Depresija - bolest 21. veka

Treba otimati radost 
danima što beže
na svetu mreti je lako
živeti je teže.

Majakovski
Vreme u kome živimo, sve više je ispunjeno napetošću i neizvesnošću, uz umanjenje uporišta u osnovnim duševnim utočištima - bliskosti i osećanju poverenja, čine da se povremeno osećamo neraspoloženo. Ovo neraspoloženje neretko nazivamo depresijom. S druge strane, bolest ili gubitak bližnjih, neuspeh u karijeri ili medjuljudski problemi takodje mogu da izazovu stanje tuge za koje neretko upotrebimo isti termin -  depresija

Savremeni čovek ima bogatiji psihološki rečnik i koristi sve složenije termine da izrazi sebe, i u tome često zanemari da jednostavno kaže - "tužan sam", "besan sam", "uplašen sam". Kada kaže "depresija", može da oseća samo neke od navedenih, tzv. osnovnih emocija ali zapravo upotrebom reči "depresija" sebe opisuje bolesnijim nego što zapravo jeste. Sam sebi daje dijagnozu, što ipak treba ostaviti lekarima.

Upoznati depresiju

U stvari, ono što svako od nas sam sebi može da ugodi, jeste da se pažljivo informiše o depresiji. Boljim poznavanjem glavnih činjenica o depresiji pomoći će i sebi i bližnjima da se, ukoliko se bolest zaista pojavi, njoj brzo stane na put tako da se osoba vrati svom produktivnom životu brzo i bez posledica.
U suprotnom, nelečena bolest može da dobije hroničan tok i da u velikoj meri ugrozi mnoge aspekte svakodnevice obolelog i njegovih bližnjih. Jedna od tipičnih, vrlo nepovoljnih strana depresije je da nadvladava volju obolelog, gasi mogućnost reagovanja.
U sredinama u kojima se o depresiji ne govori mnogo u sredstvima informisanja, svega oko 20 odsto osoba sa depresijom odgovarajuće se leči! Ako podjemo od činjenice da, dok ovo čitate, oko 4 odsto osoba iz naše sredine ima neki od depresivnih poremećaja, to znači da je 250 hiljada ljudi u Srbiji u ovom trenutku neraspoloženo nedeljama i mesecima, da im je teško da rade, da obave osnovne dnevne aktivnosti i da ostvare minimum komunikacije, da loše spavaju, osećaju povremeni ili stalni strah, brigu, a neki od njih intenzivno razmišljaju na koji naćin da okončaju svoj život...

Iako se može reći da je "Depresija bolest sa hiljadu lica koja se kod svakog bolesnika ispoljava na jedinstven način" (Jakovljevic, M.,2005), ipak postoje neka zajednička svojstva. Depresija je, naime, ozbiljno kliničko stanje, i ono ima odredjene karakteristike: mehanizam nastanka, kliničke simptome i odredjene forme, tok, kao i odredjen odgovor na primenjenu terapiju.

Šta je depresija?

Depresija je bolest koja utiče na raspoloženje, osećanja, misli, ponašanje i zdravlje uopšte. Depresiju karakteriše povlačenje bolesnika u sebe, potištenost, pad volje i energije, nesanica, gubitak apetita, prepuštanje mračnim mislima, brizi i samookrivljavanju, usporen misaoni tok, beznadnadežnost i bespomoćnost.

Raspoloženje

Promene raspoloženja mogu se smenjivati tokom dana: Često je stanje teže ujutru, a raspoloženje se popravlja kako dan napreduje. Ipak, način promene raspoloženja može biti potpuno obrnut. Postoji nesposobnost uživanja u stvarima, stalni osećaj teskobe. Uz to, često postoji doživljaj beznađa.

San

Poremećen san, često s ustajanjem vrlo rano ujutro (tipično je budjenje "u pet"), i nemogućnost nastavljanja normalnog sna, često usled "rojenja" neprijatnih misli. Kod manjeg broja postoji i preterano spavanje - "bežanje u san".

Usporenost

Opšte usporavanje misaonog toka, ali i govora i telesnih kretnji

Energija

Manjak energije; gubitak apetita i pad telesne težine ili, redje, pojačan apetit; smanjena želja za seksom; povlačenje od ljudi.

Depresivna epizoda

Pamćenje, koncentracija, misli: manjak koncentracije; zaboravnost; negativne misli o budućnosti; samookrivljavanje i nisko samopouzdanje; preokupiranost bolestima. Ako simptomi traju 2 nedelje ili više, gotovo svaki dan, govori se o depresivnoj epizodi. Prema težini kliničke slike, epizoda moze biti blaga, umerena ili teška. Teška depresivna epizoda moze da bude udružena i sa bizarnim čulnim doživljajima i sumanutim idejama, i tada se radi o psihotičnoj teškoj depresivnoj epizodi. U toku života, deperesivna epizoda se može pojaviti jednom, ali i više puta. U drugom slučaju reč je o ponavljajućem depresivnom poremećaju. Ako se osim ponavljajućih depresivnih epizoda kod jedne osobe povremeno javlja i euforično raspoloženje koje traje dve ili više nedelja, tada je reč o bipolarnom poremećaju.

Zašto se pojavljuje depresija?

Depresiju čini niz organizvanih obrazaca reagovanja na dogadjaje i spoljašnja iskustva. O tome kako ovi obrasci nastaju ima dosta teorija, a to znači da se jedinstven (tj. tačan) uzrok jos uvek ne zna. Ipak, pojednostavljeno, smatra se da se depresija pojavljuje zbog dve grupe uzroka: unutrašnjih i spoljašnjih.

Unutrašnji uzroci se nazivaju i "predispozicija". Predispozicija se ili nasledjuje od srodnika ili se vrlo rano (embrionalno ili neposredno po rodjenju) stiče. Sastoji se od "slabosti" u prenošenju informacija u mozgu, sto utiče da se osoba oseća "loše" tj. da se način funkcionisanja mozga "preokrene" u onaj koji stvara depresivno raspoloženje. Kod depresije, tipično je da postoji smanjena osetljivost na pozitivne informacije iz okoline, dok se negativne informacije primaju na isti način kao i kod osoba koje su zdrave. Zbog odsustva prijatnih misli, dominiraju uverenja kao sto su: "Nikad mi neće biti bolje", "ne mogu više", "ništa nema smisla", a iz kojih proističe i doživljaj beznadja, očaja, gubitak svake inicijative, umor i malaksalost. Ako osoba ima jaku "predispoziciju", tada epizode bolesti mogu da se pojavljuju i bez nepovoljnih spoljašnjih okolnosti. “Predispozicija” nije apstraktan fenomen. Naime, sve ukazuje da su u pitanju pojedini delovi genoma odgovorni za serotoninski receptor i puteve, noradrenergičke puteve (transmisiju), uz to i osovina koja povezuje hipotalamus-hipofizu i nadbubreg i hormon stresa-kortizol. 


Medjutim, ako je predispozicija umerena, a spoljašnje okolnosti nepovoljne (spoljašnje okolnosti podrazumevaju i rano detinjstvo, ali i aktuelno okruženje; jedna od mogućnosti je na primer “učenje po porodičnom modelu”), takodje se može javiti preokret u moždanoj funkciji i gore navedenim putevima i osovinama, pa se mogu ispoljiti simptomi depresivne epizode. Kod ljudi koji su po prirodi emotivni, plašljivi, nižeg samopoštovanja, oni koji teže podnose nepravdu i kritiku, depresija se češće javlja.

Spoljašnji faktori su mnogi i mogu se svesti na doživljaj gubitka: u porodici, u karijeri, u sistemu vrednosti; u kvalitetu sopstvenog života. Iako redje, ima osoba kod kojih i prividni "uspeh" može da postane okidač depresije! Na dalje, depresiji moze da prethodi i pojava telesne bolesti, kao i zloupotreba alkohola i droga. 


Osobe bez predispozicije vrlo retko, i to samo u izrazito nepovoljnim okolnostima, pod uticajem ekstremnih spoljašnjih teskoća, takodje mogu da dožive depresiju. Kod njih je medjutim trajanje simptoma uglavnom kratko, a oporavak je brz.

Šta je važno znati o toku bolesti?

Nelečeni depresivni poremećaj može da dobije hroničan tok. Danas se smatra da će se depresivna epizoda spontano povući tokom 6 meseci (do godinu dana) kod 2/5 obolelih, ali će kod ostalih tegobe i dalje postojati i to u blažoj formi kod 1/5, a u izraženoj formi kod 2/5.

Posle prve epizode depresije, 50 odsto osoba nikada više neće imati depresiju. Medjutim, ako se ponove dve depresivne epizode, verovatnoća da se pojavi i treća raste na 70 odsto, a sledeća epizoda povećava rizik od daljih depresija na 90 odsto!

Kako se leči depresija?

Prvi korak u lečenju depresije je pravilno postavljanje dijagnoze. Ako se sumnja na depresiju, najvažniji korak je brzo javljanje lekaru opšte prakse koji će proceniti da li je potrebno dalje konsultovanje sa psihijatrom ili eventualno sa specijalistom druge medicinske grane. Ujedno, biće ocenjeno da li je potrebno primeniti terapiju lekovima - antidepresivima, terapiju razgovorom - psihoterapiju ili koristiti oba pristupa. Bilo o kojoj terapiji da je reč, oboleli mora redovno, strpljivo i dovoljno dugo biti lečen jer kratkotrajna poboljšanja su samo privid i bolest se bez uporne terapije ne može iskoreniti.

Terapija depresije odvija se u tri etape:
1. lečenje akutne epizode
2. stablizacija terapije
3. prevencija ponovnog pojavljivanja epizode depresije

U prvoj etapi primenjuju se psihofarmaci, prvenstveno antidepresivi, sa ili bez psihoterapije. U drugoj fazi primat ima psihoterapija, udružena sa farmakoterapijom. U trećoj etapi postoji više profilaktičkih strategija i o tome će biti reči kasnije.

Antidepresivi

Antidepresivi su lekovi različitih struktura koji deluju preko nekoliko mehanizama u mozgu i menjaju ono funkcionisanje nervnih ćelija i mreža koje leži u osnovi depresivnih simptoma: neraspoloženja, malaksalosti i bezvoljnosti, promena sna i apetita, negativnih misli i loše koncentracije.

Njihov efekat ostvaruje se putem promene koncentracija serotonina i-ili noradrenalina, a osim toga, šire posmatrano, oni aktiviraju moždane ćelije i poboljšavaju njihovu vitalnost. Danas se osnovano smatra da je vitalnost ćelija mozga (neurona) kod osoba sa depresijom ugrožena te da se, ukoliko se depresija ne leči, smrt moždanih ćelija ubrzava.

Samo psihoaktivne supstance („droge“) deluju odmah i za nekoliko minuta stvaraju skok raspoloženja, volje, energije („up“). Ako bi antidepresivi delovali ovako brzo i jako, od njih bi bilo više štete nego koristi – osoba bi brzo postala zavisna od lekova, a depresija bi se produbila do najstrašnijih razmera jer bi se nakon brzog povišenja raspoloženja ono ubrzo survalo kroz još dublji pad.

Stoga, treba znati da su antidepresivi lekovi koji su pažljivo odabrani da ne stvaraju zavisnost, da se uvode u terapiju postepeno, da ostvaruju svoj efekat tek nakon nekoliko nedelja i da efekti koje od njih očekujemo (temeljno, a ne trenutno, lečenje depresije) apsolutno nadmašuju sporedne efekte koji bi mogli biti nepovoljni za pacijenta.


Efekat antidepresiva u prvih nedelju-dve dana nije veliki, i zbog toga se obično daje i dodatni lek koji će pomoći da se umanji napetost, strah, olakša uspavljivanje i ublaži nelagodnost u telu koju prouzrokuje depresija (anksioliza). Medjutim, u daljem toku lečenja, već nakon 3 ili 4 nedelje, primećuje se da energija raste, da se misli „razvedravaju“, da i dalje ima faza neraspoloženja i bezvoljnosti alli da su one povremene, a ne stalne i da se sve više o tegobi i teskobi priča u prošlom vremenu. Dakle, antidepresiv je počeo da deluje i simptomi bolesti biće u povlačenju sve dok se terapija održava na odgovarajući način.

Ne sme da se zaboravi da nijedan lek nije apsolutno idealan: naime, u zavisnosti od njihovog mehanizma dejstva kao i od izuzetnosti organizma svake individue, dešava se da lečenje prati i pojava neželjenih dejstava. Kod antidepresiva, na početki primene, oko 40-50 godina unazad, dešavalo se da lek uzrokuje smetnje srčane sporovodljivosti, stomačne smetnje, da uslovljava ograničenja u ishrani i da se sveukupno teško podnosi. Zbog toga su mnogi lečeni odustajali od terapije pre nego što se povoljno dejstvo na depresiju uopšte pojavljivalo.

Medjutim, devedesetih godina javlja se preokret: sa pojavom fluoksetina, počinje era konfornijeg lečenja depresije, a najbolji dokaz za to je sve veći broj osoba koje se rado odlučuju na lečenje, dobro ga podnose, dovoljno dugo uzimaju antidepresiv i efikasno se vraćaju u remisiju ostvarujući zadovoljavajući kvalitet života.

Koji su antidepresivi danas na raspolaganju?

Osnovno je znati da su antidepresivi medjusobno više slični nego različiti – slični su jer imaju antidepresivni, ali i anksiolitički efekat koji postižu jednako brzo, a različiti jer imaju različite neželjene efekte. S druge strane, režim davanja se razlikuje prema tome da li se daju jednom ili više puta dnevno, da li se daju samo u tabletama, kapsulama, dražejama ili i putem injekcija (mišić, vena), da li se obezbedjuju na teret zdravstvenog osiguranja, da li su registrovani na našem tržištu.

Antidepresivi nove generacije

Na primer, fluoksetin, sertralin, paroksetin i escitalopram su tzv. SSRI (inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina: tip antidepresiva koji se karakterišu sposobnošću povećavanja koncentracije serotonina u medjućelijskoj pukotini; postoje i TCA (triciklični antidepresivi), MAOI (inhibitori mono-amino-oksidaze), NaSSA (Selektivni agonisti noradrenalina i serotonina), SNRI (Inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina i noradrenalina) itd (Više o antidepresivima: „Antidepresivi“, autori: Miroslava Jašović-Gašić, Aleksandar Damjanović, Nadja Marić, Čedo Miljević i Dušan Djurić, Beograd 2006).

Ukoliko je jedan od lekova dat i nije postignut željeni efekat, ili je jačina pratećih smetnji tolika da se ne može podneti, pacijent se odmah može javiti lekaru koji će mu pomoći izborom drugog leka. Napominjemo da je pokazano da su šanse da se prvim datim antidepresivom ostvari uspešno lečenje oko 60 odsto. Zbog toga ne treba odustajati, već nastaviti lečenje do povlačenja simptoma akutne faze, što je prvi cilj. Sledeći cilj je „Stabilizacija terapije“.

U fazi „Stabilizacije terapije“, od značaja je sledeće:

1. Antidepresiv se daje do daljnjeg, 6 meseci do godinu dana ali i duže, a doza se prilagodjava. Neki lekovi daju se u istoj dozi kao ranije, ostali se smanjuju na oko dve trećine ili oko polovine doze, ali o tome odlučuje lekar razmatrajući mnoge faktore.
2. Uslovi za psihoterapiju se poboljšavaju, pa se savetuje odabir metode prema ličnosti i kapacitetima pacijenta (kognitivno-bihejvioralna terapija se u vecini zapadnih zemalja smatra psihoterapijom izbora za lecenje depresije!), prema okolnostima i u odnosu na ciljeve. U tom smislu, psihijatar će savetovati pacijenta o koracima koje može da preduzme.
Na kraju, kada se efekti medikamentoznog i psihoterapijskog lečenja stabilizuju, najvažnije je sprečiti pojavljivanje sledeće epizode – „prevencija ponovnog pojavljivanja epizode depresije"

Ako je osoba dobro i prestala je da uzima lekove, i dalje postoji rizik tj. mogućnost pojave nove epizode, posebno u stresnim situacijama: ako se dogodi da osoba počinje više da brine i strahuje, slabije da spava, više da jede, puši ili pije više alkohola, može se preventivno dati terapija.

Depresija je teško izlečiva bolest, zahteva pažljiv odabir leka, rad na sopstvenoj psihološkoj arhitektonici, strpljivost i upornost, uz samoposmatranje i samoedukaciju. Prvi, najveći i nezaobilazni korak ka izlečenju pravi se ako se pažljivo čuje, duboko razume i istinski prihvati stav iskazan u rečima De Mello-a: „Sreća je skrivena u nama. Ona ne zavisi od onoga što nam se dogadja, već od toga kako mi dogadjaje shvatamo i kako se sa njima nosimo“.

 


Podeli tekst:

Prof. dr Nađa Marić Bojović je psihijatar. Vanredni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i naučni savetnik.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 19

 1. Spasa 10.07.2022

  Patim od depresije 10 god od tableta pijem Desendu o Rivotril 10 meseci,bez pomaka.Sta da radim?


 2. gaga 10.05.2022

  Do svake bolesti, bilo da je fizička ili psihička dolazi jer nemamo prisustvo Boga u sebi....ovde su u pitanju virusi zvani demoni......vera u Boga, istrajnost, borba, pa i lekovi, jer je i Bog izmislio lek, borba, borba, borba, pogotovo za psihičke bolesti, i veraaaaa i onda dolazi do spasenja....


 3. Sekica 15.01.2022

  Kako pomoci sebi,kad nemas volje za zivot?Kome da se obratim


 4. Sekica 15.01.2022

  Kako pomoci sebi,kad nemas volje za zivot?Kome da se obratim


 5. Sale032 13.12.2021

  Citajuci sve ovo pomislih u trenutku da smo svi blago depresivni,,a zasto? Odete na salter banke tamo vas cekaju nervozni i napeti, odete u neki od marketa opet nervozni prodavci,sednete da popijete sa nekim kafu u nekom restoranu tamo opet nervozni konobar ,sednete u taxi kada ono pet nervozni taksi vozac koji jedva da zeli da bude ljubazan...mislim da ce ovakav nacin zivota koji mi zivimo dovesti do toga da ce biti sve vise bolesnih..


 6. Olivera 29.08.2021

  Izvanredan tekst! Iz porodicnog iskustva naucila sam mnogo o ovoj teskoj bolesti, a ovaj tekst mi je dodatno pomogao da konsolidujem saznanja i pomognem bolesnom clanu porodice. Shvatila sam da je u prvoj, akutnoj fazi depresije, hemija, tj, lekovi, od dustinskog znacaja jer je pojava depresije uzrokovana bioliski kroz prekomerno lucenje enzima monoaminooksidaze koji inhibira serotonin, adrenalin itd. I na taj nacin ubija volju i energiju kod coveka. Izbor leka je od krucijalnog znacaja, nama su pomogli triciklicni antidepresivi, ali to je individualno i treba biti strplhjv i uporan.


 7. Dado 20.02.2021

  Njedan psihijatar u najprestiznijim ustanovama kod nas i u svijetu nema pojma sta je depresija i ankaioznost.


 8. lolo sloma 16.12.2020

  Došao sam ovdje zahvaliti velikom čovjeku DR ALASHIRA-i za njegovo veliko djelo u mom životu. Došao sam na mrežu prije nekoliko mjeseci ... Bio sam odbijen i prikupljen u tolikoj muci, bio sam ponižen iz svog bračnog doma nakon 5 godina braka jer nisam mogao roditi dijete ... Potpuno sam živio izolirano jer sam se osjećao kao najgori čovjek na zemlji, moja me obitelj doživljava kao sramotu i od mene su napravili podsmijeh ... kretao sam se od mjesta do mjesta samo da bih riješio problem mt-a..željela sam bolnicu u raznim crkvama, ali čini mi se da sam radila, jednog vjernog dana kad sam bila na mreži, kažem da gospođa dijeli svjedočanstvo o liječnom liječniku .. kako joj je pomogao donijeti mir u njenom domu, nikad joj ne vjerujem, dok ne pokušam, objasnim mu sve ... i obećava mi da će mi pomoći, čak mi daje 100% garancije, i traži od mene da obavim nekoliko rituala učinila sve što sam tražila ... nakon svega što mi je zazvonio telefon, eto to je bio moj muž i zvao me i molio za oproštaj .. nikad ne vjerujem svojim očima..sad živimo sretno više nego nikad prije ... do svog najvećeg iznenađenja prije nekoliko mjeseci bila sam čvrsto trudna..ne znam kako je to učinio eto super je .. molim vas braćo i sestre možete ga isprobati ,, za bilo koju situaciju s kojom se suočite u životu probajte ga danas on će vam pomoći.


 9. Ranđelović Miroslav 09.12.2020

  Будимо јачи од себе. Верујмо у бољу будућност. Баци бригу на весеље.


 10. Verga 07.03.2020

  Stručan i poučan tekst. Hvala profesorki Nađi.

  Pitam se zašto ima toliko depresivnih ljudi u 21. veku? Zar nisu opšti životni uslovi bolji od onih u kojima su naši preci živeli u ranijim vekovima? Kako su se oni borili sa depresijom? Da li su oni bili jači, otporniji zato što su bili medjusobno povezaniji, povezaniji sa prirodom i sa Bogom?

  Mi danas imamo sve moguće veze pa i ovu kojom se ja obraćam vama, ali nemam osobu sa kojom bih sad o ovome razgovarao sto sam procitao. Moj sin je tu u drugoj sobi i radije ce da igra igrice i da visi na fejsbuku nego da prica sa mnom. U guzvi smo, ali smo sami. Svi imamo prijatelje koji su daleko, cesto su virtualni. Komsije ne vidamo ni u svojoj ni u njihovoj kuci. Sta nas vezuje? Nista. Lakse je da gledaju turske serije, rijalitije, da gledaju fudbal ili politicare i da se svadjaju sa televizoro. Ne vezuje nas nista. Zajednicka nam je samo prodavnica gde kupujemo hranu i ostale potrebstine. I to uglavnom veliki marketi. U crkvi se sresti necemo, na zajednickom poslu ne. Mozda se vidimo na mitingu neke stranke, a i tu nemamo nista zajednicko. Neko dosao da vikne Ua. Nesto tu ne valja, ali ja to ne znam objasniti zasto i sta se to sve desava. Uzroke treba traziti i otklanjati, a mi smo usmereni na posledice i hemiju. Sad cu da popijem bromozepan pa opet veceras pred spavanje, ali samo pilula nije spas. Sve je to isto: tableta, alkohol, droga, ... Dajte da se vratimo sebi, nama, prirodi i Bogu. Ja odoh da orezujem vocke u dvoristu i da ih okrecim, prolece je pred vrstima. 


 11. Iva 17.02.2016

  Meni je za anksioznost prepisan antidepresiv - seroxat. Život mi je uništio. Ljudi, nikad, ali nikad nemojte da se usudite da probate to smeće. Bićete kao kreteni, mentalni invalidi do kraja života, bez ikakvog osećaja u telu, u mozgu, jedno veliko ništa. Pijte sedative slobodno, po potrebi ili kako god, ali antidepresive nikad!


 12. Dragan 08.12.2014

  Što dalje od antidepresiva, oni od normalnog čoveka mogu da naprave doživotnog invalida. Ne verujte kojekakvim babama kojima je ''pomoglo''. Ti lekovi će vas isključiti do kraja života u svakom smislu. Ne dirajte tu hemiju!


 13. Milica 25.12.2011

  Bila sam bolesna i u bolnici sam bila 2 nedelje, u pitanju su bile heliko bakterije. Po izlasku iz bolnice upala sam u depresiju, nisam mogla da funkcionišem ni u jednom pravcu. Otišla sam kod psihijatra i ustanovljena je depresija. Uzimam seroxat i rivotril već 7 meseci. Poslednjih dana se opet osećam loše, ali trudim se da podržim samu sebe. Roditelji su mi umrli u roku od mesec dana pre 5 godina kada sam bila trudna, suprug mi se razboleo kada sam bila u drugoj trudnoći, a druga beba je rođena sa bubregom koji ne radi. Sve sam to bacala iza sebe, ali je onda ventil pukao i sve se razlilo. Bojim se još uvek, ali se nadam i verujem da će sve biti dobro.


 14. Marina 30.04.2011

  Šta bih vam ja sad na sve ovo rekla, sem da ste u pravu za sve što ste napisali u ovom članku. Ja nisam lekar, ali sam osoba koja je od svoje 15. godine osetila blagu depresiju koja je trajala 2 dana. Kasnije se pojavila na nekih 15 dana, a treći udarac je bio fatalan, čak ni zvuke nisam mogla da podnesem. Skoro 10 dana nisam jela, spavala skoro non stop, plakala na majkinom kolenu ne znajući šta da uradim da to prestane. Često se plašim da se to opet ne dogodi, ali ja sam i sad pod nekom, nazovimo blagom, depresijom. Dešava mi se to da ne mogu da izađem vani, da me svi loše doživljavaju, da sam nepoželjna u društvu, dosadna. Plašim se novonastale situacije u našoj zemlji, pratim dnevnik i čujem strahovite stvari. Jednom prilikom doktorka mi je rekla da sam depresiju dobila od realnih problema, primala sam boce, pila sam seroxat. Posle nekih 10 dana počeo je oporavak blagi, ali i dalje patim od te bolesti. Upravo sad sedim u kući sama, napolju je lepo vreme, a ja prosto ne smem da izađem. Svesna sam da mogu mnogo toga promeniti, ali ja to nikako ne pokušavam da rešim. Lepa sam, ali osećam nesposobnost da radim, a mogla bih danas imati sve što je potrebno za život, ali ja ću pre trpeti da nemam ništa, nego da se pokrenem. Ne znam kako ću se oporaviti, nemam sad trenutno ni knjižicu. Mnogo mi je teško i ne znam šta ću uraditi, često mi samoubistvo pada na pamet, a imam samo 29 godina. Ako neko može, neka pokuša da mi objasni šta da radim. Imam ćerku od 10 godina, ne mogu više ni nju čuvati, postala mi je teret. Ako postoji neko stručno lice, neka pokuša da mi pomogne, ako želi. 


 15. Renci 03.03.2010

  Kao osoba koja je i sama imala iskustvo depresije u nekoliko navrata, moram pohvaliti ovaj članak jer je jedan od rijetkih koji obuhvaća sve najbitnije činjenice vezane za depresiju i anksioznost. 


 16. Nevena 19.02.2010

  Mislim da niste u pravu kada kažete da se depresija odlikuje usporenim misaonim tokom jer osoba može imati ubrzan misaoni tok i pojačane emocije koje su usredsređene npr. na neki problem ili na neku tužnu životnu situaciju.


 17. Ljiljana 09.06.2009

  Lekar mi je konstatovao da bolujem od opsesivno-kompulsivnih poremećaja 2001g. Od tada pijem flunirin i bromazepam, ali nemam napretka u lečenju i isto imam problem sa izostankom orgazma. Da li može neko da mi kaže za neku drugu terapiju?


 18. Batica 08.05.2009

  Depresija je ozbiljna bolest i mora se lečiti već kod prvih simptoma jer može doći do kobnih posledica. Iako je samo psihološki poremećaj, bolest je kao i svaka druga. Najbolje je lečiti depresiju bez ikakvih medikamenta, ali i sprečiti je već na samom početku.


 19. Nera 31.03.2009

  Prvi problemi su se javili u decembru 2004. godine. Ne znam koliko puta sam bila kod psihijatra i pod terapijom, ali opet imam tegobe. Od prošle godine koristila sam bensedin često po 2,5 mg i pomoglo mi je mnogo. Kada sam koristila tablete seroxat vrlo teško mi je bilo da doživim orgazam. Kada sam prekinula s tim prošlo je neko vreme dok nisam uspela da doživim orgazam, pa sam pomislila da je to sigurno bilo od te tablete. Da li je to istina?


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde