Rečnik elektrostimulacije

A


A-Wave (A talas) – (1) Pejsing u pretkomori. (2) Pretkomorski impuls koji dovodi do pretkomorske depolarizacije (P talas) na koji će reagovati pretkomorski senzing.

AA Interval (AA interval) - Interval između dva uzastopna pretkomorska stimulusa, sa ili bez registrovanog ventrikularnog događaja.

Ablation (Ablacija) - Zamena ili destrukcija tkiva.

Aborted Shock (Prekinuti šok) – U ICD terapiji šok za koji je započeto punjenje kapacitora ali šok nije isporučen, najčešće zbog spontanog prekida tahiaritmije.

Absolute Refractory Period (Apsolutni refrakterni period) – (1) Fiziološki: unutar srčanog tkiva vremenski period koji se nastavlja direktno na depolarizaciju, u kome stimulus, nezavisno od jačine, ne može izazvati novu depolarizaciju. (2) Kod pejsmejkera: vremenski period koji se nastavlja direktno na senzovani ili pejsovani događaj za vreme koga će pejsmejker ignorisati sve impulse koji dolaze u amplifajer.

Accelerometar (Akcelerometar) – Vrsta senzora koji reaguje na aktivnost koji ima piezoelektrične kristale postavljene u nizu tako da otkriva pokrete u pravcu napred-nazad.

Accessory Pathway (Sporedan put) - Sprovodni put koji povezuje pretkomore i komore i delimično ili potpuno premošćuje AV čvor. Postojanje sporednog puta može omogućiti anterogradno i retrogradno sprovođenje impulsa i precipitirati nastajanje aritmija.

Active Fixation Lead (Elektroda sa aktivnom fiksacijom) – Elektroda sa mehanizmom koji omogućava da se elektroda ušrafi u srčano tkivo pri implantaciji.

Amplitude (Amplituda) - (1) Veličina izlaznog signala u voltima ili miliamperima. (2) Visina R zupca ili P talasa izražena u milivoltima.

Anode (Anoda) – (1) Pozitivan pol. (2) Kod unipolarnih pejsing sistema anoda je kućište pulsnog generatora; kod bipolarnih sistema anoda je proksimalni ring na pejsmejker elektrodi.

Anterograde Conduction (Anterogradno sprovođenje) – Sprovođenje impulsa u srcu u normalnom i zdravom srcu po sledećem redosledu: SA čvor, pretkomore, AV čvor, komore.

Antitachycardia Pacing (ATP) (Antitahikardni pejsing) - Terapijska opcija za zaustavljanje brzih srčanih ritmova i vraćanje u normalni ritam. Najčešće se koriste standardni pejsing algoritmi.

AR Interval (AR interval) – Vremenski period koji počinje sa pretkomorskim pejsingom a završava sa senzingom QRS kompleksa ili R zupca. Izražava se u milisekundama (ms).

Atrial J Lead ( Pretkomorska J elektroda) – Elektroda sa krajem oblikovanim u obliku slova J namenjena za pozicioniranje u desnu pretkomoru. Kada se elektroda uvodi u venu u njoj je žičani vodič koji je ispravlja a krivina se pokazuje po povlačenju vodiča van elektrode.

AutoCapture Pacing System (Pejsing sistem sa Autokapturom) - Opcija u pejsmejkeru koja omogućava praćenje kapture iz udara u udar, podešavanje thresholda uz mogućnost bezbednosnog pejsinga.

AV Block (AV blok) - Delimični ili potpuni prekid sprovođenja električnih implusa iz pretkomore u komore koji se može definisati kao blok prvog, drugog ili trećeg stepena.

AV Delay (AV kašnjenje) - Kod dvokomornih pejsing sistema vremenski period (u milisekundama) između pretkomorskog senzovanog ili pejsovanog događaja i isporuke ventrikularnog stimulusa.

AV Nodal Reentry Tachycardia (AV nodalna reentry tahikardija) - Vrsta brze pretkomorske aritmije koja se karakteriše kratkim periodima iznenadne pretkomorske tahikardije koji se smenjuju sa periodima normalnog sinusnog ritma. Iznenadni početak tahikardije je uzrokovan kruženjem impulsa u AV čvoru, ili kruženjem između AVčvora i dodatnog puta.

AV Node (AV nodus) - Specijalizovane srčane ćelije koje se nalaze u desnoj pretkomori između koronarnog sinusa i septalnog kuspisa trikuspidalne valvule i predstavljaju deo sprovodnog sistema srca.

AV Synchrony (AV sinhronost) - Način na koji se sprovode impulsi u zdravom srcu, od pretkomora prema komorama. Na sprovedene impulse sledi kontrakcija.


B


Backup Pacing (Rezervni pejsing) - Nezavisni pejsing sistem koji omogućeva rad pejsmejkera u slučaju oštećenja komponenti sistema ili u slučaju elektromagnetne interference.

Base Rate (Bazalna frekvenca) – Frekvenca na kojoj generator radi i pejsuje u odsustvu električne aktivnosti srca. Uobičajena fabrički podešena vrednost je 60 u minuti.

Battery (Baterija) – Unutrašnji izvor energije pulsnog generatora. Najveći broj današnjih pejsmejkera koristi jednoćelijske litijum-jodne baterije, dok ICD koristi litijum-vanadijum pentoksid baterije.

Battery Depletion (Istrošenost baterije) - Smanjenje snage baterije pejsmejkera što dovodi do smanjenja ili prestanka rada pojedinih funkcija pejsmejkera.

Beeper (Biper) - Zvučni signal koji mogu emitovati neki tipovi ICD-a da bi označili pojedine funkcije aparata ili izmenu u programiranim parametrima.

Beginning Of Life (BOL) (Početak života) - Početak rada baterije pulsnog generatora, obično na implantaciji.

Biocompatible (Biokompatibilan) - Materijal koji u kontaktu sa biološkim sistemima ne dovodi do odbacivanja ili drugih reakcija. Biokompatibilni materijali uključuju titanijum, titanijum-nitrid, platina-iridijum i elastomere silikona.

Biphasic (Bifazični) – Morfologija talasa koji ima pozitivnu i negativnu defleksiju.

Bipolar (Bipolar) - Postojanje dva pola. Kod pejsmejkera i ICD-a bipolarna elektroda ima dve distalne elektrode. Bipolarni pulsni generatori mogu se prilagoditi i uni i bipolarnim elektrodama. Na površinskom EKG snimku kod bipolarnih sistema registruje se mali spajk.

Bipolar Lead (Bipolarna elektroda) - Elektroda sa dva električna pola na distalnom delu elektrode, od kojih je jedan anoda a drugi katoda.

Bradycardia (Bradikardija) - Spora srčana frekvenca obično definisana kao sporija od 60 otkucaja u minuti, a što može zavisiti od starosti, kondicije i stepena fizičke aktivnosti.

Bradycardia-Tachycardia Syndrome (Bradikardija-tahikardija sindrom) – Forma ispoljavanja bolesti sinusnog čvora (SSS). Karakteriše se smenjivanjem brze i spore srčane frekvence.

Bundle Branch Block (BBB) Blok grane) - Intraventrikularni poremećaj sprovođenja kod koga je sprovođenje električnih impulsa kroz desnu ili levu granu Hisovog snopa delimično ili potpuno prekinuto. Blok grane dovodi do toga da se jedna od komora kontrahuje pre druge.


C


Capture (Kaptura) - Uspešna depolarizacija i kontrakcija srčane komore izazvana izlaznim signalom iz pejsmejkera. Svaki impuls iz pejsmejkera bi trebao da bude praćen kapturom.

Cardiac Arrest (Srčani zastoj) – Iznenadni prestanak komorske aktivnosti. Može biti izazvan asistolijom ili komorskom fibrilacijom. Srčani zastoj izazvan fibrilacijom komora mora biti odmah prekinut defibrilacijom, a u slučaju asistolije sprovodi se kardiopulmonalna resustitucija, u slučaju neuspeha ovih procedura nastupa smrt.

Cardiac Conduction System (Srčani sprovodni sistem) - Put kojim se normalno sprovode električni impulsi unutar srca. Čine ga: sinoatrijalni čvor (SA čvor), intranodalni pretkomorski sprovodni trakt, interatrijalni sprovodni trakt, AV čvor, Hisov snop, leva i desna grana Hisovog snopa i Purkinjeova vlakna.

Cardiac Index (Srčani indeks) – Merenje pumpne funkcije srca individualno prilagođeno. Izražava se u litrima u minuti po metru kvadratnom (L/min/m2).

Cardioversion (Kardioverzija) – Elektrošok isporučen sa ciljem sinhronizacije akcionih potencijala u srcu što dovodi do prekida artimije. Elektrošok može biti isporučen u terapiji komorske tahikardije i tada se naziva kardioverzija. Kod ICD-a su kardioverzija i defobrilacija dve odvojene terapije.

Cardioverter-Defibrillator (Kardioverter-defibrilator) Aparat koji se koristi u lečenju pacijenata sa ventrrikularnim aritmijama a u cilju sprečavanja naprasne srčane smrti. Aparat je u stanju da isporuči elektrošok unutar srca i vrati ga u normalan ritam.

Carotid Sinus Massage (Masaža karotidnog sinusa) Pritisak na karotidni sinus dovodi do vagalnog refleksa koji se manifestuje usporenjem sinusne frekvence, AV vlokom i vazodilatacijom koja dovodi do pada krvnog pritiska.

Carotid Sinus Syndrome (Sindrom karotidnog sinusa) – Vrsta neurokardiogene sinkope kod koje minimalni pritisak na karotidni sinus dovodi do periferne vazodilatacije i/ili bradikardije. Prihvaćen je kao indikacija za stalni pejsing. U literaturi se može naći i kao hipersenzitivni karotidni sinus.

Cathode (Katoda) - (1) Negativni pol. (2) Kod unipolarnih sistema katodni deo je na kraju elektrode a pozitivni pol je pejsmejker. Na površinskom EKG snimku registruje se veliki spajk.

Chronotropic Competence (Hronotropna kompetitivnost) – Sposobnost srca da adekvatno poveća tj.menja frekvencu u odgovoru na fiziološki stres.

Chronotropic Incompetence (Hronotropna inkompetencija) - Srazmerno nedovoljno povećanje nivoa srčane frekvencije prema opterećenju, tj. u odgovoru na fiziološki stres.

Conduction (Sprovođenje) – Prenošenje zvuka, toplote ili električnog impulsa sa jednog na drugo mesto. Sprovođenje impulsa kroz srce je širenje depolarizacionog talasa kroz miokard.

Connector (Konektor) – (1) Deo na pejsmejkeru u koji se ubacuje elektroda. (2) Završni deo elektrode koji se ubacuje u za to predviđeni deo pejsmejkera, nakon čega se fiksira šrafom ili osiguračem.

Coronary Sinus (Koronarni sinus) - Deo desne pretkomore u koji se drenira sistem koronarnih vena.

Coronary Sinus Lead (Elektroda za koronarni sinus) – Endokardna elektroda kojom se vrši stimulacija leve komore. Plasira se preko koronarnog sinusa i kada je u njegovom distalnom delu postiže se komorski pejsing.


D


Defibrillation (Defibrilacija) – Elektrošok isporučen srcu sa ciljem da poništi sve električne potencijale u srcu, prekine fibrilaciju i dovede do ponovnog uspostavljanja sinusnog ritma je defibrilacija. Elektrošok može biti isporučen preko elektrode ICD-a, direktno na srčani mišić za vreme kardiohiruške procedure ili elektrodama spoljašnjeg defibrilatora. Može se upotrebiti i za prekidanje pretkomorske fibrilacije.

Defibrillation Leads (Elektrode za defibrilaciju) – Elektrode koje se koriste da prenesu defibrilacioni šok od ICD-a do srca.

Defibrillation Threshold (DFT) (Prag defibrilacije) - Najmanja energija sa kojom se uspešno prekida fibrilacija.

Delta Wave (Delta talas) - Marker na spoljašnjem EKG-u za komorsku preekscitaciju.

Demand (Zahtev) – Bilo koji mod u radu pejsmejkera koji ispaljuje izlazni impuls samo ako je neophodno, tj. ako je srčana frekvenca niža od bazalne frekvence.

Dexamethasone Sodium Phosphate (DSP) (Deksametazon natrijum fosfat) – Kortikosteroidna komponenta inkomporirana na vrhu elektrode a sa ciljem da smanji akutnu zapaljensku reakciju koja se obično javlja posle implantacije.

Diaphragmatic Stimulation (Stimulacija dijafragme) – Moguća nuspojava rada pejsmejkera pri kome impuls iz aparata stimuliše dijafragmu direktno ili indirektno preko freničnog nerva.

Digital Signal (Digitalni signal) – Signal koji se sastoji samo od dve voltažne vrednosti, koje se mogu označiti binarnim oznakama 1 i 0, često se koristi u telemetriji i programiranju pejsmejkera.

Dislodgment (Dislokacija) - Pomeranje elektrode pejsmejkera koje se najčešće detektuje promenama u senzingu i tresholdu i identifikuje se pri elektronskoj kontroli. Najčešće se može potvrditi radiografski.

Dual-Chamber Pulse Generator (Dvokomorni pejsmejker) – Pejsmejker koji ima elektrode u dve srčane šupljine (desna pretkomora i desna komora) u kojima može vršiti pejsing i senzing (DDD). Dvokomorski pejsmejker može biti i sa jednom elektrodom ako ona na sebi ima senzore za pretkomorski senzing (VDD).

Dual Sensor (Dvostruki senzor) – Kod frekventno adaptibilnih sistema mogu se koristiti dva različite metode senzinga, na primer minutna ventilacija i akcelerometar. Ovim se postiže veća osetljivost i brzina reakcije pejsmejkera na nivo fizičke aktivnosti.


E


Ectopic Focus (Ektopični fokus) – Izvor impulsa u srcu koji nije SA čvor. Mogući ektopični fokusi su: pretkomore, AV čvor i komore.

Electromagnetic Interference  (EMI) (Elektromagnetna interferenca) - Električni signali nekardiološkog ili nefiziološkog porekla koji mogu uticati na rad pulsnog generatora. Svi izvori elektromagnetnog zračenja mogu teorijski uticati na rad pejsmejkera.

Electrophysiologic Study (EPS) (Elektrofiziološka studija) - Invazivno ispitivanje električnih karakteristika srca kao što su automatizam, ekscitabilnost, refrakternost i sprovođenje.

End of Life (EOL) (Kraj života) – Prestanak rada baterije pejsmejkera ili ICD-a.

Endocardial Lead (Endokardna elektroda)  - Elektroda koja se kroz unutrašnjost vene plasira do desne pretkomore, desne komore ili koronarnog sinusa.

Epicardial Lead (Epikardna elektroda) – Elektroda koja se postavlja direktno na epikard hirurškom tehnikom ili pomoću fiksacionih mehanizama. Postavljanje epikardnih elektroda obično zahteva otvaranje grudnog koša.

Excitability (Ekscitabilnost) - Osobina srčanih ćelija i drugih električki aktivnih tkiva da se mogu stimulisati na depolarizaciju impulsom koji dolazi iz tkiva ili je veštačkog porekla.

Exit Block (Izlazni blok) – Nemogućnost izlaznog signala iz pulsnog generatora da izazove kontrakciju srca jer je prag srčane stimulacije viši od kapaciteta baterije. Ovo se može desiti posle defibrilacije, kod povišenog kalijuma ili pri upotrebi nekih antiaritmika.

Explantation (Eksplantacija) – Hirurško uklanjanje ugrađenog pejsmejkera ili elektrode, što se još naziva i ekstrakcija.


F


FDA (Food and Drug Administration) – Institucija u USA koja daje dozvole za korišćenje prehrambenih i medicinskih proizvoda.

Fibrillation (Fibrilacija) – Vrsta aritmije srca koja se karakteriše brzim i asinhronim kontrakcijama pretkomora ili komora. Fibrilacija pretkomora je najčešće asimptomatska a fibrilacija komora je fatalna ukoliko se unutar nekoliko minuta ne prekine elektrošokom.

Fluoroscope (Fluoroskop) – Aparat koji emituje X zrake i koristi se pri ugradnji ili pri identifikaciji pejsmejkera i ICD-a.

Fusion Beat (Fuzioni udar) – U pejsingu EKG forma pri istovremenoj normalnoj depolarizaciji i impulsu iz pejsmejkera.


G


Guidewire (Žičani vodič) - Elsatična žica specijalno oblikovana prema unutrašnjosti katetera ili elektrode a služi da olakša njihovo plasiranje prema srcu.


H


Heart Rate (Srčana frekvenca) – Broj srčanih udara u jednom minutu.

Hemostasis (Hemostaza) – Zaustavljanje krvarenja. Pri ugradnji pejsmejkera krvarenje iz nepodvezanih krvnih sudova može napuniti džep krvlju i zahtevati reviziju procedure.

Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy (HOCM) (Hipertrofična opstruktivna kardiomiopatija) - Zadebljanje međukomorskog septuma nepoznatog porekla. Ovakav septum može biti izvor malignih komorskih poremećaja ritma. Dvokomorski pejsing može popraviti hemodinamiku ovakvog srca.

Hysteresis (Histereza) – (1) Fiziološki: kašnjenje efekta. (2) Kod pejsmejkera: opcija u programiranju gde je frekvenca pri kojoj se pejsmejker uključuje (frekvenca histereze) niža od bazalne frekvence.


I


Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD) (Implantabilni kardioverter defibrilator) - Aparat koji se ugrađuje trajno u telo pacijenta a koji je u stanju da prepozna komorsku tahikardiju i fibrilaciju i da isporuči elektrošok ili da na drugi način tretira aritmiju.

Interference (Interferencija) – Inhibicija ili aktiviranje stimulusa iz pejsmejkera ili šoka iz ICD-a pod uticajem drugih signala, a ne onih koje bi aparat trebao da senzuje. Interferenciju sa pejsmejkerom mogu imati električni aparati (mikrotalasna pećnica), mobilni i celularni telefoni, elektromagnetna rezonanca itd.

Interrogation (Interogacija) – Telemetrijski postupak dobijanja informacija od ugrađenog pejsmejkera ili ICD-a. Informacije se prenose preko elektromagnetne glave programera.

Introducer (Uvodnik) – Sistem koji se koristi pri ugradnji pejsmejkera i ICD-a. Iglom se punktira velika vena, kroz iglu se ubacuje žičani vodič a preko žice se navlači uvodnik kroz koji se posle ubaci elektroda.

IS-1 (IS-1 konekcija) – Međunarodna oznaka za konektor elektrode od 3.2mm. Svi savremeni pejsmejkeri imaju ovu dimenziju elektroda i konekcija na pejsmejkeru dok su se ranije koristile konekcije od 5 i 6mm.J


Joule (Džul) – Međunarodna jedinica za merenje energije ili rada. U pejsingu mikrodžuli se koriste da označe izlaznu energiju signala. Kod ICD-a džuli se koriste da determinišu snagu elektrošoka.


K


Kent Bundle or Kent Fiber (Kentov snop ili Kentovo vlakno) – Tkivo sa mogućnošću sprovođenja električnih impulsa koje premošćuje AV čvor i spaja pretkomore i komore.


L


Late Potentials (Kasni potencijali) – Signal visoke frekvencije i niske amplitude koji se registruje na završnom delu QRS kompleksa a može predstavljati električnu aktivnost iz oblasti sporog sprovođenja.

Lead Connector (Konektor elektrode) – Proksimalni deo elektrodnog sistema koji se ubacuje u blok konektor pejsmejkera i defibrilatora i fiksira se.

Lead Impedance (Otpor elektrode) - Otpor nasuprot strujnom toku komponenti elektrode.

Lenegre's Disease (Lenegreova bolest) - Degenerativno oboljenje sprovodnog sistema srca praćeno progresivnom fibrozom koja može dovesti do AV bloka.

Lev's Disease (Levova bolest) - Idiopatska kalcifikacija sprovodnog sistema srca gde su češće zahvaćeni proksimalni delovi grana Hisovog snopa. Može doći do nestajanja sprovodnih vlakana što daje prazne strukture na histološkim preparatima. Konačna posledica bolesti može biti AV blok.

Lithium-Iodine (Litijum-jodid) – Najčešći sastav baterija u pejsmejkeru ili defibrilatoru, kod kojih je litijum anoda a jodid je katoda.

Long QT Syndrome (Sindrom dugog QT intervala) - Grupa poremećaja depolarizacije udružena sa komorskim aritmijama, posebno polimorfnom komorskom tahikardijom (torsade de pointes). Sindrom dugog QT intervala može biti urođen ili stečen.

Loss of Capture (Gubitak kapture) - Ogleda se u nesposobnosti pulsnog generatora da njogov izlazni signal rezultira depolarizacijom i kontrakcijom srčane šupljine u kojoj je elektroda.

Loss of Sensing (Gubitak senzinga) - Takođe poznat i kao undersensing, predstavlja nesposobnost generatora da detektuje unutrašnju aktivnost srca. Može biti izazvan slabim kontaktom između senzing elektrode i miokarda, oštećenjem elektrode ili padom snage izlaznog signala iz pulsnog generatora.


M


Magnet Mode (Magnetni mod) – U pejsingu ovaj termin se koristi da označi način rada pejsmejkera kada je magnet iznad njega. Magnetni mod najčešće radi u asinhronom modu. Kod ICD-a magnetni mod može privremeno suspendovati antitahikardnu terapiju ali ostavlja aktivnu antibradikardnu terapiju.

Magnet Rate (Magnetna frekvenca) – Frekvenca na kojoj radi pejsmejker kada je magnet iznad njega, najčešće je između 95 i 100. Kada magnetna frekvenca opadne više od 15% od osnovne to je znak slabljenja baterije pejsmejkera (EOL).

Maze Procedure (Maze procedura-operacija) – Hirurška tehnika kojom se ranije rešavala pretkomorska fibrilacija. U eri elektrofiziologije ova operacija se sve ređe izvodi.

Mode (Mod) – Osnovna funkcija pulsnog generatora, izražava se sa 3, 4 ili 5 slova.

Myocardium (Miokard) – Srčani mišić, funkcionalno tkivo srčanih komora.


N


NASPE (North American Society of Pacing and Electrophysiology) (Severno-američko udruženje za pejsing i elektrofiziologiju) – Najveće profesionalno udruženje u SAD koje se bavi standardima i edukacijom u oblasti pejsinga i elektrofiziologije.

Nonsustained Episode (Kratkotrajna epizoda) – Epizoda ventrikularne tahikardije koja se spontano završava pre nego što ICD može da isporuči terapiju.


O


Oversensing (Oversensing) – Otkrivanje neadekvatnih električnih signala od strane pulsnog generatora i njihova identifikacija kao da su srčanog porekla. Najčešći razlozi za oversenzing su miopotencijali, elektromagnetna interferenca i T talas. Najčešće se može rešiti reprogramiranjem pejsmejkera i smanjenjem senzitivnosti.


P


P-wave (P talas) – Deo EKG-a koji označava pretkomorsku depolarizaciju

Pacemaker (Pejsmejker) – (1) Sistem sastavljen od pulsnog generatora i elektrode koja se povezuje sa njim. (2) Fiziološki, označava bilo koji deo srcaa koji je u stanju da stvara impulse i kontroliše srčanu frekvencu. Prirodni pejsmejker je SA čvor.

Pacemaker Dependent (Zavisnost od pejsmejkera) – Ukoliko iz bilo kojih razloga dođe do prestanka rada pejsmejkera pacijent će imati asistoliju i biće životno ugrožen, jer u odsustvu pejsinga nema spontane srčane aktivnosti.

Pacemaker Syndrome (Pejsmejker sindrom) – Dodatne hemodinamske ili elektrofiziološke posledice udružene sa inače normalnim pejsingom. Najčešće se javlja kao posledica gubitka sinhronizacije pretkomora i komora ali se može javiti i u DDD modu elektrostimulacije.

Pacing Stimulus (Pejsing stimulus) – (1) Izlazni signal iz pulsnog generatora. (2) Marker na EKG-u koji je odraz aktivnosti pejsmejkera (spike).

Pacing System Analyzer (PSA)  (Aparat za analizu pejsinga) – Aparat koji se koristi za sspolajšnje merenje karakteristika pejsinga pri ugradnji pejsmejkera. Tom prilikom se meri prag stimulacije, otpor elektrode i visina senzinga.

Palpitations (Palpitacije) – Subjektivni doživljaj rada srca. Mogu se javljati kod ekstrasistola, kod brzih ili sporih ritmova ali i pri normalnom radu srca.

Passive Fihation Lead (Elektroda sa pasivnom fiksacijom) – Elektroda koja se pozicionira u pretkomoru ili komoru tako da dodiruje zid srčane šupljine ali bez penetracije u njega.

Percutaneous (Perkutani) - Preko kože. Najčešće se odnosi na vrstu pristupa krvnim sudovima.

Pericardium (Perikard) – Fibrozna kesa koja okružuje srce i ima 2 lista, parijetalni i visceralni, između kojih je mala količina tečnosti. Povećana količina tečnosti u perikardu naziva se perikardni izliv.

Phrenic Nerve (Frenični nerv) – Nerv koji kontroliše kontrakcije dijafragme. Pri pozicioniran ju elektroda u pretkomoru i komoru može doći do stimulacije freničnog nerva i u tom slučaju treba uraditi repoziciju elektrode.

Pneumothorax (Pneumotoraks) – Nakupljanje vazduha u pleuralnoj šupljini. Može se javiti kao komplikacija punkcije potključne vene.

Pocket (Džep) – Potkožna šupljina koja se priprema tokom ugradnje pejsmejkera i u kojoj će biti loža pejsmejkera.

Pocket Stimulation (Stimulacija džepa) – Stimulacija okolnog mišićnog tkiva u džepu tokom aktivnosti pejsmejkera. Češće se javlja kod unipolarnih sistema a može biti izazvana defektom izolacije elektrode.

Programmability (Mogućnost programiranja) – Osobina modernih pejsmejkera da se njihov rad može kontrolisati programerom i da se parametri mogu menjati, tj.programirati.

Pulse Width (Pulsna širina) – Vremenski period izražen u milisekindama koji označava dužinu trajanja impulsa iz pejsmejkera. Može se menjati programiranjem.


Q


Q-Wave (Q zubac) – U QRS kompleksu prva negativna defleksija.

QRS Complex (QRS kompleks) – Komorska depolarizacija koja se vidi na EKG-u.

QT Interval (QT interval) – Vremenski interval na EKG-u od početka depolarizacije komora (Q zubac) do kraja repolarizacije (T talas). Traje od početka Q zupca do kraja T talasa.


R


R-on-T (R na T) – Potencijalno vrlo opasan električni fenomen kada prevremena ventrikularna kontrakcija pada zaa vreme T talasa prethodnog QRS-T kompleksa. R na T fenomen može izazvati ventrikularnu tahikardiju ili fibrilaciju.

Ramp Pacing (Ramp pejsing) – Progresivno menjanje dužine trajanja intervala između ekstrastimulusa pri terapiji brzih ritmova. Može biti opadajući i rastući, automatski ili kontrolisani.

Rate Modulation (Frekventna modulacija) – Sposobnosst pejsmejkera da povećaju frekvencu pejsinga kao odgovor na fizičku aktivnost ili metabolički zahtev.

Reaction Time (Vreme reakcije) – Opcija programiranja u frekventno adaptibilnim pejsmejkerima koja označava brzinu reagovanja pejsmejkera (ubrzanje ili usporenje frekvence) nakon što senzor prepozna promenu nivoa aktivnosti.

Retrograde Conduction (Retrogradno sprovođenje) – Abnormalni tip sprovođenja pri čemu impuls iz AV spojnice ili komora biva sproveden do pretkomora i izaziva njihovu depolarizaciju.


S


Sensing (Senzing) – Sposobnost pulsnog generatora da prepozna i odgovori na električnu aktivnost srca. Kako će pejsmejker odgovoriti zavisi od načina programiranja.

Sensitivity (Senzitivnost) – Parametar koji označava amplitudu signala koji dolazi iz srca a koji se izražava u milivoltima (mV). Što je veća vrednost u mV to je manja senzitivnost.

Sensor (Senzor)

Single-Chamber Pulse Generator (Jednokomorni pejsmejker) – Pejsmejker kod koga je elektroda u jednoj srčanoj šupljini u kojoj se vrši pejsing i senzing. Može biti pretkomorski (AAI) ili komorski (VVI) jednokomorski pejsmejker.

Single-Pass Lead (Single Pass elektroda) – Specijalno dizajnirana elektroda sa mogućnošću pretkomorskog senzinga i komorskog pejsinga i senzinga, čime je omogućen fiziološki pejsing.

Sinoatrial Node (SA Node) (SA čvor) – Grupa cpecijalizovanih ćelija na ušću gornje šuplje vene u desnu pretkomoru koja predstavlja prirodni pejsmejker i koji u zdravih ljudi codi i određuje srčani ritam i frekvencu.

Sinus Rhythm (Sinusni ritam) – Normalni rad srca kada je predvodnik SA čvor, a koji je pod kontrolom autonomnog nervnog sistema. Frekvenca normalnog sinusnog ritma je između 60 i 100 otkucaja u minuti.

Sinus Tachycardia (Sinusna tahikardija) – Sinusni ritam brži od 100 otkucaja u minuti.

Sleep Rate (Frekvenca pri spavanju) – Opcija pri programiranju pejsmejkera koja omogućava sporiji srčani rad u vreme kada se pacijent odmara ili je neaktivan.

Spike (Spajk) – Vertikalni zapis na EKG-u koji predstavlja izlazni signal iz pejsmejkera. Nakon njega sledi QRS kompleks kao odraz stimulacije miokarda.

Syncope (Sinkopa) – Slabost, omaglica, nesvestica ili čak i gubitak svesti izazvani smanjenim prilivom krvi u mozak.


T


T-Wave (T talas) – Deo zapisa na EKG-u koji se registruje posle ST segmenta i predstavlja repolarizaciju miokarda komora.

Tachycardia (Tahikardija) – Srčana aritmija koja se karakteriše skokom frekvence na više od 100 otkucaja u minuti.

Telemetry (Telemetrija) – Sposobnost aparata da prima podatke, tj. informacije. Bidirekciona telemetrija znači da podaci mogu ići iz pejsmejkera u programator i obratno.

Temporary Pacemaker (Privremeni pejsmejker) – Neimplantabilni (spoljni) pejsmejker koji se koristi za privremenu elektrostimulaciju.

Threshold (Prag) – Minimalni nivo, tj.najmanja snaga impulsa iz pulsnog generatora koja dovodi do depolarizacije miokarda.

Tilt Table Testing (Tilt table test) – Dijagnostička procedura kojom se provocira nastajanje neurokardiogene sinkope. Izvodi se na posebno dizajniranom stolu.

Torsades de Pointes (Uvrtanje tačaka) – Vrsta polimorfne ventrikularne tahikardije koja se karakteriše menjanjem QRS kompleksa tako da izgleda da se uvrće oko centralne tačke ili osovine. Vrlo često je udružena sa sindromom dugog QT intervala.

Transtelephonic Monitoring (Transtelefonski monitoring) – Prenos informacija iz pejsmejkera ili defibrilatora preko telefonske linije. Ovi podaci obuhvataju EKG, telemetriju ili stornirane podatke o poremećaju ritma. Podaci se usmeravaju prema medicinskom centru koji se bavi elektrostimulacijom.

Twiddler's Syndrome (Twiddlerov sindrom) – Svesno ili nesvesno uvrtanje pulsnog generatora od strane pacijenta. Stalna manipulacija pejsmejkerom može dovesti do oštećenja ili loma elektrode, kao i do njenog deplasmana.


U


Undersensing (Undersensing) – Nesposobnost pejsmejkera da senzuje P talas ili R zubac što dovodi do isporuke vremenski neadekvatnih i asinhronih impulsa iz pejsmejkera. Često se može reširi programiranjem pejsmejkera na osetljivije parametre.

Unipolar (Unipolarni) – Postojanje samo jednog pola. Može se odnositi na elektrodu ili na pulsni generator.

Unipolar Lead (Unipolarna elektroda) - Elektroda sa jednim električnim polom na distalnom delu (negativni pol). Pozitivni pol je kućište pulsnog generatora.


V


Ventricular Capture (Komorska kaptura) – Depolarizacija komora koja sledi isporučen impuls iz pejsmejkera. Na EKG-u se registruje uspravna linija – spajk, koja označava aktivnost pejsmejkera a posle nje sledi širok QRS kompleks po tipu bloka leve grane koji označava depolarizaciju komora.

Volt (Volt) – Jedinica za električni napon. Pulsna amplituda se izražava u voltima.

Vulnerability (Vulnerabilnost) – Osobina srca da pokazuje tendenciju ka tahikardiji ili fibrilaciji ako se stimuliše za vreme odmora tj.oporavka srčanih ćelija nakon depolarizacije.


W


Wolff-Parkinson-White Syndrome (Sindrom Wolff-Parkinson-White) – Uobičajeni tip preekscitacionog sindroma kod koga impulsi iz pretkomora dolaze u komore pomoću sporednog puta koji zaobilazi AV čvor. Ovo dovodi do kratkog PR intervala, širokog QRS kompleksa i pojave delta talasa, kao i tendencije ka javljanju nodalne reentry tahikardije.


X


X-Ray Identifier (Identifikator X-zracima) – Simbol sastavljen od brojki i slova unutar pulsnog generatora koja se mogu očitati pod X zracima i uz čiju pomoć se može identifikovati pejsmejker jer je kod različit za svaki pojedinačni model.


Podeli tekst:

Autor Prof. dr Zoran Perišić
Dr Zoran Perišić je kardiolog koji iza sebe ima više od 500 ugrađenih pejsmejkera i više od 550 postavljenih koronarnih stentova. Oktobra 2005.godine dobio je Povelju Medicinskog fakulteta u Nišu zbog uvođenja novih meto...

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Katarina 12.02.2011

    Ja sam vam veoma zahvalna na ovom rečniku pošto često prevodim tu oblast. Ali stvarno mislim da bi neke reči mogle da se prevedu ako ne u duhu našeg jezika, onda barem, na naš jezik. Na primer, "capture", ništa drugo niste mogli da smislite nego da kažete "kaptura". Potrudite se malo, videćete da može; ) .


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde