Ishrana bebe od 8 - 12 me­se­ci - jedemo iz ruke

Kad odojče na­pu­ni osam me­se­ci u nje­go­voj is­hra­ni počin­je da do­mi­ni­ra čvr­sta hra­na. To je vre­me kad se od gnječene hra­ne po­la­ko pre­la­zi na re­dov­nu po­ro­dičnu is­hra­nu. Ovaj pre­laz je ve­o­ma važan, jer ćete na osno­vu nje­ga zna­ti da li je kod Vaše be­be raz­vi­jen ape­tit za čvr­stu hra­nu.

Be­bin raz­voj od­ređuje ko­ju će hra­nu je­sti, ka­kav će bi­ti obrok i ko­ji je način uzi­man­ja na­mir­ni­ca. Sva­ko odojče se raz­vi­ja spe­ci­fičnom br­zi­nom i ma­da su uz­rast i ve­ličina često po­ve­za­ni sa raz­voj­nom sprem­nošču, ovo se ne može izo­lo­va­no uze­ti u ob­zir pri od­lučivan­ju o to­me šta uve­sti u is­hra­nu i ka­ko hra­ni­ti be­bu. Za emo­tiv­ni, nu­tri­tiv­ni i fi­zički raz­voj, odojčetu je po­treb­na hra­na bo­ga­ta hran­lji­vim sa­stoj­ci­ma. Gnječeno me­so, voće, po­vrće, žita­ri­ce i po­doj ili mlečna form­u­la obez­beđuju op­ti­mal­ne ko­ličine pro­te­i­na, vi­ta­mi­na i mi­ne­ra­la za nje­gov rast.

Sa na­vršenih osam me­se­ci odojče počin­je da shva­ta da može da ko­ri­sti kažiprst i pa­lac ka­ko bi uzi­ma­lo ko­ma­diće hra­ne. Ono vo­li da se sa­mo hra­ni. To je ide­al­no vre­me da mu po­nu­di­te hra­nu iz ru­ke i uključite ga u pro­ces is­hra­ne. Možete mu po­nu­di­ti keks, ba­na­nu, ko­ma­diće kruške, bre­skve, koc­ki­ce si­ra, isit­nje­ne ku­va­ne ma­ka­ro­ne...

Ka­ko se de­te bliži pr­vom rođen­da­nu, gnječena hra­na se po­ste­pe­no za­men­ju­je onom u  ko­ma­dićima. Po­sto­je va­ri­ja­ci­je u por­ci­ja­ma, ko­je do­zvol­ja­va­ju flek­si­bil­nost u to­me ko­li­ko hra­ne serv­i­ra­ti. Be­be ne uzi­ma­ju istu ko­ličinu hra­ne iz da­na u dan, i od obro­ka do obro­ka.

U uz­ra­stu od osam me­se­ci u is­hra­nu odojčadi tre­ba uve­sti ri­bu (oslić, lo­sos, list, pa­strm­ka, štu­ka), tam­no ze­le­no po­vrće, ma­hu­nar­ke, ku­pus i svež pa­ra­dajz. U sklo­pu užine mo­gu se do­da­ti ko­ma­dići svežeg voća, uključujući ci­tru­sno voće (po­mo­randža, man­da­ri­na, li­mun).

Mle­ko i dal­je osta­je važan deo dečje is­hra­ne, bi­lo kao po­doj ili u ob­li­ku adap­ti­ra­ne mlečne form­u­le. Na našem tržištu po­sto­ji form­u­la sa ozna­kom 3, pred­viđena za odojčad  uz­ra­sta od osam do osam­na­est me­se­ci. Ona je na­men­je­na is­hra­ni de­ce u fa­zi pre­la­ska sa majčinog mle­ka (ili stan­dard­ne form­u­le) na obično krav­lje mle­ko.
 
Od ovog uz­ra­sta tre­ba uve­sti voćni mu­sli ko­ji sa­drži adap­ti­ra­no mle­ko i ne­ko­li­ko vr­sta požel­jnih žita­ri­ca obo­gaćenih ja­bu­kom, po­mo­randžom i grožđem.

Pri spre­man­ju pi­rea se može ko­ri­sti­ti pa­ste­ri­zo­va­no pu­no­ma­sno mle­ko.

Dnev­ne po­tre­be odojčeta sa na­vršenih osam me­se­ci

 • po­doj ili adap­ti­ra­na mlečna form­u­la (600ml u to­ku 24 h)  
 • ko­ličina po obro­ku: 180-250 ml
 • žita­ri­ce: 120-150 ml
 • sec­ka­no voće i po­vrće: po­la šol­je, ili 60-90 g, ili četi­ri do šest su­pe­nih kašika
 • sec­ka­no ili isit­nje­no me­so, ri­ba, živi­na: dve do četi­ri kašike (30-60 g)
 • voćni sok: 60-120 ml

Odojče uz­ra­sta 9 - 10 me­se­ci

Kad na­pu­ni de­vet me­se­ci, odojče skla­pa usne oko ivi­ca šol­je, pi­je u gu­tlja­ji­ma, gu­ta ko­ma­diće, uživa u žva­kan­ju, po­ka­zu­je in­te­re­so­van­je da drži kašiku ru­kom. U is­hra­nu možete uve­sti pla­vi pa­tlidžan, pra­zi­luk i svež isit­njen kra­sta­vac, šam­pin­jo­ne...

Dnev­ne po­tre­be odojčeta uz­ra­sta 9 do 10 me­se­ci

 • po­doj: ko­ličina va­ri­ra
 • adap­ti­ra­na mlečna form­u­la: 600 do 800 ml
 • žita­ri­ce: osam do de­set kašika, ili 120 do 150 ml
 • po­vrće: šest do osam kašika, ili 90 do 120 g
 • voće: šest do osam kašika, ili 90 do 120 g
 • me­so, ri­ba: četi­ri do šest kašika, ili 60 do 90 g
 • voćni sok: 120 ml

Odojče uz­ra­sta 11 - 12 me­se­ci

Odojče ko­je je na­pu­ni­lo je­da­na­est me­se­ci do­bro gri­ze i žvaće hra­nu, po­kušava da je­de sa­mo­stal­no, uzi­ma četi­ri do pet gu­tlja­ja iz šol­je, po­kušava da drži šol­ju dok pi­je...

Dnev­ne po­tre­be odojčeta uz­ra­sta 11 do 12 me­se­ci 

 • po­doj: ko­ličina va­ri­ra
 • form­u­la ili "ce­lo mle­ko" - sa mak­si­mal­nim pro­cen­tom mlečne ma­sti: 600 do 800 ml, uključujući jo­gurt i sir (po­la ko­ličine  si­ra od­go­va­ra jed­noj ko­ličini mle­ka)
 • žita­ri­ce: osam do de­set kašika, ili 120 do 150 ml
 • po­vrće: šest do osam kašika, ili 90 do 120 g
 • voće: šest do osam kašika, ili 90 do 120 g
 • me­so: četi­ri do osam kašika, ili 60 do 120 g
 • voćni sok: 120 ml
 • hleb: po­la ili ce­lo parče

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 4

 1. Svetlana 26.06.2012

  Da li sme beba od 8-12 meseci da koristi so, šećer i začinjenu hranu?


 2. Ivana 12.05.2011

  Šta sve beba sme da jede u 8. mesecu? Svi pišu različito, npr. citrusno voće ovde sme a neko kaže da nikako do godinu dana ne bi smelo, zatim, kravlje mleko nikako mešati, miksati sa adaptiranom formulom ili majčinim mlekom. Pavlaka, sirevi, kiselo mleko ne. Ali zašto? Nije za bebina creva, da li je to istina?


 3. Milan 18.04.2011

  Imam jedan problem sa bebom. U poslednje vreme slabije jede a pije dosta vode. Inače je vesela i dosta živahna, da ne kažem besna. Beba ima 8 meseci.


 4. Jelena Vučković 09.06.2010

  Svaka čast! Kako sam pre par meseci naišla na neki časopis o bebama, naišla sam na izuzetno lepo napisan članak o ishrani beba do osam meseci. Jasminka je vrlo lepo i opširno napisala da svakoj mami bude razumljuvo. Još jednom svaka reč hvale, puno mi je pomoglo!


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde