Elektromioneurografija (EMNG)

Elektromioneurografija (EMNG) je savremena neurofiziološka metoda ispitivanja mišića, neuromišićnog spoja i perifernih živaca.

Zasniva se na osobini mišića da za vreme aktivnosti proizvodi akcione potencijale koji se mogu registrovati aparatima-elektromiografima, preko elektroda koje se ubadaju u mišić ili preko mikroelektroda koje se uvode u pojedina mišićna vlakna (mikroelektromiografija ili EMG jednog mičićnog vlakna). Najčešće upotrebljavamo tzv. koaksijalnu iglastu elektrodu koja omogućuje ispitivanje motorne jedinice. U uskoj cevčici (kanili), sličnoj injekcijskoj igli, žica je od platine, a električne potencijale ustanovljavamo između kanile i žice. Elektroda je povezana s elektrografom koji je, u stvari, diferencijalno pojačalo opremljeno katodnom cevi (osciloskopom) za vizuelni prikaz otkrivenih i pojačanih električnih potencijala.

 

Smultanim ili sukcesivnim registrovanjem akcionih potencijala pri pasivnim ili aktivnim pokretima pojedinih delova tela (polielektromiografija), može se dobiti uvid u celokupnu voljnu motoriku bolesnika, što je značajno za planiranje rehabilitacije. Za bolesnika je elektromiografija neznatno bolna i bolesnici je lako podnose.

 

Normalan mišić daje potencijale samo pri aktivnosti, pri mirovanju vlada "električna tišina"

 

U patološkim slučajevima mogu se registrovati spontani potencijali i pri mirovanju mišića-fibrilacije i fascikulacije, kao znak denervacije mišića i izmenjeni akcioni potencijali pri voljnoj kontrakciji.

 

Prema ovim pokazateljima, elektromiografista može pozitivno da dijagnostikuje sledeće bolesti: mišiće distrofije, polimiozitis, miopatije, miotonije, insuficijenciju neuromišićmih sinapsi (miastenija gravis, miastenični sindromi), lezije korenova kičmene moždine i lezije perifernih motornih i senzitivnih živaca.


Pogledajte sva pitanja i odgovore u vezi sa EMNG-om.


 


Podeli tekst:

Dr Sonja Ilić je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Beogradu. Stručnjak u primeni mezoterapije u cilju terapije bola.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Nihada 30.11.2011

    Mogu li ja raditi emng kod vas? Mogu li raditi i eeg i tcd?


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde