Hiruška intervencija i dijabetes

Kod pacijenata kod kojih je dijagnostikovan dijabetes sprovođenje hirurške intervencije u opštoj anesteziji zahteva specifičan pristup.
Pre hirurške intervencije ove vrste važno je sagledati ne samo stanje glikoregulacije, acidobazno stanje i nivo elektrolita, nego i evaluirati parametre prisustva hroničnih komplikacija kao što su naročito dijabetesna nefropatija, ishemijske bolesti srca, retinopatija i autonomna neuropatija.
Kada je u pitanju nivo glikemije, hiruršku intervenciju obavezno treba odložiti samo kada se ustanovi izrazita hiperglikemija i/ili ketoza.
U toku hirurške intervencije primenjuje se, po pravilu, intravenska infuzija glukoza-insulin-kalijum (GIK) za koju je pokazano da obezbeđuje stabilnost glikoregulacije i adekvatnu fleksibilnost terapije u sprečavanju hiper i hipoglikemija.
GIK infuzija se primenjuje kod svih pacijenata kod kojih je dijagnostikovan diabetes melitus tip 1, bez obzira na tip hirurške intervencije i kod većine pacijenata sa diabetes melitus tip 2, od uvođenja u anesteziju do ponovnog početka ishrane na usta posle intervencije.
Izuzetak od primene GIK infuzije mogu činiti samo pacijenti sa tipom 2 dijabetesa koji su u stanju optimalne glikoregulacije, na dijabetesnemedikamentnoj terapiji ili na terapiji oralnim agensima a planira se manja hirurška intervencija (trajanja 2-3 h).
Kod ovih pacijenata se savetuje prethodno prevođenje na kratkodelujuće agense i prekid terapije pre intervencije.
U toku hirurške intervencije, vrednosti glikemije se prate prema posebnom algoritmu.
Posle hirurške intervencije, nakon početka ishrane, savetuje se prevođenje na višekratne pojedinačne doze kratkodelujućeg insulina u toku dana, pre uspostavljanja stalne terapije.
Kod pacijenata sa dijabetesom, u periodu pre hirurške intervencije treba preduzeti mere prema sledećim preporukama:
Tabela. Priprema za hiruršku intervenciju u pacijenta sa dijabetesom

Stanje glikoregulacije:

  • Poželjne vrednosti: glikemija našte < 10 mmol/L, postprandijalno < 13 mmol/L, HbA1c < 9%
  • Odložiti intervenciju: glikemija našte > 17 mmol/L

Stanje kasnih komplikacija:

- Nefropatija

- Ishemijska bolest srca

- Retinopatija

- Neuropatija (autonomna)


U pacijenata sa dijabetesom, u toku hirurške intervencije treba preduzeti mere prema sledecim preporukama

Tabela. Terapija u toku hirurške intervencije u pacijenata sa dijabetesom

Pristup terapiji u toku hirurške intervencije

  • Neposredno pred uvođenje u anesteziju započeti infuziju glukoza-insulin-kalijum (GIK): 10% glukoza + KCl (10 mEq): 100 ml/h + insulin 3 U/h
  • Kontrola glikemija svakih 30 minuta uz modifikaciju insulina prema algoritmu:

Glikemija (mmol/L)

Insulin (jed/h)

< 4,4

4,4 – 5,5

5,6 – 10,0

10,1 – 13,9

> 14,o

Stop

1,5

3,0

4,0

5,0

  • Ciljne vrednosti glikemije u toku intervencije: 6-10 mmol/L
  • U pacijenata sa tipom 2 dijabetesa u stanju zadovoljavajuće glikoregulacije na nemedikamentnoj terapiji ili na terapiji oralnim antidijabeticima u toku manjih intervencija (2-3 h),može se umesto uvođenja GIK infuzije samo izostaviti redovna terapija
  • GIK infuzija se nastavlja do početka ishrane per os


U pacijenata sa dijabetesom, posle hirurške intervencije treba preduzeti mere prema sledecim preporukama

Tabela. Terapija posle hirurške intervencije u pacijenata sa dijabetesom

Pristup terapiji posle hirurške intervencije

  • nastaviti infuziju insulina i glukoze i.v. sve do početka oralnog unosa hrane
  • prekinuti i.v. infuziju insulina neposredno pre prvog obroka i započeti prvu dozu kratkodelujućeg insulina s.c.
  • dati četiri pojedinačne dnevne doze kratkodelujućeg insulina ili tri pojedinačne dnevne doze kraktodelujućeg insulina i jednu dozu srednjedelujućeg insulina s.c. u 22 h do uspostavljanja redovne terapije

 


Podeli tekst:

Prof. dr Slobodan Antić je specijalista interne medicine i endokrinolog iz Niša.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde