Grupa Bolesti perinatalnog perioda (P00-P96) • Šifra
  Naziv
 • P00
  Bolesti majke nevezane za trudnoću sa posledicom po plod i novorođenče
  Morbi matris ad graviditatem non conjuncti, cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P00.0
  Visoki krvni pritisak majke sa posledicama po plod i novorođenče
  Hypertensio arterialis matris cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P00.1
  Bolesti bubrega i mokraćnih puteva majke sa posledicama po plod i novorođenče
  Morbi tractus urinarii matris cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P00.2
  Zarazne bolesti i parazitarne bolesti majke sa posledicama po plod i novorođenče
  Morbi matris infectivi et morbi parasitarii cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P00.3
  Druge bolesti krvotoka i bolesti organa za disanje majke sa posledicama po plod i novorođenče
  Morbi systematis circulatori et morbi respiratorii matris cum sequelis ad fetum et neonatum alii
 • P00.4
  Bolesti majke usled hedovoljne ishrane sa posledicama po plod i novorođenče
  Morbi matris nutritionales cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P00.5
  Povrede majke sa posledicama po plod i novorođenče
  Laesiones matris cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P00.6
  Hirurške intervencije nad majkom sa posledicama po plod i novorođenče
  Interventiones ad matrem chirurgicae cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P00.7
  Druge medicinske intevencije nad majkom sa posledicama po plod i novorođenče
  Interventiones ad matrem medicales cum sequelis ad fetum et neonatum aliae
 • P00.8
  Druga stanja majke sa posledicama po plod i novorođenče
  Status matris cum sequelis ad fetum et neonatum alii
 • P00.9
  Stanje majke sa posledicama po plod i novorođenče, neoznačeno
  Status matris cum sequelis ad fetum et neonatum, non specificatus
 • P01
  Komplikacije trudnoće majke sa posledicama po plod i novorođenče
  Complicationes graviditatis matris cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P01.0
  Nedovoljna funkcija grlića materice sa posledicama po plod i novorođenče
  Insufficientia cervicis uteri cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P01.1
  Prerano prskanje vodenjaka sa posledicama po plod i novorođenče
  Ruptura membranae praematura cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P01.2
  Premala količina plodove vode sa posledicama po plod i novorođenče
  Oligohydramnion cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P01.3
  Prevelika količina plodove vode sa posledicama po plod i novorođenče
  Hydramnion cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P01.4
  Vanmaterična trudnoća sa posledicama po plod i novorođenče
  Graviditas extrauterina cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P01.5
  Višeplodna trudnoća sa posledicama po plod i novorođenče
  Graviditas plurifetalis cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P01.6
  Smrt majke sa posledicama po plod i novorođenče
  Mors matris cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P01.7
  Loše prednjačenje pre porođaja sa posledicama po plod i novorođenče
  Malpraesentatio ante partum cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P01.8
  Komplikacija trudnoće majke sa posledicama po plod i novorođenče
  Complicationes graviditatis matris cum sequelis ad fetum et neonati
 • P01.9
  Komplikacije trudnoće majke sa posledicama po plod i novorođenče, neoznačene
  Complicationes graviditatis matris cum sequelis ad fetum et neonatum, non specificatae
 • P02
  Stanja posteljice, pupčanika i vodenjaka sa posledicama po plod i novorođenče
  Status placentae, chordae umbilicalis et membranarum cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P02.0
  Nisko usađena posteljica sa posledicama po plod i novorođenče
  Plancenta praevia cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P02.1
  Drugi oblici odlubljivanja posteljice i krvarenja sa posledicama po plod i novorođenče
  Ablationes placentae et haemeorrhagiae cum sequelis ad fetum et neonatum aliae
 • P02.2
  Nisko usađena bolesna posteljica i druge poremećene funkcije sa posledicama po plod i novorođenče, n
  Placenta praevia et dysfunctiones placentae cum sequelis ad fetum et neonatum aliae,non specificatae
 • P02.3
  Sindromi posteljične transfuzije sa posledicama po plod i novorođenče
  Syndromae transfusionis placentalis cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P02.4
  Ispadanje pupčanika sa posledicama po plod i novorođenče
  Prolapsus chordae umbilicalis cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P02.5
  Drugi pritisak na pupčanik sa posledicama po plod i novorođenče
  Compressio chordae umbilicalis cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P02.6
  Druga i neoznačena stanja pupčanika sa posledicama po plod i novorođenče
  Status chordae umbilicalis cum sequelis ad fetum et neonatum alii et non specificati
 • P02.7
  Zapaljenje opne ploda sa posledicama po plod i novorođenče
  Chorioamnionitis cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P02.8
  Druge nenormalnosti vodenjaka sa posledicama po plod i novorođenče
  Abnormitates membranarum cum sequelis ad fetum et neonatum aliae
 • P02.9
  Nenormalnosti vodenjaka sa posledicama po plod i novorođenče, neoznačene
  Abnormitates membranarum cum sequelis ad fetum et neonatum, non specificatae
 • P03
  Drugi komplikovani porođaj sa posledicama po plod i novorođenče
  Partus complicatus cum sequelis ad fetum et neonatum alius
 • P03.0
  Karlični stav i ekstrakcija sa posledicama po plod i novorođenče
  Praesentatio et extractio pelvica cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P03.1
  Drugi nepravilan stav i disproporcija sa posledicama po plod i novorođenče
  Malpraesentatio, malpositio et disproportio cum sequelis ad fetum et neonatum alia
 • P03.2
  Porođaj kleštima sa posledicama po plod i novorođenče
  Partus forcipe cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P03.3
  Porođaj vakuum-ekstraktorom sa posledicama po plod i novorođenče
  Partus vacuum-extractore cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P03.4
  Porođaj carski rezom sa posledicama po plod i novorođenče
  Sectio caesarea cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P03.5
  Ubrzani porođaj sa posledicama po plod i novorođenče
  Partus praecipitatus cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P03.6
  Nenormalna kontrakcija materice sa posledicama po plod i novorođenče
  Contractio uteri abnormalis cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P03.8
  Drugi označeni komplikovan porođaj sa posledicama po plod i novorođenče
  Partus complicatus cum sequelis ad fetum et neonatum alius specificatus
 • P03.9
  Komplikacija porođaja sa posledicama po plod i novorođenče, neoznačena
  Complicatio partus cum sequelis ad fetum et neonatum, non specificata
 • P04
  Štetne materije sa posledicama po plod i novorođenče prenete preko posteljice ili dojenjem
  Substantiae nocivae cum sequelis ad fetum et neonatum,per placentam sive per lactationem transmissae
 • P04.0
  Anestezija i analgezija majke u trudnoći i porođaju sa posledicama po plod i novorođenče
  Anaesthesia et analgesia matris in graviditate et partu cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P04.1
  Lečenje majke drugim lekovima sa posledicama po plod i novorođenče
  Medicatio materna cum sequelis ad fetum et neonatum alia
 • P04.2
  Majčino pušenje duvana sa posledicama po plod i novorođenče
  Abusus tabaci maternus cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P04.3
  Alkoholizam majke sa posledicama po plod i novorođenče
  Abusus alcoholis maternus cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P04.4
  Narkomanija majke sa posledicama po plod i novorođenče
  Narcomania matris cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P04.5
  Upotreba hemijskih materija u ishrani sa posledicama po plod i novorođenče
  Usus substantiarum chemicarum nutrientium cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P04.6
  Izlaganje majke hemijskim supstancama sa posledicama po plod i novorođenče
  Expositio matris substantiis hemicis externis cum sequelis ad fetum et neonatum
 • P04.8
  Drugi štetni faktori majke sa posledicama po plod i novorođenče
  Factores matris nocivi cum sequelis ad fetum et neonatum alii
 • P04.9
  Štetan faktor majke sa posledicama po plod i novorođenče, neoznačen
  Factor matris nocivus cum sequelis ad fetum et neonatum, non specificatus
 • P05
  Sporo rastenje i loša ishrana ploda
  Incrementum retardatum et malnutritio fetus
 • P05.0
  Mala težina za termin trudnoće
  Pondus ad terminum gestationalem parvum
 • P05.1
  Mala dužina za termin trudnoće
  Longitudo ad terminum gestationalem parva
 • P05.2
  Razvojni poremećaj ploda
  Dysmaturitas
 • P05.9
  Sporo rastenje ploda, neoznačeno
  Incrementum fetus retardatum, non specificatum
 • P07
  Prevremeni porođaj sa posledicama po novorođenče
  Partus ante tempus cum sequelis ad neonatum
 • P07.0
  Veoma mala težina na rođenju
  Pondus ad partum minimum
 • P07.1
  Druga mala težina na rođenju
  Pondus ad partum parvum aliud
 • P07.2
  Izrazita nezrelost
  Immaturitas extrema
 • P07.3
  Drugi prevremeni porođaj
  Partus ante tempus alius
 • P08
  Produženi porođaj i velika težina novorođenčeta
  Partus prolongatus et neonatus magnus
 • P08.0
  Preveliko novorođenče
  Neonatus excepte magnus
 • P08.1
  Druga novorođenčad preteška za termin trudnice
  Neonati, ad terminum gestationalem magni pondaris,alii
 • P08.2
  Novorođenče rođeno posle termina trudnice
  Postmaturitas neonati
 • P10
  Unutarlobanjska razderotina i krvarenje novorođenčeta u toku porođaja
  Lacerationes et haemorrhagiae intracraniales neonati traumaticae,per partum
 • P10.0
  Krvarenje pod tvrdu moždanicu novorođenčeta u toku porođaja
  Haemorrhagia subduralis neonati traumatika per partum
 • P10.1
  Moždano krvarenje usled porođajne povrede
  Haemorrhagia cerebri neonati traumatica, per partum
 • P10.2
  Krvarenje u komore mozga novorođenčeta u toku porođaja
  Haemorrhagia intraventricularis propter trauma partus traumatica
 • P10.3
  Krvarenje pod mrežastu moždanicu novorođenčeta u toku porođaja
  Haemorrhagia subarachnoidalis neonati traumatica,per partum
 • P10.4
  Razderotina šatora malog mozga novrođenčeta u toku porođaja
  Laceratio tentorii cerebelli neonati traumatica, per partum
 • P10.8
  Druge razderotine i krvarenja u lobanji novorođenčeta u toku porođaja
  Lacerationes et haemorrhagiae intracraniales neonati tramaticae aliae,per partum
 • P10.9
  Razderotina i krvarenje u lobanji novorođenčeta u toku porođaja, neoznačena
  Laceratio et haemorrhagia intracranialis neonati, traumatica non specificata, per partum
 • P11
  Druge povrede centralnog nervnog sistema novorođenčeta u toku porođaja
  Laesiones traumaticae systematis nervosi centralis neonati aliae, per partum
 • P11.0
  Otok mozga novorođenčeta usled porođajne povrede
  Oedema cerebrale neonati traumatica, per partum
 • P11.1
  Drugo označeno oštećenje mozga novorođenčeta u toku porođaja
  Laesio traumatica cerebralis neonati specificata alia, per partum
 • P11.2
  Neoznačeno oštećenje mozga novorođenčeta u toku porođaja
  Laesio traumatica cerebralis neonati, non specificata alia,per partum
 • P11.3
  Povreda nerva lica novorođenčeta u toku porođaja
  Laesio traumatica nervi facialis neonati, per partum
 • P11.4
  Povreda drugih nerava lobanje novorođenčeta u toku porođaja
  Laesio traumatica nervorum cranialium neonati aliorum, per partum
 • P11.5
  Povreda kičme i kičmene moždine novorođenčeta u toku porođaja
  Laesio traumatica spinalis et medullae spinalis neonati, per partum
 • P11.9
  Povreda centralnog nervnog sistema novorođenčeta u toku porođaja, neoznačena
  Laesio traumatica systematis nervosi centralis neonati, non specificata, per partum
 • P12
  Povrede poglavine novorođenčeta u toku porođaja
  Laesiones traumaticae capillitii neonati, per partum
 • P12.0
  Krvni naduv glave novorođenčeta usled porođajne povrede
  Cephalhaematoma neonati traumaticum, per-partum
 • P12.1
  Porođajni naduv glave novorođenčeta u toku porođaja
  Caput succedaneum partuale neonati, per partum
 • P12.2
  Krvarenje mekih tkiva krova lobanje novorođenčeta uzrokovano porođajnim povredama
  Haemorrhagia subaponeurotica epicranialis neonati traumatica, per pertum
 • P12.3
  Modrica poglavine novorođenčeta usled porođajne povrede
  Ecchymosis capillitii neonati traumatica, per partum
 • P12.4
  Povreda poglavine novorođenčeta monitoring-sistemom
  Laesio traumatica capillitii neonati monitoring-systemate
 • P12.8
  Druge porođajne povrede poglavine novorođenčeta
  Laesiones traumaticae capillitii neonati aliae, per partum
 • P12.9
  Porođajna povreda poglavine novorrođenčeta, neoznačena
  Laesio traumatica capillitii neonati non specificata,per partum
 • P13
  Povrede kostiju novorođenčeta u toku porođaja
  Laesiones traumaticae sceletales neonati, per partum
 • P13.0
  Prelom lobanje novorođenčeta u toku porođaja
  Fractura cranii neonati, per partum
 • P13.1
  Druge povrede lobanje novorođenčeta u toku porođaja
  Laesiones traumaticae cranii neonati aliae, per partum aliae
 • P13.2
  Povrede butnjače novorođenčeta u toku porođaja
  Laesio traumatica femoris neonati, per partum
 • P13.3
  Povreda dugih kostiju novorođenčeta u toku porođaja
  Laesio traumatica ossium longorum alliorum neonati, per partum
 • P13.4
  Prelom ključnjače novorođenčeta u toku porođaja
  Fractura claviculae neonati, per partum
 • P13.8
  Druge povrede kosti novorođenčeta u toku porođaja
  Laesiones traumatica sceletales neonati aliae, per partum
 • P13.9
  Povreda kosti novorođenčeta u toku porođaja, neoznačena
  Laesio traumatica sceleti neonati non specificata, per partum
 • P14
  Povrede perifernog nervnog sistema novorođenčeta u toku porođaja
  Laesiones traumaticae systematis nervosi peripherici neonati, per partum
 • P14.0
  Erbova oduzetost novorođenčeta u toku porođaja
  Paralysis Erb neonati, per partum
 • P14.1
  Klumpkeova oduzetost novorođenčeta u toku porođaja
  Paralysis Klumpke neonati, per partum
 • P14.2
  Oduzetost živca prečage novorođenčeta u toku porođaja
  Paralysis nervi phrenici neonati, per partum
 • P14.3
  Druge povrede ručnog nervnog spleta novorođenčeta u toku porođaja
  Laesiones traumaticae plexus brachialis neonati aliae, per partum
 • P14.8
  Povrede drugih delova perifernog nervnog sistema novorođenčeta u toku porođaja
  Laesiones traumaticae partium systematis nervosi peripherici neonati aliarum, per partum
 • P14.9
  Povreda perifernog nervnog sistema novorođenčeta u toku porođaja, neoznačena
  Laesio traumatica systematis nervosi peripherici neonati, non specificata per partum
 • P15
  Druge povrede novorođenčeta u toku porođaja
  Laesiones traumaticae neonati aliae, per partum
 • P15.0
  Povreda jetre novorođenčeta u toku porođaja
  Laesio traumatica hepatis neonati, per partum
 • P15.1
  Povreda slezine novorođenčeta u toku porođaja
  Laesio traumatica lienis neonati, per partum
 • P15.2
  Povreda kosog mišića vrata novorođenčeta u toku porođaja
  Laesio traumatica musculi sternocleidomastoidei neonati, per partum
 • P15.3
  Povreda oka novorođenčeta u toku porođaja
  Laesio traumatica oculi neonati, per partum
 • P15.4
  Povreda lica novorođenčeta u toku porođaja
  Laesio traumatica faciei neonati, per partum
 • P15.5
  Povreda spoljnih polnih organa novorođenčeta u toku porođaja
  Laesio traumatica genitaliorum externorum neonati, per partum
 • P15.6
  Izumiranje potkožnog masnog tkiva novorođenčeta u toku porođaja
  Necrosis adiposa subcutanea neonati, per partum
 • P15.8
  Druge označene povrede novorođenčeta u toku porođaja
  Laesiones traumaticae neonati, specificatae aliae, per partum
 • P15.9
  Povreda novorođenčeta u toku porođaja, neoznačena
  Laesio traumatica neonati, non specificata, per partum
 • P20
  Nedostatak kiseonika u materici
  Hypoxia intrauterina
 • P20.0
  Nedostatak kiseonika u materici pre početka porođaja
  Hypoxia intrauterina ante initium partus
 • P20.1
  Nedostatak kiseonika u materici u toku porođaja
  Hypoxia intrauterina, per partum
 • P20.9
  Nedostatak kiseonika u materici, neoznačen
  Hypoxia intrauterina, non specificata
 • P21
  Gušenje novorođenčeta uzrokovano nedostatkom kiseonika
  Asphyxia neonatalis
 • P21.0
  Teško gušenje novorođenčeta
  Asphyxia neonatalis gravis
 • P21.1
  Blago i umereno gušenje novorođenčeta
  Asphyxia neonatalis mitis et levis
 • P21.9
  Gušenje novorođenčeta, neoznačeno
  Asphyxia neonatalis, non specificata
 • P22
  Težak poremećaj disanja novorođenčeta
  Angor(distress) neonati respiratorius
 • P22.0
  Sindrom teškog poremećaja disanja novorođenčeta
  Syndroma angoris (distress) neonati respiratorii
 • P22.1
  Prolazno ubrzano disanje novorođenčeta
  Tachypnoea neonati transitoriva
 • P22.8
  Drugi težak poremećaj disanja novorođenčeta
  Angor (distress) neonati respiratorius alius
 • P22.9
  Težak poremećaj disanja novorođenčeta, neoznačen
  Angor (distress) neonati respiratorius, non specificatus
 • P23
  Urođeno zapaljenje pluća
  Pneumonia congenita
 • P23.0
  Urođeno zapaljenje pluća uzrokovano virusima
  Pneumonia viralis congenita
 • P23.1
  Urođeno zapaljenje pluća, uzročnik Chlamidia
  Pneumonia per Chlamydiam congenita
 • P23.2
  Urođeno zapaljenje pluća uzrokovano stafilokokom
  Pneumonia staphylococcica congenita
 • P23.3
  Urođeno zapaljenje pluća uzrokovano streptokokom, grupe B
  Pneumonia streptococcica congenita, classis B
 • P23.4
  Urođeno zapaljenje pluća, uzročnik Escherichia coli
  Pneumonia per Escherichiam coli congenita
 • P23.5
  Urođeno zapaljenje pluća, uzročnik Pseudomonas
  Pneumonia per Pseudomonadem congenita
 • P23.6
  Urođeno zapaljenje pluća uzrokovano drugim bakterijama
  Pneumonia per bacterias alias congenita
 • P23.8
  Urođeno zapaljenje pluća uzrokovano drugim mikroorganizmima
  Pneumonia per microorganismos alios congenita
 • P23.9
  Urođeno zapaljenje pluća, neoznačeno
  Pneumonia congenita, non specificata
 • P24
  Sindromi novorođenčetovog udisanja stranih sadržaja
  Syndromae aspirationis neonati
 • P24.0
  Novorođenčetovo udisanje mekonijuma
  Aspiratio meconii neonatalis
 • P24.1
  Novorođenčetovo udisanje amnionske tečnosti i sluzi
  Aspiratio amnii et muci neonatalis
 • P24.2
  Novorođenčetovo udisanje krvi
  Aspiratio sanguinis neonatalis
 • P24.3
  Novorođenčetovo udisanje mleka i povraćene tek progutane hrane
  Aspiratio lactis et alimenti regurgitati naonatalis
 • P24.8
  Drugi sindromi novorođenčetovog udisanja stranih sadržaja
  Syndromae aspirationis neonatalis aliae
 • P24.9
  Sindrom novorođenčetovog udisanja stranih sadržaja, neoznačen
  Syndroma aspirationis neonatalis, non specificata
 • P25
  Tkivni emfizem (međuprostorno nakupljanje vazduha) i stanja povezana s njim u porođajnom periodu
  Emphysema interstitiale et status perinatales conjuncti
 • P25.0
  Emfizem novorođenčeta
  Emphysema interstitiale neonati
 • P25.1
  Vazduh u međuprostoru poplućnice novorođenčeta
  Pneumothorax neonati
 • P25.2
  Vazduh u sredogruđu novorođenčeta
  Pneumomediastinum neonati
 • P25.3
  Vazduh u srčanoj kesi novorođenčeta
  Pneumopericardium neonati
 • P25.8
  Druga stanja vezana za emfizem novorođenčeta
  Status ad emphysema interstitialie neonati conjuncti alii
 • P26
  Krvarenje pluća u porođajnom periodu
  Haemorrhagia pulmonis perinatalis
 • P26.0
  Krvarenje dušnika i dušnica u porođajnom periodu
  Haemorrhagia tracheobronchialis perinatalis
 • P26.1
  Obilno krvarenje pluća u porođajnom periodu
  Haemorrhagia pulmonis abundans perinatalis
 • P26.8
  Drugo obilno krvarenje pluća u porođajnom periodu
  Haemorrhagia pulmonis abundans perinatalis alia
 • P26.9
  Krvarenje pluća u porođajnom periodu, neoznačeno
  Haemorrhagia pulmonis perinatalis, non specificata
 • P27
  Hronične bolesti organa za disanje u porođajnom periodu
  Morbi organorum respiratoriorum perinatales chronici
 • P27.0
  Wilson-Mikityjev sindrom
  Syndroma Wilson-Mikity
 • P27.1
  Nepravilan razvoj dušnica i pluća u porođajnom periodu
  Dysplasia bronchopulmonalis perinatalis
 • P27.8
  Druge hronične bolesti organa za disanje u porođajnom periodu
  Morbi organorum respiratoriorum perinatales chronici alii
 • P27.9
  Hronična bolest organa za disanje u porođajnom periodu, neoznačena
  Morbus organi respiratorii perinatalis chronicus, non specificatus
 • P28
  Druge bolesti organa za disanje u porođajnom periodu
  Morbi organorum respiratoriorum perinatales alii
 • P28.0
  Primarno neširenje mehurića pluća novorođenčeta
  Atelectasis neonati primaria
 • P28.1
  Druga i neoznačena neširenja mehurića pluća novorođenčeta
  Atelectasis neonati alia, non specificata
 • P28.2
  Modrenje novorođenčeta u napadima
  Cyanosis paroxysmatica neonati
 • P28.3
  Zastoj disanja novorođenčeta u prvom snu
  Apnoea neonati in somno primo
 • P28.4
  Drugi zastoj disanja novorođenčeta
  Apnoea neonati alia
 • P28.5
  Nedovoljna funkcija pluća novorođenčeta
  Insufficientia pulmonis neonati
 • P28.8
  Druge označene bolesti organa za disanje novorođenčeta
  Morbi organorum respiratoriorum neonati alii, specificati
 • P28.9
  Bolest organa za disanje novorođenčeta, neoznačena
  Morbus organi respiratorii neonati, non specificatus
 • P29
  Bolesti srca i krvotoka u porođajnom periodu
  Morbi organorum cardiovascularium perinatales
 • P29.0
  Nedovoljna funkcija srca novorođenčeta
  Insufficientia cordis neonati
 • P29.1
  Poremećaj ritma srca novorođenčeta
  Dysrhytmia cordis neonati
 • P29.2
  Povišen krvni pritisak novorođenčeta
  Hypertensio arterialis neonati
 • P29.3
  Usporeno zatvaranje arterijskog kanala ploda
  Circulatio fetalis persistens
 • P29.4
  Prolazno sprečeno priticanje krvi u srčanom mišiću novorođenčeta
  Ischaemia myocardii neonati transitiva
 • P29.8
  Druge bolesti srca i krvotoka u porođajnom periodu
  Morbi organorum cardiovascularium perinatales, alii
 • P29.9
  Bolest srca i krvotoka u porođajnom periodu, neoznačena
  Morbus organi cardiovascularis perinatalis, non specificatus
 • P35
  Urođene infekcije uzrokovane virusima
  Infectiones virales congenitae
 • P35.0
  Sindrom urođene crvenke
  Syndroma rubeolae congenitae
 • P35.1
  Urođena infekcija uzrokovana citomegalovirusima
  Infectio cytomegaloviralis congenita
 • P35.2
  Urođena infekcija uzrokovana virusom herpesa simpleksa
  Infectio herpesviralis (herpes simplex) congenita
 • P35.3
  Urođeno zapaljenje jetre uzrokovano virusima
  Hepatitis viralis congenita
 • P35.8
  Druge urođene infekcije uzrokovane virusima
  Infestiones virales congenitae aliae
 • P35.9
  Urođena infekcija uzrokovana virusom, neoznačena
  Infectio viralis congenita, non specificata
 • P36
  Septikemija (trovanje krvi) novorođenčeta uzrokovana bakterijama
  Septicaemia neonati bacterialis
 • P36.0
  Septikemija novorođenčeta uzrokovana streptokokom grupe B
  Septicaemia neonati streptococcica, classis B
 • P36.1
  Septikemija novorođenčeta uzrokovana drugom i neoznačenom streptokokom
  Septicaemia neonati per streptococcum alium et non specificatum
 • P36.2
  Septikemija novorođenčeta, uzročnik Staphylococcus aurens
  Septicaemia neonati per Staphylococcum aureum
 • P36.3
  Septikemija novorođenčeta uzrokovana drugom i neoznačenom stafilokokom
  Septicaemia neonati per staphylococcum alium et non specificatum
 • P36.4
  Septikemija novorođenčeta, uzročnik Escherichia coli
  Septicaemia neonati per Escherichiam coli
 • P36.5
  Anaerobna septikemija novorođenčeta
  Septicaemia neonati anaerobica
 • P36.8
  Septikemija novorođenčeta uzrokovana drugim bakterijama
  Septicaemia neonati bacterialis alia
 • P36.9
  Septikemija novorođenčeta uzrokovana bakterijama, neoznačena
  Septicaemia neonati bacterialis, non specificata
 • P37
  Druge urođene infekcije i parazitarne bolesti
  Infectiones et morbi parasitarii congeniti alii
 • P37.0
  Urođena tuberkuloza
  Tuberculosis congenita
 • P37.1
  Urođena toksoplazmoza
  Toxolasmosis congenita
 • P37.2
  Urođena rasejana listerioza
  Listeriosis congenita (disseminata)
 • P37.3
  Urođena tropska malarija falciparum
  Malaria falciparum congenita
 • P37.4
  Druga urođena malarija
  Malaria congenita alia
 • P37.8
  Druge označene urođene infekcije i parazitarne bolesti
  Infectiones et morbi parasitarii alii,specificata
 • P37.9
  Urođena infekcija i parazitarna bolest, neoznačena
  Infectio et morbus parasitarius congenitus, non specificatus
 • P38
  Zapaljenje pupka novorođenčeta sa blagim krvarenjem ili bez njega
  Omphalitis neonati cum sive sine haemorrhagia miti
 • P39
  Druge označene infekcije u porođajnom periodu
  Infectiones perinatales aliae, specificatae
 • P39.0
  Zarazno zapaljenje dojke novorođenčeta
  Mastitis neonati infectiva
 • P39.1
  Zapaljenje vežnjače i suzne kesice novorođenčeta
  Conjunctivitis et dacriocystitis neonati
 • P39.2
  Infekcija ploda u plodovoj vodi
  Infectio fetus intraamniotica
 • P39.3
  Infekcija mokraćnih puteva novorođenčeta
  Infectio tractus urinarii neonati
 • P39.4
  Infekcija kože novorođenčeta
  Infectio cutis neonati
 • P39.8
  Druge označene infekcije u porođajnom periodu
  Infestiones perinatales aliae, specificatae
 • P39.9
  Infekcija specifična za porođajni period, neoznačena
  Infectio neonati perinatalis specifica, non specificata
 • P50
  Krvarenje ploda
  Haemorrhagia fetus
 • P50.0
  Gubitak krvi ploda iz isturenih sudova
  Amissio sanguinis fetus ex vasis praeviis
 • P50.1
  Krvarenje ploda iz pokidanog pupčanika
  Haemorrhagia fetus ex chorda umbilicali lacerata
 • P50.2
  Krvarenje ploda iz posteljice
  Haemorrhagia fetus ex placenta
 • P50.3
  Krvarenje u blizanca
  Haemorrhagia ad geminum
 • P50.4
  Krvarenje u krvotok majke
  Haemorrhagia in circulatione matris
 • P50.5
  Krvarenje iz presečnog pupčanika blizanca
  Haemorrhagia ex chorda umbilicali gemini praecisa
 • P50.8
  Drugo krvarenje ploda
  Haemorrhagia fetus alia
 • P50.9
  Krvarenje ploda, neoznačeno
  Haemorrhagia fetus, non specificata
 • P51
  Krvarenje novorođenčeta iz pupka
  Haemorrhagia neonati umbilicalis
 • P51.0
  Obilno krvarenje novorođenčeta iz pupka
  Haemorrhagia neonati umbilicalis, abundans
 • P51.8
  Drugo krvarenje novorođenčeta iz pupka
  Haemorrhagia neonati umbilicalis alia
 • P51.9
  Krvarenje novorođenčeta iz pupka, neoznačeno
  Haemorrhagia neonati umbilicalis, non specificata
 • P52
  Unutarlobanjsko krvarenje ploda i novorođenčeta neuzrokovano povredom
  Haemorrhagia intracranialis fetus et neonati non traumatika
 • P52.0
  Krvarenje ploda i novorođenčeta u komori mozga neuzrokovano povredom, stepen1
  Haemorrhagia cerebri intraventricularis fetus et neonati non traumatica, gradus 1
 • P52.1
  Krvarenje ploda i novorođenčeta u komori mozga neuzrokovano povredom, stepen 2
  Haemorrhagia cerebri intraventricularis fetus et neonati non traumatika, gradus 2
 • P52.2
  Krvarenje ploda i novorođenčeta u komori mozga neuzrokovano povredom, stepen 3
  Haemorrhagia intraventricularis fetus et neonati non traumatica, gradus 3
 • P52.3
  Krvarenje ploda i novorođenčeta u komori mozga neuzrokovano povredom, neoznačeno
  Haemorrhagia cerebri intraventricularis fetus et neonati non traumatica, non specificata
 • P52.4
  Krvar.ploda i novorođenčeta neuzrokovano povredom
  Haemorrhagia intracerebralis fetus et neonati non traumatica
 • P52.5
  Krvarenje ploda i novorođenčeta ispod mrežaste moždanice neuzrokovano povredom
  Haemorrhagia subarachnoidalis fetus et neonati non traumatica
 • P52.6
  Krvarenje ploda i novorođenčeta u mali mozak i zadnju jamu
  Haemorrhagia cerebellaris fetus et neonati in fossa posteriore
 • P52.8
  Drugo unutarlobanjsko krvarenje ploda i novorođenčeta neuzrokovano povredom
  Haemorrhagia intracranialis fetus et neonati non traumatica alia
 • P52.9
  Unutarlobanjsko krvarenje ploda i novorođenčeta neuzrokovano povredom, neoznačeno
  Haemorrhagia intracranialis fetus et neonati non traumatica, non specificata
 • P53
  Krvarenje ploda i novorođenčeta
  Morbus haemorrhagicus fetus et neonati
 • P54
  Druga krvarenja novorođenčeta
  Haemorrhagiae neonati aliae
 • P54.0
  Povraćanje krvi novorođenčeta
  Haematemesis neonati
 • P54.1
  Krv u stolici novorođenčeta
  Melaena neonati
 • P54.2
  Krvarenje zadnjeg creva novorođenčeta
  Haemorrhagia neonati rectalis
 • P54.3
  Drugo krvarenje želuca i creva novorođenčeta
  Haemorrhagia neonati gastrointestinalis alia
 • P54.4
  Krvarenje nadbubrežne žlezde novorođenčeta
  Haemorrhagia glandulae suprarenalis neonati
 • P54.5
  Krvarenje kože novorođenčeta
  Haemorrhagia cutis neonati
 • P54.6
  Krvarenje rodnice novorođenčeta
  Haemorrhagia neonati vaginalis
 • P54.8
  Druga označena krvarenje novorođenčeta
  Haemorrhagiae neonati aliae, specificatae
 • P54.9
  Krvarenje novorođenčeta, neoznačeno
  Haemorrhagia neonati, non specificata
 • P55
  Hemolitička bolest-razaranje crvenih krvnih zrnaca ploda i novorođenčeta
  Morbus haemolyticus fetus et neonati
 • P55.0
  Rh-izoimunizacija ploda i novorođenčeta
  Rhesus-isoimmunisatio fetus et neonati
 • P55.1
  AB-izoimunizacija ploda i novorođenčeta
  AB-isoimmunisatio fetus et neonati
 • P55.8
  Druge hemolitičke bolesti ploda i novorođenčeta
  Morbi haemolytici fetus et neonati alii
 • P55.9
  Hemolitička bolest ploda i novorođenčeta, neoznačena
  Morbus haemolyticus fetus et neonati, non specificatus
 • P56
  Vodena bolest ploda uzrokovana hemolitičkom bolešću
  Hydrops fetus propter morbum haemolyticum
 • P56.0
  Vodena bolest ploda uzrokovana izoimunizacijom
  Hydrops fetus propter isoimmunisatione
 • P56.9
  Vodena bolest ploda uzrokovana drugom i neoznačenom hemolitičkom bolešću
  Hydrops fetus propter morbum haemolyticum alium et non specificatum
 • P57
  Kernikterus-žutica jedara mozga
  Icterus nuclearis cerebri (kernicterus)
 • P57.0
  Kernikterus uzrokovan izoimunizacijom
  Kernicterus isoimmunisationalis
 • P57.8
  Drugi označeni kernikterus
  Kernicterus alius, specificatus
 • P57.9
  Kernikterus, neoznačen
  Kernicterus, non specificatus
 • P58
  Hemolitička žutica- razaranje crvenih krvnih zrnaca novorođenčeta,nepotvrđene izoimuniztcije
  Icterus haemolyticus neonati neonati isoimmunisationis non confirmatae
 • P58.0
  Hemolitička žutica novorođenčeta sa modricama
  Icterus haemolyticus neonati cum livoribus
 • P58.1
  Hemolitička žutica novorođenčeta sa krvarenjem
  Icterus haemolyticus neonati haemorrhagicus
 • P58.2
  Hemolitička zarazna žutica novorođenčeta
  Icterus haemolyticus neonati infectivus
 • P58.3
  Hemolitička žutica novorođenčeta kod preteranog stvaranja crvenih krvnih zrnaca
  Icterus haemolyticus neonati polycytaemicus
 • P58.4
  Hemolitička žutica novorođenčeta uzrokovana lekovima ili toksinima prenetim preko majke
  Icterus haemolyticus neonati propter medicamenta sive toxina per matrem transmissa
 • P58.5
  Hemolitička žutica novorođenčeta uzrokovana progutanom krvi majke
  Icterus haemolyticus neonati propter sanquinem matris haustum
 • P58.8
  Druga označena hemolitička žutica novorođenčeta
  Icterus haemolyticus neonati alius, specificatus
 • P58.9
  Hemolitička žutica novorođenčeta., neoznačena
  Icterus haemolyticus neonati, non specificatus
 • P59
  Druga i neoznačena žutica novorođenčeta
  Icterus neonati alius et non specificatus
 • P59.0
  Žutica novorođenčeta kod prevremenog porođaja
  Icterus neonati cum partu praematuro
 • P59.1
  Sindrom zgusnute žuči
  Syndroma bilis condensatae
 • P59.2
  Žutica novorođenčeta kod drugog i neoznačenog oštećenja ćelija jetre
  Icterus neonati ad laesionem hepotocellularum aliam et non specificatam
 • P59.3
  Žutica novorođenčeta uzrokovana inhibitorima u majčinom mleku
  Icterus neonati propter inhibitores in lacte matris
 • P59.8
  Žutica novorođenčeta usled drugih označenih uzroka
  Icterus neonati propter causas alias specificatas
 • P59.9
  Neoznačena žutica novorođenčeta
  Icterus neonati, non specificatus
 • P60
  Zgrušavanje krvi u više krvnih sudova ploda i novorođenčeta
  Coagulatio intravascularis fetus et neonati disseminata
 • P61
  Druge bolesti krvi u toku porođaja
  Morbi haematologici perinatales alii
 • P61.0
  Prolazno smanjenje broja krvnih pločica u krvi novorođenčeta
  Thrombocytopenia neonati transitiva
 • P61.1
  Povećanje broja crvenih krvnih zrnaca novorođenčeta
  Polycythaemia neonati
 • P61.2
  Slabokrvnost nedonoščeta
  Anaemia praematuri
 • P61.3
  Urođena slabokrvnost ploda posle gubitka krvi
  Anaemia fetus posthaemorrhagica congenita
 • P61.4
  Druga urođena slabokrvnost
  Anaemia congenita alia
 • P61.5
  Prolazno smanjenje neutrocita novorođenčeta
  Neutrocytopenia neonati transitiva
 • P61.6
  Drugi prolazni poremećaji zgrušavanja krvi novorođenčeta
  Disordines coagulationis neonati transitivi alii
 • P61.8
  Druge označene bolesti krvi u toku porođaja
  Morbi haematologici perinatales alii, specificati
 • P61.9
  Bolest krvi u toku porođaja, neoznačena
  Morbus haematologicus perinatalis, non specificatus
 • P70
  Prolazni poremećaji metabolizma ugljenih hidrata ploda i novorođenčeta
  Disordines metabolismi carbohydratorum fetus et neonati transitivi
 • P70.0
  Sindrom odojčeta majke sa šećernom bolešću u trudnoći
  Syndroma infantis matris cum diabeta gestationali
 • P70.1
  Sindrom odojčeta majke sa šećernom bolešću
  Syndroma infantis matris cum diabeta
 • P70.2
  Šećerna bolest novorođenčeta
  Diabetes mellitus neonati
 • P70.3
  Snižen nivo šećera u krvi novorođenčeta uzrokovan lekovima
  Hypoglycaemia neonati medicamentosa
 • P70.4
  Drugi snižen nivo šećera u krvi novorođenčeta
  Hypoglycaemia neonati alia
 • P70.8
  Drugi prolazni poremećaji metabolizma ugljenih hidrata ploda i novorođenčeta
  Disordines metabolismi carbohydratorum fetus et neonati transitivi alii
 • P70.9
  Prolazni poremećaj metabolizma ugljenih hidrata ploda i novorođenčeta
  Disordo metabolismi carbohydratorum fetus et neonati transitivus, non specificatus
 • P71
  Prolazni poremećaji metabolizma kalcijuma i magnezijuma novorođenčeta
  Disordines metabolismi calcii et magnesii neonati transitivi
 • P71.0
  Snižen nivo kalcijuma novorođenčeta uzrokovan kravljim mlekom
  Hypocalcaemia neonati propter lac vaccae
 • P71.1
  Drugo sniženje nivoa kalcijuma u krvi novorođenčeta
  Hypocalcaemia neonato alia
 • P71.2
  Snižen nivo magnezijuma u krvi novorođenčeta
  Hypomagnesiaemia neonati
 • P71.3
  Fras novorođenčeta bez deficita kalcijuma ili magnezijuma
  Tetania neonati sine deficientia calcii sive magnesii
 • P71.4
  Prolazna smanjena aktivnost paraštitastih žlezda novorođenčeta
  Hypoparathyreoidismus neonati transitivus
 • P71.8
  Drugi prolazni poremećaji metabolizma kalcijuma i magnezijuma novorođenčeta
  Disordines metabolismi calcii et magnesii neonati transitivi alii
 • P71.9
  Prolazni poremećaj metabolizma kalcijuma i magnezijuma novorođenčeta, neoznačen
  Disordo metabolismi calcii et magnesii neonati transitivus alius, non specificatus
 • P72
  Druge prolaznr bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem novorođenčeta
  Morbi systematis endocrini neonati transitivi alii
 • P72.0
  Gušavost novorođenčeta
  Struma neonati
 • P72.1
  Prolazna povećana aktivnost štitaste žlezde novorođenčeta
  Hyperthyreosis neonati transitiva
 • P72.2
  Drugi prolazni poremećaji funkcije štitaste žlezde novorođenčeta
  Dysfunctiones glandulae thyreoideae neonati transitive
 • P72.8
  Druge prolazne označene bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem novorođenčeta
  Morbi systematis endocrini neonati transitivi alii, specificati
 • P72.9
  Prolazan poremećaj žlezda sa unutrašnjim lučenjem novorođenčeta, neoznačen
  Morbus systematis endocrini neonati transitivus, non specificatus
 • P74
  Drugi prolazni poremećaji elektrolita i metabolizma novorođenčeta
  Disordines neonati electrolyticae et metabolicae transitivi alii
 • P74.0
  Kasno povećanje kiselosti kod novorođenčeta uzrokovano poremećajima metabolizma
  Acidosis neonati metabolica tarda
 • P74.1
  Gubitak tečnosti novorođenčeta
  Dehydratio neonati
 • P74.2
  Poremećaj ravnoteže natrijuma novorođenčeta
  Disordines equilibri natrii neonati
 • P74.3
  Poremećaj ravnoteže kalijuma novorođenčeta
  Disordo equilibrii kalii neonati
 • P74.4
  Drugi prolazni poremećaji elektrolita novorođenčeta
  Disordines neonati electrolytici transitivi, alii
 • P74.5
  Prolazna tirozinemija novorođenčeta
  Tyrosinaemia neonati transitiva
 • P74.8
  Drugi prolazni poremećaji metabolizma novorođenčeta
  Disordines neonati metabolici transitivi alii
 • P74.9
  Prolazni poremećaj metabolizma novorođenčeta, neoznačen
  Disordo metabolismi neonati transitivus, non specificatus
 • P75
  Zavezano crevo uzrokovano mekonijumom
  Ileus meconialis (E84.1+)
 • P76
  Druga začepljenost creva novorođenčeta
  Obstructio intestinalis neonatalis alia
 • P76.0
  Sindrom čepa od mekonijuma
  Syndroma emboli meconialis
 • P76.1
  Prolazno zavezano crevo novorođenčeta
  Ileus neonati transitivus
 • P76.2
  Prepreka creva uzrokovana zgusnutim mlekom
  Obstrutctio intestinalis propter lac condensatum
 • P76.8
  Druga označena prepreka creva novorođenčeta
  Obstructio intestinalis neonatalis alia, specificata
 • P76.9
  Prepreka creva novorođenčeta, neoznačena
  Obstructio intestinalis neonatalis, non specificata
 • P77
  Zapaljenje sa izumiranjem creva ploda i novorođenčeta
  Enterocolitis fetus et neonati necroticans
 • P78
  Druge bolesti sistema za varenje u porođajnom periodu
  Morbi tractus digestivi perinatales alii
 • P78.0
  Prskanje creva u porođajnom periodu
  Perforatio intestinalis perinatalis
 • P78.1
  Drugo zapaljenje potrbušnice novorođenčeta
  Peritonitis neonati alia
 • P78.2
  Povraćanje krvi i izbacivanje krvi u stolici novorođenčeta uzrokovano progutanom majčinom krvi
  Haematemesis et melaena neonati propter sanguinem matris haustum
 • P78.3
  Nezapaljenjski proliv novorođenčeta
  Diarrhoea neonati non infectiva
 • P78.8
  Druge označene bolesti sistema za varenje u porođajnom periodu
  Morbi systematis digestivi perinatales alii, specificati
 • P78.9
  Bolest sistema za varenje u porođajnom periodu, neoznačena
  Morbus systematis digestivi perinatalis, non specificatus
 • P80
  Niska temperatura tela novorođenčeta
  Hypoterhermia neonati
 • P80.0
  Sindrom oštećenja ploda hladnoćom
  Syndroma laesionis neonati frigore
 • P80.8
  Druga niska temperatura tela novorođenčeta
  Hypothermia neonati alia
 • P80.9
  Niska temperatura tela novorođenčeta, neoznačena
  Hypothermia neonati, non specificata
 • P81
  Drugi poremećaji regulisanja temperature tela novorođenčeta
  Disordines regulationis temperaturae neonati alii
 • P81.0
  Visoka temperatura tela novorođenčeta uzrokovana spoljnim činiocima
  Hyperthermia neonati externa
 • P81.1
  Drugi označeni poremećaji regulisanja temperature tela novorođenčeta
  Disordines regulationis temperaturae neonati alii, specificati
 • P81.9
  Poremećaj regulisanja temperature tela novorođenčeta, neoznačen
  Disordo regulationis temperaturae neonati, non specificatus
 • P83
  Druge bolesti kože i potkožnog tkiva specifične za plod i novorođenče
  Morbi cutis et subcutis fetus et neonati specifici alii
 • P83.0
  Stvrdnjavanje kože novorođenčeta
  Sclerema neonati
 • P83.1
  Crvenilo kože novorođenčeta uzrokovano toksinom
  Erythema toxicum neonati
 • P83.2
  Vodena bolest ploda bez hemolitičke bolesti
  Hydrops fetalis sine morbo haemolytico
 • P83.3
  Drugi i neoznačeni otok specifičan za plod i novorođenče
  Oedema ad fetum et neonatum specificum aliud, non specificatum
 • P83.4
  Povećanje dojke novorođenčeta
  Hypertrophia mammae neonati
 • P83.5
  Urođena vodena kila
  Hydrocele congenita
 • P83.6
  Bradavičast izraštaj sluznice pupka novorođenčeta
  Polypus umbilicalis neonati
 • P83.8
  Druge i označene bolesti kože i potkožnog tkiva specifične za plod i novorođenče
  Morbi cutis et subcutis fetus et neonati specifici alii, specificati
 • P83.9
  Bolest kože i potkožnog tkiva specifična za plod i novorođenče, neoznačena
  Morbus cutis et subcutis fetus et neonati specificus, non specificatus
 • P90
  Grčevi novorođenčeta
  Convulsiones neonati
 • P91
  Druge bolesti mozga novorođenčeta
  Morbi cerebri neonati alii
 • P91.0
  Oslabljena prokrvljenost mozga novorođenčeta
  Ischaemia cerebri neonati
 • P91.1
  Stečene ciste oko komora mozga novorođenčeta
  Cystes cerebri neonati acquisitae periventriculares
 • P91.2
  Razmekšavanje bele mase mozga novorođenčeta
  Leucomalacia cerebri neonati
 • P91.3
  Razdražljivost mozga novorođenčeta
  Irritabilitas cerebri neonati
 • P91.4
  Slaba funkcija mozga novorođenčeta
  Depressio cerebri neonati
 • P91.5
  Besvesnost novorođenčeta
  Coma neonati
 • P91.8
  Druge označene bolesti mozga novorođenčeta
  Morbi cerebri neonati alii, specificati
 • P91.9
  Bolest mozga novorođenčeta, neoznačena
  Morbus cerebri neonati, non specificatus
 • P92
  Bolest ishrane novorođenčeta
  Morbi neonati alimentarii
 • P92.0
  Povraćanje novorođenčeta
  Vomitus neonati
 • P92.1
  Podrigivanje i preživanje novorođenčeta
  Ructus et ruminatio neonati
 • P92.2
  Sporo uzimanje hrane novorođenčeta
  Receptio alimenti neonati tarda
 • P92.3
  Pothranjivanje novorođenčeta
  Hyponutritio neonati
 • P92.4
  Prehranjivanje novorođenčeta
  Hypernutritio neonati
 • P92.5
  Teškoće novorođenčeta pri sisanju
  Difficultates neonati ad succionem
 • P92.8
  Druge bolesti ishrane novorođenčeta
  Morbi neonati alimentarii alii
 • P92.9
  Bolest ishrane novorođenčeta, neoznačena
  Morbus neonati nutritionalis, non specificatus
 • P93
  Reakcije i trovanja lekovima ploda i novorođenčeta
  Reactiones et intoxicationes medicamentosae fetus et neonati
 • P94
  Bolesti tonusa mišića novorođenčeta
  Morbi toni musculorum neonati
 • P94.0
  Prolazna teška slabost mišića novorođenčeta
  Myasthenia gravis neonati transitiva
 • P94.1
  Urođeno povišen tonus mišića novorođenčeta
  Hypertonia musculorum neonati congenita
 • P94.2
  Urođeno snižen tonus mišića novorođenčeta
  Hypotonia musculorum neonati congenita
 • P94.8
  Druge bolesti tonusa mišića novorođenčeta
  Morbi toni musculorum neonati alii
 • P94.9
  Bolest tonusa mišića novorođenčeta, neoznačena
  Morus toni musculorum neonati, non specificatus
 • P95
  Neoznačena smrt ploda
  Mors fetus, non specificata
 • P96
  Druge bolesti porođajnog perioda
  Morbi perinatales alii

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'