Prof. dr Jovica Jovanović

Prof. dr

 Jovica Jovanović

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Specijalizacija

Grad

Jezici

O lekaru

Prof dr Jovica Jovanović ima dugogodišnju karijeru u oblasti Medicine rada. Specijalizirao je Medicinu rada na Fakultetu u Nišu, a sada je redovni profesor i šef predmeta. Mentor je velikog broja uspešno odbranjenih radova i pozitivno ocenjenih doktorskih disertacija i magistarskih teza kandidata iz naše ali i iz drugih država. Član je naučnog odbora većeg broja vodećih časopisa iz oblasti medicine rada. Organizator je mnogobrojnih kurseva i seminara kontinuirane medicinske edukacije iz oblasti profesionalnih bolesti, povreda na radu, ocenjivanja i veštačenja radne sposobnosti. Odlukom Ministarstva prosvete Republike Srbije postaje recenzent za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Srbiji. Učestvovao je u većem broju projekata, napisao tri monografije i učestvovao u pisanju većeg broja udžbenika iz oblasti medicine rada od kojih su neki i međunarodnog karaktera. Napisao 3 udžbenika, 250 naučno stručnih radova iz oblasti medicine rada, četiri monografije, 24 radova na Med line i dva rada na SCI listi iz oblasti medicine rada. Stalni sudski veštak i uspešno veštači predmete vezane za ocenu radne sposobnosti, povrede na radu, mobing, stres na poslu, bolesti vezane za rad.

Radno iskustvo:

Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Niš od 1983

Rad na poslovima specijaliste medicine rada i pomoćnik direktora za medicinska pitanja.

Medicinski fakultet u Nišu od 1988

Zaposlen na predmetu Medicina rada.

Medicinski fakultet u Nišu od 2009

Redovni profesor i šef katedre na predmetu Medicina rada.

Zavod za rešavanje najsloženijih pitanja iz oblasti ocenjivanja radne sposobnosti od 2001

Predsednik ekspertizne grupe.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u Nišu. od 2000 do 2002

Direktor.

Publikacija:

Učestvovao je u većem broju projekata, napisao tri monografije i učestvovao u pisanju većeg broja udžbenika

Iz oblasti Medicine rada

Članstvo:

Presedništvo republičke sekcije za medicinu rada

Član.

Republička stručna komisije za medicinu rada

Član.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

Angažovan na poslovima stručnog nadzora u oblasti Medicine rada.

Udruženje sudskih veštaka u Medicini rada

Stalni sudski veštak i uspešno veštači predmete vezane za ocenu radne sposobnosti, povrede na radu, mobing, stres na poslu, bolesti vezane za rad.Zakažite pregled kod Prof. dr Jovica Jovanović