Grupa Trudnoća završena pobačajem (O00-O08)


 • Šifra
  Naziv
 • O00
  Vanmaterična trudnoća
  Graviditas extrauterina
 • O00.0
  Trbušna trudnoća
  Graviditas abdominalis
 • O00.1
  Jajovodna trudnoća
  Graviditas tubaria
 • O00.2
  Jajnička trudnoća
  Graviditas ovarialis
 • O00.8
  Druga vanmaterična trudnoća
  Graviditas extrauterina alia
 • O00.9
  Vanmaterična trudnoća,neoznačena
  Graviditas extrauterina,non specificata
 • O01
  Grozdasta mola
  Mola hydatidosa
 • O01.0
  Obična grozdasta mola
  Mola hydatidosa simplex
 • O01.1
  Nepotpuna i delimična grozdasta mola
  Mola hydatidosa incompleta et partialis
 • O01.9
  Grozdasta mola,neoznačena
  Mola hydatidosa,non specificata
 • O02
  Drugi nenormalan ishod trudnoće
  Eventus conceptionis abnormalis alius
 • O02.0
  Oštećeno jajašce i negrozdasta mola
  Ovum laesum et mola non hydatidosa
 • O02.1
  Nepotpun podbačaj
  Abortus imperfectus
 • O02.8
  Drugi neoznačen nenormalan ishod trudnoće
  Eventus conceptionis abnormalis alius, non specificatus
 • O02.9
  Nenormalan ishod trudnoće,neoznačen
  Eventus conceptionis abnormalis,non specificatus
 • O03
  Spontan pobačaj
  Abortus spontaneus
 • O03.0
  Spontan pobačaj, nepotpun, komplikovan infekcijom polnih organa i karlice
  Abortus spontaneus
 • O03.1
  Spontan pobačaj, nepotpun, komplikovan kasnim ili obilnim krvarenjem
  Abortus spontaneus
 • O03.2
  Spontan pobačaj, nepotpun, komplikovan začepljenjem krvnog suda
  Abortus spontaneus
 • O03.3
  Spontan pobačaj, nepotpun sa drugim i neoznačenim komplikacijama
  Abortus spontaneus
 • O03.4
  Spontan pobačaj,nepotpun,bez komplikacija
  Abortus spontaneus
 • O03.5
  Spontan pobačaj, potpun ili neoznačen, komplikovan infekcijom polnih organa i karlice
  Abortus spontaneus
 • O03.6
  Spontan pobačaj, potpun ili neoznačen, komplikovan kasnim ili obilnim krvarenjem
  Abortus spontaneus
 • O03.7
  Spontan pobačaj, potpun ili neoznačen, komplikovan začepljenjem krvnog suda
  Abortus spontaneus
 • O03.8
  Spontan pobačaj, potpun ili neoznačen, sa drugim i neoznačenim komplikacijama
  Abortus spontaneus
 • O03.9
  Spontan pobačaj, potpun ili neoznačen, bez komplikacija
  Abortus spontaneus
 • O04
  Medicinski pobačaj
  Abortus medicalis
 • O04.0
  Medicinski pobačaj, nepotpun, komplikovan infekcijom polnih organa i karlice
  Abortus medicalis
 • O04.1
  Medicinski pobačaj, nepotpun, komplikovan kasnim ili obilnim krvarenjem
  Abortus medicalis
 • O04.2
  Medicinski pobačaj, nepotpun, komplikovan začepljenjem krvnog suda
  Abortus medicalis
 • O04.3
  Medicinski pobačaj, nepotpun, sa drugim i neoznačenim komplikacijama
  Abortus medicalis
 • O04.4
  Medicinski pobačaj, nepotpun, bez komplikacija
  Abortus medicalis
 • O04.5
  Medicinski pobačaj, potpun ili neoznačen, komplikovan infekcijom polnih organa i karlice
  Abortus medicalis
 • O04.6
  Medicinski pobačaj, potpun ili neoznačen, komplikovan kasnim ili obilnim krvarenjem
  Abortus medicalis
 • O04.7
  Medicinski pobačaj, potpun ili neoznačen, komplikovan začepljenjem krvnog suda
  Abortus medicalis
 • O04.8
  Medicinski pobačaj, potpun ili neoznačen, sa drugim i neoznačenim komplikacijama
  Abortus medicalis
 • O04.9
  Medicinski pobačaj, potpun ili neoznačen, bez komplikacija
  Abortus medicalis
 • O05
  Drugi pobačaj
  Abortus alius
 • O05.0
  Drugi pobačaj, nepotpun, komplikovan infekcijom polnih organa i karlice
  Abortus alius
 • O05.1
  Drugi pobačaj, nepotpun, komplikovan kasnim ili obilnim krvarenjem
  Abortus alius
 • O05.2
  Drugi pobačaj, nepotpun, komplikovan začepljenjem krvnog suda
  Abortus alius
 • O05.3
  Drugi pobačaj, nepotpun, sa drugim i neoznačenim komplikacijama
  Abortus alius
 • O05.4
  Drugi pobačaj, nepotpun, bez komplikacija
  Abortus alius
 • O05.5
  Drugi pobačaj, potpun ili neoznačen, komplikovan infekcijom polnih organa i karlice
  Abortus alius
 • O05.6
  Drugi pobačaj, potpun ili neoznačen, komplikovan kasnim ili obilnim krvarenjem
  Abortus alius
 • O05.7
  Drugi pobačaj, potpun ili neoznačen, komplikovan začepljenjem krvnog suda
  Abortus alius
 • O05.8
  Drugi pobačaj, potpun ili neoznačen, sa drugim i neoznačenim komplikacijama
  Abortus alius
 • O05.9
  Drugi pobačaj, potpun ili neoznačen, bez komplikacija
  Abortus alius
 • O06
  Neoznačen pobačaj
  Abortus non specificatus
 • O06.0
  Neoznačen pobačaj, nepotpun, komplikovan infekcijom polnih organa i karlice
  Abortus non specificatus
 • O06.1
  Neoznačen pobačaj, nepotpun, komplikovan kasnim ili obilnim krvarenjem
  Abortus non specificatus
 • O06.2
  Neoznačen pobačaj, nepotpun, komplikovan začapljenjem krvnog suda
  Abortus non specificatus
 • O06.3
  Neoznačen pobačaj, nepotpun, sa drugim i neoznačenim komplikacijama
  Abortus non specificatus
 • O06.4
  Neoznačen pobačaj, nepotpun, bez komplikacija
  Abortus non specificatus
 • O06.5
  Neoznačen pobačaj, potpun ili neoznačen, komplikovan infekcijom polnih organa i karlice
  Abortus non specificatus
 • O06.6
  Neoznačen pobačaj, potpun ili neoznačen, komplikovan kasnim ili obilnim krvarenjem
  Abortus non specificatus
 • O06.7
  Neoznačen pobačaj, potpun ili neoznačen, komplikovan začapljenjem krvnog suda
  Abortus non specificatus
 • O06.8
  Neoznačen pobačaj, potpun ili neoznačen, sa drugim i neoznačenim komplikacijama
  Abortus non specificatus
 • O06.9
  Neoznačen pobačaj, potpun ili neoznačen, bez komplikacija
  Abortus non specificatus
 • O07
  Neuspeo pokušaj pobačaja
  Abortus temptatus inefficax
 • O07.0
  Neuspeo medicinski pobačaj, komplikovan zbog infekcije polnih organa i karlice
  Abortus medicalis inefficax propter infectionem tractus genitalis et pelvis complicatus
 • O07.1
  Neuspeo medicinski pobačaj, komplikovan zbog kasnog ili obilnog krvarenja
  Abortus medicalis inefficax propter hemorrhagiam retardatam sive gravem complicatus
 • O07.2
  Neuspeo medicinski pobačaj, komplikovan začepljenjem krvnog suda
  Abortus medicalis inefficax propter emboliam complicatus
 • O07.3
  Neuspeo medicinski pobačaj, sa drugim i neoznačenim komplikacijama
  Abortus medicalis inefficax,cum complicationibus aliis et non specificatus
 • O07.4
  Neuspeo medicinski pobačaj, bez komplikacija
  Abortus medicalis inefficax,sine complicationibus
 • O07.5
  Drugi (neoznačen) neuspeo pobačaj komplikovan zbog infekcije polnih organa i karlice
  Abortus inefficax propter infectionem tractus genitalis et pelvis complicatus alius, non specificatu
 • O07.6
  Drugi neuspeo pokušaj pobačaja, komplikovan zbog kasnog ili obilnog krvarenja
  Abortus temptatus inefficax propter haemorrhagiam retardatam gravem complicatus alius, non spec.
 • O07.7
  Drugi neoznačen neuspeo pokušaj pobačaja komplikovan zbog začepljenja krvnog suda
  Abortus temptatus inefficax propter emboliam complicatus alius, non specificatus
 • O07.8
  Drugi neoznačen neuspeo pokušaj pobačaja sa komplikacijama
  Abortus temptatus inefficax cum complicatus alius, non specificatus
 • O07.9
  Drugi neuspeo pokušaj pobačaja bez komplikacija, neoznačen
  Abortus temptatus inefficax sine complicationibus alius, non specificatus
 • O08
  Komplikacije posle pobačaja, vanmaterične i molarne trudnoće
  Complicationes post abortum,graviditatem ectopicam et molarem

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'