Prof. dr Milica Dekleva-Manojlović

Prof. dr

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Telefon za zakazivanje

 Milica Dekleva-Manojlović

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Ustanove u kojima radi

Grad

Jezici

O lekaru

Docent dr Milica Dekleva-Manojlović zaposlena na Kardiološkom Odeljenju KBC Zvezdara od 2010.god,uĉestvuje u nastavi na Medicinskom Fakultetu u Beogradu od 2000.god na predmetu Interna medicinaZvanje / radno mesto: docent / šef Odseka za ne-invazivnu dijagnostiku / pomoćnikdirektora za nauku KBC ZvezdaraNaučna oblast: interna medicina (kardiologija)Oblasti interesovanja: neinvazivna kardiološka dijagnostika, koronarna bolest, srĉanainsuficijencijaNaslov magistarskog rada: “Elektrofiziološka studija modela srĉanog akcionog potencijalaganglijskih ćelija pijavice” 1990.Uža naučna oblast: kardiologijaNaslov doktorske disertacije: “Uĉinak udružene trombolitiĉke terapije i hiperbariĉneoksigenacije na funkciju leve komore u bolesnika sa akutnim infarktom miokarda“, 20001989. tokom 4 meseca usavršavanje u Evropskoj školi Ehokardiografije (Apple School) naUniverzitetu Erazmus, Roterdam, Holandija.1992. tokom 6 meseci usavršavanje na odeljenju ehokardiografije Univerzitetske BolniceUCSF, San Francisko, KalifornijaUža naučna oblast: kardiologijaSpecijalizacija: interna medicina, 1990.Uža specijalizacija: kardiologija 2012.Naslov rada: "Znaĉaj Doppler ehokardiografskih parametara u proceni kardiopulmonalnogkapaciteta posle prvog infarkta miokarda"MentorstvaStudentski radovi:Matija Miljević: Procena elastiĉnosti leve komore i aorte u bolesnika sa prviminfarktom miokarda,Aleksandar Milosavljević:"Znaĉaj oksidativnog stresa kod bolesnika posle prvoginfarkta miokarda"Milica Jovanović: "Plućna hipertenzija: savremena dijagnostika i leĉenjeDoktorati:Dr. Angelina Stevanovic: Znaĉaj savremenih Doppler ehokardiografskih metoda i 24 hmonitoringa arterijskog krvnog pritiska za rano otkrivanje, tok i prognozu dijabetesnekardiomiopatijeDr. Gordana Maglić: Znaĉaj psihosocijalnih faktora za tok i prognozu bolesnika saakutnim infarktom miokarda u KBC ZemunUže specijalizacije:Doc dr Nataša Marković Nikolić: Uĉestalost i prediktivni znaĉaj valvularnihkalcifikacija kod bolesnika na hroniĉnom programu hemodijalize-dvogodišnje praćenjeDr. Tijana Simić: Odnos funkcionalni i geometrijskih promena tokom procesapostinfarktnog remodelovanja; znaĉaj analize vremenskih intervalaDr. Aleksandra Boljević: Promena morfologije i funkcije leve srĉane pretkomore uprocesu remodelovanja posle prvog infarkta miokardaDr.Dijana Drekalović: Znaĉaj hipertrofije leve srĉane komore za tok i prognozubolesnika posle prvog infarkta miokardaKontinuirana Medicinska EdukacijaUrgentna stanja u kardiologiji: Šta se može oĉekivati od ehokardiografije u razliĉitimkliniĉkim situacijama, European Association of Echocardiography i EhokardiografskoUdruženje Srbije, kurs kontinuirane medicinske edukacijeKardiopulmonalni testovi u srĉanoj insuficijenciji, Aktuelnosti u kardiologiji 3,Simpozijum za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Institut za Rehabilitaciju i leĉenje NiškaBanjaKardiološki pregled osoba koje se organizovano bave fiziĉkom aktivnošću, Zavod zaSport i Medicinu sporta Republike Srbije, kontinuirana medicinska edukacijaAorta disekcija i tamponada perikarda, Hitna stanja u Medicini I deo: Kontinuiranamedicinska edukacija Kliniĉko Bolniĉki Centar ZvezdaraOksidativni stres u kardiologijiBiomarkeri u savremenoj medicine: KontinuiranaMedicinska edukacija Kliniĉko Bolniĉki Centar ZvezdaraDijastolna disfunkcija i kardiopulmonalni kapacitet bolesnika sa hipertenzijom na kursukontinuirane medicinske edukacije „Arterijska hipertenzija od prevencije do komplikacija”Mehanika leve srĉane komore tokom procesa remodelovanja posle miokardnoginfarkta; nove mogućnosti ehokardiografije, Aktuelnosti u kardiologiji IV Simpozijum zakontinuiranu medicinsku edukaciju, Institut za Rehabilitaciju i leĉenje Niška BanjaAkutni Koronarni sinrdom kod starijih osoba-šta kažu nove preporuke, Kardiološkasekcija Srpskog Lekarskog DruštvaZnaĉaj leĉenja hipertrigliceridemije u diabetesu,kardiovaskularnim i oboljenjimabubrega Kontinuirana Medicinska Edukacija, Kliniĉko Bolniĉki Centar ZvazdaraMentor za praktiĉnu edukaciju i predavaĉ na Ehokardiografskim kursevima podokriljem Udruženja za Ehokardiografiju Srbije (EhoS) a u sklopu Medicinskog Fakulteta uBeogradu od 2002.Aktuelna naučno istraživačka delatnost:Israživaĉ u projektu odobrenom od Ministrarstva za Nauku "Akutni KoronarniSindrom " pod brojem 41022 a pod rukovodstvom Prof dr. M. Ostojića od 2010.Istraživaĉ u projeku odobrenom od Ministrarstva za Nauku "Srĉana insuficijencija kodbolesnika sa ocuvanom globalnom sistolnom funkcijom leve komore", a pod rukovodstvomProf. P. Seferovića od 2010Rukovodilac zajedniĉkog projekta KBC Zvezdara i Instituta Vinĉa pod radnimnaslovom "Znaĉaj kliniĉkih,ehokardiografskih,angiografskih i genetskih faktora zaremodelovanje leve komore posle prvog akutnog infarkta miokarda- GEREMI" od 2011Objavljeni radovi u časopisima sa SCI1.Dekleva ND., Beleslin B., Dekleva-Manojlović M. Heart muscle sensitivity to oxygen,Periodicum Biologorum 1985,87,2:121-1232. Dekleva M.N.,Beleslin B.B.:Neurotoxic action of some antiarrhythmic agents: Comparativeeffects of propafenone, lidocaine and amiodarone on leech Retzius nerve cell. Comp.Biochemistry and Physiology.c:Toxicology and Pharmacology 1995,110:165-1693. Stavitsky Y.,Shandling A.H.,Ellestad M.H., Hart G.B.,Van Natta B.,Messenger J.C., StrausM., Dekleva M, Alexander J.M., Mattice M., Clarke D., :Hyperbaric Oxygen andThrombolysis in Myocardial Infarction: The” HOT MI” Randomized MulticenterStudy.,Cardiology 1998, 90:131-1364. Dekleva M, Nešković A, Vlahović A, Putniković B, Beleslin B, Ostojić M: Adjunctiveeffect of hyperbaric oxygen treatment after thrombolysis on left ventricular function in patientswith acute myocardial infarction., Am Heart J 2004, 148,3:11-185. Vlahovic A, Neskovic AN, Dekleva M, Putnikovic B, Popovic Z, Otasevic P, Ostojic M:Hyperbaric oxygen treatment does not affect left ventricular chamber stiffness after myocardialinfarction treated with thrombolysis., Am Heart J 2004, 148,1: J1-J7, M216. Dekleva M, Celic V, Kostic N, Pencic B, Ivanovic AM, Caparevic Z. Left VentricularDiastolic Dysfunction Is Related to Oxydative Stress and Exercise Capacity in HypertensivePatients with Preserved Systolic Function. Cardiology 2007,108:62-707. Ćelić VP, Dekleva MN, Kostić ND, Ĉolić MD, Suzić JM, Radivojević NJ, MajstorovićAR.Velocity propagation of early diastole is valuable tool for left ventricular remodelling afterthe first myocardial infarction. Coronary Artery Disease 2009, 20:124-1298. Dekleva M Ostojic M, Nešković A, Mazić S, Vlahović A, Suzić Lazić J, Dekleva N. Earlydetection of myocardial viability by hyperbaric oxygenation in patients with acute myocardialinfarction treated with thrombolysis Gen Physiol Biophys 2009, 28:127-1349. Mazić S, Djelić M, Suzić J, Suzić S, Dekleva M, Radovanović D, Šćepanović Lj, StarĉevićV.Overweight in trained subjects- are we looking at wrong numbers ? (Body mass indexcompared with body fat percentage in estimating overweight in athletes Gen Physiol Biophys2009,28: 200-20410.Dekleva M,Suzic Lazic J, Pavlovic Kleut M, Mazic S, Stevanovic A, Soldatovic I,Markovic – Nikolic N, Beleslin B Cardiopulmonary exercise testing and its relation tooxidative stress in patients with hypertension Hypertension Research 2012, 115:11-1811.DeklevaM,.Düngen H.D, Goeblich G. Incrot S., Suzic LazicJ.Pavlovic Kleut M,TahirovicE.,.Waagstein F. Beta blockers therapy is associated with improved left ventricularsystolic function and sustained exercise capacity in elderly patients with heart failure; CIBISELDsub-studyAging clin exp research 2012,24 :675-68112. Dekleva M, Mazic S, Suzić-Lazić J, Marković-Nikolić N, Beleslin B, Stevanović A,Djelić M, Arandjelović A.Left ventricular diastolic performance at rest is essential forexercise capacitz in patients with non complicated mzocardial infarction, Heart and Lung,2014 in pressPoglavlja u knigama:1.Dekleva M. Akutni poremecaji ritma u :Teodorovic J.i sar, Interna medicina sa negom ipraktikumom za IV razred usmerenog obrazovanja zdravstvene struke,Zavod za udzbenike inastavna sredstva,Beograd 1990,127-133.2. Dekleva M. poglavlja: Krvni sudovi srca, Provodni sistem srca, Nervi srca, u knjiziMilisavljevic Milan i saradnici Klinicka anatomija Izdavaĉko preduzeće Nauka, Beograd:BIGZ,1996,276-2943. Dekleva M.N, Ostojić M. Primena hiperbaricnog kiseonika u bolestima kardiovaskularnogsistema, u knjizi Dekleva N.D.Hiperbaricna medicina, JPCID Nikšić, 1997, 231-2494. Dekleva M.N. Hiperbaricna oksigenacija u bolestima kardiovaskularnog sistema u:S.Nedeljkovic, V Kanjuh i M.Vukotic, Kardiologija III izdanje, D.P.za izdavaĉko trgovinskudelatnost “Beograd”, Beograd, 2000,1861-18675. Beleslin B.,Dekleva M.N. Elektrofiziologija srcanih celija: priroda potencijala mirovanja,akcionog potencijala i jonskih struja u knjizi Nedeljkovic S, V Kanjih, Vukotic M:Kardiologija III izdanje, D.p. za izdavaĉko trgovinsku delatnost “Beograd” Beograd, 2000,125-130.6. Dekleva M. Adjunctive effect of hyperbaric oxygen after thrombolysis on left ventricularfunction in patients with acute myocardial infarction u: Bennett M, Jepson N, Lehm JP:Hyperbaric oxygen therapy for acute coronary syndrome (Review) The CochraneCollaboration, John Wiley nad Sons Ltd, 20067.Milica Dekleva, Sanja Mazić, Jelena Suzić, Ivana Nedeljković, Test fizickim opterecenjemsa procenom kardiopulmonalne funkcije- Ergospirometrijski test, Kardiologija, Zavod zaUdzbenike, Beograd 2011, 115-121

Najnoviji tekstovi koje je lekar objavio: