Razvoj govora i jezika kod dece između treće i četvrte godine


Govorno-jezički razvoj i uopšte razvoj deteta ima svoje zakonitosti, redosled kojim se specifične veštine i znanja usvajaju. Svaka faza razvoja ima svoj vremenski okvir, ali takođe postoji i preklapanje među fazama. Najvažnije je da u svakoj sledećoj fazi uočavamo nove veštine koje nisu postojale na prethodnom stupnju razvoja.

 

Šta dete razume na uzrastu od 3. do 4. godine?


Odaziva se kad ga dozivamo iz druge sobe.

Razume jednostavna pitanja (ko, šta, gde, kada).

Razume konverzaciju vezanu za njegove aktivnosti i okruženje.

Usavršava razumevanje i počinje da uči slušajući (ne samo kroz pokret i aktivnost kao do sada).

 

Dete na ovom uzrastu uvežbava socijalne veštine kroz svoj govor tako što:


Izvršava dva povezana naloga data istovremeno bez navođenja (pomoći).

Sarađuje u igri i čeka svoj red u igri.

Može da saopšti šta mu se desilo.

Lako se odvaja od roditelja.

Često priča sam sa sobom i tako vežba govor.

Počinje sa dramatizacijom, može da odglumi ceo događaj koji se desio.

Nervira se ako ga neko nije razumeo.

Izražava misli i osećanja.

 

Artikulacija


Dete do 3. godine treba da usvoji sve vokale A, E, I, O, U

                                                            plozive B, P, T, D, K, G

                                                                        V, J, M, N, F, H

                                                            frikative S, Z, C

U ovom vremenskom periodu (do 4. godine) treba da savlada pravilan izgovor glasova Č, Š, Ž, Ć, Đ, Dž i L.


Ono što najčešće čujemo jeste umekšavanje ovih glasova, zamena sa nekim drugim, oštećenu artikulaciju ili, pak, potpuni izostanak glasa. U svim navedenim slučajevima, ako je dete napunilo 4 godine, a izgovor nije u potpunosti korektan, moramo započeti logopedski tretman.

 

Razvoj jezika na uzrastu između 3. i 4. godine


Dete razume i prati naloge vezane za kvantitet (prazno/puno).

Razume jednakost (isto, oba).

Razume prostorne odnose (do tebe, pored, između).

Razlikuje boje.

Spaja dva pojma.

Uočava predmet koji ne pripada skupu.

Koristi u svom govoru reči IZA, ISPRED, OKOLO.

 

Rečnik deteta koje ima 3,5 god ima 1200 reči, a deteta koje ima 4 godine 1600 reči. Prosečna dužina rečenice deteta starog 3,5 godina je od 3 do 3,75 reči, a deteta starog 4 godine od 3,75 do 4,5 reči u rečenici. Na ovom uzrastu možemo da očekujemo nezavisne složene rečenice povezane najčešće veznikom I.

 

Za razvoj govora jako je važno na koji način dete postavlja i odgovara na pitanja. To nam ukazuje na koji način obrađuje informacije i kako razvija svoje komunikativne sposobnosti.


Kako dete odgovara na pitanja?


Može da odgovara na složenija pitanja (ko, zašto, gde, kako)

Zna da odgovori na pitanje "Šta ako?" ("Ako kiša počne da pada, šta ćemo da uradimo?")

Zna čemu služe određeni predmeti i može da odgovri na pitanja vezana za to ("Zašto nosimo cipele?", "Šta radimo kašikom?")


 

Kako dete postavlja pitanje?


Postavlja jednostavna pitanja "zašto?"

Postavlja pitanja koristeći šta, gde, kada, kako i čiji?

Postavlja pitanja DA LI?

 

Na uzrastu do 4 godine govor deteta treba da bude razumljiv široj socijalnoj sredini između 75 i 90%. Pojam šira socijalna sredina obuhvata sve ljude sa kojima dete stupa u verbalnu komunikaciju, ne samo roditelje, braću/sestre i bake/deke.

 

Kada je potrebno potražiti savet/pomoć logopeda?


Ako dete...

ne odgovara na jednostavna pitanja (šta, ko, gde).

ne izvršava dva naloga data istovremeno.

ne izgovara ili izgovara nepravilno glasove koje je trebalo da usvoji do 3. godine (najčešće su to S, Z, C,K, G).

ne spaja dve reči u rečenicu ili se služi samo prostom rečenicom (od dva rečenična člana).

ako okolina ne razume detetov govor.

 

Uvek je potrebno potražiti savet/pomoć logopeda, ako dete...


ima repetitivno ponašanje.

ne pokazuje interesovanje za komunikaciju.

muca.


PROČITAJTE: Razvoj govora i jezika kod dece između druge i treće godine

Razvoj govora i jezika između četvrte i pete godine


Podeli tekst:

Diplomirani logoped Smilja Majević bavi se problemima kasnog progovaranja, govornih i jezičkih poremećaja (razvojna disfazija, mucanje, problem artikulacije), kao i patologijom glasa, problemima čitanja, pisanja, računan...

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde