tzv. jukstaartikularna osteoporoza, rani znak reumatoidnog artritisa
 • Otok okolozglobnog mekog tkiva
 • Pojava koštanih cista i uzura (defekata kostiju)
 • Potpuno srašćivanje zglobnih površina - afunkcija zgloba (ankiloza)

Kakva je prognoza i tok bolesti?

Tok reumatoidnog artritisa često nije lako predvideti. Na osnovu praćenja kliničkih, laboratorijskih i radioloških karakteristika bolesti zapaženo je sledeće:
 • određeni stepen invaliditeta, unutar 10 godina od početka bolesti, prisutan je kod oko dve trećine obolelih.
 •  prosečna dužina života je kod obolelih muškaraca kraća za oko 7 godina u odnosu na zdrave, dok je kod žena očekivano skraćenje dužine života 3 godine.
 • u velikim studijama, koje su obuhvatile više od 5000 obolelih u četiri centra, pokazano je da je mortalitet ovih bolesnika gotovo dva puta veći od populacije zdravih osoba
 • naročito su ugroženi bolesnici sa izraženijim znacima bolesti, vanzglobnim manifestacijama, manjim funkcionalnim kapacitetom, nižim sociekonomskim statusom i lošijom edukacijom.

Kakve su mogućnosti za izlečenje reumatoidnog artritisa?

Danas nažalost još uvek nema nikakve mogućnosti za lečenje ove bolesti. S obzirom da još uvek ne znamo uzrok bolesti ne postoji ni terapija koja bi ovaj uzrok otklonila. Međutim mnogo više napretka je postignuto na polju poznavanja razvoja bolesti pa nije ni čudo što nam iz tih saznanja potiču i najveća dostignuća u terapiji reumatoidnog artritisa danas. Cilj lekara reumatologa u lečenju ovih bolesnika jeste da im omogući što komforniji život, uz maksimalno smanjenje bola, smanjenje stepena deformiteta zglobova, odnosno sprečavanje ili smanjenje stepena invaliditeta obolelih, i naravno smanjenje smrtnosti.
U osnovi terapija se može podeliti na nefarmakološki deo koji obuhvata program dozirane fizičke aktivnosti, dijetu, redukciju stresa, dobro poznavanje sopstvene bolesti i farmakološku koja je bazirana na upotrebi lekova.  
Postoje tri različite grupe lekova koji se uobičajeno koriste u terapiji reumatoidnog artritisa, najčešće istovremeno zbog međusobnog potenciranja korisnih efekata. Tu je grupa dobro poznatih nesteroidnih antinflamatornih lekova, zatim glukokortikoidi, kao i posebna grupa lekova koji su u stanju da promene tok same bolesti, pa se nazivaju i bolest modifikujući lekovi.          

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi

Najstariji lek iz ove grupe je svakako Aspirin, koji je ekonomičan i efikasan, ali i poznat po neželjenim efektima, pre svega na sluzokožu želuca. Iz tih razloga razvijene su nove klase ovih lekova, koji ne remete sintezu faktora zaštite sluznice želuca (prostaglandina), a i dalje imaju tražene efekte. Doza se individualno određuje, veća je ukoliko je i aktivnost bolesti izraženija, ali treba voditi računa i o neželjenim efektima..

Glukokortikoidi

Priprema za intraartikularna primenu leka 
Ovi lekovi takođe deluju antizapaljenski, ali u stanju su i da modulišu stepen imunološkog odgovora. Osim sistemskog davanja, mogu se davati i lokalno u vidu injekcije u sam oboleli zglob. Zbog svog brzog dejstva, kao i smanjenja tegoba, mogu se koristiti kao tzv. terapija premoštavanja, dok drugi lekovi ne počnu da deluju, ali i kao kontinuirana terapija kod obolelih koji nemaju dobru kontrolu bolesti. I ovi lekovi ubrzo po uzimanju dovode do umanjenja subjektivnih tegoba.

Međutim, posebno treba naglasiti brojne neželjene efekte tokom hronične primene i malih doza kao odraz jatrogenog hiperkorticizma (uvećanje telesne težine, karakteristično nagomilavanje masnog tkiva u predelu vrata i lica, kao i trupa, ali ne i na ekstremitetima (Kušingoidni izgled), smanjenje koštane gustine, povećanje vrednosti krvnog pritiska). Stoga se zaista može reći da su glukokortikoidi u reumatoidnom artritisu "dobre sluge ali zli gospodari".  Iako se smatra da ovi lekovi ne utiču na tok bolesti, neke skorije studije ukazuju da bi u manjim dozama mogli imati i bolest modulirajuće efekte.

Da li se zaista može uticati na tok reumatoidnog artritisa?

Lekovi iz grupe tzv. bolest modifikujućih imaju ogroman značaj  jer osim što ublažavaju simptome, mogu i značajno promeniti tok same bolesti, odnosno usporiti progresiju zglobnih promena. Pošto je sasvim jasno da zglobne promene  nastaju već rano u početku bolesti, danas insistiramo na ranoj i agresivnijoj terapiji lekovima iz ove grupe. Ukoliko nam klinički i radiografski kriterijumi govore u prilog aktivne bolesti, neodložno treba početi terapiju sa ovim lekovima.

Neki od lekova iz ove grupe su :
 • metotreksat
 • hlorokvin
 • sulfasalazin
 • soli zlata
 • citotoksični agensi - azatioprin, ciklofosfamid, ciklosporin A
 • leflunomid

Koji se od pomenutih lekova najčešće danas upotrebljava?

Svakako metotreksat. Ubraja se u tzv. lekove prve linije u lečenju reumatoidnog artritisa, obzirom na relativno brz početak dejstva (4 - 6 nedelja), jednostavnu primenu (10 - 25mg jednom nedeljno uz 1 tbl Folne kiseline sutradan), relativnu pristupačnost i dobre rezultate lečenja. Ograničenja se odnose na bolesnike sa oštećenjem jetre, poremećajem funkcije bubrega, smanjenim brojem uobličenih elemenata krvi (obzirom na toksične efekte na koštan srž). Ozbiljni neželjeni efekti su retki, a pominju se plućna fibroza, oštećenje jetre, već pomuniti efekti na koštanu srž.
Veoma često metotreksat danas kombinujemo sa hlorokvinom, sulfasalazinom, ciklosporinom i leflunomidom.

Šta se podrazumeva pod pojmom biološke terapije reumatoidnog artritisa?

Posebno treba napomenuti grupu bioloških lekova, koji su nastali razumevanjem procesa koji se dešavaju u samoj bolesti i koji imaju za cilj, da modifikuju dejstvo pojedinih biloških produkata (citokina), koji se oslobađaju tokom promenjenog imunološkog odgovora. Do sada je već sintetisan veći broj ovakvih lekova kao npr. inhibitori već pomenutog TNF-alfa ( etanercept, infliximab, ili adalimumab kao jedan od najnovijih predstavnika ove grupe) i interleukina 1 (anakinra).

Postoje ozbiljna klinička ispitivanja koja su dokazala kliničko i radiografsko usporenje progresije bolesti kod ovako lečenih bolesnika. Neželjeni efekti bili su retki, a najčešći problemi su se odnosili na burne lokalne reakcije na mestu aplikacije leka, prilikom potkožne primene. Smatra se da ovakvi bolesnici moraju češće da se kontrolišu u smislu razvoja infekcija, obzirom na uzimanje lekova koji slabe  imunološki odgovor.

Nefarmakološko lečenje

Procedure fizikalne terapije su sastavni deo lečenja bolesnika sa reumatoidnim artritisom kako u aktivnoj tako i u fazi smirene bolesti - remisije. Primarni cilj je očuvanje funkcije zglobova u najvećem mogućem stepenu.

U okolnostima kada nepovratno dođe do oštećenja pre svega velikih tzv. nosećih zglobova kukova i kolena ortopedska hirurgija putem ugradnje veštačkih zglobova sve više omogućuje ovim bolesnicima kvalitetan život.
Pogledajte pitanja i odgovore lekara o reumatoidnom artritisu.

Podeli tekst:

Prof. dr Dušan Stefanović je specijalista interne medicine-reumatolog iz Beograda, sa više od 30 godina iskustva u radu sa pacijentima. Saznajte više i zakažite pregled.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 29

 1. Iva 09.12.2022

  Želi svima da olakšan bolovi od artritisa bolujemo o 2015 god,nisam mogla nikako funkcionisati od bolova šetaju bolovi svuda ,zglobovi u bolovima sve pokrenulo,želim da vam kažem momke iskustvo,jednog dana nađem Jutjubu videoda,čovek se izlečio sa listom od crne ribizle, ja se dala u potragu ima da se nabavi idite na gugel,meni su se smanjili bolovi ja ne pijem nijedan lek za bolovi osim čaja svakog jutra,5-6 listova suve ribizle preliti 0,5 sl ključale vod da odstoji da bude toplo kao svako čaj popiti odmah sve iz cuga,sat vremena nista ne jesti,treba vremena da se bace te silne soli,kristali i otrovi.Zeli sreću svima da pročitaju ovaj moj tek i da olakšaju svoje muke.Veliki pozdrav.


 2. Mina212 23.10.2022

  Ja sam dugo vodila bitku sa artritisom i stalno isčitavam i tražim savjete na internetu. Nakon duge pretrage skupila sam linkove članaka sa detaljnim informacijama o svemu. Par njih ću postaviti, možda nekome pomogne. https://artritis.hr/kvalitetno-zivjeti-s-artritisom/ https://artritis.hr/najbolji-prirodni-lijekovi-za-artritis/


 3. Milena 22.07.2022

  Koje se banje preporučuju za lecenje reumatoidnog artritisa


 4. Borisav 14.06.2022

  Bolujem od Reumatoidnog artritisa 60god.Zadnjih desetak nisam imao remisije ali sad je sve bukvalno.Prvo na zglobovima prstiju desne noge pa je onda krenulo na skocni zglob i upalu mišića i nerava ledja.Dobio sam Salazopirin pa ćemo da vidimo.Pozrav svim reumaticarima.


 5. 26.05.2022

  Pitajte reumataloga za nekciju humiru koja se prima svakih 15 dana


 6. Milica 23.04.2022

  Molim nekog da mi pomogne .Poceli su me boleti prstu,oticati iznad zgloba i boleti u.zhlobu ,na zglobu do nokta sa sreane mi je crveno i boli me,poceli mi se prsti kriviti.,bila sam kod nekoliko reumatologa ,dali mi da pijem kolagen i to je to ,n,vadila krv ,,sve dobro ,kome da se javim i gde da idem, .Hvala punooo.


 7. Petar 07.04.2022

  Posle preležanog kovida i drugog omikrona i pored primljene tri vakcine SPUTNIK V, i vakcine za sezonski grip, imam jake bolove u krstima i kukovima, a butni mišići me jako bole pri sedanju i ustajanju i dužem spavanju u trajanu od 1,5 časova. Mokrćna kiselina mi je povećana pa redovno uzimam alupurinol 100mg. Korona mi je poremetila lečenje, i ova prikazana mišljenja su od koristi, ali ništa nema o bolesti hroničnoj i mišljenja u toku kovida, i kako dalje u lečenju. Pozdrav, mislim da sam saznao neke nove indicije, Pokušaću da lečim, ako u Pančevu opet ne proglase crvenu zonu.


 8. RUZICA ZLOJUTRO KUZELE Zlojutro Kuzele 08.01.2022

  Molim se sa bloom u rucnim prstima ve deformisanim, sad se pojavio bol I u raznim prstima, A JA SAM PLANINAR VIISOKOGORAC! AKO NE MOGU DA HODAM, MOJA ALTERNATIVA JE DA SE LEPO ZALETIM NIZ NEKU LITICU I PREKRATIM PSIHICKE MUKE. JA NEMAM VREMENA (20-30 GODINA) DA SE LECIM, A PITANJE JE DA LI CU. ISHRANA MI JE: BEZ CRVENOG MESA. MESNIH PRERADJEVIINA, MLECNI PROIZVODI SAMO KOZJI, DORUCAK SAMO VOCNA SALATA, UVEK, SLATKISI ZABORAVLJENI. TU I TAMO NAPRAVIM SAMA PEKMEZ BEZ SECERA ILI MALO OD TRSKE, FIZICKI AKTIVNA, PUNO KORISTIM KUCANJE NA KOMPJUTERIMA... STA DA RADIM? PENZIJA MI JE 28.000rsd, znaci otpadaju private ordinacije, gospodja CORONAVIRUS zagospodarila drzavnim medicinskim sektorom I meni glavi ordinirajuci lemar postade Google a medicinska ustanova Internet I obavezno obavestenje vec obolelih, a one je "svaki je organism za sebe". Moja izabrana lekarka (PRIM.) kaze da je to normalno, nije to nikakva bolest, nema odgovarajuceg leka, of toga se ne umire...I stvarno prodje 10god, ja jos ziva, kasikom jedem I gusto grand drzavi je Obama rukama, a corbastu pijem is solja, opet uz pomoc obe ruke. Rukopis mi je kao prikaz EKG pregleda, a pisem knjige! Cak mi nije receno da li to za reumatologa ili neurologa! Google kaze reumatolog. Preporuka dr Petronijevic Milan, radi na VMA. Moze li se kod njega na VMA bez uputa, sa placanje pregleda? Javljaju mi se povremeno I zastrasujuci goruci bolovi, kao kod gihta! I sad, po savetu dr Googla pijem Alopurinol od 100 1x dnevno, po savetu drugara koji ga pije vec 3 god, a drugo ga pioneer 1 god I vise nema giht! JA SEBI POSTAVLJAM PITANJE: DA LI JE KOD MENE REUMO.....ARTRITIS ILI GIHT?


 9. Sladjana 17.02.2021

  Od artritisa lecim se kod profesoraMilana Petronijevica VMA, vratio mi je zivot, sve pohvale za njega jel sam za kratko vreme dovela bolest u remisiju i tako je vec tri godine, na metroteksatu sam,bila na pronizonu sada trenutno ne folnak i alfa d3, covek je strucnjak,i svoj zivot dugujem njemu.


 10. Ranka karagaca 03.12.2019

  Ja takodje bolujem od reumatoidnog artritisa koji je ustanovljen 2017. godine. Od juna 2018 sam na metotreksatu, pronizonu i folnak . Posle metotreksata, meni je bolje mnogo, inace nisam mogla nista, mislim da je vazno da pokusate da normalno zivite i radite uz terapiju i redovne kontrole.inace sajt vam je super


 11. Lidija Kis Forgo 16.08.2014

  Postovani, slucajno sam nasla vas sajt i mogu vam reci da me je obradovao. Bolujem od reumatskog artritisa dve godine ali su mi bolest ustanovili pre godinu ipo dana posto se kod mene prvo manifestovalo prvo na unutrasnjim stranama stopala. Dva puta sam bila na v. M. A, i dva puta u c. Za reu. Bolesti, mogu vam reci da sam se jako razocarala u doktorice, i sada sam dobila uput za pancevo, moj reumatski faktor je sada 240, jako sam zabrinuta posto su mi i bela krvna zrnca povisena, nadam se da ce mi ovaj doktor pomoci, jako je tesko prihvatiti nemoc i nesposobnost daljeg zivota, da vise necu moci da funkionisem ko pre. Zelim vam puno uspeha u radu. Srdacan pozdrav, lidija


 12. Gojko 25.01.2013

  Pomaze samo hladjenje i to dugotrajno i za smanjenje bola neki analgetik (ja koristim " diklorapid"


 13. djuro 28.02.2012

  Pokusajte srebrenom vodom o. 7 dl/dan


 14. Petar Stantic 07.01.2012

  Moj komentar bi bio u obliku pitanja i komentara. Supruga mi boluje od reumatoidnog artritisa-psoriatickog jer vec 35 godina ima psoriazis vulgaris. Lecena je na odeljenju reumatologije lekovima pronizom 1/4, 1+0+0 i metotreksatom svakog utorka u nedelji 1+1+1. U protekle tri godine dobila je dva mozdana infarkta a pre dvadesetak dana i epi napad, ct nalazom je evidentirano dva epi napada i jedan manji mozdani infarkt, za kojeg je neurolog rekao da zanemarimo jer je bezznacajan. Moje pitanje bi bilo: zasto reumatolog u bolnici na nase pitanje posle drugog mozdanog infarkta da probamo lecenje solima zlata, rekao da je ta metoda zastarela, a na vasem sajtu vidim da pise i ta mogucnost lecenja.


 15. snezana milovic 13.10.2011

  Ja sam snezana, od pre godinu dana, posle pada prilikom vesanja zavese na prozor i udara u levu nogu, koja me je bolela i lecena kod doktora oko 3 meseca, konstatovano mi je da rcp je mnog uvećan. Tada mi takodje konstatovano da sam dobila rheumatoidni artritis neusporave m05. Dok sam lecila nogu lekovima za bolove, levi zglob, nateklo mi je prvo levo koleno, posle mesec dana desni zglob i desno koleno. Sve vise, zatim ruke, ramena, i potiljak. . . . . Nedugo zatim i kocenja vilice. To su bolovi koje nemoze da razume onaj ko nije oboleo, iako zeli jednostavno ne moze. Koliko se snage ulozi da se pokrenes, preko noci da se okrenes, ujutro da ustanes i menja se cela fizionemija i oblik. Ja sam se zaokruglila kao lopta i zeludac mi visi na ledjima. Godinu dana sam vec na pronizone od 40 km dnevno, metareksate jednom nedeljno 4+0+4, folnu koselinu, zeprom, i povremeno lorazepam. Za godinu dana ove bolesti, desilo mi se vise puta da me prijatelji koje dugo nisam videla, prodju, jer sam se promenila u kilazi mnogo. Ako necu da jedem, ili pojedem manje, desi mi se da gubim svest od gladi i da brzinski moram da jedem. . . Ne razumem da godinu dana jos nisam videla moje kosti zglobova na nogama jersu jos pod oteklinama. Dali je moralo da bude bas ovako. . . . Dali je stvarno tebalo da cela oteknem da bi radili crp, da bi ustanovili da je doslo do zapaljenskog procesa tkiva, da sam dobila artritis u tolikoj meri. Mogu da kazem onima kojji misle da moze da se uspori ili leci nekim prirodnim putem ova bolest, da se samo zavarava. Ovo je veoma podmukla bolest, i nema genestske predospozicije. Bar ne kod mene. Dok nisam povredila nogu, mogla sam peske do beograda i nazad. A sada i kasiku tesko uzmem u ruke i verujte, retko izlazim, slabo mogu da hodam, nemam snage, i stidim se sebe. Sada sam napunila 47 godina i veoma mi je tesko. . . Bolnica, kuca, doktori, komisija, nekcije urbazoni, deksazoni, dorucak lekovi, rucak lekovi, promena fizickog izgleda od lekova a najvise od bolova, pa kako ne stideti se sebe. Čitala sam razne komentare i razne nacine kao za pomaganje lecenja ove uvrnute bolesti i ona je tako podmukla, bezobrazno uporna, povratna da joj stvarno nema leka. Ponekad pomislim da se prepustim ali opet mi deca daju volju i trudim se svim silama da se borim. . . Gde ce mi dalji dani i kako?


 16. radica janjic 15.09.2011

  Pre svega pozz ekipi koja je omogucila ovaj sajt, bolujem 15god, , od reumat, , artritisa lecim se 10god, do sada je bilou gran, normale na terap, niripan8mg, febricet, tab, imuran, 1dn, i popodne fflugalin 100mg, medjutim savladao me pored jake borbe koleno desno me strasno boli a nesmem drugu terapiju jer imam povecane transaminaze tretiraju kao imunolosko oboljenje jetre, pomoc sta preduzeti bolovi strasni u koleno pocinje i kuk, , zam sta me ceka, ali treba se preduzimati sta, pozzz i hvala svim clanovima, , ,


 17. Ilonka Tadic 15.09.2011

  Poštovani, unuka mi ima 11 godina i ima ulegnuće grudnog koša, tipa pectus excavatum a od skora i deformitet levog stopala, to jest palac se počeo kriviti i deluje kao da je čuklj ali nije. Ima ravna stopala a leči se i na institutu za majku i dete hormonskom terapijom zbog nedostatka hormona rasta prima injekcije norditropin nordilept. Ima još dijagnoze: osnovna dijagnoza: 1. Parcijalni nedostatak hormona rasta - injekcije norditropin nordilept a pije i maltodextrin i fantomal ostale dijagnoze: 2. Displasio valvule mitralis cum regurgitatio ako se samo malo ogrebe, mora da pije antibiotik vancomycin+gentamicin 3. Hiperglycamia - šećer joj varira 4. Pectus excavatum u predelu grudnok koša 5. Anorexija nervosa psychogenes f 50. F 89. F 98. Tic to je od psihijatra tu ima lekove: melipramil 25 mg. 2 ujutru 2 uveče - rivotril od 2 mg 3x jedna četvrtina rispolept solucije 3 kapi ujutru, 4 kapi uveče sada joj se povećala i masnoća i trigliceridi jer ih organizam sam proizvodi uz nedostatak unošene hrane. Bila je kod metabologa, u sredu 21. 09. Ide kod dečijeg neuropsihijatra u palmotićevu, jer kad je ležala na endokrinologiji, gde se redovno leči rečeno je da su psihijatrijski lekovi jaki, pre par dana je došla kući, i istog dana 21. Ide u akušesko univerzitetnu kliniku za grudne bolesti kod dr. Marka kostića. Možete li mi reći koja bi vrsta lečenja bila potrebna za ovu zbirnu dijagnozu? Hvala zabrinuta nana


 18. amra 32 28.06.2011

  Imam 32 nepune godine, vec 10 godina imam probleme sa zglobovima, a 2006. G. Su mi odredili dijagnozu ra. Iako sam i prije odredjene dijagnoze znala sta je u pitanju, jer po izgledu i opisu, sve je upucivalo na ra, ali nalazi nisu nista pokazivali, samo je jedan bio na granici, koji je pokazivao da je reumatoid u pitanju. U porodici niko nema probleme sa zglobovima, osim mene. . . Trenutno od lijekova trosim metrotreksat, folan, voltaren, paracetamol, jer sam ukljucena u studiju bioloske terapije, primila sam 4 doze, imam jos 2, nadam se da ce mi bit bolje, samo da nemam vise bolove, iako se navikne zivjet sa bolovima, ali promjene vremena takodje smetaju, jako. Kod mene, doslo je do okostavanja rucnih zglobova, koljena i skocni zglobovi su takodje zahvaceni, ali ne kao sake. Mene zanima, da li cu ja imati kakvih problema, ako budem zeljela da imam djecu, hocu li morati prekidati terapiju, prestati piti lijekove, ako prestanem, koji vremenski period treba proci, da bi mogla razmisljati o djeci. . . ? Hvala


 19. Zorica Kecman 31.05.2011

  Bolujem od ove bolesti godinama i, kako sam upoznala puno sapatnika u čekaonicama, banjamma i sl., mogu reći, koliko ljudi toliko manifestacija ove bolesti. Jedino što nam je zajedničko, to je bol. Bol od koje i zbog koje sam u nemogućnosti da normalno živim i funkcionišem, a ne prihvatam neke načine lečenja, možda zbog predrasuda. Ostaje mi da se u akutnoj fazi kljukam nesteroidnim antireumaticima, uz omeprol koji sama kupujem, jer ne mogu više da idem na gastroskopije (11 puta u životu je dosta) , a moj doktor ne sme da mi ga prepiše bez nalaza ge. Mučim svoju muku ćutke, šta ću drugo.


 20. Zorica Kecman 31.05.2011

  Godinama imam reumatoidni arteitis. Probala sam sve vrste lečenja, osim citostatika, prema kojima imam predrasude, a i poznajem ljude koji ga godinama piju, pa im je, nažalost, gore nego meni. Najgore je kada se pojavi bol i otok nekog ekstremiteta (moram napomenuti nikad obostrano) , nakon toga ubrzo se javlja utrnulost, a uspaničim se kada se, usled velikog otoka ekstremitet ohladi. Jasno mi je zbog čega, kompromitovana je inervacija i cirkulacija usled velikog otoka i upale, ali zato što mi je jasno nisam mnogo srećnija. Relativno redovno odlazim kod reumatologa, zadovoljna sam svojom doktorkom, ali se ipak skoro uvek osećam više kao broj nego kao osoba koja je ozbiljno bolesna. Pored toga, imam i veliki porok (pušenje) , koji sigurno ne koristi. Odlazi i dva puta godišnje u lukovsku banju, gde mi hidroterapije, vežbe i masaže pomognu da se lakše krećem i obavljam manuelne poslove. Ali, blato mi nikada i nikako ne prija, štaviše, pogoršava mi bolest. Toplo na toplo ne ide, zato se čudim da nekima prija. Mislim da su mi vežbe najkorisnije, ojačaju mi mišići, koji u akutnoj fazi bolesti dosta atrofiraaju, tako da svojim kostima pružim mišićnu podršku. I kod kuće svakog jutra u krevetu radim naučene terapeutske vežbe i probam da koliko-toliko normalno živim. Imam ogromnu podršku porodice, pomažu mi kada sam u bolu, odmenjuju me u teškim kućnim poslovima. Ponekad ne mogu sama ni da se svučem i obučem, da vodim računa o ličnoj higijeni. . . Često sam depresivna, tako da mi ni posete psihijatru nisu strane. Družim se sa pozitivnim ljudima, među kojima imam i osobe koje boluju od iste bolesti i često se događa da pričamo satima, a ne spomenemo naše muke. Mislim, da mi je, uprkos bolesti, život kvalitetan, koristim sve njegove blagodeti, ne predajem se, i to preporučujem svim mojim sapatnicima.


 21. tomin bojan 28.03.2011

  Lecim se vec, 3 god. Od rajtefovog sindroma, pio sam razne antibiotike, sulfazin primao blokade u kolena, (diprofors) isao na artroskopiju oba kolena, dobio sam i inekciju (embrel) u desni kuk nista nije pomagalo dok mi nisu nasli terapiju (pronizon i arava) . Sad bar mogu koliko toliko da se krecem bez staka i nepadam cesto u krevet sa velikim bolovima. Vezbam ujutro da bi izbegao ukocenost i da mogu da funkcionisem preko dana, idem redovno na kontrolu, samo da neprestane dejstvo lekova i bice dobro


 22. zaklina 24.08.2010

  Bolujem od reumatoidnog artrita godinu i nesto i isto toliko se lecim terapijom reumatologa (metotrexsatom) i jos sam i na studijama od pre mesec dana pa cemo videti. Bila sam skroz nepokretna jedan period od 2o dana nisam mogla nido wc-a da odem bolovi u zglobovima (svih) bol odozdo na tabane kada sam trebala da stanem i jos lumbago jer kad nemozete pokusavate nesto na silu i onda stvorite jos veci problem. Ali da ne duzim moj savet je~uporno fizikalna terapija i malo tradicionalnim lekovima caj caj i samo caj a evo i zasto rf je bio116, 40 a sada je 57, 48 crp36, 78 a sad 1, 24plt 548 a sada 375 sedimentacija 93 a sada 67 i to samo posle upotrebe mesec dana caja tako da se ja iskreno nadam da cu ozdraviti a ne samo stopirati bolest zato preporucujem svima ne odustajte budite uporni uostalom bez obzira na lekove pijte i odgovarajuce cajeve vezbajte uporno i ne predajte se nikada


 23. sladjana 02.04.2010

  Moje dete ima 12 godina a leci od ove bolesti vec 10 godina, i ako kazu nema leka, nadam se da ce joj biti makar bolest usporena. Trenutno smo na leku koji je jos uvek u istrazivackoj studiji, ali po recima doktora dao je najbolje rezultate. Devojcicu su ubacili u studiju besplatno srecom, jer jedna inekcija kosta oko 70 evra. To je lek "enbrel". Moja najveca zelja je da se lek pronadje sto pre, i da makar deca ne oboljevaju od ove okrutne bolesti. . . . . Svima savetujem da se na vreme obrate lekaru, i ne dozvole da bolest uhvati maha. Sa srecom!


 24. Esma Turkovic 16.03.2010

  Moja majka boluje od reumatoidnog artritisa vec nekoliko godina i posle svih lecenja reumatologa iz uzica ona je u sve gorem stanju sada je vec nepokretna pije i metotreksat vec gotovo dve godine ali ima jake bolove i dalje da li postoji ista da bar ne trpi bolove u kolenima najvise a i u ostalim zglobovima isla je i na banje ima 70. Godina, a izgleda da i mene ceka isto jer me bole zglobovi i ukoceni su mi ujutru kome da se javim osim reumatologa u uzicu


 25. marko jovanovic 18.02.2010

  Ako nebi bio problem ja bih postavio jedno pitanje, pojavili su mi se sitni cvorici na kaziprstu desne ruke jedan koji je veoma bolan kada ga jace pritisnem u toku nekog rada, i nekoliko po telu od toga jedan ispod grudi a jedan na kolenu desne noge ali oni nisu bolni na pritisak, imam 30 godina i neznam sta da radim, dali je verovatno da sam i ja oboleo od ove bolesti ili su ovo mozda simptomi za nesto drugo, veliki pozdrav i molim ako postoji mogucnost da mi odgovorite ili uputite sta dalje, drugih simptoma nemam osim navedenih.


 26. jelena 06.01.2010

  Zelim najpre da vas pozdravim gospodja verka i da vas posavetujem da se kako znate i umete javite lekaru. Reumatoidni artritis je jedna ozbiljna hronicna bolest koja za sada ne moze da se izleci, ali moze da se spreci njeno napredovanje ukoliko se na vreme javite lekaru. Meni je ustanovljen artritis 2007. Godine kada sam primetila simptome i odmah sam se javila lekaru tacnije reumatologu na vma. Pregled kosta 1800 dinarai kontrole su na 3 meseca. Posle svih uradjenih analiza potvrdjeno je da imam artritis i doktor je terapijom uspeo da zaustavi napredovanje bolesti, ali sam idalje pod terapijom. Savetujem vam da nista ne uzimate na svoju ruku, jer su lekovi za ovu bolest veoma jaki i morate se javiti lekaru. Zelim vam uspesno lecenje.


 27. Верка Глигорова из Босилеграда 03.01.2010

  Simntomi opisani potpuno se slažu sa mojim simtomima bolesti. Bez obzira na neizvršeni pregled, molim vas preporučite mi jaču uobičajenu terapij s obzirom na česte i jake bolove. Živim sama udaljena od većih centara tako da nemam uslova za pregled u specijalizovanim ustanovama. Neophodna mi je pomoć jer su bolovi postali nesnošljivi. S poštovanjem


 28. Simovic Bela, selo Mionica 15.08.2009

  1990. god. nakon porodjaja dobila sam jake bolove u zglobovima saka, kolena, prstiju nogu, ramena... U periodu od 20. 12. 1990. god. do prve polovine maja 1991. god. svake veceri sam imala akupunkuturu koju su radili kinezi u valjevu. Zatim sam počela da koristim toplo blato iz banje vrujci koje i danas koristim, a takodje i komplet masazu i laser. Osecam se dosta bolje, bez bolova, imam deformaciju malih zglobova, preporučujem svima koji imaju ovaj problem da koriste blato banje vrujci.


 29. Mirjana Potic 06.12.2008

  Drago mi je da neko progovori i o ovoj bolesti koja muci mnoge. Sve pohvale tekstu i sajtu!!


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde