Grupa Druge označene bolesti i stanja u trudnoći, porođaju i babinjama (O94-O99)


 • Šifra
  Naziv
 • O95
  Smrt majke nastala tokom trudnoće, porođaja ili babinja, uzrok nepoznat
  Mors matris obstetricia,causa ignota
 • O96
  Smrt majke posle porođaja u periodu od 42 dana do godine dana, uzrok različit
  Mors matris obstetricia per 42 dies usque ad unum annum post partum, causa varia
 • O97
  Smrt majke uzrokovana posledicama trudnoće
  Mors matris propter sequelas obstetricias
 • O98
  Zarazne bolesti i parazitarne bolesti majke koje komplikuju trudnoću, porođaj i babinje
  Morbi matris infectivi et morbi parasitarii graviditatem, partium et puerperium complicatus
 • O98.0
  Tuberkuloza u trudnoći, porođaju i babinjama
  Tuberculosis in graviditate,partu et puerperio
 • O98.1
  Sifilis u trudnoći,porođaju i babinjama
  Syphilis in graviditate,partu et puerperio
 • O98.2
  Kapavac u trudnoći,porođaju i babinjama
  Gonorrhoea in graviditate,partu et puerperio
 • O98.3
  Druge polne infekcije u trudnoći, porođaju i babinjama
  Infectiones sexuales in graviditate, partu et puerperio aliae
 • O98.4
  Žutica uzrokovana virusom u trudnoći, porođaju i babinjama
  Hepatitis viralis in graviditate, partu et puerperio
 • O98.5
  Druge bolesti uzrokovane virusom u trudnoći, porođaju i babinjama
  Morbi virales in graviditate, partu et puerperio, alii
 • O98.6
  Bolesti uzrokovane protozoama u trudnoći, porođaju i babinjama
  Morbi protozoales in graviditate,partu et puerperio
 • O98.8
  Druge zarazne bolesti i parazitarne bolesti majki u trudnoći, porođaju i babinjama
  Morbi matris infectivi et morbi parasitarii in graviditate, partu et puerperio, alii
 • O98.9
  Zarazna bolest i parazitarna bolest majke u trudnoći, porođaju i babinjama, neoznačena
  Morbus matris infectivus et morbus parasitarius graviditate, partu et puerperio, non specificatus
 • O99
  Druge bolesti majke u trudnoći, porođaju i babinjama
  Morbi matris in graviditate partu et puerperio alii

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'