Diskus hernija


 
Kičmeni stub omogućava uspravni hod čoveka. On se sastoji od 33-35 pršljenova (koštani elementi) izmedju kojih se nalaze diskovi koji funkcionišu kao amortizeri. Spolja se na kičmeni stub pripajaju mišići koji omogućavaju različite pokrete. Unutar kičmenog stuba postoji kanal u kome se nalaze kičmena moždina i počeci (koreni) kičmenih živaca koji oživčavaju telo. Postoje 3 dela kičmenog stuba: vratni (cervikalni), grudni (torakalni) i slabinsko-krstačni (lumbosakralni).

Anatomija-kičme 
 Slika: Anatomija kičmenog stuba- A-vratni segment, B-grudni segment, C-slabinsko-krstačni segment

Vratna kičma

Bolesti vratnog dela kičmenog stuba su mnogobrojne i uglavnom počinju različitim bolnim sindromima. Najčešće je prisutan bol u vratu sa ili bez širenja u glavu, rame i ruku (cervikalni sindrom-syndroma cervicale, cervicocephalicum, sy cervicobrachiale). Kod uznapredovale bolesti, a nekad  i od samog početka, mogu se javiti znaci oštećenja kičmene moždine i/ili početaka (korena) nerava (mijelopatije i radikulopatije). One se manifestuju slabošću, utrnulošću, peckanjem i/ili nespretnošću u predelu ruku i nogu. Često postoji i osećaj vrtoglavice i nestabilnosti, naročito pri nekim pokretima u vratu.

Ukoliko se javi neki od ovih simptoma pacijent će biti upućen kod specijaliste (neurohirurga, neurologa ili fizijatra) koji će ga detaljno neurološki pregledati i nakon toga odrediti dodatna ispitivanja. Najčešća dodatna ispitivanja su: rentgenski snimak dela kičme u raznim projekcijama; elektromiografija (EMG, EMNG) kojom se odredjuje stanje živaca i mišića; somatosenzorni evocirani potencijali (SSEP) kojim se odredjuje stanje kičmene moždine i živaca; snimak obolelog dela kičme kompjuterizvanom tomografijom (CT kičme) ili češće magnetnom rezonancom (MR). U obzir dolaze i druge dijagnostičke metode.

Broj dijagnoza koje se ovim metodama mogu ustanoviti je velik. Neke dijagnoze ukazuju samo na tegobe (npr sy cervicale- bol u vratu); neke na oštećenja nervnih struktura (npr radiculopathia), a neke na uzrok tegoba (npr.  diskus hernija, Protrusio disci,...). Brojne dijagnoze predstavljaju ustvari sinonime (npr. hernijacija diska i diskus hernija). Naprimer degeneracija i naprezanje diska dovode do protruzije dela diska (protrusio disci), koji pritiska na koren živca i oštećuje ga (radiculopathia). Ovo se kod pacijenta manfestuje bolom u vratu i ruci (cervicobrachialgia).

Razlozi pomenutih bolova mogu biti različiti, a često su i udruženi. Na početku bolesti  dominira tzv. miofascijalni bolovi (obično kao bol u vratu ili duž kičmenog stuba). On nastaje zbog upale i grča u brojnim mekim tkivima npr. u mišićima, ligamentima, kapsulama zglobova i pripojima ovih struktura. Povezan je sa: nepravilnim držanjem; traumama; slabim mišićima koji drže posturu (duboki mišići oko kičme, mišići ledja, vrata i trbuha,...); stalnim opterećenjem kičme (prekomerna telesna težina, opterećenja na poslu, nepravilni pokreti saginjanja i dizanja tereta, tokom sportskih aktivnosti,...). Takodje bolest može početi i okviru raznih reumatskih bolesti ili nakon povreda. Tegobe vezane za kičmeni stub su česte u bolestima koje napadaju veći broj organa npr. sistemske  autoimune bolesti, osteoporoza, neke bolesti krvi, maligne bolesti, bolesti koje duže vreme dovode do smanjenog kretanja,.... Mnoge bolesti okolnih organa mogu izazivati bol koji imitira bolesti kičmenog stuba (bubrezi, materica, jajnici,...). Gorenavedene bolesti se obično neurohirurški ne leče i redje izazivaju neurološka oštećenja.

Ukoliko hronična bol dugo traje on može postati bolest za sebe. U tim slučajevima, i kada se izleči uzrok bola, bol ostaje. Ovo se tumači različitim promenama u nervnom sistemu (tkivima oko kičmenog stuba, korenu živca,  čak i u mozgu). Do ovih promena dovodi primarni uzrok ali i dugotrajno trpljenje bola. Zbog toga je važno da se, poštopoto, spreči da značajan bol neprekidno traje  duže od 3-6 meseci.

U nerohirurgiji je važno ustanoviti 3 tipa procesa na kičmi koja se mogu lečiti hirurški. To su:  a- patološke promene koje vrše pritisak na nervne strukture (kičmenu moždinu ili korene živaca); b- nestabilnost delova kičmenog stuba i c-  drugi, hirurši rešiv, uzrok bola.
 
Najčešće patološke promene koje vrše pritisak na nervne strukture nastaju kao posledica degeneracije unutar kičmenog stuba (diskova, pršljenova, zglobova, ligamenata,...). Redje su posredi tumori, infekcije, urodjene anomalije, povrede,...  Ove promene najčešće, pored bolova, izazivaju i neka neurološka oštećenja.

Degenerativne promene mogu zahvatiti diskove. U njima tokom godina dolazi do «zamora materijala» kao posledica opterećenja i lošijeg sastava diska (Disk manje otporan na ponavljana opterećenja se može naslediti). Disk se sastoji iz središnjeg dela (nucleus pulposus) koji služi kao amortizer, a bogatiji je vodom i perifernog prstena koji daje čvrstinu disku. U slučaju degeneracije središnji deo gubi vodu, periferni prsten puca i  dešava se slučaj kao na slici ispod. Tada dijagnoza procesa na kičmi može da glasi: hernijacija diska, Protrusio disci, Prolapsus disci, ekstruzija diska,  diskus hernija, kičmena kila,… U kliničkom smislu ovo može da odgovara dijagnozama:  Radiculopathia, Radiculomyelopathia, Sy cervicobrachiale, …

Vratni-disk
 Slika: prikazuje poprečni presek vratnog pršljena i diska. Disk je degenerisan i njegov centralni deo je delom «iscureo» unazad kroz pukotinu perifernog prstena. Taj deo diska vrši pritisak na korene živaca i kičmenu mošdinu (žuto obojeni). To može dovesti do radiculomyelopathia-e i poremećaje u osećaju dodira i u snazi mišića u sva 4 ekstremiteta.

Degeneracija-vratne-kicme
Slika prikazuje profilni presek vratnog dela kičme i diskus herniju na dva nivoa koje  vrše pritisak na kičmenu moždinu. Disk je napred, a kičmena moždina je iza njega.

MR-vratne-kicme
Slika prikazuju profilni snimak vratne kičme magnetnom rezonancom. Crvenim je označen  disk izmedju 6. i 7. vratnog pršljena koji je iscurio i vrši pritisak na kičmenu moždinu.
 
Degeneracija pršljenova dovodi do koštanog suženja kanala što se zove spinalna stenoza. Odgovaraju joj pojmovi: Stenosis canalis spinalis centralis i Stenosis recessuss lateralis. Suženje izazivaju najčešće različiti koštani izraštaji sa delova pršljena ( Pojmovi koji se za ovo vežu su spondiloza- spondylosis, sponilartroza- spondylarthrosis, osteofiti,…).

Spinalni-kanal 
Slika prikazuje poprečni presek grudnog pršljena. Levo se vidi kičmeni kanal normalne širine, a desno je kanal sužen koštanim izraštajima (označni strelicama)
 
Stenoza je češća u vratnom delu kičme, a diskus hernija u slabinskom delu kičme. Grudna kičma je redje zahvaćena ovim procesima.
Lečenje može biti simptomatsko, fizikalno ili hirurško. Cilj lečenja je da se deo koji vrši pritisak na nervnu strukturu odmakne od nje. Kod vratne kičme, kao i kod slabinske, glavno je pitanje, ako pacijent ima dijagnozu - diskus hernija, "operacija ili ne"?

Kod vratne kičme, ukoliko dominira rast koštanih izraštaja (osteofita), najčešće se radi odstranjenje kompletnog diska i ovih izraštaja operacijom od napred. Umesto odstranjenog diska  ubacuje se transplantat karlične kosti, veštački materijali (npr kejdž, cage,...) ili proteza.

Vrat-prednji-pristup
 Slika: Rezom na prednjem delu vrata (dužine oko 4 cm) se pristupa prednjem delu kičme. Odstrani se disk. Umesto njega se postavi zamena i rana se ušije tako da se, posle par meseci, rez ne primećuje.

Graft 
 Slika: Umetanje koštanog grafta (transplantata sa kosti karlice) umesto odstranjenog diska. Nakon ovoga mogu se uraditi stabilizacija pločicom i šrafovima koji se uvrnu u tela pršljenova.

Ro-vratne-kicme 
 Slika: Rentgenski snimak vratne kičme posle operacije diska- Odstranjeni diskovi zamenjeni disk protezama.

Ukoliko u predelu vrata postoji samo diskus hernija može se raditi operacija od nazad slično kao u slabinskoj kičmi. (laminectomia, interhemilaminectomia, laminoplastica,...)

Laminektomija 
 Slika: Uklanjanje lamine (zadnjeg dela pršljena) sa pršljenova C4,C5 i C6. (laminectomia)

B Kičmena nestabilnost je najčešće rezultat povrede ili degenerativnih promena. Ona podrazumeva svaku promenu odnosa izmedju pršljenova koja vodi ka poremećaju posture, bolovima i/ili neurološkim oštećenjima. Nestabilnost se dijagnostikuje rentgenskim, CT i MR snimcima. Nakon toga se odlučujemo da li nestabilnost da lečimo operativno i kojom metodom.

Nestabilnost-nakon-preloma 
 Slika: Nestabilnost vratne kičme nakon reloma pršljena C5 

Stabiliyacija 
 Slika: Crtež prikazje stabilizacija vratne kičme od napred. Šrafovi su postavljeni u tela pršljenova i spojenim pločicom.

Stabiliyacija-vrata 
 Slika: Rentgenski snimak prikazje stabilizaciju vratne kičme od napred. Šrafovi su postavljeni u tela pršljenova i spojenim pločicom.

Stabiliyacija-vrata 
 Slika: Rentgenski snimak prikazuje stabilizaciju vratne kičme od napred i od nazad. 
 
U dobro odabranim slučajevima bol se hirurški uspešno reši (nestaje ili se znatno smanji) u 90% slučajeva. Ukoliko se na vreme operiše značajno se popravljaju i oštećenja živaca i kičmene moždine (slabost, utrnulost, nespretnost).

Operativno lečenje dovodi do stabilizacije kičme i uklanja pritisak na nervne strukture. Ovim se smanjuje bol i sprečava dalje propadanje nervnih struktura. Ipak mogu zaostati tegobe zbog već izazvanog oštećenja nervne strukture, ali i udruženih bolesti. One podrazumevaju bol koji nije izazvan pritiskom na koren živca ili nestabilnošću, kao što je u uvodnom delu pomenuto. To su npr: miofascijalni bolovi, hronični bol od prethodnog oštećenja korena živca koje je dugo trajalo i drugi tipovi bolova. Pored ovoga nakon operacje ostaju faktori rizika: prekomerna telesna težina, slabost mišića koji stabilizuju kičmeni stub, nepravilni pokreti i dizanje tereta, nepravilno držanje,... Ove i druge promene izazivaju smanjenu pokretljivost u raznim zglobovima.

Sa druge strane oštećeni nervi i kičmena moždina, se manjim delom odmah oporave nakon uklanjanja pritiska na njih. Za oporavak zaostalih neuroloških deficita (slabost mišića, utrnulost, nespretnost, peckanje,...) potrebni su vreme i dodatne terapijske metode. Obično se 75% oporavka dogodi u prvih 6 meseci. Ukoliko je neurološko oštećenje bilo veće i duže trajalo, pogotovo kod starijih ljudi, utoliko će više trajnog deficita zaostati.

Zaostali bol se često uspešno može lečiti i hirurški. O tome više piše u poglavlju sajta o hirurškom lečenju bola.

Operativno lečenje kičme je uvek samo deo terapije. Pre, a pogotovo posle operacije, potrebne su i druge metode lečenja. Dominantno mesto zauzimaju simptomatska i potporna terapija, te fizikalno lečenje i menjanje navika pacijenta. Simptomatska terapija je obično terapija protiv bola i upale (antireumatici, nesteroidni analgetici - Movalis, Nimulid, Diklofenak,,...), te protiv grča mišića (Benzodiazepam, Tetrazepam,...). Potpora regeneraciji nervnih tkiva podrazumeva upotrebu različitih lekova. Ovi lekovi su skupi i njihov terapijski efekat nije presudan, a često nije ni dokazan (različiti preparati B vitamina, OHB-12 inekcije,...).

Metode fizikalog lečenja su brojne, a izdvajamo značaj kineziterapije uz edukaciju pacijenata u vezi faktora rizika. Da bi se naglasio značaj poslednjeg često se ustanove koje se bave lečenjem bolova u kičmi nazivaju "Back school". Pored njih postoje elektroterapija, magnetoterapija, laser, zagrevanje, masaža i alternativnije metode- akupresura, hiropraksija, akupunktura,... Ove alternativne metode lečenja su u svetu više zastupljene nego kod nas. Važno je znati da i za njih terapeut mora biti edukovan i stručan, te da ih ne treba forsirati kada postoje uspešnije metode lečenja. Pacijentima često nije jasno da i ove metode imaju kontraindikacije i štetne efekte.

Slabinska kičma

Bolesti lumboskralnog dela kičmenog stoba su mnogobrojne i uglavnom počinju kao bol u krstima koji se može širiti u nogu (syndroma lumbale, lumboischialgia, išijas). Kod uznapredovale bolesti, a nekad  i od samog početka, mogu se javiti znaci oštećenja početaka  nerava (korena nerva- radikulopatije). One se manifestuju slabošću i utrnulošću nogu. Ako se javi utrnulost ona je najčešće lokalizovana na stopalu. (Pacijentu trne unutrašnja ili spoljašnja strana stopala.) On takodje otežano hoda na prstima ili petama jednog ili oba stopala.

Ukoliko se javi neki od ovih simptoma pacijent će biti upućen specijalisti (neurohirurg, neurolog ili fizijatar) koji će ga detaljno neurološki pregledati i nakon toga odrediti dodatna ispitivanja. Najčešća dodatna ispitivanja su: rentgenski snimak dela kičme u raznim projekcijama; elektromiografija (EMG, EMNG) kojom se odredjuje stanje živaca i mišića; somatosenzorni evocirani potencijali (SSEP) kojim se odredjuje stanje kičmene moždine i živaca; snimak obolelog dela kičme kompjuterizovanom tomografijom (CT kičme) ili češće magnetnom rezonancom (MR). U obzir dolaze i druge dijagnostičke metode.

Broj dijagnoza, koje se ovim metodama mogu ustanoviti, je velik. Neke dijagnoze ukazuju samo na tegobe (npr lumbago, lumbalni sindrom- bol u slabinsko-krstačnom delu kičme); neke na oštećenja nervnih struktura (npr radiculopathia), a neke na uzrok tegoba (npr. Protrusio disci). Brojne dijagnoze predstavljaju ustvari sinonime (npr. hernijacija diska i diskus hernija). Naprimer degeneracija i naprezanje diska dovode do protruzije dela diska (protrusio disci), koji pritiska na koren živca i oštećuje ga (radiculopathia). Ovo se kod pacijenta manfestuje bolom u nozi (išijalgija)

Razlozi pomenutih bolova mogu biti različiti, a često su i udruženi. Na početku bolesti dominira tzv. miofascijalni bolovi. On nastaje zbog upale i grča u brojnim mekim tkivima npr. mišićima, ligamentima, kapsulama zglobova i pripojima ovih struktura. Povezan je sa nepravilnim držanjem, traumama, slabim mišićima koji drže posturu. (duboki mišići oko kičme, mišići ledja i trbuha,...), stalnim opterećenjem kičme (prekomerna telesna težina, opterećenja na poslu, nepravilni pokreti saginjanja i dizanja tereta, tokom sportskih aktivnosti,...). Takodje bolest može početi i u okviru raznih reumatskih bolesti ili nakon povreda. Tegobe vezane za kičmeni stub su česte u bolestima koje napadaju veći broj organa npr. sistemske  autoimune bolesti, osteoporoza, neke bolesti krvi, maligne bolesti, bolesti koje duže vreme dovode do smanjenog kretanja,.... Mnoge bolesti okolnih organa mogu izazivati bol koji imitira bolesti kičmenog stuba (bubrezi, materica, jajnici,...). Gorenavedene bolesti se obično neurohirurški ne leče.

Ukoliko hronični bol dugo traje on može postati bolest za sebe. U tim slučajevima, i kada se izleči uzrok bola, bol ostaje. Ovo se tumači različitim trajnim promenama u nervnom sistemu (tkivima oko kičmenog stuba, korenu živca,  čak i u mozgu). Do ovih promena dovodi primarni uzrok ali i dugotrajno trpljenje bola. Zbog toga je važno da se, poštopoto, spreči da značajan bol neprekidno traje  duže od 3-6 meseci.

U neurohirurgiji je važno ustanoviti 3 tipa procesa na kičmi koji se mogu lečiti hirurški. To su:  a- patološke promene koje vrše pritisak na nervne strukture (korene živaca - jedan ili više njih); b- nestabilnost delova kičmenog stuba i c-  drugi, hirurši rešiv, uzrok bola.
 
A Najčešće patološke promene koje vrše pritisak na nervne strukture nastaju kao posledica degeneracije unutar kičmenog stuba (degeneracije diskova, pršljenova, zglobova, ligamenata,...). Redje su posredi tumori, infekcije, urodjene anomalije, povrede,...

Degenerativne promene u srednjim životnim godinama zahvataju najčešće diskove. U njima tokom godina dolazi do «zamora materijala» kao posledica opterećenja i lošijeg sastava diska (Disk manje otporan na ponavljana opterećenja se može naslediti). Disk se sastoji iz središnjeg dela (nucleus pulposus) koji služi kao amortizer, te je bogatiji vodom i perifernog prstena koji daje čvrstinu disku. U slučaju degeneracije središnji deo gubi vodu, periferni prsten puca i  dešava se slučaj kao na slici ispod. Tada dijagnoza procesa na kičmi može da glasi: protruzija diska, hernijacija diska, Protrusio disci, Prolapsus disci, ekstruzija diska, diskus hernija, kičmena kila, … Prema vodećim simptomima, ovo može da odgovara sledećim dijagnozama: Lumoischialgia, Radiculopathia, Sy caudae equinae,…

Poprečni-presek
Slika prikazuje poprečne preseke 2 lumbalna diska. Levo je zdrav disk bez promena u centralnom (žuto obojenom) delu diska. Desno postoji odvajanje centralnog dela diska i njegov prolazak kroz pukotinu perifernog prstena. Deo diska koji je «iscurio» unazad vrši pritisak na korene živaca (rozo obojeni). To dovodi do lumboišijalgije i poremećaja u osećaju dodira, te često do slabosti mišića u delu noge koga taj koren živca inerviše (oživčava).

Profil 
Slika prikazuje profilni presek grudnog dela kičme i napredovanje diskus hernije koja sve više vrši pritisak na kičmenu moždinu. Disk je napred, a kičmena moždina je iza njega.

MR  MR
Slike prikazuju snimak lumbosakralne kičme magnetnom rezonancom - levo je profilni, a desno poprečni presek. Crvenim strelicama je označen  deo diska koji je iscurio i vrši pritisak na korene nerava.
 
Degeneracija pršljenova podrazumeva koštano suženje kanala što se zove spinalna stenoza. Odgovaraju joj pojmovi: Stenosis canalis spinalis centralis i Stenosis recessuss lateralis. Suženje izazivaju najčešće različiti koštani izraštaji sa delova pršljena ( Pojmovi koji se za ovo vežu su spondiloza- spondylosis, sponilartroza- spondylarthrosis, osteofiti,…).

Poprečni-presek
Slika prikazuje poprečni presek grudnog pršljena. Levo se vidi kičmeni kanal normalne širine, a desno je kanal sužen koštanim izraštajima označnim strelicama. 
 
Stenoza je češća u vratnom delu kičme, a diskus hernija u lumbalnom delu kičme. Grudna kičma je redje zahvaćena ovim procesima.
Tegobe, kod stenoze slabinskog dela kičmenog kanala, se u početku javljaju tokom dužeg, pa sve kraćeg hoda. One se javljaju u formi bola, utrnulosti i/ili slabosti koji nastaju nakon pešačenja odredjene distance i prestaju kada pacijent stane ili sedne. Zovu se neurogene intermitentne klaudikacije (Claudicatio neurogenes intermitens). Rezultat su pritiska na korene živaca koji je naročito jak prilikom hoda. Moraju se razlikovati od klaudikacija (bolova pri hodu) koji nastaju zbog suženja arterija nogu.

Lečenje može biti simptomatsko, fizikalno ili hirurško. Cilj lečenja je da se deo, koji vrši pritisak na nervnu strukturu, odmakne od nje. Glavno je pitanje, ako pacijent ima dijagnozu -diskus hernija, "operacija ili ne"?

U slučaju slabinske diskus hernije operacija je indikovana samo u 10% slučajeva. Ona se izvodi ukoliko se na snimku dokaže diskus hernija, a postoji veće neurološko oštećenje ili su bolovi dugotrajni i ne prolaze na fizikalni tretman (već nakon 6 nedelja, pogotovo ako je disk velik i nema više prostora u spinalnom kanalu za odmicanje diska od korena nerva). Najhitnije stanje je u slučaju pojave utrnulosti, bolova i slabosti u obe noge, uz smetnje mokrenja i stolice. To se zove sindrom kaude ekvine (syndroma caudae equinae) i zahteva hitnu operaciju unutar 48 časova. Operacija diskus hernije podrazumeva uklanjanje dela diska koji je ispao i delova diska koji mogu ispasti (središnji degenerisani deo diska). Postoje različite tehnike operacije. Operacija se vrši preko kožnog reza na sredini ledja dužine oko 3 cm. Nema presecanja mišića niti odstranjenja većeg dela kosti pršljena. Operacija se radi u mikroskopskoj tehnici ili uz pomoć endoskopa.  Pored uklanjanja pritiska na koren živca mora se uraditi sve da se, minimalno invazivnom hirurškom tehnikom, spreči nastanak velikog ožiljka oko korena živca, kao i nestabilnosti pršljenova.

Pacijentu se savetuje da ustane tek sutra, posle operacije, uz pomoć fizioterapeuta. Fizioterapeut mu tada objašnjava načine ustajanja, saginjanja, leganja, vežbe... U neposrednom postoperativnom toku obično nestaje ili se značajno smanji bol u nozi, ali se često pojavi bol u predelu rane. On se može povećavati do 4. dana i rezultat je otoka tkiva na mestu operacije. Takodje se može javiti i kratkotrajan bol u nozi. Ovi bolovi nisu rezultat pritiska na nerve i uspešno se leče analgeticima. Pacijent ostaje u bolnici obično 4 dana. Devetog dana se skidaju konci i počinje se sa fizikalnim lečenjem na odeljenju za fizikalnu medicinu ili u nekoj od banja.

Prodiranje-instrumenta-hvatalice 
 Slika: Prodiranje instrumenta hvatalice, sa ili bez odstranjenja dela zadnjeg zida kičmenog kanala, da bi se ušlo u kanal i odstranio deo diska koji vrši pritisak na koren živca.
 
Postoje i druge metode perkutanog  rešavanja diskus hernije (ubodom kroz kožu, bez njenog reza). One su retko indikovane i to kod lakših slučajeva. Za sada je  posle njih često indikovano ponovno operisanje klasičnim metodama.

Zamene diska veštačkim su mnogo redje nego u vratnoj kičmi. Indikacije za ove intervencije su kontroverzne, a dugotrajni rezultati još nisu poznati.

U slučaju postojanja stenoze mora se ukloniti veći deo zadnjeg zida kičmenog kanala operacijom koja se zove laminektomija (laminectomia ili laminoplastica).

B Kičmena nestabilnost je najčešće rezultat povrede ili degenerativnih promena. Ona podrazumeva svaku promenu odnosa izmedju pršljenova koja vodi ka poremećaju posture, bolovima i/ili neurološkim oštećenjima. Ukoliko je neka od ovih tegoba prisutna mora se dijagnostikovati tip nestabilnosti rentgenskim, CT i MR snimcima. Nakon toga se odlučujemo da li nestabilnost da lečimo operativno i kojom metodom.

Lumbalni-pršljenovi
Slika prikazuje nestabilnost koja se manifestuje klizanjem poslednjeg lumbalnog pršljena prema napred. Ovaj tip nestabilnosti se zove spondilolisteza. Ukoliko izaziva tegobe indikovana je stabilizacija kao na sledećoj slici.

Stabiliyacija 
 Slika: Stabilizacija slabinskih pršljenova šrafovima koji se ušrafe u pršljenove, a spoje metalnim šipkama. Time se sprečava dalje pomeranje pršljenova, jedan u odnosu na drugi, a oni se mogu i vratiti u normalan položaj.
 
U dobro odabranim slučajevima bol se hirurški uspešno reši (nestaje ili se znatno smanji) u 90% slučajeva. Ukoliko se na vreme operiše značajno se popravljaju i oštećenja živaca i kičmene moždine (slabost, utrnulost, nespretnost).

Operativno lečenje dovodi do stabilizacije kičme i uklanja pritisak na nervne strukture. Ovim se smanjuje bol i sprečava dalje propadanje nervnih struktura. Ipak mogu zaostati tegobe zbog već izazvanog oštećenja nervne strukture, ali i udruženih bolesti. One podrazumevaju bol koji nije izazvan pritiskom na koren živca ili nestabilnošću, kao što je u uvodnom delu pomenuto. To su npr: miofascijalni bolovi, hronični bol od prethodnog oštećenja korena živca koje je dugo trajalo i drugi tipovi bolova. Pored ovoga nakon operacje ostaju faktori rizika: prekomerna telesna težina, slabost mišića koji stabilizuju kičmeni stub, nepravilni pokreti i dizanje tereta, nepravilno držanje,... Ove i druge promene izazivaju smanjenu pokretljivost u raznim zglobovima.

Sa druge strane oštećeni nervi i kičmena moždina, se manjim delom odmah oporave nakon uklanjanja pritiska na njih. Za oporavak zaostalih neuroloških deficita (slabost mišića, utrnulost, nespretnost, peckanje,...) potrebni su vreme i dodatne terapijske metode. Obično se 75% oporavka dogodi u prvih 6 meseci. Ukoliko je neurološko oštećenje bilo veće i duže trajalo, pogotovo kod starijih ljudi, utoliko će više trajnog deficita zaostati.

Zaostali bol se često uspešno može lečiti i hirurški. O tome više piše u poglavlju sajta o hirurškom lečenju bola.

Operativno lečenje kičme je uvek samo deo terapije. Pre, a pogotovo posle operacije, potrebne su i druge metode lečenja. Dominantno mesto zauzimaju simptomatska i potporna terapija, te fizikalno lečenje i menjanje navika pacijenta. Simptomatska terapija je obično terapija protiv bola i upale (antireumatici, nesteroidni analgetici - Movalis, Nimulid, Diklofenak,,...), te protiv grča mišića (Benzodiazepam, Tetrazepam,...). Potpora regeneraciji nervnih tkiva podrazumeva upotrebu različitih lekova. Ovi lekovi su skupi i njihov terapijski efekat nije presudan, a često nije ni dokazan (različiti preparati B vitamina, OHB-12 inekcije,...).

Metode fizikalog lečenja su brojne, a izdvajamo značaj kineziterapije uz edukaciju pacijenata u vezi faktora rizika. Da bi se naglasio značaj poslednjeg često se ustanove koje se bave lečenjem bolova u kičmi nazivaju "Back school". Pored njih postoje elektroterapija, magnetoterapija, laser, zagrevanje, masaža i alternativnije metode- akupresura, hiropraksija, akupunktura,... Ove alternativne metode lečenja su u svetu više zastupljene nego kod nas. Važno je znati da i za njih terapeut mora biti edukovan i stručan, te da ih ne treba forsirati kada postoje uspešnije metode lečenja. Pacijentima često nije jasno da i ove metode imaju kontraindikacije i štetne efekte.

Ponovo javljanje diskus hernije se može desiti na istom  ili susednom nivou od ranije operisanog. Prilikom prve operacije hernijacije diska hirurg odstranjuje sve ono što je iscurelo iz prostora diska i ono što potencijalno može da iscuri, ostavljajući ono što izgleda zdravo. Niko ne može sprečiti dalje propadanje diska  i nove diskus hernije se javljaju u 10-15% slučajeva. Ne znači da je svaka lumboišijalgija recidiv (većina to nisu). Ukoliko neurohirurg posumnja na novu kompresiju korena živca on će indikovati MR snimak kičme, ali ovaj put pre i nakon davanja kontrasta u venu. Ukoliko se uradi snimanje bez kontrasta često nismo u mogućnosti da procenimo da li unutar ožiljka, od ranije operacije, postoji disk. Budući da je sada oko korena živca ožiljak od ranije operacije, potrebno je da iscure i manji komadi diska da bi izazvali tegobe. Ponovne operacije na ranije operisanom nivou su veoma specifične i treba da ih indikuje i obavlja neurohirurg kome je ova oblast bliska.

Dolenavedene primere nisam birao kao retke slučajeve u mojoj praksi, već svakodnevne slučajeve da bi bili ilustrativni za što veći broj pacijenata.

Prikazi slučajeva

Primer 1: Pacijentkinja starosti 50 godina koja je 8 meseci ranije imala lumboišijalgiju. Bol se delimično smanjio nakon 2 meseca. Unazad 6 meseci, i pored intenzivne fizikalne terapije u banjskim uslovima i mera terapije bola, bol se značajno ne smanjuje i ometa je u obavljanju i osnovnih funkcija. Pacijentkinja zbog njega ne može da se vrati na posao. Nakon operacije pacijentkinja je ustala to veče, bolovi su se značajno smanjili. Bila je na fizikalnoj terapiji 1 mesec i vratila se zatim na posao.

Diskus-hernija
 Slika: strelica pokazuje diskus herniju koja vrši pritisak na korene živaca i uzrokuje bol kod pacijentkinje.
 
Primer 2 : Pacijentkinja, starosti 54 godine, je 2003. godine počela da oseća bolove u vratu i desnom ramenu. Bolovi su se posle nekoliko meseci spustili do desne ruke i ona je postala slabija. Nije imala preciznu šaku, jak stisak i stvari su joj ispadale. Uradjen joj je MR snimak vratne kičme koji je pokazao diskus herniju i spondilozu na nivou izmedju 5. i 6. vratnog pršljena. Ove promene su pritiskale korene nerava za šaku i dovodili do ovakvog stanja. Pacijentkinju sam tada operisao pristupom od napred. Odstranio sam joj disk i koštane izraštaje koji su pritiskali korene živaca. Pacijentkinja je ubrzo bila bez bolova, a snaga u šaci se popravljala nekoliko meseci. Sada, 5 godina nakon toga, pacijentkinja nema većih tegoba, a neurološki nalaz je uredan.

RTG-snimak 
 Slika: RTG snimak vratne kičme pacijentkinje. Strelica prikazuje prednje i zadnje spondilotične promene (koštane izraštaje) 5. i 6. vratnog pršljena.

MR-snimak 
 Slika: MR snimak vratne kičme pacijentkinje. Strelica prikazuje ispali deo diska koji vrši pritisak na nervne strukture.

 
 Slika: MR snimak vratne kičme pacijentkinje. Strelica prikazuje ispali deo diska koji vrši pritisak na nervne strukture.

MR-snimak 
 Slika: MR snimak 5 godina nakon operacije prikazuje da ne postoji nikakav pritisak na nervne strukture na operisanom nivou.

MR-snimak 
 Slika: MR snimak 5 godina nakon operacije prikazuje da ne postoji nikakav pritisak na nervne strukture na operisanom nivou.

Pacijentkinja 
Slika: pacijentkinja 5 godina nakon operacije nema većih tegoba i urednog je neurološkog nalaza.Podeli tekst:

Prof. mr Željko Kojadinović je neurohirurg. Neurohirurško znanje je sticao, pored naše zemlje, u USA i Nemačkoj. Magistrirao je iz oblasti hirurškog lečenja bola u kičmi nakon neuspelih operacija diskus hernije. Doktorir...

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 49

 1. Tamara 08.08.2019

  Bolujem od diskus hernije L5 S1, povreda mi se desila u februaru 2019. i još uvek traje. Išla sam na fizikalne i na terapije razvlačenja kičme, ništa mi nije pomoglo.

  Kako sam prestala da idem na terapije, stanje se poboljšalo, ali kratko. Posle 2 meseca, bolovi su se vratili, spuštaju se u levu nogu i pomalo butinu (bol u krstima, trnjenje butine...).

  Hirurg mi je rekao da, ako za 9 meseci ništa ne pomogne, treba uraditi operaciju. Iskreno, ne želim operaciju sve dok ne ostane kao jedina opcija, pa me zanima, da li imate neki predlog, šta bih još mogla da probam?

  Da li čovek može da hoda, ako pukne disk i iscuri skroz?


 2. Valentina 09.06.2014

  Strpljiv, da li si u medjuvremenu bio na klinici u nemackoj? I kakva su iskustva? Veoma bi mi znacilo tvoje iskustvo? Pozdrav, valentina: strpljiv | datum: 13. 01. 2011 ljudi. . . Ko ima novca neka iz ovih stopa posle interneta ode u nemacku na kliniku. . . Imaju metodu koja diskusherniju ili neutralise ili ja ne znam sta radi ali ljudi posle toga kao da je i nemaju. . Kosta dosta. . . Zavisi. . . Od 500-1500 eura sa pregledom, snimkom i sta vec. . . Mozda i jace ispadne. . Traje par dana posto vam ubrizgaju neke koktele inekcijama i srede potpuno situaciju ali bez operacije. . . Vrhunska je klinika. . Prijatelj je preporucio kome je stradao diskus kao i mnogim drugima. . . Mail je gimt. Online. De. . . Ja idem cim se snadjem za novac. . Pozz


 3. nena 18.06.2013

  Operisala sam u aprilu treci vratni prsljen. Posle operacije nisam imala nikakve probleme i brzo sam se oporavila


 4. nena 17.06.2013

  Operisala sam u aprilu ove godine c3 prsljen. Operacija je protekla uredno bez posledica i veoma brzo sam se oporavila!


 5. laze 19.02.2013

  Zdravo prednedela dana napravio sam mr taka da rez je: na nivo l4l5 se registrira dorzocentralna protruzija na iv diskusot, nesto poizrazena kon levokoja vrsi levo strana forarmirana kompromitacija kako i minimalna kompresijana radiksot na toa nivo. Vidliva e nesignifikantna kompresija na anteriornata kontura na duralniot sakus. Na nivoto l5s1 se registrira degeneracija na iv diskusot kako i desnostrana dorzalna protruzijana iv diskusoot koja vrsi kompromitacija naneuroforamenoti lesen kompresiven efekt na desniot radiks postoi minimalno migriranje na herniranot del od diskusot kon kaudalno. Ve molam da mi objasnite se leci li 100% ova i kako ve molam za sovet hvala odnapred


 6. Milos 16.02.2013

  Sve sto sam procitao ovde mislim da moj otac ima isti taj problem. . . Vec sam vam poslao poruku i molim vas da mi odgovorite, bilo bi mi od velikog znacaja posto mi je otac mnogo bolestan i vec 3 godine se muci sa tim problemom, a lekari mu nisu dali nikakvo resenje sta da radi. . . . Hvala


 7. Ana 25.09.2012

  Nedavno točnije prije skoro dva mjeseca tako reči iz čista mira ujutro sam teško ustala iz kreveta uz užasnu bol u donjem dijelu kralježnice. Prvi tjeddan mi je bio užasan nisam se mogla niti malo sagnuti, ako bi se sagnula jedva i teško bi se dignula. Na poslu sam primjetila da uz polagane radnje, točnije kad se malo razgibam do navečer se uspijem normalno sagnuti al najgora su mi jutra. Doktorica me poslala na rtg koji naravno nije ništa pokazao pa sam otišla na mr donjeg dijela kralježnice koji je pokazao diskus herniju. Prije 12 godina sam imala tešku prometnu nesreću, a prije pet godina sam rodila. Imam 29 godina uvijek sam bila okretna, radišna i ništa mi nije teško. Čemu da to prepišem? Da li je to jako ozbiljno? Zadnja dva mjeseca sam sva u depresiji jer me strah bilo što raditi ili se kretati previše neznam da li ima ozbiljnih posljedica? Hvala


 8. Gordana Randjic 19.06.2012

  Ja imam diskus herniju l3-l4, l4-l5, l5-s1, i bolove koji traju godinama, ali tek sad dijagnostikovano na mr. Osim bola u celoj karlici i naravno krstima, blagu utrnulost u butinama, nemam drugih tegoba. Velika većina doktora mi savetuje da izbegnem operaciju, ali ja ne mogu više da podnosim taj bol, stalnu nespretnost, nervozna sam i značajno mi je ugrožen kvalitet života... Imam 35. godina...
  Šta mi vi predlažete???


 9. Aleksandra Janeva 15.06.2012

  Ja imam 32 godine. Imam diskushernija na vratna kičma od c3 do c7 i stesnuvanje na spinalniot kanal. Rezultatite od emg pokazaa ostetuvanje na korenot na nervite od sredno tezok stepen. Ve molam za sovet, odnapred vi blagodaram.


 10. pudar branka 23.04.2012

  Imambol u levom zglobu pa me zaboli u prsima kao da cu dobiti infarkt a srce imam zdravo


 11. Widak 01.03.2012

  Fiskovi u stopalu dali je uzrok diskus hernije. . . . Hwala unaprijed


 12. goran savic 20.02.2012

  Mogu slobodno reci da sam pobedio diskus herniju za manje od mesec dana. Tri meseca sam imao strasne bolove kao i svi koji pate od toga. Mnogo injekcija, terapija i neznam vise cega nisu urodili plodom. Dva neurohirurga su mi rekli da sano operacijom mogu da resim problem. Iz razgovora sa jednim mojim sugradjaninom i uz jaku volju, uspeo sam. Kljuc uspeha su volja, kilaza dole, odredjene vezbe i cajevi. Javite se, voljan sam svakom da pomognem, jer sam sve te muke prosao


 13. Lazar 21.11.2011

  Postovani, cuo sam da u bugarskoj postoji neka pavel banja gde se uspesno spravljaju sa diskus hernijom. Interesuje me posto i sam to imam, da li je pametno ici ovih dana, posto su temperature i nisu nesto prijatne. Moze li hladno vreme delovati na moguce poboljsanje trenutnog stanja?


 14. nikola 12.11.2011

  Pozdrav, imam 21 godinu, zivim u aleksincu-nisu, reprezentativac sam u kikboksu, imam diskus herniju, prsljena l4l5 s1, pokusavao sam sve da bi ponovo trenirao, i nisam nasao nacina da resim ovaj problem, bol me drzi skoro godinu dana, i toliko vec ne mogu da se vratim treningu, zamolio bih doktora ako postoji neki nacin da mi pomogne, da mi izadje u susret unapred zahvalan, pozdrav


 15. Branislav Veršić 22.09.2011

  I pored navršenih 69 godina redovno se bavim sportom - trčanjem i to ne samo rekreativno nego i na takmičenjima. Tako je to već više od 30 godina. U posljednje vrijeme počeo sam osječati umorne bolove prilikom laganog hodanja i stajanja. Za čudo u trčanju nije bilo nikakvih smetnji. Od prije 4 dana podvrgnut sam fizioterapiji na bazi struje, ali su se bolovi povećali. Po mišljenju terapeuta to je reakcija u provođenju liječenja, a seansa liječenja je 10 terapija. Dijagnoza je diskohernija. Želio bih da znam ima li šanse za moje izlječenje?


 16. marko 07.09.2011

  Postovani,
  jedno pitanje za vas; moja majka boluje od diskus hernije, operisana je pre 10 god, kad je imala 4 disksa, sada ima 6, sve joj je gore, svaki drugi mesec je u bolnici zbog bolova, pa u banji na terapijama. Gde bi mogla dalje da se obrati i sta da radi. Ima 50 god. Molim vas pomozite.
  Unapred hvala.


 17. Dusan Cuprija 29.06.2011

  Protiv bolova probajte sok od borovnice i brusnice u 10 h i 17 h, moze i 2 supene kasike susenih b b,


 18. Dusan 29.06.2011

  Mene je dohvatila ms i ne pusta me, pa znam sta su bolovi i svasta sam isprobao a od skoro sa otkrio da sok od borovnice i brusnice po jedna casa u 10 h i 17 h bitno umanji ucestalost i intenzitet bolova, a moze i susena borovnica i brusnica po 3 supene kasike. Pa probajte


 19. Dragana Todorovic 18.03.2011

  Imam problem u vratnom delu kicme, dijagnoza je protrusio iv disci c3/4 etc4/5dorsomedijalis. Pre 20 dana uradila sam emng nalaz, nema znakova postojanja kompresivne lezije ni sa jedne strane. U maju imam zakazan mr pregled. Gubim osecaj u prstima obe sake, osecam slabost u misicima, desava se da nemam osecaj ni u donjoj usni. Trenutno idem na fizikalne terapije. Interesuje me dali se to moze popraviti sa vezbama i banjskim lecenjem.


 20. branko popara 03.03.2011

  15 god. Imam jake povremene bolove (obično posle napornog posla ili naglog pokreta) u krstima. Dijagnoza -lumboishijalgija l sin - poslednja tri mjeseca su jaki bolovi u lijevom kuku i duž cijele noge. Posle c t snimka dijagnostikovana je diskus hernija l5 s1, primao sam injekcije, pijem razne tablete, idem na fizikalnu terapiju -bez rezultata, šta mi je činiti?


 21. dejan 26.01.2011

  Ja sam imao diskus herniju l5s1 uradjena mi je hirurska intervencija nakon operacije bio sam 21 dan u banji koviljaci na oporavku, a nakon tri meseca od operacije poceo sam da radim svoj posao u elktrodistribuciji moj je savet svima koji imaju ove probleme operacija i samo operacija. Do operacije nisam mogao hodati duze od pet minuta nakon operacije bolovi su skoro nestali a nakon banje u potpunosti nestali. Sad imam samo male nelagodnosti prilikom promene vremena


 22. strpljen-spasen 13.01.2011

  Ljudi. . . Ko ima ovu muku neka posle ovoga odma ide za nemacku u kliniku koja potpuno oporavlja od diskushernije sa nekim koktelima bez operacije. . . Isao prijatelj kao i mnogi posle njega. . Kosta recimo 500-1500 sa pregledima. . Evo vam sajt. . . Gimt-online. De. . . Srecno


 23. Strpljiv 13.01.2011

  Ljudi. . . Ko ima novca neka iz ovih stopa posle interneta ode u nemacku na kliniku. . . Imaju metodu koja diskusherniju ili neutralise ili ja ne znam sta radi ali ljudi posle toga kao da je i nemaju. . Kosta dosta. . . Zavisi. . . Od 500-1500 eura sa pregledom, snimkom i sta vec. . . Mozda i jace ispadne. . Traje par dana posto vam ubrizgaju neke koktele inekcijama i srede potpuno situaciju ali bez operacije. . . Vrhunska je klinika. . Prijatelj je preporucio kome je stradao diskus kao i mnogim drugima. . . Mail je gimt. Online. De. . . Ja idem cim se snadjem za novac. . Pozz


 24. rasa pz 25.12.2010

  Sto se tice diskus hernije bolujem od 1996 i nemam poboljsanja mada sam se lecio i u nemackjoj kao i kod dr zeljka marusica u stuttgartu ali nema pomoci. Savetujem svim da redono koriste terapiju/ setnju leyanje na tvrdoj postelji i sedenje u pravilnom stavu ali ne previse dugo normalno uz koriscenje medikamena\\ta prepisanih od strane lekara, uz tople obloge.


 25. tamara 11.12.2010

  Ima li ikakvog lijeka za bolove diskus hernije - od kuka, preko butine, pa niz list noge i sve do vrha prstiju. Imam nesnose bolove koji traju vec 4-ti mjesec. Nocu ne spavam, danju ako odspavam pola sata to mi je sve. . . Ako iko ima neki savjet dobro ce mi doci.


 26. irena 18.10.2010

  Imam 37 godina. Prosle godine u decembru pojavio mi se bol u desnoj nozi, u pocetku sam pila brufen, nisu mi pomagale. Posle toga inekcije (diklofen, novalgetol) . U januaru jos vece bolove sam imala i osetila sam da mi noga vrela i otecena. Primila sam 4 blokade. Bolove sam i dalje imala i onda sam otisla kod jednog coveka koji namesta kicmu 4 puta (ni to mi nije pomagalo) . Pila sam razne lekove za bolove. U aprilu m. R pokazala je da imam diskus herniju l5_si. Doktor je preporucio operaciju, odustala sam od toga i probala sam banju u bezdanu, ali bez poboljsanja jos mi je bilo gore. U septembru sam ponovo otisla na snimanje isto je pokazalo sto i pre. Doktor mi je ispisao inekcije dexozan i lek neurotin. Od toga je proslo mesec dana mogu da hodam, sedim ali bolovi u nozi nisu prestali i otecenost koju osetim. Neznam dali ce jednom prestati bol ili moram da izvrsim operaciju????


 27. dragoslav mitanoski 21.07.2010

  Odlicno objasneto profesore vi blagodaram!


 28. bojan 06.06.2010

  Zaradio sam diskus herniju dizanjem tereta iz nezgodnog polozaja. Obilazio sam razne "majstore" koji to namestaju rucno, ali bezuspesno. Zadnjih 15 dana idem svakodnevno na terapiju akupunkturom kod doktora tihe u pancevu, zasada osecam veliko olaksanje, nije jos sve kako treba, ali je dosta bolje. Jedna bitna stvar je ta da mi je on rekao kako imam veliku srecu kako mi "majstori" nisu pogorsali situaciju!


 29. vesna 15.03.2010

  Poštovani prof. Kojadinović, vaši sajtovi su izuzetno kvalitetno urađeni, jako su jasni i razumljivi čak i za osobe koje nemaju medicinsko obrazovanje. Lično vas ne poznajem ali vas znam po *čuvenju*.


 30. Zoran iz Cacka 23.11.2009

  Posle mnogobrojnih intervencija zvanicne medicine, dosao sam do delimicnog ozdravljenja i normalnih aktivnosti, preko "carobnjaka", Spala i Nikole iz Kragujevca. Probajte da zakazete pregled i tretman, mob. 0641187395 i budite uporni dok se ne javi jer ima nas mnogo, pa je potrebno zakazivanje. Puno zdravlja.


 31. ardiana 18.11.2009

  Imam 35 godina imam diskus herniju na vratni; cervikallni; i na lumbosakralni evo 3 godine imam bollove billa sam svugde uzella sam bllokadu billa sam kod nade u igallo nishta od toga sada uzimam lyrica tabllete mallo se oseqam dobro alli imam josh bollova shta mozhete da mi pomognete hvalla vam na odgovo


 32. NADA 03.11.2009

  Moj sin koji je 95 god. Dijagnosticirana mu je diskus hernija sa nepunih 14 godina. Trenirao je košarku 8 godina, išao je ne lekarske preglede redovno i nikada nije imao problema. Kada su mu se pojavili bolovi to se odnosilo na levu nogu pa smo na naš zahtev uradili magnetnu. Interesuje me koliko će to da utiče na njegov život, na dalje školovanje.


 33. risto premetarov 05.10.2009

  Dali znaes kako eden covek otkriva silna i onesposobliva bolka... Odi kaj negoviot doktor... I kazano mu e deka toj ima diskushernija... I togash toj otkriva deka diskushernijata e najlosho tretirana sostojba na planetata i pogolekiot del od doktorite navistina neznaat kade da gi 'upatat'. Toa sto jas pravam e: gi odstranuvam site negovi grizi i bolki so obezbeduvanje na edinstven proces na dijagnosticiranje na diskushernijata so stapka na tocnost od 97% , pa tie mozat da bidat apsolutno sigurni deka tretmanot shto ke go dobijat ke gi oslobodi od nivnata bolka, povrati nivnoto zdravje i ke gi obezbedi si celosen i kompleten mir vo mislite. www. Premetarov.com


 34. Zeljko 14.09.2009

  Ljudi, svi vi koji ste u problemu diskus hernije, zbog vas, evo, obracam vam se u ove sitne sate (02. 00h) silno motivisan da vam ulijem preko potrebnu veru u oporavak a koja vam je moguce poljuljana. Procitao sam sve prethodne komentare u vezi sa nacinom na koji se ovo oboljenje manifestuje kod vas i mogu vam reci da sam pronasao jako puno prepoznatljivih tegoba, na sopstvanoj kozi prozivljenih. Da, rekoh prozivljenih jer su me svima vama poznate stvari kao sto je bol beskrajne granice, besane noci, gubitak t. Tezine, nesposobnost pri izvrsavanju najosnovnijih pokreta tela. Napustile preko noci, zanemarivsi prethodnih 8 meseci u kojima su me cvrsto vezivale za krevet i u kojima sam sebe dozivljavao kao invalida. Zato... za sve vas koji jos uvek niste docekali taj cudesni dan (verujuci da ne bi imali nista protiv i ako bi se taj jedan dan prolongirao u deset!) ne gubite veru, kao sto ni ja nisam i oporavak ce doci! Da kucnem u drvo, od mog oporavka do danasnjeg dana proslo je nekih 10 meseci i nikakve tegobe mi se nisu javljale a radio sam i fizicke poslove, za koje sam onda mislio da su proslost. Znam da sam smorio ali za kraj savet od mene: kljuc oporavka je-opustenost! Budite mi zdravi!!


 35. Radenko 07.09.2009

  Pa kad me muči i izluđuje ovaj uporan bol u leđima a i od vas ovako dobijem mnogo objašnjenja, šta da kažem već od srca hvala. Trošio sam sve poznate lijekove za ublažavanje bolova. Slab efekat. Šta je Vaš stav o depamedrolu i koji bi vi lijek preporučili a ako Vam je to bez nalaza teško da li da vam pošaljem? Pozdrav doco i puno uspjeha u radu. Radenko iz Prijedora.


 36. Slavica 05.08.2009

  Postovani! Fenomenalan clanak. Naglasavam znacaj naziva dijagnoza za iste i srodne - bolesti, neprocenjivo. Molim vas, kako se stupa u kontakt sa dr. Kojadinovicem? Hitno, da li je opasana upotreba cervical tractiona-a na cervikalni c5 i c6, samo na osnovu rengen. Snimaka-? Molim da dr. Kojadinovic napise sve sto zna o: cervical traction-u i njegovoj primeni kao - terapija. Hvala vam sto postojite.


 37. Nemanja 31.07.2009

  Nemam nikakve bolove u predelu kicme vec sam imao bolove u predelu srca ali kao mera predostroznosti doktor mi je rekao da snimim kicmu i tada su utvrdili da imam diskus herniju! Mene kicma nimalo ne boli niti imam teskoca pri kretanju pa me interesuje u kakvoj sam situaciji da se izlecim i da li je to moguce???


 38. rade 23.07.2009

  Prilog je super.


 39. Dalibor 12.07.2009

  Imam 34 godine, a problem sa kičmom od kad pamtim. Čini mi se od osnovne škole. Uzrok ne znam (mada je istina da sam imao nekoliko saobraćajnih nezgoda), ali je rezultat bolan. Veoma me je često znalo ukočiti, ostajao sam paralizovan, na lekovima i injekcijama koje su mi na kraju uništile želudac (zbog toga sam bio 3 meseca u bolnici i na svu sreću, izbegao amputaciju želuca koju su hirurzi hteli da urade, jer više nisu znali šta mi je, zbog čega krvarenja i strašne ulceracije. Krajem 2007. godine, simptomi bola su se počeli menjati. Savijao sam se i desna noga mi je počela trnuti. Mislio sam i nadao se da je nešto prolazno, međutim nije bilo. Bivalo mi je sve gore i gore, a te bolove mogu razumeti samo oni koji su ih imali. Pošto mi je noga trnula i stalno bila hladna, pokušao sam je grejati termoforom sa vrelom odom, međutim, situacija je postala nesnosna. Na kraju sam pio trodon tablete i dobijao novalgetol-deksazon u vene, ali nije pomagalo. Nisam mogao ležati, stajati, sedeti, hodati, ni sekunde provesti na jednom mestu. Nisam spavao 4 nedelje. Stopalo mi je palo, nisam mogao stajati na prstima niti ih pomerati, nogu sam vukao za sobom kao da je tuđa. Magnetna rezonanca je pokazala diskus herniju izmedju 4. i 5. pršljena. U bolnici u Risnu su mi zakazali operaciju, za koju su rekli da je neophodna. Pre prijema u bolnicu i odlaska pod nož, posetio sam ordinaciju doktorke Setenčić u Herceg novom. Nakon intervencije koja je sadržala nameštanje pršljenova (manipulaciju) i nakon 25 minuta provedenih tamo, ja sam izašao bez ikakvog bola u leđima. Nisam mogao da verujem da je sve prošlo. Međutim, i ona sama mi je rekla da će bol potrajati i narednih dana, ali da će mi se funkcije noge povratiti uskoro. Tako je i bilo. Sada sam dobro. Stalno osećam pomalo bol u leđima, ali se čuvam, ne dižem teret, ne pravim nagle pokrete i za sada je sve u redu. Jednom godišnje posetim doktorku Setenčić u Herceg Novog kako bi mi proverila stanje i eventualno popravila nešto, ako treba. Ne znam da li će mi, na kraju, operacija ipak biti neophodna, ali za sada ne bih pod nož


 40. jelica miskovic 03.07.2009

  Ja sam imala jake bolove kao i vi svi što ste pisali ali sam prošle nedelje operisala, imala sam predrasude da neću ustati ali idem i još imam bolove ali nadam se da će posle svih budućih tretmana koje treba da prođem biti bolje. Nadam se da u sledećem javljanju moći da kažem da mi je bolje.


 41. slobodan 29.06.2009

  Ja imam 20g, imam problem sa kicmom od svoje 16 godine sam poceo osjecati lagane bolove u kicmi, kasnije sve cesce i cesce, da bi od pre godinu dana poceo da osjecam veoma jake bolove...    Bolovi su isli od kuka pa na dole prema nozi, nekad jedna starana nekad druga... Isao sam na terapije i nista mi nije pomoglo... Nisam mogao da idem na posao, skroz sam sepao na jednu nogu... Ja sam sportista...   Ali sada nisam sposoban ni za posao a ni za bilo koji sport... Pitam vas: da li je moguc oporavak... I da li cu moci ikad da se vratim sportu...?


 42. Neđeljko 08.06.2009

  Evo sad će godina dana kako imam jake bolove u krsnom djelu kičme i trnjenje prstiju u obe ruke, prstiju leve noge i trnjenje leve strane lica. Više puta primijo sam inekcije i uradijo sam fizikalne terapije ali mi to ništa nije pomoglo. Na smimku magnetne rezoranse mi je diagnoza dg. Hernija disci i. V. L3 i l4 et l4 i l5. Između l2/l3 pršljenova postoji hernija shmor1‚postoji tendecija potpunog premeštavanja i. V. Prostora između l1 i l2 sprijeda. Postoje degenerativne promjene i. V. Discima i pršljenskim tjelima svih lumbalmih pršljenova uz značajno sužene i. V. Prostora između l5 i s1 pršljenova sa znacima diskertuloze. Bolovi su povećani pri hodanju a pri leženju su neprimetni. Meni je sada 60 godina pa vas molim da mi kašete šta mi je činiti. Unapred zahvalan neđeljko.


 43. lence 20.05.2009

  Kolkave su sanse da posle operacije ostanes nepokretan a ovo sta sam procitala porazjasnilo mi moje zablude.


 44. Veronika 06.05.2009

  Vrlo precizno i slikovito objasnjeno nastajanje i lecenje bolesti kicme, za nas laike, jer ne usudjujemo se na operaciju jer "pobogu! " kicmu ne treba operisati, ostacete u invalidskim kolicima! To su najcesci komentari u vasoj okolini i greskom trpimo iz straha da nam se to ne desi. Godinu dana sam trpela jake bolove zbog diskus hernije u lumbalnom delu, operisana sam pre dve nedelje i mogu vam reci da sam se spasla. Bolovi su momentalno nestali, moja noga je ponovo bila moja. Pridrzavam se postoperativne terapije, nadam se da se ovo nece vise ponoviti.


 45. Jasna 20.04.2009

  Ja sam takođe operisala vratnu kičmu kao što ste naveli, nisu mi više utrnute ruke, ali i dalje imam jake bolove u kičmi gdje mi bol ide u glavu, osjetim kao da mi pritiska kičmenu moždinu pa sva preblijedim i od bola do besvijesti, kako dalje


 46. Bojana 18.04.2009

  Potreban nam je Vaš savet. Ja imam 65 godina, i dijagnozu diskusherniju u predelu desne plećke, samo jedna tačka. Imam jake bolove u tom delu. Kadapritisnem to mesto, bol prestaje. Od 12-og novembra 2008 imam bolove, lekari kažu da to nije ništa strašno, ali bol ne prestaje, nekada je blaži a nekada jak. Ne znam više šta da radim, pa se nadam Vašem savetu. . .


 47. Milutin 11.04.2009

  Šaljem komentar kao podršku Senadi jer znam kroz šta trenutno prolazi i sam bolujem od diskus hernije l5 s1! Senada moja preporuka ti je da što pre kreneš sa lečenjem, pošto koliko vidim imaš nepodnošljive bolove. Koliko mi iskustvo govori dobićeš prvo malo injekcije pa fizikalna. U mom slučaju nije došlo do operacije, opet uzmimo primer mog ortaka koji od iste bolesti bolovao i otišao na operaciju. Operacija je pa nazovi rutinska ubacivanje veštačkih diskova koji da te ne lažem koštaju čini mi se da reče par stotina evra. On sad sve normalno radi i ponaša se u skladu sa tim naravno mora se pridržavati onoga što doktor kaže tj. posle se moraju uvek raditi vežbice za gipkost i jačanje mišića, voditi računa da ne dižeš teško itd. Dok ja na primer nisam bio na operaciji i ne mogu reći da me posle paklene 2007 ponovo razbija ali uvek je prisutna ta malena bol u predelu leđa, kada provodim vreme za stolom (učim, dugo uz komp sedim) igram neki jači fudbal, fizikališem nešto i tako. Ovim sam hteo da samo podelim iskustvo sa tobom koje posedujem a ti dobro razmisli i odluči, mora ti biti bolje! Veruj mi znam kako je kad ti je prvi osećaj kada se budiš bol u leđima ako i uopšte spavaš :-(


 48. SENADA 06.04.2009

  Imam bolove u kicmi i taj bol mi ide u kuk i niz nogu i u butku ispod koljena nostop je prisutan bol bilo da sedim ili hodam i lezim bol je tu imam osecaj nekad da to moja noga nije nego ko da je plasticna to je noga lijeva a da je istegnem imam bol neumijem nikome reci kaki su to bolovi grozni toktor mi preporucuje operaciju ali ja nesmijem zato sto mi svako govori ne. Molim vas sta mi vi preporucujete hvala.


 49. teufik orahovac 29.03.2009

  izuzetno lijepo obradjena tematika kompletnog kicmenog stuba uz slikovni prikaz sistema bolesti naravno i tehniku operatinog zahvata,jako lijepo još jednom,......


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde