XIII Kongres Udruženja psihijatara Srbije (“Psihijatrija orijentisana na osobu i socijalna tranzicija”) - Beograd, Srbija

Program kontinuirane medicinske edukacije na XIII Kongresu Udruženja psihijatara Srbije (“Psihijatrija orijentisana na osobu i socijalna tranzicija”), Beograd 19-22. oktobar 2008. godine


Opšte informacije

Kontinuirana medicinska edukacija će se sprovesti na XIII Kongresu Udruženja psihijatara Srbije (u daljem tekstu – Kongres)  u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike  od 27.12.2007. godine (u daljem tekstu – Pravilnik).

XIII Kongres Udruženja psihijatra Srbije je ko-sponzorisan od strane Svetskog psihijatrijskog udruženja (WPA) i obuhvata tri stručno-naučna skupa:
 • Uže aktivnosti Kongresa kroz četiri plenarna predavanja, devet simpozijuma, tri poster sesije i osam satelitskih simpozijuma,
 • XI Centralnoevropski simpozijum iz neuropsihofarmakologije (XI Central European Neuropsychopharmacological Symposium - CENP) pod nazivom "Psychiatric comorbidity: Implications for diagnosis and treatment" i
 • Zonalna škola za mlade psihijatre (Zonal school for young psychiatrists).
S obzirom na opisane aktivnosti na Kongresu planirani su sledeći oblici kontinuirane medicinske edukacije (u daljem tekstu – KME):
 • aktivno i pasivno učešće na međunarodnom kongresu (član 7. A.2 Pravilnika),
 • aktivno i pasivno učešće na domaćem kongresu (član 7. A.1 Pravilnika),
 • međunarodni kurs prve kategorije (član 7.B.1 Pravilnika)
Svi planirani programi KME zadovoljavaju kriterijume navedene u članu 5. Pravilnika:
 • program usavršavanja znanja, veštine i stručnost polaznika;
 • program se zasniva na najnovijim znanjima i dostignućima struke;
 • program obrađuje teme od većeg socijalno–medicinskog značaja;
 • program doprinosi unapređenju kvaliteta stručnog rada;
 • programom je jasno definisana tema, ciljna grupa, vrsta i trajanje;
 • predavač programa je lice koje ima tražene kvalifikacije kako je to definisano članom 5. Pravilnika.
Definitivni postupak procene kvaliteta programa kontinuirane edukacije odnosno akreditaciju programa, obaviće Zdravstveni savet  Srbije.

Planirane kongresne aktivnosti i KME

 • Međunarodni naučni skup, XIII Kongres Udruženja psihijatra Srbije ko-sponzorisan od strane Svetskog psihijatrijskog udruženja (WPA) pod nazivom „Psihijatrija orijentisana na osobu i socijalna tranzicija”, biće održan kroz pet plenarnih predavanja, jedanaest simpozijuma, jednu radionicu, tri poster sesije i devet satelitskih simpozijuma. U simpozijumima kongresa aktivno će učestvovati preko 30 inostranih predavača. U program KME uključene su sve navedene aktivnosti osim satelitskih simpozijuma. Program KME namenjen je psihijatrima, neuropsihijatrima, lekarima na specijalizaciji iz psihijatrije, psiholozima, socijalnim radnicima i lekarima opšte medicine.U aktivnostima će moći da učestvuju samo registrovani učesnici Kongresa a kontrola učešća kongresnim aktivnostima obavljaće se kroz evidenciju prisustva. Za dobijanje potvrde o prisustvu Kongresu, pasivni učesnik (slušalac) mora biti prisutan na najmanje jednom simpozijumu i jednom plenarnom predavanju. Planirana je provera znanja i evaluacija svake aktivnosti na Kongresu. Relevantna dokumentacija sa Kongresa biće čuvana u arhivi Udruženja psihijatara Srbije.
 • Međunarodni naučni skup, XI Centralnoevropski simpozijum iz neuropsihofarmakologije (11th Central European Neuropsychopharmacological Symposium - CENP) pod nazivom "Psychiatric comorbidity: Implications for diagnosis and treatment" biće održan 20. i 21. oktobra 2008, paralelno sa održavanjem Kongresa. Planirana su četiri simpozijuma u ukupno šest sesija, i prateća dva satelitska simozijuma. Zvanični jezik simpozijuma biće engleski. U program KME uključene su aktivnosti vezane za simpozijume. Program KME namenjen je psihijatrima, neuropsihijatrima, lekarima na specijalizaciji iz psihijatrije psiholozima, socijalnim radnicima i lekarima opšte prakse. U aktivnostima će moći da učestvuju samo registrovani učesnici Kongresa. Kontrola učešća aktivnostima obavljaće se kroz evidenciju prisustva. Za dobijanje potvrde o prisustvu CENP-u, pasivni učesnik (slušalac) mora biti prisutan na najmanje dva simpozijuma. Planirana je provera znanja i evaluacija svake aktivnosti na Simpozijumu. Relevantna dokumentacija sa CENP-a biće čuvana u arhivi Udruženja psihijatara Srbije.
 • Međunarodni kurs prve kategorije, Zonalna škola za mlade psihijatre (Zonal school for young psychiatrists) biće održana 21-22. oktobra 2008. godine, paralelno sa Kongresom. Međunarodna škola za mlade psihijatre, lekare na specijalizaciji i kliničke lekare iz Centralne Evrope i Srbije, održava se kao deo Institucijskog programa za mlade psihijatre Svetske psihijatrijske asocijacije. Svi polaznici će se kroz predavanja, tokom grupnih aktivnosti kao i praktičnim vežbama, obučavati u osnovnim aktivnostima naučno-istraživačkog rada. Zvanični jezik škole biće engleski. Programom ovog međunarodnog kursa predviđeno je 6 sati predavanja i radionica u trajanju 4.5 sata. Kurs sadrži štampani materijal sadržaja kursa kao i proveru znanja testovima i usmenim ispitom nakon završenog kursa. Svi polaznici Škole dobiće sertifkat potpisan od strane organizatora škole.

Organizatori navedenih skupova izdaće potvrde o učestvovanju. Potvrda sadrži sledeće podatke:

 • službeni naziv organizatora programa KME
 • mesto i datum održavanja
 • naziv teme
 • broj dodeljenih bodova za učestvovanje
 • ime, prezime i broj licence zdravstvenog radnika kome se izdaje potvrda
 • pečat i potpis organizatora programa KME

Vrednovanje u bodovima s obzirom na tip učešća u aktivnostima

Pasivno učešće na kongresu dokumentuje se potvrdom o prisustvu, a aktivno učešće potvrdom o prisustvu i štampanim sažetkom rada. Pasivno učešće podrazumeva prisustvovanje predavanjima, a aktivno učešće izlaganje rada u vidu postera ili usmeno, s tim što se bodovi za poster prezentaciju dodeljuju samo prvom autoru, a za usmenu prezentaciju autoru koji prezentuje rad.


 Aktivnost na Kongresu  Učešće Vrednovanje u bodovima
 Međunarodni kongres ili simpozijum (XIII Kongres UPS i XI CENP)  Aktivno – usmena prezentacija na simpozijumu  18
 Aktivno – poster prezentacija  15
 Pasivno učešće - slušaoci  9
 Međunarodni kurs prve kategorije (Zonalna škola za mlade psihijatre)  Aktivno – predavač  20
 Pasivno učešće - slušaoci  10

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde