Grupa Nezapaljenske bolesti ženskih genitalnih organa (N80-N98)


 • Šifra
  Naziv
 • N80
  Materična sluznica u mišiću materice ili u raznim tkivima organizma
  Endometriosis
 • N80.0
  Materična sluznica u mišiću materice
  Endometriosis uteri
 • N80.1
  Materična sluznica na jajnicima
  Endometriosis ovarii
 • N80.2
  Materična sluznica u jajovodu
  Endometriosis tubae uterinae
 • N80.3
  Materična sluznica na potrbušnici male karlice
  Endometriosis peritonaei pelvis
 • N80.4
  Materična sluznica na pregradi između pravog creva i rodnice, i u zidu rodnice
  Endometriosis septi rectovaginalis et vaginae
 • N80.5
  Materična sluznica na crevima
  Endrometriosis intestini
 • N80.6
  Materična sluznica u kožnim ožiljcima
  Endometriosis in scarificationibus cutaneis
 • N80.8
  Materična sluznica na drugim mestima
  Endometriosis alia
 • N80.9
  Materična sluznica, neoznačena
  Endometriosis, non specificata
 • N81
  Ispadanje polnih organa žene
  Prolapsus genitaliorum femininorum
 • N81.0
  Kila mokraćovoda bešike žene
  Urethrocele feminae
 • N81.1
  Kila mokraćne bešike
  Cystocele
 • N81.2
  Nepotpuno ispadanje materice i rodnice
  Prolapsus uterovaginalis incompletus
 • N81.3
  Potpuno ispadanje materice i rodnice
  Prolapsus uterovaginalis completus
 • N81.4
  Ispadanje materice i rodnice, neoznačeno
  Prolapsus uterovaginalis, non specificatus
 • N81.5
  Crevna kila rodnice
  Enterocele vaginalis
 • N81.6
  Kila pravog creva
  Rectocele
 • N81.8
  Drugo ispadanje polnih organa žena
  Prolapsus genitaliorum femininorum alius
 • N81.9
  Ispadanje polnih organa žene, neoznačeno
  Prolapsus genitaliorum femininorum, non specificatus
 • N82
  Fistule ženskih polnih organa
  Fistulae genitaliorum femininorum
 • N82.0
  Fistula izmedju bešike i rodnice
  Fistula vesicovaginalis
 • N82.1
  Druge fistule mokraćno-polnih puteva
  Fistula tractus urinogenitalis aliae
 • N82.2
  Fistula izmedju tankog creva i rodnice
  Fistula intestinovaginalis
 • N82.3
  Fistula izmedju debelog creva i rodnice
  Fistula colovaginalis
 • N82.4
  Druge fistule između creva i ženskih polnih organa
  Fistulae intestinogenitales feminae aliae
 • N82.5
  Fistula između kože i ženskih polnih organa
  Fistula cutaneogenitales
 • N82.8
  Druge fistule ženskih polnih organa
  Fistulae genitaliorum femininorum aliae
 • N82.9
  Fistula ženskih polnih organa, neoznačena
  Fistula genitaliorum femininorum, non specificata
 • N83
  Nezapaljenjske bolesti jajnika, jajovoda i okomateričnog tkiva
  Morbi ovarii, tubae uterinae et parametri non inflammatorii
 • N83.0
  Cista meška jajnika
  Cystis ovarii follicularis
 • N83.1
  Cista žutog tela jajnika
  Cystis corporis lutei ovarii
 • N83.2
  Druge i neoznačene ciste jajnika
  Cystes ovarii aliae et non specificatae
 • N83.3
  Usahlost jajnika i stečeno zapaljenje jajovoda
  Atrophia ovarii et salpingitis acquisita
 • N83.4
  Ispadanje i kila jajnika i jajovoda
  Prolapsus et hernia ovarii et tubae uterinae
 • N83.5
  Uvrtanje jajnika, peteljke jajnika i jajovoda
  Torsio ovarii, pedunculi ovarii et tubae uterinae
 • N83.6
  Krv u jajovodu
  Haematosalpinx
 • N83.7
  Krv u širokoj vezi
  Haematoma ligamenti lati
 • N83.8
  Druge nezapaljenjske bolesti jajnika, jajovoda i okomateričnog tkiva
  Morbi ovarii,tubae uterinae et parametrii non inflammatorii alii
 • N83.9
  Nezapaljenjska bolest jajnika, jajovoda i okomateričnog tkiva, neoznačena
  Morbus ovarii, tubae uterinae et parametrii non inflammatorius, non specificatus
 • N84
  Polip - peteljkast sluznični izraštaj-ženskih polnih organa
  Polypus genitaliorum femininorum
 • N84.0
  Polip tela materice
  Polypus corporis uteri
 • N84.1
  Polip grlića materice
  Polypus cervicis uteri
 • N84.2
  Polip rodnice
  Polypus vaginae
 • N84.3
  Polip stidnice
  Polypus vulvae
 • N84.8
  Polip drugih delova polnih organa žene
  Polypus genitaliorum femininorum, partium aliarum
 • N84.9
  Polip polnih organa žene, neoznačen
  Polypus genitaliorum femininorum, non specificatus
 • N85
  Druge nezapaljenjske bolesti materice osim grlića
  Morbi uteri, sine cervice uteri, non inflammatorii alii
 • N85.0
  Bujanje žlezda sluznice materice
  Hypertrophia glandularum endometrii
 • N85.1
  Tumorozno zadebljanje žlezda sluznice materice
  Hypertrophia endrometrii adenomatosa
 • N85.2
  Uvećanje materice
  Hypertrophia uteri
 • N85.3
  Nedovoljno smanjenje materice
  Subinvolutio uteri
 • N85.4
  Nenormalan položaj materice
  Malpositio uteri
 • N85.5
  Izvrnuta materica
  Inversio uteri
 • N85.6
  Srasline u materici
  Synechiae intrauterinae
 • N85.7
  Krv u materici
  Haematometra
 • N85.8
  Druge nezapaljenjske bolesti materice
  Morbi uteri non inflammatorii alii
 • N85.9
  Nezapaljenska bolest materice, neoznačena
  Morbus uteri non inflammatorius, non specificatus
 • N86
  Nagriženost i imeštenost gerlića materice
  Erosio et ectopia cervicis uteri
 • N87
  Poremećaj razvoja ćelija grlića materice
  Dysplasia cervicis uteri
 • N87.0
  Blag poremećaj razvoja ćelija sluznice grlića materice
  Dysplasia cervicis uteri levis
 • N87.1
  Umeren poremećaj razvoja ćelija sluznice grlića materice
  Dysplasia cervicis uteri moderata
 • N87.2
  Težak poremećaj razvoja ćelija sluznice grlića materice
  Dysplasia cervicis gravis
 • N87.9
  Poremećaj razvoja ćelija sluznice grlića materice, neoznačen
  Dyslpasia cervicis uteri, non specificata
 • N88
  Druge nezapaljenjske bolesti grlića materice
  Morbi cervicis uteri non inflammatorii, alii
 • N88.0
  Bela pločasta zadebljanja sluznice grlića materice
  Leucoplakia cervicis uteri
 • N88.1
  Stari rascep grlića materice
  Laceratio cervicis uteri obsoleta
 • N88.2
  Suženje kanala grlića materice
  Strictura et stenosis cervicis uteri
 • N88.3
  Nedovoljna funkcija unutrašnjeg ušća grlića materice
  Insufficientia isthmi cervicis uteri
 • N88.4
  Izduženost i uvećanje grlića materice
  Elongatio cervicis uteri hupertrophica
 • N88.8
  Druge označene nezapaljenjske bolesti grlića materice
  Morbi cervicis uteri non inflammatotii alii, specificati
 • N88.9
  Nezapaljenjska bolest grlića materice, neoznačena
  Morbus cervicis uteri non inflammatorius, non specificatus
 • N89
  Druge nezapaljenjske bolesti rodnice
  Morbi vaginae non inflammatorii alii
 • N89.0
  Blag poremećaj razvoja ćelija sluznice rodnice
  Dysplasia vaginae levis
 • N89.1
  Umeren poremećaj razvoja ćelija sluznice rodnice
  Dysplasia vaginae moderata
 • N89.2
  Težak poremećaj razvoja ćelija sluznice rodnice
  Dysplasia vaginae gravis
 • N89.3
  Poremećaj razvoja ćelija sluznice rodnice, neoznačen
  Dysplasia vaginae, non specificata
 • N89.4
  Belo pločasto zadebljanje sluznice rodnice
  Leucoplakia vaginae
 • N89.5
  Suženost i zatvorenost kanala rodnice
  Strictura et atresia vaginae
 • N89.6
  čvrst devičnjak
  Hymen rigidum
 • N89.7
  Krv u rodnici
  Haematocolpos
 • N89.8
  Druge označene nezapaljenjske bolesti rodnice
  Morbi vaginae non inflammatorii alii, specificati
 • N89.9
  Nezapaljenjska bolest rodnice, neoznačena
  Morbus vaginae non inflammatorius, non specificatus
 • N90
  Druge nezapaljenjske bolesti stidnice i bolesti međice
  Morbi vulvae et morbi perinaei non inflammatorii, alii
 • N90.0
  Blag poremećaj razvoja ćelija sluznice stidnice
  Dysplasia vulvae levis
 • N90.1
  Umeren poremećaj razvoja ćelija sluznice stidnice
  Dysplasia vulvae moderata
 • N90.2
  Težak poremećaj razvoja ćelija sluznice stidnice
  Dysplasia vulvae gravis
 • N90.3
  Poremećaj razvoja ćelija sluznice stidnice, neoznačen
  Dysplasia vulvae, non specificata
 • N90.4
  Belo pločasto zadebljanje sluznice stidnice
  Leucoplakia vulvae
 • N90.5
  Usahlost stidnice
  Atrophia vulvae
 • N90.6
  Uvećanje stidnice
  Hypertrophia vulvae
 • N90.7
  Cista stidnice
  Cystis vulvae
 • N90.8
  Druge označene nezapaljenjske bolesti stidnice i bolesti međice
  Morbi vulvae et morbi perinaei non inflammatorii alii, specificati
 • N90.9
  Nezapaljenjeska boest stidnice i medjice, neoznačena.
  Morbus vulvae et morbus perinaei non inflammatorius, non specificatus
 • N91
  Izostanak menstruacija i smanjenje menstruacije
  Amenorrhoea et oligomenorrhoea
 • N91.0
  Izostanak prve menstruacije
  Amenorrhoea primaria
 • N91.1
  Sekundarni izostanak menstruacije
  Amenorrhoea secundaria
 • N91.2
  Izostanak menstruacije, neoznačen
  Amenorrhoea, non specificata
 • N91.3
  Primarno smanjenje menstruacije
  Oligomenorrhoea primaria
 • N91.4
  Secundarno smanjenje menstruacije
  Oligomenorrhoea secundaria
 • N91.5
  Smanjenje menstruacije, neoznačena
  Oligomenorrhoea, non specificata
 • N92
  Pojačano, učestalo i neuredno krvarenje iz materice
  Menorrhagia, polymenorrhoea et metrrorrhagia
 • N92.0
  Pojačano i učestalo krvarenje iz materice
  Menorrhagia et polimenorrhagia
 • N92.1
  Obilno i učestalo krvarenje iz materice sa neurednim ciklusom
  Metrorrhagia et polymenorrhoea cum cuclo iregulari
 • N92.2
  Pojačano krvarenje iz materice u pubertetu
  Menorrhagia juvenilis
 • N92.3
  Pojačano krvarenje između menstruacija
  Menorrhagia intermenstrualis
 • N92.4
  Pojačano ili neuredno krvarenje u klimakterijumu
  Menorrhagia sive metrrorhagia climacterica
 • N92.5
  Druga neuredna menstruacija
  Menstruatio irregularis alia
 • N92.6
  Neuredna menstruacija, neoznačena
  Menstruatio irregularis, non specificata
 • N93
  Druga nenormalna krvarenja iz materice i rodnice
  Haemorrhagia uteri et vaginae abnormalis alia
 • N93.0
  Krvarenje posle polnog odnosa i posle kontakta
  Haemorrhagia post coitum et post contractum
 • N93.8
  Drugo označeno nenormalno krvarenje iz materice i rodnice
  Haemorrhagia uteri et vaginae abnormalis alia, specificata
 • N93.9
  Nenormalno krvarenje iz materice i rodnice, neoznačeno
  Haemorrhagia uteri et vaginae abnormalis non specificata
 • N94
  Bol i druga stanja polnih organa žene
  Dolor et status genitaliorum femininorum alii
 • N94.0
  Bol između menstruacija
  Dysmenorrhoea intermenstrualis
 • N94.1
  Otežano polno opštenje
  Dyspareunia
 • N94.2
  Bolni grč rodnice
  Vaginismus
 • N94.3
  Sindrom napetosti pred menstruaciju
  Syndrom praemenstrualis
 • N94.4
  Primarna bolna menstruacija
  Dysmenorrhoea primaria
 • N94.5
  Sekundarna bolna menstruacija
  Dysmenorrhoea secundaria
 • N94.6
  Bolna menstruacija, neoznačena
  Dysmenorrhoea, non specificata
 • N94.8
  Druga označena stanja polnih organa žene i menstruacioni ciklus
  Status genitaliorum femininorum alii specificati et cyclus menstualis
 • N94.9
  Neoznačena stanja polnih organa žene i menstruacioni ciklus
  Status genitaliorum femininorum non specificata et cyclus menstrualis
 • N95
  Bolesti menopauze - klimakterijuma
  Morbi climacterici
 • N95.0
  Krvarenje posle menopauze
  Metrorrhagia post menopausim
 • N95.1
  Simptomi žene u menopauzi
  Symptomata climacterii feminae
 • N95.2
  Zapaljenje sluznice sa usahlošću rodnice posle menopauze
  Vaginitis postmenopausalis atrophica
 • N95.3
  Prevremena veštački uzrokovana menopauza
  Menopausis praematura artificialis
 • N95.8
  Druge označene bolesti u menopauzi
  Morbi climacterici alii, specificati
 • N95.9
  Bolest menopauze, neoznačena
  Morbus climactericus, non specificatus
 • N96
  Habitualni pobačaj
  Abortus habitualis
 • N97
  Neplodnost žene
  Sterilitas feminae
 • N97.0
  Neplodnost žene uzrokovana nesazrevanjem jajne ćelije
  Sterilitas feminae propter anovulationem
 • N97.1
  Neplodnost žene uzrokovana jajovodom
  Sterilitas feminae propter tubam uterinam
 • N97.2
  Neplodnost žene uzrokovana matericom
  Sterilitas feminae propter uterum
 • N97.3
  Neplodnost žene uzrokovana grličem materice
  Sterlitas feminae propter cervicem vaginalem
 • N97.4
  Neplodnost žene uzrokovana muškarcem
  Sterilitas feminae propter marem
 • N97.8
  Neplodnost žene iz drugog uzroka
  Sterilitas feminae e causa alia
 • N97.9
  Neplodnost žene, neoznačena
  Sterilitas feminae, non specificata
 • N98
  Komplikacije uzrokovane veštačkim oplodjenjem
  Complicationes fertilisationis artificialis

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'