ADHD kod odraslih: simptomi, znakovi i lečenje

Kada kažemo ADHD mislimo na poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću (engl. ADHD - Attention- Deficit Hyperactivity Disorder).

Siptomi kod odraslih osoba sa ADHD-om uključuju teškoće pri upravljanju vremenom, teškoće sa pamćenjem, organizacijom, emocionalnom regulacijom i još mnogo toga. Saznajte kako izgleda ADHD kod odraslih i kako se dijagnostikuje i leči.

Poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću kod odraslih (ADHD ili ADD) je neurološki poremećaj koji pogađa između 2-5 % odraslih i češće se dijagnostikuje kod muškaraca nego kod žena. ADHD kod odraslih karakteriše trajni obrazac nepažnje, hiperaktivnost i impulsivnost koji utiču na posao, obaveze kod kuće i međuljudske odnose-posebno ako se ne leči. U prošlosti se ADHD smatrao dečijim stanjem, ali je sada prepoznat kao doživotno stanje koje se nastavlja i u odraslom dobu u oko 60% slučajeva. Ljudi sa ADHD-om mogu dobiti dijagnozu u detinjstvu ili u odraslom dobu. Ipak, mnogi odrasli sa ADHD-om nikada u životu ne dobiju dijagnozu. Naučnici veruju da je ADHD u velikoj meri nedovoljno dijagnostikovan kod odraslih.

Adhd

Kako ADHD izgleda kod odraslih (simptomi)? 

Simptomi ADHD-a kod odraslih uglavnom podsećaju na uobičajene znake ADHD-a u detinjstvu. Međutim, poznato je da se intenzitet simptoma-posebno hiperaktivnost vremenom smanjuje kod mnogih osoba.

Koji su česti simptomi ADHD-a kod odraslih?

Nepažnja

 • Loše uočavanje detalja
 • Teškoće započinjanja i završavanja zadataka
 • Teškoće usmeravanja i regulacije pažnje
 • Zaboravnost
 • Loše upravljanje vremenom, loše organizacione sposobnosti

Hiperfokus

Prema studiji iz 2020. godine, ljudi sa ADHD su često rasejani, ali oni takođe mogu da imaju nešto što se zove hiperfokus. Osoba sa ADHD-om može se toliko uneti u nešto što je u žiži njenog interesovanja da može prestati sve drugo oko sebe da primećuje. Ovo stanje hiperfokusa može dovesti do gubitka predstave o vremenu što takođe može izazvati nerazumevanje od strane okoline.

Impulsivnost

 • Vrpoljenje
 • Nemir
 • Često upadanje u reč
 • Prekomerno pričanje
 • Emotivna disregulacija
 • Niska tolerancija na frustraciju

Razlike u učestalosti vezane za pol

ADHD u detinjstvu identifikovan je daleko češće kod dečaka nego kod devojčica sa odnosom 5:1 u većini studija. Međutim, ove razlike u učestalosti u odnosu na pol postaju daleko manje iskrivljene sa godinama, kako se u odraslom dobu više žena identifikuje i dijagnostikuje. Nekoliko faktora može objasniti ova zapažanja. U detinjstvu, devojčice imaju manje spolja vidljivih problema od dečaka: one pate od internalizovanih problema, hroničnog umora i nepažnje, dok dečaci više ispoljavaju hiperaktivnost i agresivnost. Žene pokazuju niže stope hiperaktivnosti i češće imaju nepažljivi podtip ADHD-a, sa kasnijim početkom tegoba. Iz ovih razloga, ljudi zaposleni u zdravstvu su manje svesni ADHD-a kod žena zbog čega je manja verovatnoća da će one biti upućene na lečenje.

U odraslom dobu, veća učestalost anksioznosti i depresivnih poremećaja kod žena može prikriti ADHD koji je u osnovi svih tegoba i uticati na dijagnozu i lečenje, koji neće biti adekvatni.

Izazovi sa kojima se suočavaju odrasli sa ADHD-om

ADHD kod odraslih utiče na bukvalno svaki aspekt života, tim više ako stanje ostane nedijagnostikovano, nelečeno ili neefikasno lečeno- što sve može imati štetne posledice na psihološko stanje i kvalitet života pojedinca.

Uticaj ADHD-a odraslih na akademski i radni učinak

Simptomi ADHD-a kod odraslih poput lošeg upravljanja vremenom i loše koncentracije, odugovlačenja i zaboravnosti mogu predstavljati problem u školovanju i na radnom mestu. Mnoga istraživanja povezuju ADHD sa poteškoćama u školi (uključujući visoko obrazovanje) i na radnom mestu. Pojedinci sa ADHD-om imaju više šanse da se suoče sa poteškoćama da se zaposle i zadrže radno mesto u poređenju sa neurotipičnim odraslima, posebno ako nisu lečeni u detinjstvu.

Uticaj ADHD kod odraslih na međuljudske odnose

Simptomi ADHD-a kod odraslih kao što su loša veština slušanja, niska tolerancija na frustraciju, nemogućnost izvršavanja zadataka i impulsivnost mogu dovesti do niza poteškoća u romantičnim vezama, prijateljstvima, porodičnim vezama i drugim socijalnim odnosima.

Uticaj ADHD-a kod odraslih na zloupotrebu supstanci

ADHD i zloupotreba supstanci često su povezani. Kod odraslih sa ADHD-om dvostruko je veća verovatnoća da će im se dijagnostikovati bolesti zavisnosti u poređenju sa osobama bez ADHD-
a. Mnogi odrasli sa ADHD-om prijavljaju upotrebu supstanci poput alkohola i droga kao načina samolečenja i upravljanja simptomima ADHD-a.

ADHD kod odraslih i komorbiditet

ADHD kod odraslih retko postoji samostalno. Otprilike 60% do 70% odraslih sa ADHD-om ima komorbidni poremećaj. Prema studiji o ADHD-u odraslih iz 2006. godine:

 • oko 40% ima dijagnozu poremećaja raspoloženja
 • skoro 50% ima dijagnozu anksioznog poremećaja, uključujući socijalnu fobiju (30%) i PTSP(12%)
 • oko 15 % ima dijagnozu bolesti zavisnosti

Šta je uzrok ADHD-a?

Uzrok nije do kraja razjašnjen, ali mnoga istraživanja ukazuju na ove glavne faktore:

 • Genetika ili nasledje: ADHD je izuzetno nasledno stanje. Otprilike polovina roditelja sa ADHD-om imaće decu sa ovim stanjem. Nedavna genetička istraživanja takođe ukazuju na postojanje
  nekoliko markera koji su povezani sa razvojem ADHD-a.
 • Sredinski faktori: Studije sugerišu da je izlaganje ekstremnom stresu, trauma ili određeni toksini poput olova ili bisfenola A povećavaju ozbiljnost ADHD simptoma.
 • Poremećaji razvoja: Povrede mozga ili događaji koji utiču na centralni nervni sistem tokom razvoja kao što su prevremeno rođenje ili upotreba alkohola i duvana za vreme trudnoće mogu imati veliku ulogu u razvoju ADHD-a.

  Dijagnoza ADHD-a kod odraslih

Zdravstveni radnici koriste kriterijume iz Dijagnostičkog i statističkog priručnika za mentalne poremećaje (DSM -5) za dijagnozu ADHD-a kod odraslih. DSM-5 navodi devet simptoma koji ukazuju na pretežno nepažljiv ADHD(često se naziva i ADD) i devet odvojenih simptoma koji ukazuju na pretežno hiperaktivno-impulsivni tip ADHD-a.

Odrasloj osobi se može dijagnostikovati podtip ili kombinovani tip ADHD-a ako ima najmanje pet od devet simtpoma simptoma u dva ili više okruženja- na primer, na poslu i kod kuće i da simptomi traju barem šest meseci.

S druge strane, znaci ADHD-a kod tinejdzera, odraslih i starijih osoba nisu toliko poznati. To dovodi do pogrešne dijagnoze, nesporazuma i neuspešnog lečenja. Većina ljudi, uključujući i kliničare imaju nejasno razumevanje šta ADHD znači. Oni pretpostavljaju da se ADHD izjednačava sa hiperaktivnošću i lošim fokusom, najviše kod dece. Vidljiva hiperaktivnost se pojavljuje samo kod 25% dece i 5% odraslih sa ovim stanjem.

Za bolje razumevanje ADHD-a odraslih postoje 3 ključne karakteristike ADHD-a koje objašnjavaju svaki aspekt ovog stanja:

1. Nervni sistem koji se bazira na interesima

2. Emotivna preplavljenost

3. Preosetljivost na odbacivanje

„Ljudi sa ADHD-om sve intenzivnije osećaju. Kada su u pitanju strasti, radosti i radoznalost, ovo je dobra stvar. Međutim, kod preosetljivosti na odbacivanje, preplavljenosti lošim emocijama i
besa, snažne emocije mogu biti isrpljujuće. “ - Edward Hallowell, M.D.

Procena simptoma kod odraslih sa ADHD-om uključuje sledeće procene koje se vrše sa psihijatrom sa iskustvom u radu sa ADHD-om kod odraslih:

 • medicinski pregled radi isključenja drugih stanja
 • klinički intervju za prikupljanje informacija o porodičnoj anamnezi i istoriji simptoma, posebno u detinjstvu
 • ADHD skale procene popunjene od strane odrasle osobe i/ili onih koji ih poznaju kako bi se procenili simptomi, prednosti i slabosti

Tretman ADHD-a kod odraslih

Najbolji tretman za odrasle sa ADHD-om je kombinacija psihoterapije i lekova. Potrebna je bliska saradnja sa lekarom radi prilagođavanja lekova i doze, kako bi se našla prava kombinacija ADHD tretmana za ublažavanje simptoma.

ADHD kod odraslih i lekovi

Postoje dve glavne vrste lekova koji se koriste za tretman ADHD-a:

 • stimulansi
 • nestimulansi

Stimulansi za ADHD kod odraslih

Stimulansi koji se razmatraju kao prva linija lečenja dele se u dve velike kategorije:

 • metilfenidati (Ritalin, Concerta, Daytrana i sl.)
 • amfetamini (Adderall, Vyvanse, Evekeo i sl).

Svi stimulansi su različiti oblici ove dve vrste lekova.

Nestimulansi za ADHD kod odraslih

Postoji nekoliko tipova nestimulanasa (razmatraju se kao druga linija lečenja) koji se koriste za tretiranje ADHD-a.

Nestimulansi kao što su Strattera ili Intuniv, koji su specifično dizajnirani za lečenje ADHD-a. Drugi nestimulansi koji se nazivaju “off-label” za poboljšavanje simptoma ADHD-a. Ovde spada
klonidin za ADHD, Wellbutrin za ADHD, lekovi za regulaciju krvnog pritiska ili lekovi za pospešivanje budnosti. Lekari se odlučuju za ovu vrstu lekova kada drugi lekovi za ADHD nisu efektivni zato što oni imaju sličan mehanizam delovanja na telo kao neki ADHD lekovi.

ADHD terapija za odrasle

Većina odraslih doživljava smanjenje ADHD simptoma uz pomoć lekova, ali se mnogi i dalje bore sa poslom, svakodnevnim obavezama ili niskim samopoštovanjem koje je nastalo kao posledica celoživotne borbe sa poremećajem pažnje. Lekovi za ADHD mogu neurološki regulisati mozak. Psihoterapija može organizovati i motivisati odrasle sa ADHD-om da se bore sa određenim izazovima. Među uobičajene spadaju:

 • Kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT)
 • Dijalektička bihejvioralna terapija (DBT)
 • Ove terapije i intervencije u kombinaciji sa edukacijom o ADHD-u, mogu pomoći odraslima da prepoznaju mesta na kojima simptomi ADHD-a stvaraju teškoće njihovom životu i da rade na
  promeni negativnih obrazaca.
 • Promene životnog stila i prirodni lekovi za ADHD kod odraslih
 • Faktori okoline igraju veliku ulogu u težini simptoma ADHD-a kod odraslih.

Odrasli sa ADHD-ommogu pozitivno uticati na svoje simptome modifikovanjem faktora životnog stila kao što su:

 • Spavanje: Problemi sa spavanjem su česti među odraslima sa ADHD-om. Odgovarajući odmor-7 do 9 sati sna svake noći- pozitivno utiče na ADHD mozak i funkcionisanjei može pomoći u olakšavanju simptoma.
 • Vežbanje: Studije pokazuju da vežbanje ima pozitivan uticaj na ADHD mozak i može pomoći u smanjenju simptoma.
 • Dijeta: Svi imaju koristi od zdrave ishrane, a to uključuje i odrasle sa ADHD-OM, od kojih mnogi sami prijavljuju bolje upravljanje simptomima održavanjem uravnotežene dijete
 • Dodaci ishrani: Gvožđe, cink i magnezijum su često prirodno niski kod ljudi sa ADHD-om.

Mnoge osobe sa ADHD-om uzimaju ih kao suplemente, mada istraživanja o prednostima nisu konačna. Melatonin takođe može pomoći kod poteškoća sa spavanjem. Takođe, postoji puno prirodnih lekova za ADHD koji mogu pomoći u ublažavanju simptoma.

U Srbiji je, što se tiče stimulanasa, za sada dostupna samo Concerta u dozama od 18mg i 36mg. Concertu može propisati svaki psihijatar. Ako je u pitanju državna ustanova, lekar opšte prakse na osnovu izveštaja psihijatra izdaje dupli recept sa brojem protokola na osnovu koga se lek podiže. Zdravstveno osiguranje pokriva lek samo osobama do 18 godina, a stariji sami snose troškove lečenja. Ako je u pitanju privatna psihijatrijska ordinacija, važno je da poseduje odgovarajući protokol.
Uprkos tome što je lek prema upustvu preporučen za osobe do 18. godina, psihijatar može dati lek i odrasloj osobi, ako smatra da je potrebno, prema odredbama Helsinške deklaracije. Takođe prema relativno novijim izmenama Zakona o propisivanju lekova za neobnovljivo izdavanje, član 13, lek propisan za neobnovljivo izdavanje može da se izda u količini većoj od potreba za lečenja za period od 30 dana, pod uslovom da lekar proceni da za to postoje opravdani razlozi, a najviše u količini koja je potrebna za 60 dana.

Ukoliko imate neki od simptoma zakažite pregled kod: 

 

 

Podeli tekst:

Dr Sofija Krsmanović je lekar na specijalizaciji iz psihijatrije u Beogradu.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 27

 1. Dana 03.02.2024

  U svetu se tek osvešćuju po pitanju ove teme. Ima jako puno pogrešno dijagnostikovanih kojima je rečeno da imaju depresiju, anksioznost, bipolarni poremećaj, opsesivno kompulzivni, granični itd. Kada se sklopi mozaik dolazi se do suštine a to je neurodivergencija. Tu je frontalni deo mozga tj. čeoni režanj problem što su neki stručnjaci i primetili na skeneru mozga. Autizam i adhd (add) imaju mnogo prepletenih simptoma gde se može dobiti i dijagnoza aUdhd kao kombinacija ovih prethodnih. U Srbiji smo još daleko od nekog masovnijeg buđenja po ovom pitanju. Mi koji srećom znamo engleski se možemo informisati i širiti te informacije. Ja sam najviše o tome saznala preko društvenih mreža gde ljudi iznose svoja iskustva razumljva svakom laiku. U mom okruženju sad prepoznajem puno neurodivergentnih koji nemaju pojma šta im je. Treba širiti svest o tome što više.


 2. Dare 24.01.2024

  Znači nama samo Bog može pomoći.


 3. Yapi 04.12.2023

  Pozdrav za sve sapatnike! Posle nekoliko objava koje sam video na instagramu nisam mogao a da se ne pronađem u ADD u... E sad, verujem da više i oblika i manifestacija koje bi morali razni testovi da utvrde, i to dosta testova, a moram da primetim i ovo: nažalost upadaju u onu grupu sklonoj bolestima zavisnosti i to ne zato što sam zavistan fizički ili psihički, već što me u to gura ta neka akcija oko svega, taj "rush"! A što se tiče amfetamina kao leka, shvatio sam da je to u mom slučaju tačno jer mi svi kažu kako se unormalim i potpuno smirim na spidu. Spid mi samo raščisti misli i postanem produktivniji...ali pošto živimo gde živimo, gde ni kanabis ne daju Parkinsovcima na amfetamina ne mogu da računaju u apoteci.😢 Pozdrav svima i borite se, šta drugo. Srećno!!


 4. Lulu 07.11.2023

  Već 2 godine čitam komentare ispod ovog članka i svaki put mi se plače. Za 2 godine ovo je jedini normalni članak o ADHD kod odraslih na srpskom i samo on izlazi kad guglam ovu temu tražeći terapeuta koji se bavi ovim u Srbiji. Plače mi se jer vidim koliko ljudi se muči sa ovim problemom i nije mi jasno zašto neko, ako ne iz ljudskih razloga, onda bar ekonomskih, ne zgrne pare na ovoj temi tako što će da nam pomogne. Moja terapeutkinja je sa mnom uradila test gde se ispostavilo da sam knjiški primer nedijagnostikovane osobe sa gomilom nezdravih mehanizma suživljavanja, ali ona sama ne može da mi pomogne (radimo na nekim stvarima koje može ali nije dovoljno). Došla sam do ADHD burnout pete faze i potrebna mi je specijalna pomoć, ali nema nikog (bar ne stručnog). Zašto su lekari ovde toliko nazadni i zadrti?! Zar nisu naučnici?! Zar ne čitaju naučne radove svetskih stručnjaka?! Ne razumem...


 5. ime mi je 30.07.2023

  Ovde piše da nije utvrđeno odakle tačno poizilazi ovo psihičko stanje, a veoma je jasno da se ono stvara iz nerešenih situacija u našim mislima iz svakodnevnog života. Tako da se rešenje samo nameće, suočavanje sa situacijama i prilikama koje su puštene da se reše same od sebe.


 6. Vedad 20.05.2023

  Zdravo!! Zovem se Vedad, dolazim iz Goražda meni su prvo odredili šifru F 60.3, jer su simptomi veoma slični. Posto je doktor probao sa antidepresivima i td., pa mi samo postalo gore. Ja sam mu rekao da mi propise Ritalin da probam, nešto je kucao na komp., mislim vidi se da ne zna o čemu je riječ, onda mi je rekao da nema Ritalin već Concerta, ali da niti i jedna apoteka ima u Bosni dao mi je brojeve apoteka koje imaju licencu da poručuju lijekove iz drugih zemalja. Međutim trebao je on zvati, a ne ja jer niko me nije shvatio ozbiljno i saznam ja da ima u Srbiji čini mi se Benu apoteka i odem u Uzice jer mi je ono najbliže, naravno prvo sam nazvao apoteku i rekao da sam iz Bosne da imam dupli recept i to za dvije kutije odmah sam poručio tablete od najviše mg., čini mi se 53 tako nesta, malo mi je doktor pravio problem jer mi je davao recept za mjesec dana, a u kutiji dođe 30 tableta ali uglavnom ta jedna tableta posto sam uzeo max mg., piše da ne bi smjela ta granica da se prekorači, ali sam ga uspio premuntati posto nigdje ne radim, valja mi svaki mjesec ići u Uzice, nije bas ni blizu moram preko granice. Uglavnom mi nije jasno da vi u Srbiji imate probleme, da neće da vam izdaju recept. Mislim da je ova Benu Apoteka veoma raširena. A tražite sto mlađeg neuropsihijatra, jer ovi stari oni pojma ne maju za te lijekove, a kamoli već za ADD ili ADHD sindrom


 7. Sima 10.04.2023

  Imam sve simptome od malih nogu.Lečen od raznih dijagnoza,politoksikoman,pretvorili me u biljku raznim antidepresivima,antipsihoticima,prestao,lečen u Hriščanskoj komuni i već godinama ne pijem nikakve lekove.Unosim magnezijum,kofein,prihvatam svoju različitost od drugih ljudi iako drugima baš i nisam jasan.Socijalno sam prihvatljiv,uživam u prednostima i sposbnostima koje nosi sa sobom ADHD i u samoći patim zbog negativnih simptoma:depresije,anksioznosti,raznih loših osećaja neprihvaćenosti i odbačenosti ali se borim tako što ne dozvoljavam da upravljaju samnom već ih neprekidno racionalizujem.Svi već znaju kakav sam tako da me to ne ometa u poslu jer imam gomilu pomoćnika koji prate detalje dok ja vidim dalje,šire i znam šta dolazi iako to nikad nisam u stanju da objasnim ljudima kako znam,ali već su navikli da na kraju iako na početku nije bilo nikakvog logičnog objašnjenja za očekivani rezultat taj rezultat na kraju bude takav i jednostavno mi veruju na reč,pogotovo jer zbog ADHD simptoma prihvatam odgovornost i za stvari za koje možda i nemam odgovornost tako da ako krene loše svi znaju da ću ja da uskočim i kažem da je to bila moja odluka,da sam ja trebao da predvidim itd... i to ih oslobađa odgovornosti.Ali živim sam jer pravo da kažem malo ko je u stanju da podnosi moje monologe,promene raspoloženja ,neobjašnjive situacije,ogromnu količinu događaja za kratko vreme od kojih su većina za tipične vrlo stresna i frustrirajuća dok ih ja doživljavam kao avanturu vrednu dopaminske nagrade.Hodanje po ivici žileta i instiktivne nelogične odluke baš i nisu poželjne karakteristike za saživot.Ali meni uz pomoć Božiju uspeva.Muči me nekad što imam fiks ideje i volim da se vozim sa njima,ali to mora biti samo moja stvar ,tajna zbog socijane prihvatljivosti pa dosta energije trošim da racionalizujem drugim ljudima potpuno iracionalne ideje.Kažu čudan sam ,ali u suštini obavim uvek ono što se od mene očekuje samo na način na koji nikom živom to nebi palo na pamet,nekako se razbacane kocke odjedanput sklope i nikom nije jasno kako me svuda ima a izgledam rasejano,zaboravan sam,neorganizovan,grešim i greške nekako postanu dobar način za funkcionisanje.Ima još toliko toga da kažem kao i svaka druga ADHD osoba ali bih se čudio da je i ovo neko pročitao do kraja a kamoli razumeo šta je pisac hteo reći.


 8. Volim moj ADHD 10.03.2023

  Dragi moji SVI. Život jeste pakao sve dok ne pronađete (uglavnom sami) da ADHD jeste nešto što postoji. Onda ponesete knjigu koju ste uglavnom sami našli svom psihologu i onda se desi BINGO. Blog, udruženje…. bilo kakva vrsta udruživanja jeste rešenje. Mi svi to možemo jer jesmo drugačiji, jesmo depresivni, neshvaćeni, empatični beeeskrajno, ali uz to naš mozak je čudesan! Za početak pogledajte da je i JFK imao ADHD, Mozart….lista je ogromna. Zamislite kada bi se skupilo samo 10 nas, pa trebao bi sudija sa pištaljkom da održi red. Mi možemo sve!!! 58 god. Diganoziran ADHD Inatenntive type u US.


 9. Milica 28.02.2023

  Ima li iko u ovoj zemlji ko zna šta je ADHD i da ga dijagnostikuje, molim vas. Imam sve simptome, imala sam ih otkad znam za sebe i ADHD bi objasnio dosta toga. Moje stanje mi mnogo loše utiče na kvalitet života i zaista mi treba pomoć. Radila sam nekakav test kod psihijatra u KGu, gde pola pitanja nije ni postavljeno i katehprisali su me kao nekog ko ima 'situacionu anksiozmost'. Sramota me je gde živim kad ne mogu da dobijem korektnu dijagnozu i lečenje.


 10. Milan 21.01.2023

  Najpouzdaniji lek za ADHD su amfetamini!!!


 11. Lola 18.01.2023

  Najapsurdnije je da je metilfenidat (Concerta) u Srbiji registrovan za prepisivanje samo deci i adolescenatima do 18 godine. Ne može da se prepisuje odraslima. Znači može dete da uzima do 3 razreda srednje škole ali u 4. kad se sprema za maturske ispite ne može. Odjednom kad se probudi za 18 rodjendan ADHD magično nestaje. A mislila sam da su moje bivše kolege koje rade u agenciji za lekove pametni ljudi. Ha!


 12. је Небитно 20.12.2022

  Дакле остаје ми да се и даље сам борим против ветрењача. Нека, ионако сам још у својим 20-им решио да ће ми живот бити комплетно срање, зашто сад мењати мишљења.


 13. Selena 06.10.2022

  Svako dobro.Eto i ja da kazem da mi je dijagnostkovan generalizovani anksiozni poremećaj,a da vise imam simptome,smem slobodno reci sve,Adhd-a od strane psihijatra.Terapiju sam dobila koju na svu sreću nisam ni pocinjala da pijem.Oscala sam da to nije to .Prvi put sam danas opsirnije citala o Adhd-u,i shvatam da od njega bolujem,ako je bolest uopste.Hvala na informisanosti i iskustvima drugih ucesnika.Moze li se lečiti nekim prirodnim putem ,ili jedino zagarantovano izlečenje je lekovima?!Hvala.


 14. Tina Psihić 01.06.2022

  ADD kod odraslih- regija Balkan( anksioznost, depresija, OKP) nema nikakve veze sa lošom memorijom-naprotiv hiperfokus je oksimoron kod poremećaja pažnje kao da kažete, zdrav bolesnik Klonidin(Catapresan) za ADD jednom izbačeno slučajno istraživanje te na internetu svi članci kao da su copy-paste nekog Google dokumenta što je danas često Meta-awareness je obično nešto što ljudi sa ADD-om imaju te sa uspješnom terapijom imaju bolju memoriju obzirom na to da posjeduju moć fokusiranja na više stvari jedini problem je prioritiziranje Tu dolazima do psihopatofarmakologije! Concerta-metilfenidat pomaže iz par iskustava govorim ljudi između 27-46 god. Lisdexamfetamin(Elvanse-Njemačka, Vyvanse-US, za koji pišem jedan rad te zahtjev kojim pokušavam argumentirano pokazati na jednodnevno doziranje te skoro nikakav Crash. te ga uvesti naravno legalno kroz agenciju za lijekove. Djecu do 12-16 godina filati amfetaminima kao Amerikanci može dovesti do kasnijih kognitivnih problema te se upravo vidi iz priloženog što i kako je Big-pharma utjecala na njihovo društvo. Atomoksetin, Bupropion su više antidepresivi i supresanti pušenja nego li lijekovi za ADD Kao što rekoh ovakvi tekstovi su copy-paste jer navodite dva lijeka koja nisu odobrena kod nas u regiji, a upravo ta dva pomažu najviše baš kod ljudi iznad 20 ili 25 god. kada je mozak već prirodno-kognitivno sazrio. Najgore stvari kod nas su loše dijagnosticiranje, lančana reakcija pokrenuta krivim psihofarmacima rezultira teškim poremećajima, te davati ljudima haloperidole kada su u akutnoj benignoj fazi tzv. psihoze te prepisivanje alprazolama, diazepama, lorazepama, bromazepama, klonazepama na dulje od 8 tjedana je nažalost stvarnost i dalje i to godinama uzimanje benzodiazepina je katastrofalno, neodgovorno, te kasnije ako sam sebe ne izučiš postaneš zatočenik uma nekih specijalista, doktora koji svojim egom ne promisle malo te naprave kompromis već guraju filozofiju svoju staru, te od zdravog uma stvore ovisnika. Već je jedan R.I.P. pisao o tome no čast izuzecima ima ih puno dobrih i empatičnih te budite iskreni i asertivni i uporni te ćete možda kroz svoj proces ozdravljenja pokazati i pomoći osobi koja vas liječi. Jer i ta osoba je osoba. (u ovom tekstu se vidi šablona ADD-a) Stay safe Zaboravih napomenuti Modafinil koji također ima lagano dopamineričko svojstvo te npr. baš s njim imam iskustvo hiperfokusa


 15. Anja 30.05.2022

  Slozila bih se u potpunosti sa Monikom, u tekstu ima nekoliko propusta koje je lepo objasnila. Zelela bih da dodam referenecu koja spada u strucnu literaturu, a moze biti od pomoci roditeljima koji imaju decu sa AD(H)D-om, kao i odraslima koji sumnjaju da imaju AD(H)D - knjiga 'Rasuti umovi', Gabor Mate.


 16. Djordje Avalic 11.05.2022

  U pravu si Veljko. Istomišljenici smo.


 17. I.T. 18.03.2022

  Ljudi, ne idite u Palmotićevu sa ovim simptomima - tamo tvrde da ADHD kod odraslih magično postaje bipolarni i gurnu vam antipsihotik i jaki sedativ koji vam spuste dopamin do nule. I ne vredi što pričate da možete da spavate (samo npr. ne uvek u normalno vreme), da je vaše ponašanje reaktivno i konstantno bizarno, da ne postoje višemesečni upovi i downovi bez razloga. Još ako pored toga zavisite od kofeina sigurno, ali sigurno ćete doći do pogrešne dijagnoze i završićete kao biljka, sa dopaminom na nuli, bukvalno nećete imati emocije, što je totalno suprotna reakcija na antipsihotik od one koju imaju osobe kojima isti zaista treba (dakle, pravi bipolarci, osobe sa shizofrenijom, shizoafektivnim i drugim psihozama). Doživela sam to pre nekoliko godina, posle čula par sličnih iskustava.


 18. Slobodan Petrović 07.03.2022

  Pozdrav svima, Imam sve simptome ADHD-a. Celog života sam mislio da nešto nije u redu sa mnom. Iako smatram da mi sa ovim simptomima nismao zapravo bolesni već samo drugačiji, stigma društva je velika, od toga da se ne priznaje postojanje ADHD-a do optužbi da sam jednostavno lenj, glup itd. Iako je svaki test inteligencije pokazao da sam nadprosečno inteligentan. Konačno, moje pitanje je kome se obratiti za pravilnu dijagnozu?


 19. Emina 26.02.2022

  Kome se obratiti za pomoć u sučaju prepoznavanja simptoma?


 20. Veljko 03.01.2022

  Adhd i add nije poremecaj niti bolest.To su ljudi drugacijeg razmisljanja i uglavnom borci za pravdu i istinu.Veoma su inteligentni jer imaju jaku moc rasudjivanja i neverovatan osecaj (intuiciju).Cesto su neshvaceni zbog razvijenog osecaja i veoma su lakomisleni.Oni su duhovna bica i zato tako reaguju jer osecaju i shvataju manipulaciju , laz, nepravdu itd.Dijagnoza lekara (psihijatara) je odavno postavljena , jos od Frojda , Junga i ostalih ali leka nema jer ponavljam to nije bolest.Vecina lekara kako psihijatara , tako i ostalih struka se bave povrsinom , a ne korenom problema i otuda i ne shvataju i ne znaju kako da lece.Svedoci smo sve izopacenijeg zivota i sve veceg bola i patnje duse koji je neminovan.Ja imam znake ADD- a i mislim da se to resava ne lekovima vec udruzivanjem jednih sa drugima.


 21. Monika 30.12.2021

  DSM5 ne svrstava ADHD pod poremećaje, nego ljude s ADHD-om, kao i autistične i još neke, opisuje kao neurodivergentne (netipične, različite). ADHD se ne liječi ničim (pogotovo ne prirodnim lijekovima), nego se samo pokušava olakšati nošenje sa svakodnevnim poslovima tim nekim medikamentima. Curicama se ne dijagnostifikuje često zato što su uglavnom povučene u sanjarenje, za razliku od dječaka, koji su uglavnom hiperaktivni, ali ima i kontra slučajeva. Ne ostaje u odrasloj dobi u 60,nego u 100% slučajeva, samo se neki ljudi prilagode tako da se "simptomi" više ne primjećuju. Isto tako se kod curica često ne primjećuju i iz razloga što se one više trude prilagoditi okolini od malena, pa imitiraju ljude oko sebe i nije tačno da se javlja kasnije, s tim se rađa, što znači da nema ranije i kasnije. "simptome" stavljam pod znake navoda jer se ne radi o bolesti, pa samim tim ne možemo ni govoriti o simptomima, nego se govori o karakteristikama i njih ima još puno i nisu iste kod svih, pa ne bih sad puno nabrajala. Kad se spominju teškoće, radi se o teškoćama pri pokušajima prilagođavanja svijetu neurotipičnih ljudi i njihovim pravilima. Same po sebi karakteristike ADHD-a nisu teškoće. Nasljedno je definitivno i svako ko se zapita, trebao bi obratiti pažnu na svoju djecu, roditelje, braću i sestre. Ne moraju svi imati karakteristike, ali većinom se nađe još neko u porodici ko ih ima. Ko zna engleski, nek nađe na youtube-u kanal How to ADHD! Radi se o mladoj ženi s dijagnozom, koja objašnjava sve u detalje. "stručnjaci" ne znaju skoro ništa jer ne razgovaraju s ljudima koji bi im mogli objasniti, tj. samim osobama s ADHD-om. Imajte na umu da su autizam i ADHD jako slični, pa poslušajte i neke autistične, vi koji znate engleski, npr. Yo Samdy Sam je dobra po mom mišljenju. Ja sam išla u ZG i trebam još jednom na neku psihološku obradu, da bih eventualno dobila dijagnozu, ali ja sama znam sigurno već neko vrijeme da je to to. Razmišljala sam o nekom blogu ili nečemu, da pomognem osvijestiti ljude s naših prostora, ali znajući kako ljudi reaguju na samodijagnostifikovanje, odlučila sam pričekati dijagnozu. Sretno vam svima!


 22. Miljana 07.12.2021

  Postoji li makar jedan psihijatar u Beogradu koji može da postavi dijagnozu za ADHD kod odraslih? Jako bih volela da odem kod nekog stručnjaka, psihijatar kod koga sam otišla u Palmotićevoj nije znao ništa o tome da mi kaže.


 23. Lazar 07.10.2021

  Tesko da ce mnogi psihijatri ispitivati bilo kakve siptome oko adhd .Pa zato i ne lece


 24. Kanda Jovičić 02.10.2021

  Nije moguće u Srbiji dobiti dijagnozu za ADHD, pogotovu za odrasle jer ne postoji nijedan psihijatar u Srbiji koji nešto zna o ADHD-u. A inače prevalenca ADHD-a je oko 5-10% u populaciji od kojih je 99% u Srbiji nikad nisu bili dijagnostikovani. Za one koje znam da su pokušali da da idu od psihijatra obično im kažu da ADHD ne postoji, da je Američka kapitalistička izmišljotina, ili da 'nemaju hiperkinetički poremećaj' (po ovom poslednjem se vidi koliko su psihijatri neobrazovani jer je taj tzv 'hiperkinetički poremećaj' totalno zastareli termin. Sramota je velika kako su nam lekari neobrazovani i ništa ne znaju, i da ništa novo ne uče posle završetka specijalizacije.


 25. Zoran 08.09.2021

  Meni su dijagnostikovali bipolarni poremećaj, a siptomi su isti kao u vašem tekstu. Koja je razlika?.


 26. Bojana Kovač 11.08.2021

  Pozdrav i ja sumnjam da imam ADHD to bi odjasnilo dosta toga što mi se dešava , ali nisam sigurna, mada mogu reći da imam većinu simptoma i želim da znam da li je ustvari To to


 27. Milutin Bena 24.07.2021

  Zeleo bih da se informisem u vezi : Poremecaja paznje ili ADHD Jer sam siguran da imam sve simptome Zeleo bih da se posavetujem jer sam tek od nedavno cuo za taj poremecaj i sve sto sam saznao o tome sve simptome imam i to dosta objasnjava neke stvari koje mi se desavaju


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde