Grupa Povrede lakta I podlaktice (S50-S59)


 • Šifra
  Naziv
 • S50
  Površinska povreda lakta i podlaktice
  Laesio traumatica cubiti et antebrachii, superficialis
 • S50.0
  Nagnječenje lakta
  Contusio cubiti
 • S50.1
  Nagnječe drugih neoznačenih delova podlaktice
  Contusio partium antebrachii aliarum, non specificatarum
 • S50.7
  Višestruka površinska povreda podlaktice
  Laesio traumatica antebrachii superficialis multiplex
 • S50.8
  Druge površinske povrede podlaktice
  Leasiones traumaticae antebrachii superficialis aliae
 • S50.9
  Površinska povreda podlaktice,neoznačena
  Laesio traumatica antebrachii, superficialis,non specificata
 • S51
  Otvorena rana podlaktice
  Vulnus apertum antebrachii
 • S51.0
  Otvorena rana lakta
  Vulnus apertum cubiti
 • S51.7
  Višestruka otvorena rana podlaktice
  Vulnus apertum antebrachii multiplex
 • S51.8
  Druga otvorena rana podlaktice
  Vulnus apertum antebrachii aliud
 • S51.9
  Otvorena rana neoznačenog dela podlaktice
  Vulnus apertum partis antebrachii non specificatae
 • S52
  Prelom podlaktice
  Fractura antebrachii
 • S52.0
  Prelom gornjeg okrajka lakatne kosti
  Fractura ulnae,extremitas proximalis
 • S52.1
  Prelom gornjeg okrajka žbice
  Fractura radii,extremitas proximalis
 • S52.2
  Prelom tela lakatne kosti
  Fractura corporis ulnae
 • S52.3
  Prelom tela žbice
  Fractura corporis radii
 • S52.4
  Prelom tela lakatne kosti i žbice
  Fractura corporis ulnae et radii
 • S52.5
  Prelom donjeg okrajka žbice
  Fractura radii,extremitas distalis
 • S52.6
  Prelom donjeg okrajka lakatne kosti i žbice
  Fractura ulnae et radii,extremitatis distalis
 • S52.7
  Višestruki prelom podlaktice
  Fractura antebrachii multiplex
 • S52.8
  Drugi prelom podlaktice
  Fractura antebrachii alia
 • S52.9
  Prelom neoznačenog dela podlaktice
  Fractura partis antebrachii non specificata
 • S53
  Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza lakta
  Luxatio,distorsio et distensio articulorum et ligamentorum cubiti
 • S53.0
  Iščašenje glave žbice
  Luxatio capitis radii
 • S53.1
  Iščašenje lakta,neoznačeno
  Luxatio cubiti,non specificata
 • S53.2
  Rascep žbične pobočne veze
  Ruptura traumatica ligamenti radialis collateralis
 • S53.3
  Rascep lakatne pobočne veze
  Ruptura traumatica ligamenti ulnaris collateralis
 • S53.4
  Uganuće i istegnuće lakta
  Distorsio et distensio cubiti
 • S54
  Povreda živaca podlaktice
  Laesio traumatica nervorum antebrachii
 • S54.0
  Povreda lakatnog živca u predelu podlaktice
  Laesio traumatica nervi ulnaris regionis antebrachii
 • S54.1
  Povreda središnjeg živca u predelu podlaktice
  Laesio traumatica nervi mediani regionis antebrachii
 • S54.2
  Povreda žbičnog živca u predelu podlaktice
  Laesio traumatica nervi radialis regionis antebrachii
 • S54.3
  Povreda kožnog senzitivnog živca u predelu podlaktice
  Laesio traumatica nervi cutanei sensitivi regionis antebrachii
 • S54.7
  Povreda više živaca u predelu podlaktice
  Laesio traumatica nervorum regionis antebrachii multiplicium
 • S54.8
  Povreda drugih živaca u predelu podlaktice
  Laesio traumatica nervorum regionis antebrachii aliorum
 • S54.9
  Povreda neoznačenog živca u predelu podlaktice
  Laesio traumatica nervi regionis antebrachii, non specificati
 • S55
  Povreda krvnih sudova u predelu podlaktice
  Laesio traumatica vasorum regionis antebrachii
 • S55.0
  Povreda lakatne arterije u predelu podlaktice
  Laesio traumatica arteriae ulnaris regionis antebrachii
 • S55.1
  Povreda žbične arterije u predelu podlaktice
  Laesio traumatica arteriae radialis regionis antebrachii
 • S55.2
  Povreda vene u predelu podlaktice
  Laesio traumatica venae regionis regionis antebrachii
 • S55.7
  Povreda više krvnih sudova u predelu podlaktice
  Laesio traumatica vasorum multiplicium regionis antebrachii
 • S55.8
  Druga povreda krvnih sudova u predelu podlaktice
  Laesio traumatica vasorum regionis antebrachii alia
 • S55.9
  Povreda neoznačenog krvnog suda u predelu podlaktice
  Laesio traumatica vasis regionis antebrachii, non specificati
 • S56
  Povreda mišića i tetive u predelu podlaktice
  Laesio traumatica musculi et tendinis regionis antebrachii
 • S56.0
  Povreda mišića pregibača palca i njegove tetive u predelu podlaktice
  Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris pollicis longi regionis antebrachii
 • S56.1
  Povreda mišića pregibača prstiju i njegove tetive u predelu podlaktice
  Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris digitorum regionis antebrachii
 • S56.2
  Povreda drugog mišića savijača i njegove tetive u predelu podlaktice
  Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris arterius regionis antebrachii
 • S56.3
  Povreda mišića opružača ili odmicača palca i njihovih tetiva u predelu podlaktice
  Laesio traumatica musculorum (et tendinum eorum) extensorum sive abductorum pollicis regi. antebr.
 • S56.4
  Povreda mišića opružača prsta (prstiju) i njegove tetive u predelu podlaktice
  Laesio traumatica musculi (et tendinius eius) extensoris digiti (dogitorum) regionis antebrachii
 • S56.5
  Druga povreda mišića opružača i njegove tetive u predelu podlaktice
  Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) extensoris regionis antebrachii alia
 • S56.7
  Povreda više mišića i tetiva u predelu podlaktice
  Laesio traumatica musculorum et tendinum regionis antebrachii multiplicium
 • S56.8
  Povreda drugih neoznačenih mišića i tetiva u predelu podlaktice
  Laesio traumatica musculorum et tendinum regionis antebrachii aliarum, non specificatarum
 • S57
  Rana podlaktice uzrokovana zdrobljavanjem - kraš
  Conquassatio antebrachii
 • S57.0
  Rana lakta uzrokovana zdrobljavanjem
  Conquassatio cubiti
 • S57.8
  Druga rana podlaktice uzrokovana zdrobljavanjem
  Conquassatio antebrachii alia
 • S57.9
  Rana uzrokovana zdrobljavanjem neoznačenog dela podlaktice
  Conquassatio partis antebrachii non specificatae
 • S58
  Odsecanje podlaktice
  Amputatio traumatica antebrachii
 • S58.0
  Odsecanje lakta
  Amputatio traumatica cubiti
 • S58.1
  Odsecanje podlaktice
  Amputatio traumatica antebrachii
 • S58.9
  Odsecanje podlaktice u neoznačenom predelu
  Amputatio traumatica antebrachii regionis non specificatae
 • S59
  Druge neoznačene povrede podlaktice
  Laesiones traumaticae antebrachii aliae, non specificatae

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'