Ažurirani podaci: Akademik Prof. dr Predrag Đorđević o COVID19 i dijabetesu

Stanje na dan 12.10.2020.: Od COVID19 virusa u svetu je zaraženo više od 37.000.000 miliona osoba, umrlo više od 1.080.000 osoba, a oporavilo se više od 28.000.000 osoba.

Istraživanje intraproteinskih kovalentnih interakcija u S1 domenu SARS-CoV-2 na oštrom vrhu (SPIKE-u) proteina

Spajk protein je obećavajući cilj za lek u traženju načina za razvoj vakcina i antivirusnih lekova protiv SARS-CoV-2 u cilju lečenja i prevencije COVID-19. Intraproteinska interakcijska energija predela je zahtevala mapu napora pa su nedavno identifikovane ključne interakcije koje mogu biti najvažnije za sposobnost S proteina da se vežu za proteine receptora na epitelnim ćelijama domaćina što je prethodnik neophodan za infekciju ćelije. Prema tome, pronalaženje interakcijskog profila S proteina moze biti ključ za prekid ove interakcije sa specifično sačinjenim inhibitorima. U ovom članku, Oscar Bastidos detaljno obrazlaže svoj nedavni istraživački rad koji nastavlja jedan prilaz koji potencijalno moze da dovede do efikasnog lečenja i do novih vakcina kandidata u borbi protiv COVID-19.
Jedno malo istraživanje ukazuje da postoje značajne razlike između polova i kako životno doba utiče na mehanizam stvaranja T ćelija u muškaraca i žena. "Upoređivanje SjTRC nivoa kod  muškaraca i žena pokazuje vrednosti koje ukazuju da su one trajno veće kod žena između 20 i 50 godina života, što ukazuje da je izlazak iz timusa produžen na višim vrednostima kod žena u poređenju sa muškarcima".
Ova razlika moze biti značajan faktor zašto je COVID-19  mnogo težeg toka kod muškaraca nego u žena i može da ukaže na specifični mehanizam da je imuni sistem u ljudi uključen u borbu protiv COVID-19.

I životno doba i pol utiču na lučenje iz timusa: mnogo raniji izlazak iz timusa kod žena nego kod muškaraca

Timus podleže involuciji zavisno od godina osobe, a istraživanja pokazuju smanjenje od rođenja brzinom oko 3% godišnje do srednjeg doba života, a zatim za 1% svake godine. Cilj ovog istraživanja je bio da se utvrdi efekat atrofije timusa na stvaranje T limfocita u timusu i da razjasni nastale nejsnoće u pogledu pola na funkciju timusa. Mi smo određivali svež izlazak iz timusa (RTCs) u krvi pomoću merenja signala veze promene receptora T ćelije izaživanjem krugova (sjTRECs) i pokazali smo da smanjenje broja RTEs u krvi se dešava sa povećanjem godina života koje je povezano sa polom.

Periferna krv kod žena je imala značajno veće vrednosti sjTRECs na jednu CD3+ ćeliju u odnosu na krv uzetu od muškarca ( P = 0.002), uprkos tome da nije bilo značajne razlike prema polu apsolutnog broja CD3+ T ćelija u ispitivanih osoba ( P<0.10). Naši nalazi ukazuju da je funkcija timusa bolja u žena u poređenju sa muškarcima zbog većeg broja svežih lučenja timusa u kasnijim periodima života. Ovaj nalaz pruža verodostojno objašnjenje imunoloških razlika koje su zapažene među polovima i koje su zapažene u prethodnim studijama i verovatno, za uopšte duži život žena u poređenju sa muškarcima.

Rezultati i diskusija

Naši rezultati su pokazali progresivno smanjenje sjTREC broja sa godinama života što se slaže sa prethodnim studijama koje su pokazale progresivno smanjenje lučenja timusa u rezervoar T ćelija povezano sa starenjem. Međutim, značajan uticaj pola na ovaj proces nije prethodno bio utvrđivan.
Upoređivanje sjTREC nivoa kod muškaraca i žena pokazuje vrednosti koje su stalno veće kod žena izmedju 20 i 55 godina, ukazujući da je lučenje timusa produženo kod žena na višim nivoima u poređenju sa muškarcima.
Postoje jasna objašnjenja naših podataka o kojima možemo diskutovati. Prvo, zapažene razlike među polovima u pogledu sjTREC vrednosti nisu bile usled mogućih razliika u rasponu godina žena i muškaraca, dobrovoljaca, jer upoređenje raspona godina nije pokazalo značajnu razliku (P=0.09) među polovima. Drugo, analiza broja T ćelija (CD3) u uzorcima dobrovoljaca nije pokazalo razliku u polovima, što smanjuje mogućnost da je nalaz nastao usled razlika u apsolutnom broju T ćelija u uzorcima. Izračunavanje broja broja sjTREC molekula na jednu CD3T ćeliju i korelacija ovog broja sa godinama života, ponovo otkriva značajne razlike među polovima i to isključuje bilo kakvu grešku usled individualne varijacije u brojevima CD3+ T ćelija.
Druga moguća objašnjenja su takođe razmatrana. Vremena preživljavanja T ćelija u NAIVE skupini T ćelija mogu biti veća u grupi žena nego kod muškaraca, što je prouzrokovalo više nivoe ScTREC kod žena u ovom razmatranju. Ovo bi moglo da se i očekuje da prouzrokuje veći broj i procenat NAIVE ćelija kod žena nego kod muškaraca. Naša FACS analiza subpopulacije T limfocita nije otkrila značajnu razliku u broju naivnih (CD3+, CD 45 RA+ i CD 62 L+) T ćelija između muškaraca i žena, što isključuje ovu mogućnost. Izračunavanje broja sjTREC za NAIVE ćeliju otkriva polnu razliku sa većeg brzog pada kod muškaraca nego kod žena. Grupa NAIVE T ćelija se često smatrala kao nedeljivi pul ( skupina) ćelija zavisnih od pražnjenja timusa da bi se održala njegova veličina (20). Međutim, jedan drugi mogući razlog za zapažene polne razlike u sjTREC nivoa može biti taj da T ćelije sa NAIVE fenotipom se menjaju brže kod muškaraca nego kod žena bez menjanja fenotipa jer su vrednosti sjTREC markera deljenja u ćelijskoj populaciji smanjene. Druga mogućnost je da postoje razlike prema polu u putevima prelaska T ćelija u krvi.
Da bi se utvrdilo da li postoje funkcionalne posledice u pogledu razlika u nivoima sjTREC proveravali smo statistiku mortaliteta, dobijenu od Kancelatrije Nacionalnioh Statistka UK ( Velike Britanije) za period 1993-98, za smrtne ishode od pneumonije i infulence (gripa). Antigenska varijacija u prisutnim prouzrokovačima, znači da su manji nego uzročni stvarni imuni odgovor i smanjeni mortalitet. Mi smo pretpostavili da će veći izlazak iz timusa dovesti do većeg repertoara NAIVE T ćelija, višeg kompetentnog imunog odgovora i smanjenog mortaluiteta. Naša analiza je otkrila da veći starosni raspon naših ispitivanih osoba dovodi do većeg broja smrti kod muškaraca u poređenju sa ženama (P=0.001), (podaci nisu prikazani). Povezanost između pola i smrti usled gripa i pneumonije sa više muškaraca koji su umrli u uzorku da žene, prate sličan trend sa rezultatima lučenja timusa i očekivanjem popravljene efikasnosti imunog odgovora, imunološka insuficijencija usled smanjenog izlaska iz timusa, naročito u muškaraca posle hemijske ili hirurške kastracije dovodi do potpune promene atrofije timusa zavisne od godina života.
Posledice dugotrajnih povišenih nivoa izlaska iz timusa bile su pokazane eksperimentalno pomoću niza transplantacija timusa na modelu životinja. Analiza grupe životinja na napred opisani način dovodi do produženja srednje vrednosti preživljavanja ovih životinja u odnosu na kontrolne životinje. Zanimljivo je spekulisati da popravljanje lučenja iz timusa kod ženki u odnosu na mužjake dovodi do razlike u preživljavanju zapažene prema polu životinja.

Podeli tekst:

Autor Prof. dr Predrag Đorđević
Prof. dr Predrag Đorđević je specijalista endokrinologije. Cenjeni profesor, stručnjak za lečenje dijabetesa, gojaznosti i bolesti pankreasa.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. dr.aleksandar a.antonijevic prim.mr sci med dr spec. 30.10.2020

    Bio sam kod prof .dr sci med Predraga Đorđevića na stručnom usavršavanju iz dijabetologije 1998/1999. Tada je bio i direktor klinike. Izvanredan stručnjak, osnivač Savetovališta za dijabetes i kongresa o šećernoj bolesti.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde