Grupa Ishemična bolest srca (I20-I25)


 • Šifra
  Naziv
 • I20
  Stezanje u grudima
  Angina pectoris
 • I20.0
  Neustaljeno stezanje u grudima
  Angina pectoris non stabilis
 • I20.1
  Utvrđeno stezanje u grudima
  Angina pectoris spastica verificata
 • I20.8
  Drugi oblici stezanja u grudima
  Angina pectoris,formae aliae
 • I20.9
  Stezanje u grudima,neoznačeno
  Angina pectoris,non specificata
 • I21
  Akutan infarkt (izumiranje tkiva) srca
  Infarctus myocardii acutus
 • I21.0
  Akutan infarkt prednjeg zida srca
  Infarctus myocardii anterioris transmuralis acutus
 • I21.1
  Akutan infarkt donjeg zida srca
  Infarctus myocardii inferioris transmuralis acutus
 • I21.2
  Akutan infarkt u drugim delovima zida srca
  Infarctus myocardii transmuralis acutus,partium aliarum
 • I21.3
  Akutan infarkt neoznačenog dela srca
  Infarctus myocardii transmuralis acutus sine loco specificato
 • I21.4
  Akutan infarkt srca ispod usrčnice
  Infarctus myocardii subendocardialis acutus
 • I21.9
  Akutan infarkt srca,neoznačen
  Infarctus myocardii acutus,non specificatus
 • I22
  Ponovljen akutni infarkt srca
  Infarctus myocardii recidivus acutus
 • I22.0
  Ponovljen akutan infarkt prednjeg zida srca
  Infarctus myocardii anterioris recidivus acutus
 • I22.1
  Ponovljen akutan infarkt donjeg zida srca
  Infarctus myocardii inferioris recidivus acutus
 • I22.8
  Ponovljen akutan infarkt drugih mesta srca
  Infarctus myocardii acutus recidivus,partium aliarum
 • I22.9
  Ponovljen akutan infarkt neoznačenog mesta srca
  Infarctus myocardii recidivus acutus,partis non specificatae
 • I23
  Akutna komplikacija posle akutnog infarkta srca
  Complicatio acuta post infarctum cordis acutum
 • I23.0
  Nakupljanje krvi u kesi srca posle akutnog infarkta srca
  Haemopericardium post infarctum cordis acutum
 • I23.1
  Oštećenje pretkomorske pregrade posle akutnog infarkta srca
  Defectus septi atriorum post infarctum cordis acutum
 • I23.2
  Oštećenje komorske pregrade posle akutnog infarkta srca
  Defectus septi ventriculorum post infarctum cordis acutum
 • I23.3
  Prsnuće zida srca bez krvarenja u kesi srca posle akutnog infarkta srca
  Ruptura cordis sine haemopericardio post infarctum cordis acutum
 • I23.4
  Prsnuće vezivnih niti srca posle akutnog infarkta srca
  Ruptura chordae tendineae post infarctum cordis acutum
 • I23.5
  Prsnuće bradavičastih mišića srca posle akutnog infarkta srca
  Ruptura musculorum papillarium post infarctum cordis acutum
 • I23.6
  Zgušavanje krvi u pretkomori,ušastom nastavku i komori srca posle akutnog infarkta srca
  Thrombosis atrii,auriculae atrii et ventriculi cordis post infarctum cordis acutum
 • I23.8
  Druga akutna komplikacija akutnog infarkta srca
  Complicatio acuta post infarctum cordis acutum alia
 • I24
  Druge akutne ishemijske bolesti srca
  Morbi cordis ishaemici acuti alli
 • I24.0
  Zgrušavanje krvi u arterijama srca bez infarkta mišića srca
  Thrombosis coronaria sine infarctus myocardii
 • I24.1
  Stanje posle infarkta mišića srca
  Status post infarctum myocardii
 • I24.8
  Drugi oblici ishemijske bolesti srca
  Morbus cordis ischaemicus acutus,formae aliae
 • I24.9
  Akutna ishemijska bolest srca,neoznačena
  Morbus cordis ischaemicus acutus,non specificatus
 • I25
  Hronična ishemijska bolest srca
  Morbus cordis ischaemicus chronicus

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'