Grupa Povrede grudnog koša (S20-S29)


 • Šifra
  Naziv
 • S20
  Površinska povreda grudnog koša
  Laesio traumatica thoracis superficialis
 • S20.0
  Nagnječenje dojke
  Contusio mammae
 • S20.1
  Druge neoznačene površinske povrede dojke
  Laesiones traumaticae mammae superficiales aliae,non specificatae
 • S20.2
  Nagnječenje grudnog koša
  Contusio thoracis
 • S20.3
  Druge površinske povrede prednjeg zida grudnog koša
  Laesiones traumaticae parietis thoracis anterioris superficiales aliae
 • S20.4
  Druge površinske povrede zadnjeg zida grudnog koša
  Laesiones traumaticae parietis thoracis posterioris superficiales aliae
 • S20.7
  Višestruke površinske povrede grudnog koša
  Laesiones traumaticae thoracis superficiales multiplices
 • S20.8
  Površinska povreda drugih neoznačenih delova grudnog koša
  Laesio traumatica partium thoracis aliarum et non specificatarum superficialis
 • S21
  Otvorena rana grudnog koša
  Vulnus apertum thoracis
 • S21.0
  Otvorena rana dojke
  Vulnus apertum mammae
 • S21.1
  Otvorena rana prednjeg zida grudnog koša
  Vulnus apertum parietis thoracis anterioris
 • S21.2
  Otvorena rana zadnjeg zida grudnog koša
  Vulnus apertum parietis thoracis posterioris
 • S21.7
  Višestruke otvorene rane zida grudnog koša
  Vulnera aperta parietis thoracis multiplicia
 • S21.8
  Otvorena rana drugih delova grudnog koša
  Vulnus apertum partium thoracis aliarum
 • S21.9
  Otvorena rana zida grudnog koša,neoznačena
  Vulnus apertum parietis thoracis,non specificatum
 • S22
  Prelom rebra (rebara),grudne kosti i grudnog dela kičme
  Fractura costae (costarum),sterni et columnae thoracalis
 • S22.0
  Prelom grudnog pršljena
  Fractura columnae vertebralis thoracalis
 • S22.1
  Višestruki prelomi grudnog dela kičme
  Fracturae columnae vertebralis thoracalis multiplices
 • S22.2
  Prelom grudne kosti
  Fractura sterni
 • S22.3
  Prelom rebra
  Fractura costae
 • S22.4
  Višestruki prelom rebara
  Fracturae costarum multiplices
 • S22.5
  Kolebljivi pokreti grudnog koša(usled povrede)
  Thorax fluitans
 • S22.8
  Prelom drugih kostiju grudnog koša
  Fractura ossium thoracis aliorum
 • S22.9
  Prelom neoznačenog dela kosti grudnog koša
  Fractura partis osseae thoracis,non specificatae
 • S23
  Iščašenje,uganuće i istegnuće zglobova i veza grudnog koša
  Luxatio,distorsio et distensio articulorum et ligamentorum thoracis
 • S23.0
  Rascep grudnog međupršljenskog koluta
  Ruptura traumatica disci intervertebralis thoracalis
 • S23.1
  Iščašenje grudnog pršljena
  Luxatio vertebrae thoracalis
 • S23.2
  Iščašenje drugih neoznačenih delova grudnog koša
  Luxatio partium thoracis aliarum,non specificatarum
 • S23.3
  Uganuće i istegnuće grudnog dela kičme
  Distorsio et distensio columnae vertebralis thoracalis
 • S23.4
  Uganuće i istegnuće rebara i grudne kosti
  Distorsio et distensio costarum et sterni
 • S23.5
  Uganuće i istegnuće drugih neoznačenih delova grudnog koša
  Distorsio et distensio partium thoracis aliarum,non specificatarum
 • S24
  Povreda živaca i grudnog dela kičmene moždine
  Laesiones traumaticae nervorum et medullae spinalis thoracalis
 • S24.0
  Potres i otok grudnog dela kičmene moždine
  Commotio et oedema medullae spinalis thoracalis
 • S24.1
  Druge neoznačene povrede grudnog dela kičmene moždine
  Laesiones traumaticae medullae spinalis thoracalis aliae,non specificatae
 • S24.2
  Povreda korena grudnog kičmenog živca
  Laesio traumatica radicis nervi spinalis thoracalis
 • S24.3
  Povrede perifernih grudnih živaca
  Laesiones traumaticae nervorum perifericorum thoracis
 • S24.4
  Povrede simpatičkih grudnih živaca
  Laesiones traumaticae nervorum sympatheticorum thoracalium
 • S24.5
  Povreda drugih grudnih živaca
  Laesio traumatica nervorum thoracalium aliorum
 • S24.6
  Povreda grudnog živca,neoznačena
  Laesio traumaticae nervi thoracalis,non specificata
 • S25
  Povreda grudnih krvnih sudova
  Laesio traumatica vasorum thoracis
 • S25.0
  Povreda grudnog dela aorte
  Laesio traumatica aortae thoracalis
 • S25.1
  Povreda bezimenog stabla ili potključne arterije
  Laesio traumatica trunci brachiocephalici sive arteriae subclaviae
 • S25.2
  Povreda gornje šuplje vene
  Laesio traumatica venae cavae superioris
 • S25.3
  Povreda bezimene ili potključne vene
  Laesio traumatica venae brachiocephalicae sive venae subclaviae
 • S25.4
  Povreda krvnih sudova pluća
  Laesio traumatica vasorum pulmonalium
 • S25.5
  Povreda međurebarnih krvnih sudova
  Laesio traumatica vasorum intercostalium
 • S25.7
  Povreda više grudnih krvnih sudova
  Laesio traumatica vasorum thoracis multiplicium
 • S25.8
  Povreda drugih grudnih krvnih sudova
  Laesio traumatica vasorum thoracis aliorum
 • S25.9
  Povreda neoznačenog grudnog krvnog suda
  Laesio traumatica vasis thoracis,non specificati
 • S26
  Povreda srca
  Laesio traumatica cordis
 • S26.0
  Povreda srca sa prisustvom krvi u osrđu-srčanoj kesi
  Laesio traumatica cordis cum haemopericardio
 • S26.8
  Druge povrede srca
  Laesiones traumaticae cordis aliae
 • S26.9
  Povreda srca,neoznačena
  Laesio traumatica cordis,non specificata
 • S27
  Povrede drugih neoznačenih unutargrudnih organa
  Laesiones traumaticae organorum thoracis aliorum,non specificatorum
 • S27.0
  Prisustvo vazduha u poplućnici uzrokovano povredom
  Pneumothorax traumaticus
 • S27.1
  Prisustvo krvi u grudnoj duplji uzrokovano povredom
  Haemothorax traumaticus
 • S27.2
  Udruženo prisustvo vazduha i krvi u poplućnici uzrokovano povredom
  Haemopneumothorax traumaticus
 • S27.3
  Druge povrede pluća
  Laesiones traumatica pulmonis aliae
 • S27.4
  Povrede dušnice
  Laesio traumatica brochi
 • S27.5
  Povreda grudnog dela dušnika
  Laesio traumatica partis tracheae thoracalis
 • S27.6
  Povreda poplućnice
  Laesio traumatica pleurae
 • S27.7
  Višestruke povrede unutargrudnih organa
  Laesiones traumaticae organorum thoracis multiplices
 • S27.8
  Povreda drugih neoznačenih unutargrudnih organa
  Laesio traumatica organorum thoracis aliorum,non specificatorum
 • S27.9
  Povreda neoznačenog unutargrudnog organa
  Laesio traumatica organi thoracis ,non specificati
 • S28
  Povreda grudnog koša uzrokovana zdrobljavanjem-kraš-i odsecanje dela grudnog koša
  Conquassatio et amputatio traumatica partis thoracis
 • S28.0
  Povreda grudnog koša uzrokovana zdrobljavanjem-kraš
  Conquassatio thoracis
 • S28.1
  Odsecanje dela grudnog koša
  Amputatio traumatica partis thoracis
 • S29
  Druge neoznačene povrede grudnog koša
  Laesiones traumaticae thoracis aliae,non specificatae

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'