Grupa Komplikacije hiruške I medicinske nege, neklasifikovane na drugom mestu (T80-T88) • Šifra
  Naziv
 • T80
  Komplik.zbog infuzije, transffuzije i injekcije
  Complicationes ex infusione, transfusione et injectione
 • T80.0
  Vazdušna embolija zbog infuzije, transfuzije i injekcije
  Embolia aeria ex infusione, transfusione et injectione
 • T80.1
  Koplikacije na krvnim sudovima zbog infuzije, transfuzije i injekcije
  Complicationes ex infusione, transfusione et injectione vasculares
 • T80.2
  Infekcije zbog infuzije ,transfuzije i injekcije
  Infectio ex infusione, tranfusione et injectione
 • T80.3
  Reakcija na neodgovarajuću krvnu grupu ABO
  Reactio in incompatibilitatem ABO
 • T80.4
  Reakcija na neodgovarajući Rh-faktor
  Reactio in incompatibilitatem Rh
 • T80.5
  Anafilaktički šok uzrokovan serumom
  Afflictus (shock) anaphylacticus propter
 • T80.6
  Druge reakcije na serum
  Reactiones in serum aliae
 • T80.8
  Druge komplikacije zbog infuzije,transfuzijei injekcije
  Complicationes ex infusione, transfusione et injectione
 • T80.9
  Neoznačena komplikacija zbog infuzije, transfuzije i injekcije
  Complcatio ex infusione, transfusione et injectione, non specificata
 • T81
  Komplikacije uzrokovane medicinskim intervencijama
  Complicationes propter proceduras
 • T81.0
  Krvarenje i krvni podlivi posle operacije
  Haemorrhagia et haematoma postoperativum
 • T81.1
  Šok za vreme ili posle medicinske intervencije
  Afflictus (shock) per sive post proceduram
 • T81.2
  Slučajni ubod i razderotina za vreme medicinske intervencije
  Punctura et laceratio accidentalis, per proceduram
 • T81.3
  Prskanje operativne rane
  Disruptio vulneris operativae
 • T81.4
  Infekcija uzrokovana medicinskom intervencijom
  Infectio propter proceduram
 • T81.5
  Strano telo u operativnoj rani
  Corpus alienum vulneris post operationem
 • T81.6
  Akutna reakcija na stranu supstancu slučajno ostavljenu za vreme medicinske intervencije
  Reactio in substantiam alienam per proceduram casu relictam acuta
 • T81.7
  Komplikacije krvnih sudova posle medicinske intervencije
  Complicationes vasculares post proceduram
 • T81.8
  Druge komplikacije posle medicinske intervencije
  Complicationes post proceduram aliae
 • T81.9
  Neoznačena komplikacija medicinske intervencije
  Complicatio procedurae, non specificata
 • T82
  Komplikacije zbog ugradnje protetskih aparata, implantata i transplantata u srce i krvne sudove
  Complicationes propter apparatos protheticos cardiacos et vasculares implantata et transplantata
 • T82.0
  Mehanička komplikacija zbog protetskog srčanog zaliska
  Complicatio valvulam cordis propter protheticam, mechanica
 • T82.1
  Mehanička komplikacija zbog srčanog elektronskog uređaja
  Complicatio propter apparatum cardiacum electronicum,mechanica
 • T82.2
  Mehaničke komplikacije zbog koronarnnog arterijskog bajpasa(zaobilaženja)i kalemova zalistaka srca
  Complicatio propter circuitum (bypass) arteriarum coronariarum et transplantata valvularum, mechan.
 • T82.3
  Mehaničke komplikacije zbog drugih kalemova krvnih sudova
  Complicationes propter transplantata vascularis alia, mechanicae
 • T82.4
  Mehanička komplikacija zbog katetera za dijalizu krvotoka
  Complicatio propter catheterem ad dialysim vascularem, mechanica
 • T82.5
  Mehanička komlikacija zbog drugih aparata i implantata u srcu i krvnim sudovima
  Complicatio propter apparatus cardiacos et vasculares implantata-mechanica alios
 • T82.6
  Infekcija i zapaljenjenska reakcija na protezu zaliska srca
  Infectio et reactio inflammatoria in prothesim valvulae cardiacae
 • T82.7
  Infekcija i zapaljenjska reakcija na druge kardijalne i vaskularne aparate, implantate i kalemove
  Infectio et reactio inflamatoria in apparatus, cardicos et vasculares alios, impla. et transpl.
 • T82.8
  Druge komplikacije zbog ugradnje protetskih aparata,implantata i kalemova u srce i krvne sudove
  Complicationes propter apparatus protheticos, implantata et transplantata cardiaca et vascula. aliae
 • T82.9
  Neoznačena komlikacija zbog ugradnje protetskog aparata, imlantata i kalema u srce i krvne sudove
  Complicatio propter apparatum protheticum, cardiacum et vascularem et transplantatum, non speci.
 • T83
  Komplikacije zbog mokraćno-polnih protetskih aparata, implan.i kalemova
  Complicationes propter apparatus protheticos urogenitales, implantata et transplantata
 • T83.0
  Mehanička komplikacija zbog (stalnog) mokraćnog katerera
  Complicatio propter catheterem urinarium (persistentem), mechanica
 • T83.1
  Mehanička komplikacija zbog drugih mokraćnih aparata i implantata
  Complicatio propter apparatus urinarios alios et implantata, mechanica
 • T83.2
  Mehanička komplikacija zbog transplantacije mokraćnog organa
  Complicatio propter transplantationem organi urinarii,mechanica
 • T83.3
  Mehanička komplikacija zbog aparata ugrađenog u matericu
  Complicatio propter apparatum contraceptivum intrauterinum, mechanica
 • T83.4
  Mehanička komplikacija zbog drugih protetskih aparata
  Complicatio propter apparatus protheticos alios implantata et transplantata in systema. genita. mec.
 • T83.5
  Infekcija i zapaljenjska reakcija na protetski aparat,impl.i kalem u mokraćnom sistemu
  Infectio et reactio inflammatoria in apparatum protheticum, implant.et transplant. in systema. uri.
 • T83.6
  Infekcija i zapaljenjska reakcija na protetski aparat, implantat i kalem u polnom sistemu
  Infectio et reactio inflammatoria in apparatum protheticum, implan. et transplan.in sist. genitali
 • T83.8
  Druge komplikacije zbog mokraćno polnih protetskih aparata, implantata i kalemova
  Complicationes propter apparatus protheticos urogenitales, implantata et transplantata aliae
 • T83.9
  Neoznačena komplikacija zbog mokraćno-polnog protetskog aparata,implantata i kalema
  Complicatio propter apparatum protheticum urogenitalem, implantata et tranplantata, non specificata
 • T84
  Komplikacije zbog položaja unutrašnjih ortopedskih protetskih aparata, implantata i kalemova
  Complicationes propter collocationem apparatum protheticorum,orthoped.inter.,implant.,et transplant.
 • T84.0
  Mehanička komplikacija zbog unutrašnje proteze zgloba
  Complicatio propter prothesim articuli internam, mechanica
 • T84.1
  Mehanička komplikacija zbog aparata za unutrašnju fiksaciju kostiju uda
  Complicatio propter apparatum ad fixationem ossium extremitatis internam, mechanica
 • T84.2
  Mehanička komplikacija zbog aparata za unutrašnju fiksaciju drugih kostiju
  Complicatio propter apparatum ad fixationem ossium aliorum internam, mechanica
 • T84.3
  Mehanička komplikacija zbog drugih aparata za kosti, implantata i kalemova
  Complicatio propter apparatus ossium alios, implantata et transplantata, mechanica
 • T84.4
  Mehanička komplikacija zbog drugih unutrašnjih ortopedskih aparata, implantata i kalemova
  Complicatio propter apparatus orthopedicos internos alios implantata et transplantata, mechanica
 • T84.5
  Infekcija i zapaljenjska reakcija na unutrašnju protezu zgloba
  Infectio et reactio inflammatoria in prothesim articularem internam
 • T84.6
  Infekcija i zapaljenjska reakcija na aparat za unutrašnju fiksaciju (neodređenog mesta)
  Infectio et reactio inflammatoria in apparatum ad fixationem internam (loci indefiniti)
 • T84.7
  Infekcija i zapaljenjska reakcija na druge unutrašnje ortopedske-protetske aparate, implantate i kal
  Infectio et reactio inflammatoria in apparatus protheticos orthopedicos inter.alios,implant.et tran.
 • T84.8
  Druge komplikacije zbog unutrašnjih ortopedskih protetskih aparata, implantata i kalemova
  Complicationes propter apparatus protheticos orthopaedicos internos,implant.et trans.orthop. aliae
 • T84.9
  Neoznačena komplikacija zbog unutrašnjeg ortopedskog protetskog aparata, implantata i kalema
  Complicatio propter apparatum protheticum orthopedicum internum,implantata et trans.,non specif.
 • T85
  Komplikacije zbog drugih unutrašnjih protetskih aparata, implantata i kalemova
  Complicationes propter apparatus protheticos internos allios, implantata et transplantata
 • T85.0
  Mehanička komplikacija zbog komornog unutarlobanjskog komunikacionog kanala
  Complicatio propter canalem(communicantem)ventricularem intracranialem, mechanica
 • T85.1
  Mehanička komplikacija zbog implantiranog elektronskog stimulatora nervnog sistema
  Complicatio propter stimulatorem systematis nervosi electronicum implantatum, mechanica
 • T85.2
  Mehanička komplikacija zbog unutaročnog sočiva
  Complicatio propter lentem intraocularem, mechanica
 • T85.3
  Mehanička komplikacija zbog drugih očnih protetskih aparata
  Complicatio propter apparatus protheticos oculorum allos,implantata et transplantata, mechanica
 • T85.4
  Mehanička komplikacija zbog proteze i implantata dojke
  Complicatio propter prothesim et implantata mammae mechanica
 • T85.5
  Mehanička komplikacija zbog želudačno-crevnih ptotetskih aparata, implantata i kalemova
  Complicatio propter apparatus protheticos gastrointestinales,ompl.et transpl. mechanica
 • T85.6
  Mehanička komplikacija zbog drugih označenih unutrašnjih protetskih aparata, implantata i kalemova
  Complicatio propter apparatus protheticos internos specif. implant. et transplant.,mechanica
 • T85.7
  Infekcija i zapaljenjska reakcija na ostale unutrašnje protetske aparata, implantate i kalemove
  Infectio et reactio inflammatoria in apparatus protheticos internos alios,implantata et transplantat
 • T85.8
  Druge komplikacije zbog unutrašnjih protetskih aparata, implantata i kalemova
  Complicationes propter apparatus protheticos internos,implantata et transplantata, aliae
 • T85.9
  Neoznačena komplikacija zbog unutrašnjeg protetskog aparata, implantata i kalema
  Complicatio propter apparatum protheticum internum, implantata et transplantata, non specificata
 • T86
  Neuspeh i odbacivanje transplantiranih organa i tkiva
  Insuccessus et rejectio organorum et textuum transplantatorum
 • T86.0
  Odbacivanje transplantirane srži kosti
  Rejectio medullae ossium transplantatae
 • T86.1
  Neuspeh i odbacivanje transplantiranog bubrega
  Insuccessus et rejectio renis transplantati
 • T86.2
  Neuspeh i odbacivanje transplantiranog srca
  Insuccessus et rejectio cordis transplantati
 • T86.3
  Neuspeh i odbacivanje transplantata srce - pluća
  Insuccessus et rejectio transplantati cardio-pulmonalis
 • T86.4
  Neuspeh i odbacivanje transplantata jetre
  Insuccessus et rejectio transplantati hepatis
 • T86.8
  Neuspeh i odbacivanje drugih transplantiranih organa i tkiva
  Insuccessus et rejectio organorum et textuum transplantatorum aliorum
 • T86.9
  Neuspeh i odbacivanje neoznačenog transplantiranog organa i tkiva
  Insuccessus et rejectio organi et textus transplantati non specificati
 • T87
  Komplikacije svojstvene ponovnom spajanju i odsecanju
  Complicationes propter reunionem et amputationem
 • T87.0
  Komplikacije ponovno spojenog dela ruke
  Complicationes partis extremitatis superioris reunitae
 • T87.1
  Komplikacije ponovno spojenog dela noge
  Complicationes partis extremitatis inferioris reunitae
 • T87.2
  Komplikacije drugog ponovo spojenog dela tela
  Complicationes partis corporis reunitae, alterius
 • T87.3
  Tumor nervnog amputiranog patrljka
  Neuroma trunculi amputati
 • T87.4
  Infekcija amputiranog patrljka
  Infectio trunculi amputati
 • T87.5
  Odumiranje amputiranog patrljka
  Necrosis trunculi amputati
 • T87.6
  Druge neoznačene komplikacije amputiranog patrljka
  Complicationes trunculi amputati aliae, non specificatae
 • T88
  Druge komplikacije hirurške i medicinske nege
  Complicationes curae chirurgicae et medicalis aliae

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'