Grupa Povrede ručja I šake (S60-S69) • Šifra
  Naziv
 • S60
  Površinska povreda ručja i šake
  Laesio traumatica carpi et manus, superficalis
 • S60.0
  Nagnječenje prsta (prstiju) šake bez povrede nokta
  Contusio digiti(digitorum)manus sine laesione unguis
 • S60.1
  Nagnječenje prsta (prstiju) šake sa povredom nokta
  Contusio digiti(digitorum) manus cum laesione unguis
 • S60.2
  Drugo nagnječenje ručja i šake
  Contusio carpi et manus alia
 • S60.7
  Višestruka površinska povreda ručja i šake
  Laesio traumatica carpi et manus superficialis multiplex
 • S60.8
  Druge površinske povrede ručja i šake
  Laesiones traumaticae carpi et manus, superficiales aliae
 • S60.9
  Površinska povreda ručja i šake,neoznačena
  Laesio traumatica carpi et manus, superficialis, non specificata
 • S61
  Otvorena rana ručja i šake
  Vulnus apertum carpi et manus
 • S61.0
  Otvorena rana prsta (prstiju) šake, bez povrede nokta
  Vulnus apertum digiti (digitorum) manus sine laesione unguis
 • S61.1
  Otvorena rana prsta šake sa povredom nokta
  Vulnus apertum digiti (digitorum) manus cum laesione unguis
 • S61.7
  Višestruka otvorena rana ručja i šake
  Vulnus apertum carpi et manus multiplex
 • S61.8
  Otvorena rana drugih delova ručja i šake
  Vulnus apertum partium carpi et manus aliarum
 • S61.9
  Otvorena rana neoznačenog dela ručja i šake
  Vulnus apertum partis carpi et manus,non specificatae
 • S62
  Prelom ručja i šake
  Fractura carpi et manus
 • S62.0
  Prelom čunaste kosti šake
  Fractura ossis navicularis(scaphoidis) manus
 • S62.1
  Prelom neke druge kosti (kostiju) ručja
  Fractura ossis carpi (ossium carpalium),alterius
 • S62.2
  Prelom prve kosti doručja
  Fractura ossis metacarpalis primi
 • S62.3
  Prelom neke druge kosti doručja
  Fractura ossis metacarpalis arterius
 • S62.4
  Višestruki prelom kostiju doručja
  Fractura ossis metacarpalis multiplex
 • S62.5
  Prelom palca
  Fractura pollicis
 • S62.6
  Prelom nekog drugog prsta šake
  Fractura digiti manus alterius
 • S62.7
  Višestruki prelom prsta šake
  Fractura digiti manus multiplex
 • S62.8
  Prelom drugih neoznačenih delova ručja i šake
  Fractura partium carpi et manus aliarum,non specificatarum
 • S63
  Iščašenje,uganuće i istegnuće zglobova i veza u predelu ručja i šake
  Luxatio,distorsio et distensio articulorum et ligamentorum regionis carpi et manus
 • S63.0
  Iščašenje korena šake
  Luxatio carpi
 • S63.1
  Iščašenje prsta šake
  Luxatio digiti manus
 • S63.2
  Višestruko iščašenje prstiju
  Luxatio digitorum multiplex
 • S63.3
  Rascep veze ručja
  Ruptura traumatica ligamenti carpi
 • S63.4
  Rascep veze doručno-člankastog i međučlankastog zgloba
  Ruptura traumatica ligamenti articuli metacarpophalangici et interphalangici manus
 • S63.5
  Uganuće i istegnuće ručnog zgloba
  Distorsio et distensio carpi
 • S63.6
  Uganuće i istegnuće prsta (prstiju) šake
  Distorsio et distensio digiti (digitorum) manus
 • S63.7
  Uganuće i istegnuće drugih i neoznačenih delova šake
  Distorsio et distensio partium manus aliarum et non specificatarum
 • S64
  Povreda živaca ručja i šake
  Laesio traumatica nervorum carpi et manus
 • S64.0
  Povreda lakatnog živca u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica nervi ulnaris regionis carpi et manus
 • S64.1
  Povreda središnjeg živca u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica nervi mediani regionis carpi et manus
 • S64.2
  Povreda živca žbice u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica nervi radialis regionis carpi et manus
 • S64.3
  Povreda živca palca
  Laesio traumatica nervi pollicis
 • S64.4
  Povreda živca nekog drugog prsta šake
  Laesio traumatica nervi digiti manus,alterius
 • S64.7
  Povreda više živaca u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica nervorum regionis carpi et manus multiplicium
 • S64.8
  Povreda drugih živaca u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica nervorum regionis carpi et manus aliorum
 • S64.9
  Povreda neoznačenog živca u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica nervi regionis carpi et manus,non specificati
 • S65
  Povreda krvnih sudova u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica vasorum regionis carpi et manus
 • S65.0
  Povreda lakatne arterije u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica arteriae ulnaris regionis carpi et manus
 • S65.1
  Povreda arterije žbice u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica arteriae radialis regionis carpi et manus
 • S65.2
  Povreda površinskog luka dlana
  Laesio traumatica arcus palmaris superficialis
 • S65.3
  Povreda dubokog luka dlana
  Laesio traumatica arcus palmaris profundi
 • S65.4
  Povreda krvnog (krvnih) suda (sudova) palca
  Laesio traumatica vasis (vasorum) pollicis
 • S65.5
  Povreda krvnog (krvnih) suda (sudova) nekog drugog prsta
  Laesio traumatica vasis (vasorum) digiti alterius
 • S65.7
  Povreda više krvnih sudova u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica vasorum regionis carpi et manus multiplicium
 • S65.8
  Povreda drugih krvnih sudova u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica vasorum regionis carpi et manus aliorum
 • S65.9
  Povreda neoznačenog krvnog suda u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica vasis regionis carpi et manus,non specificati
 • S66
  Povreda mišića i tetive u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica musculi et tendinis regionis carpi et manus
 • S66.0
  Povreda dugog mišića pregibača palca i njegove tetive u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris pollicis longi regionis carpi et manus
 • S66.1
  Povreda mišića pregibača nekog drugog prsta i njegove tetive u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris digiti regionis carpi et manus alterius
 • S66.2
  Povreda mišića opružača palca i njegove tetive u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) extensoris pollicis regionis carpi et manus
 • S66.3
  Povreda mišića opružača drugog prsta i njegove tetive u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) extensoris digiti alterius regionis carpi et manus
 • S66.4
  Povreda unutrašnjeg mišića palca i njegove tetive u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) pollicis brevis regionis carpi et manus
 • S66.5
  Povreda unutrašnjeg mišića nekog drugog prsta i njegove tetive u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) interossei digiti alterius regionis carpi et manus
 • S66.6
  Povrede više mišića pregibača i njihovih tetiva u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica musculorum (et tendinis eorum) flexorum,regionis carpi et manus multiplicium
 • S66.7
  Povreda više mišića opružača i njihovih tetiva u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica musculorum (et tendinis eorum) extensorum regionis carpi et manus multiplicium
 • S66.8
  Povreda drugih mišića i njihovih tetiva u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica musculorum (et tendinum eorum) regionis carpi et manus aliorum
 • S66.9
  Povreda neoznačenog mišića i njegove tetive u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) regionis carpi et manus,non specificati
 • S67
  Rana uzrokovana zdrobljavanjem -kraš- ručja i šake
  Conquasatio carpi et manus
 • S67.0
  Rana uzrokovana zdrobljavanjem palca i nekog drugog prsta
  Conquasatio pollicis et digiti alterius
 • S67.8
  Rana uzrokovana zdrobljavanjem drugih neoznačenih delova ručja i šake
  Conquasatio partium carpi et manus aliarum,non specificatarum
 • S68
  Odsecanje ručja i šake
  Amputatio traumatica carpi et manus
 • S68.0
  Odsecanje palca (potpuno) (delimično)
  Amputatio traumatica pollicis (completa) (partiallis)
 • S68.1
  Odsecanje nekog drugog prsta (potpuno) (delimično)
  Amputatio traumatica digiti alterius (completa) (partialis)
 • S68.2
  Odsecanje više prstiju (potpuno) (delimično)
  Amputatio traumatica digitorum multiplicium (completa) (partialis)
 • S68.3
  Udruženo odsecanje prsta (prstiju) sa drugim delovima ručja i šake
  Amputatio traumatica digiti (digitorum) cum partibus carpi et manus aliis combinata
 • S68.4
  Odsecanje šake
  Amputatio traumatica manus
 • S68.8
  Odsecanje drugih delova u predelu ručja i šake
  Amputatio traumatica partium regionis carpi et manus aliarum
 • S68.9
  Odsecanje ručja i šake u neoznačenom predelu
  Amputatio traumatica carpi et manus regionis non specificatae
 • S69
  Druge i neoznačene povrede ručja i šake
  Laesiones traumaticae carpi et manus aliae et non specificatae

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'