Grupa Bolesti sistema krvotoka (I00-I99) • Šifra
  Naziv
 • I00
  Reumatska groznica bez promena na srcu
  Febris rheumatica sine alterationibus cardiacis
 • I01
  Reumatska groznica sa promenama na srcu
  Febris rheumatica cum alterationibus cardiacis
 • I01.0
  Akutno reumatsko zapaljenje kese srca
  Pericarditis rheumatica acuta
 • I01.1
  Akutno reumatsko zapaljenje usrčnice
  Endocarditis rheumatica acuta
 • I01.2
  Akutno reumatsko zapaljenje mišića srca
  Myocarditis rheumatica acuta
 • I01.8
  Druga akutna reumaska bolest srca
  Morbus cordis rheumaticus acutus alius
 • I01.9
  Akutna reumatska bolest srca,neoznačena
  Morbus cordis rheumaticus acutus,non specificatus
 • I02
  Reumatska horeja-spontani nevoljni pokreti delova tela
  Chorea rheumatica
 • I02.0
  Reumatska horeja- pokreti sa promenama na srcu
  Chorea rheumatica cum alterationibus cardiacis
 • I02.9
  Reumatska horeja bez promena na srcu
  Chorea rheumatica sine alterationibus cardiacis
 • I05
  Reumatska bolest mitralnog zaliska
  Morbus valvulae mitralis rheumaticus
 • I05.0
  Suženje levog venskog otvora
  Stenosis mitralis
 • I05.1
  Reumatska nedovoljna funkcija mitralnog zaliska
  Insufficientia valvulae mitralis rheumatica
 • I05.2
  Suženje i nedovoljna funkcija mitralnog zaliska
  Stenosis et insufficientia valvulae mitralis
 • I05.8
  Druge bolest mitralnog zaliska
  Morbi valvulae mitralis alii
 • I05.9
  Bolest mitralnog zaliska, neoznačena
  Morbus valvulae mitralis,non specificatus
 • I06
  Reumatske bolesti aortnog zaliska
  Morbi valvulae aortae rheumatici
 • I06.0
  Reumatsko suženje aorte
  Stenosis aortae rheumatica
 • I06.1
  Reumatska nedovoljna funkcija aorte
  Insufficientia aortae rheumatica
 • I06.2
  Reumatsko suženje sa nedovoljnom funkcijom aorte
  Stenosis cum insufficientia aortae rheumatica
 • I06.8
  Druge reumatske bolesti aortnog zaliska
  Morbi valvulae aortae rheumatici alii
 • I06.9
  Reumatska bolest aortnog zaliska,neoznačena
  Morbus valvulae aortae rheumaticus,non specificatus
 • I07
  Reumatska bolest trolisnog zaliska
  Morbi valvulae tricuspidalis rheumatici
 • I07.0
  Reumatsko suženje trolisnog zaliska
  Stenosis valvulae tricuspidalis rheumatica
 • I07.1
  Reumatska nedovoljna funkcija trolisnog zaliska
  Insufficientia valvulae tricuspidalis rheumatica
 • I07.2
  Reumatsko suženje i nedovoljna funkcija trolisnog zaliska
  Stenosis et insufficientia valvulae tricuspidalis rheumatica
 • I07.8
  Druge reumatske bolesti trolisnog zaliska
  Morbi valvulae tricuspidalis rheumatici alii
 • I07.9
  Reumatska bolest trolisnog zaliska,neoznačena
  Morbus valvulae tricuspidalis rheumaticus,non specificatus
 • I08
  Višestruke bolesti zalistaka srca
  Morbi valvularum cordis multiplices
 • I08.0
  Bolesti mitralnih i aortnih zalistaka srca
  Morbi valvularum cordis mitralium et aortae
 • I08.1
  Bolesti mitralnih i trolisnih zalistaka
  Morbi valvularum mitralium et tricuspidalium
 • I08.2
  Bolesti aortnih i trolisnih zalistaka
  Morbi valvularum aortae et tricuspidalium
 • I08.3
  Bolesti aortnih,mitralnih i trolisnih zalistaka
  Morbi valvularum aortae,mitralium et tricuspidalium
 • I08.8
  Druge višestruke bolesti zalistaka
  Morbi valvularum multiplices alii
 • I08.9
  Višestruka bolest zaliska,neoznačena
  Morbus valvulae multiplex,non specificatus
 • I09
  Druge reumatske bolesti srca
  Morbi cordis rheumatici alii
 • I09.0
  Reumatsko zapaljenje srčanog mišića
  Myocarditis rheumatica
 • I09.1
  Reumatska bolest usrčnice neoznačenog zaliska
  Endocarditis rheumatica valvulae non specificatae
 • I09.2
  Hronično reumatsko zapaljenje kese srca
  Pericarditis rheumatica chronica
 • I09.8
  Druge označene reumatske bolesti srca
  Morbi cordis rheumatici specificati,alii
 • I09.9
  Reumatska bolest srca,neoznačena
  Morbus cordis rheumaticus,non specificatus
 • I10
  Povišen krvni pritisak,nepoznatog porekla
  Hypertensio arterialis essentialis (primaria)
 • I11
  Bolest srca uzrokovana povišenim krvnim pritiskom
  Morbus cordis hypertensivus
 • I11.0
  Slabost srca kod povišenog krvnog pritiska
  Incompensatio cordis hypertensiva
 • I11.9
  Bolest srca kod povišenog krvnog pritiska bez nedovoljne funkcije srca
  Morbus cordis hypertensivus sine insufficientia cordis
 • I12
  Povišen krvni pritisak bubrežnog porekla
  Morbus renalis hypertensivus
 • I12.0
  Povišen krvni pritisak bubrežnog porekla sa nedovoljnom funkcijom bubrega
  Hypertensio renalis cum insufficientia renis
 • I12.9
  Povišen krvni pritisak bubrežnog porekla bez nedovoljne funkcije bubrega
  Hypertensio renalis sine insufficientia renis
 • I13
  Bolest srca i bolest bubrega uzrokovana povišenim krvnim pritiskom
  Morbus cordis et morbus renis hypertensivus
 • I13.0
  Bolest srca i bolest bubrega uzrokovana povišenim krvnim pritiskom sa nedovoljnom funkcijom srca
  Morbus cordis et morbus renis hypertensivus cum insufficientia cordis
 • I13.1
  Bolest srca i bolest bubrega uzrokovana povišenim krvnim pritiskom sa nedovoljnom funkcijom bubrega
  Morbus cordis et morbus renis hypertensivus cum insufficientia renis
 • I13.2
  Bolest srca i bolest bubrega uzrokovana povišenim krvnim pritiskom sa nedovoljnom funkcijom srca i b
  Morbus cordis et morbus renis hypertensivum cum insufficientia cordis et renis
 • I13.9
  Bolest srca i bolest bubrega uzrokovana povišenim krvnim pritiskom,neoznačena
  Morbus cordis et morbus renis hypertensivus,non specificatus
 • I15
  Sekundarno povišen krvni pritisak
  Hypertensio arterialis,secundaria
 • I15.0
  Povišen krvni pritisak bubrežnog porekla
  Hypertensio renovascularis
 • I15.1
  Sekundarno povišen krvni pritisak u drugim bubrežnim bolestima
  Hypertensio secundaria in morbis renalibus aliis
 • I15.2
  Sekundarno povišen krvni pritisak uzrokovan poremećajima žlezda sa unutrašnjim lučenjem
  Hypertensio secundaria endocrinogenes
 • I15.8
  Drugi sekundarno povišen krvni pritisak
  Hypertensio secundaria alia
 • I15.9
  Sekundarno povišen krvni pritisak,neoznačen
  Hypertensio secundaria,non specificata
 • I20
  Stezanje u grudima
  Angina pectoris
 • I20.0
  Neustaljeno stezanje u grudima
  Angina pectoris non stabilis
 • I20.1
  Utvrđeno stezanje u grudima
  Angina pectoris spastica verificata
 • I20.8
  Drugi oblici stezanja u grudima
  Angina pectoris,formae aliae
 • I20.9
  Stezanje u grudima,neoznačeno
  Angina pectoris,non specificata
 • I21
  Akutan infarkt (izumiranje tkiva) srca
  Infarctus myocardii acutus
 • I21.0
  Akutan infarkt prednjeg zida srca
  Infarctus myocardii anterioris transmuralis acutus
 • I21.1
  Akutan infarkt donjeg zida srca
  Infarctus myocardii inferioris transmuralis acutus
 • I21.2
  Akutan infarkt u drugim delovima zida srca
  Infarctus myocardii transmuralis acutus,partium aliarum
 • I21.3
  Akutan infarkt neoznačenog dela srca
  Infarctus myocardii transmuralis acutus sine loco specificato
 • I21.4
  Akutan infarkt srca ispod usrčnice
  Infarctus myocardii subendocardialis acutus
 • I21.9
  Akutan infarkt srca,neoznačen
  Infarctus myocardii acutus,non specificatus
 • I22
  Ponovljen akutni infarkt srca
  Infarctus myocardii recidivus acutus
 • I22.0
  Ponovljen akutan infarkt prednjeg zida srca
  Infarctus myocardii anterioris recidivus acutus
 • I22.1
  Ponovljen akutan infarkt donjeg zida srca
  Infarctus myocardii inferioris recidivus acutus
 • I22.8
  Ponovljen akutan infarkt drugih mesta srca
  Infarctus myocardii acutus recidivus,partium aliarum
 • I22.9
  Ponovljen akutan infarkt neoznačenog mesta srca
  Infarctus myocardii recidivus acutus,partis non specificatae
 • I23
  Akutna komplikacija posle akutnog infarkta srca
  Complicatio acuta post infarctum cordis acutum
 • I23.0
  Nakupljanje krvi u kesi srca posle akutnog infarkta srca
  Haemopericardium post infarctum cordis acutum
 • I23.1
  Oštećenje pretkomorske pregrade posle akutnog infarkta srca
  Defectus septi atriorum post infarctum cordis acutum
 • I23.2
  Oštećenje komorske pregrade posle akutnog infarkta srca
  Defectus septi ventriculorum post infarctum cordis acutum
 • I23.3
  Prsnuće zida srca bez krvarenja u kesi srca posle akutnog infarkta srca
  Ruptura cordis sine haemopericardio post infarctum cordis acutum
 • I23.4
  Prsnuće vezivnih niti srca posle akutnog infarkta srca
  Ruptura chordae tendineae post infarctum cordis acutum
 • I23.5
  Prsnuće bradavičastih mišića srca posle akutnog infarkta srca
  Ruptura musculorum papillarium post infarctum cordis acutum
 • I23.6
  Zgušavanje krvi u pretkomori,ušastom nastavku i komori srca posle akutnog infarkta srca
  Thrombosis atrii,auriculae atrii et ventriculi cordis post infarctum cordis acutum
 • I23.8
  Druga akutna komplikacija akutnog infarkta srca
  Complicatio acuta post infarctum cordis acutum alia
 • I24
  Druge akutne ishemijske bolesti srca
  Morbi cordis ishaemici acuti alli
 • I24.0
  Zgrušavanje krvi u arterijama srca bez infarkta mišića srca
  Thrombosis coronaria sine infarctus myocardii
 • I24.1
  Stanje posle infarkta mišića srca
  Status post infarctum myocardii
 • I24.8
  Drugi oblici ishemijske bolesti srca
  Morbus cordis ischaemicus acutus,formae aliae
 • I24.9
  Akutna ishemijska bolest srca,neoznačena
  Morbus cordis ischaemicus acutus,non specificatus
 • I25
  Hronična ishemijska bolest srca
  Morbus cordis ischaemicus chronicus
 • I25.0
  Ateroskleroza krvnih sudova srca
  Atherosclerosis cardiovascularis
 • I25.1
  Aterosklerotička bolest srca
  Morbus cordis atheroscleroticus
 • I25.2
  Raniji infarkt mišića srca
  Infarctus myocardi antea
 • I25.3
  Ograničeno proširenje zida srca
  Aneurisma cordis
 • I25.4
  Ograničeno proširenje arterije srca
  Aneurisma arteriae coronariae
 • I25.5
  Ishemijsko oboljenje mišića srca
  Cardiomyopathia ischaemica
 • I25.6
  Asimptomatska ishemija mišića srca
  Ischaemia myocardii asymptomatica
 • I25.8
  Drugi oblici hronične ishemijske bolesti srca
  Morbus cordis ischaemicus chronicus,formae aliae
 • I25.9
  Hronična ishemijska bolest srca, neoznačena
  Morbus cordis ischaemicus chronicus, non specificatus
 • I26
  Začepljenje krvnih sudova pluća
  Embolia pulmonis
 • I26.0
  Začepljenje krvnih sudova pluća sa akutnim smetnjama srca
  Embolia pulmonis cum corde pulmonali acuto
 • I26.9
  Začepljenje krvnih sudova pluća bez akutnih smetnji srca
  Embolia pulmonis sine corde pulmonali acuto
 • I27
  Druge bolesti srca plućnog porekla
  Morbi cordis pulmonales alii
 • I27.0
  Bitno povišen pritisak krvi u plućima
  Hypertensio arteriae pulmonalis essentialis
 • I27.1
  Bolest srca uzrokovana krivom kičmom
  Cor kyphoscolioticum
 • I27.8
  Druge označene bolesti srca plućnog porekla
  Morbi cordis pulmonales alii,specificati
 • I27.9
  Bolest srca plućnog porekla,neoznačena
  Morbus cordis pulmonalis,non specificatus
 • I28
  Druge bolesti krvnih sudova pluća
  Morbi vasorum pulmonis alii
 • I28.0
  Arterijsko-venska fistula pluća
  Fistula arteriovenosa pulmonalis
 • I28.1
  Vrećasto proširenje plućne arterije
  Aneurisma arteriae pulmonalis
 • I28.8
  Druge označene bolesti krvnih sudova pluća
  Morbi vasorum pulmonis specificati,alii
 • I28.9
  Bolest krvnih sudova pluća,neoznačena
  Morbus vasorum pulmonis,non specificatus
 • I30
  Akutno zapaljenje kese srca
  Pericarditis acuta
 • I30.0
  Akutno samopojavno zapaljenje kese srca,neoznačeno
  Pericarditis idopathica acuta,non specificata
 • I30.1
  Zarazno zapaljenje kese srca
  Pericarditis infectiva
 • I30.8
  Drugi oblici akutnog zapaljenja kese srca
  Pericarditis acuta, formae aliae
 • I30.9
  Akutno zapaljenje kese srca, neoznačeno
  Pericarditis acuta,non specificata
 • I31
  Druge bolesti kese srca
  Morbi pericardii alii
 • I31.0
  Hronično zapaljenje kese srca sa priraslicama
  Pericarditis adhaesiva chronica
 • I31.1
  Hronično zapaljenje kese srca sa kalcifikacijom priraslica
  Pericarditis constrictiva chronica
 • I31.2
  Nakupljanje krvi u kesi srca
  Haemopericardium
 • I31.3
  Nakupljanje nezapaljenske tečnosti u kesi srca
  Exsudatio pericardii non inflammatoria
 • I31.8
  Druge označene bolesti kese srca
  Morbi pericardii specificati, alii
 • I31.9
  Bolest kese srca,neoznačena
  Morbus pericardii,non specificatus
 • I32
  Zapaljenje kese srca u drugim bolestima
  Pericarditis in morbis aliis
 • I32.0
  Zapaljenje kese srca u drugim bakterijskim bolestima
  Pericarditis in morbis bacterialibus aliis
 • I32.1
  Zapaljenje kese srca u zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima
  Pericarditis in morbis infectivis et morbis parasitariis
 • I32.8
  Druga zapaljenja kese srca u drugim bolestima
  Pericarditides aliae in morbis aliis
 • I33
  Akutno zapaljenje usrčnice i subakutno zapaljenje usrčnice
  Endocarditis acuta et endocarditis subacuta
 • I33.0
  Akutno zarazno zapaljenje usrčnice i subakutno zarazno zapaljenje usrčnice
  Endocarditis infectiva acuta et endocarditis subacuta
 • I33.9
  Zapaljenje usrčnice,neoznačeno
  Endocarditis acuta,non specificata
 • I34
  Nereumatske bolesti mitralnog zaliska
  Morbi valvulae mitralis, non rheumatici
 • I34.0
  Nereumatska nedovoljna funkcija mitralnog zaliska
  Insufficientia valvulae mitralis non rheumatica
 • I34.1
  Ispad mitralnog zaliska
  Prolapsus valvulae mitralis
 • I34.2
  Nereumatsko suženje mitralnog zaliska
  Stenosis valvulae mitralis non rheumatica
 • I34.8
  Druge nereumatske bolesti mitralnog zaliska
  Morbi valvulae mitralis non rheumatici alii
 • I34.9
  Nereumatska bolest mitralnog zaliska,neoznačena
  Morbus valvulae mitralis non rheumaticus,non specificatus
 • I35
  Nereumatske bolesti aortnog zaliska
  Morbi valvulae aortae non rheumatici
 • I35.0
  Nereumatsko suženje zaliska aorte
  Stenosis valvulae aortae non rheumatica
 • I35.1
  Nedovoljo zatvaranje aortnih zalistaka
  Insufficientia valvularum aortae non rheumatica
 • I35.2
  Nereumatsko suženje sa nedovoljnom funkcijom aortnog zaliska
  Stenosis cum insufficientia valvulae aortae,non rheumatica
 • I35.8
  Druge nereumatske bolesti aortnog zaliska
  Morbi valvulae aortae non rheumatici alii
 • I35.9
  Nereumatska bolest aortnog zaliska,neoznačena
  Morbus valvulae aortae non rheumaticus,non specificatus
 • I36
  Nerumatske bolesti trolisnog zaliska
  Morbi valvulae tricuspidalis non rheumatici
 • I36.0
  Nereumatsko suženje trolisnog zaliska
  Stenosis valvulae tricuspidalis non rheumatica
 • I36.1
  Nereumatsko nedovoljna funkcija trolisnog zaliska
  Insufficientia valvulae tricuspidalis non rheumatica
 • I36.2
  Nereumatsko suženje sa nedovoljnom funkcijom trolisnog zaliska
  Stenosis cum insufficientia valvulae tricuspidalis non rheumatica
 • I36.8
  Druge nereumatske bolesti trolisnog zaliska
  Morbi valvulae tricuspidalis non rheumatici alii
 • I36.9
  Nereumatska bolest trolisnog zaliska,neoznačena
  Morbus valvulae tricuspidalis non rheumaticus,non specificatus
 • I37
  Bolesti zaliska arterije pluća
  Morbi valvulae pulmonalis
 • I37.0
  Suženje zaliska arterije pluća
  Stenosis valvulae pulmonalis
 • I37.1
  Nedovoljna funkcija zaliska arterije pluća
  Insufficientia valvulae pulmonalis
 • I37.2
  Suženje sa nedovoljnom funkcijom zaliska arterije pluća
  Stenosis cum insufficientia valvulae pulmonalis
 • I37.8
  Druge bolesti zaliska arterije pluća
  Morbi valvulae pulmonalis alii
 • I37.9
  Bolest zaliska arterije pluća,neoznačena
  Morbus valvulae pulmonalis,non specificatus
 • I38
  Zapaljenje zaliska,neoznačeno
  Endocarditis valvulae,non specificata
 • I39
  Zapaljenje usrčnice i bolest srčanog zaliska u drugim bolestima
  Endocarditis et morbi valvulae cordis in morbis aliis
 • I39.0
  Bolesti mitralnog zaliska u drugim bolestima
  Morbi valvulae mitralis in morbis aliis
 • I39.1
  Bolest zaliska aorte u drugim bolestima
  Morbi valvulae aortae in morbis aliis
 • I39.2
  Bolest trolisnog zaliska u drugim bolestima
  Morbi valvulae tricuspidalis in morbis aliis
 • I39.3
  Bolest zaliska plućne arterije u drugim bolestima
  Morbi valvulae pulmonalis in morbis aliis
 • I39.4
  Bolesti više zalistaka u drugim bolestima
  Morbi valvularum multiplicium in morbis aliis
 • I39.8
  Zapaljenje usrčnice neoznačenog srčanog zaliska,u drugim bolestima
  Endocarditis valvulae non specificatae in morbis aliis
 • I40
  Akutno zapaljenje mišića srca
  Myocarditis acuta
 • I40.0
  Zarazno zapaljenje mišića srca
  Myocarditis infectiva
 • I40.1
  Jednosimptomno zapaljenje mišića srca
  Myocarditis monosymptomatica
 • I40.8
  Druga akutna zapaljenja mišića srca
  Myocarditis acuta alia
 • I40.9
  Akutno zapaljenje mišića srca,neoznačeno
  Myocarditis acuta,non specificata
 • I41
  Zapaljenje mišića srca u drugim bolestima
  Myocarditis in morbis aliis
 • I41.0
  Zapaljenje mišića srca u bakterijskim bolestima
  Myocarditis in morbis bacterialibus
 • I41.1
  Zapaljenje mišića srca u virusnim bolestima
  Myocarditis in morbis viralibus
 • I41.2
  Zapaljenje mišića srca u zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima
  Myocarditis in morbis infectivis et morbis parasitariis
 • I41.8
  Zapaljenje mišića srca u drugim bolestima
  Myocarditis in morbis aliis
 • I42
  Oboljenja srčanog mišića
  Cardiomyopathia
 • I42.0
  Zastojno oboljenje mišića srca
  Cardiomyopathia congestiva
 • I42.1
  Oboljenjenje mišića srca sa smetnjama krvotoka
  Cardiomyopathia hypertrophica obstructiva
 • I42.2
  Drugo oboljenje mišića srca
  Cardiomyopathia hypertrophica alia
 • I42.3
  Eozinofilno zapaljenje usrčnice i mišića srca
  Endomyocarditis eosinophilica
 • I42.4
  Urođena nerastegljivost usrčnice
  Fibroelastosis endocardii
 • I42.5
  Drugo nerastegljivo oboljenje mišića srca
  Cardiomyopathia restrictiva alia
 • I42.6
  Oboljenje mišića srca uzrokovano zloupotrebom alkohola
  Cardiomyopathia alcoholica
 • I42.7
  Oboljenje mišića srca uzrokovano upotrebom lekova i drugih spoljašnjih uzročnika
  Cardiomyopathia propter usum medicamentorum et factores externo alios
 • I42.8
  Druga oboljenja mišića srca
  Cardiomyopathiae aliae
 • I42.9
  Oboljenje mišića srca, neoznačeno
  Cardiomyopathia,non specificata
 • I43
  Oboljenje mišića srca u drugim bolestima
  Cardiomyopathia in morbis aliis
 • I43.0
  Oboljenje mišića srca u zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima
  Cardiomyopathia in morbis infectivis et morbis parasitariis
 • I43.1
  Oboljenje mišića srca u bolestima metabolizma
  Cardiomyopathia in morbis metabolicis
 • I43.2
  Oboljenje mišića srca u bolestima ishrane
  Cardiomyopathia in morbis nutritionalibus
 • I43.8
  Oboljenje mišića srca u drugim bolestima
  Cardiomyopathiae in morbis aliis
 • I44
  Pretkomorsko-komorski zastoj i zastoj leve grane
  Blok atrioventricularis et block rami sinistri
 • I44.0
  Pretkomorsko-komorski zastoj, prvi stepen
  Block atrioventricularis,gradus primus
 • I44.1
  Pretkomorsko-komorski zastoj, drugi stepen
  Block atrioventricularis,gradus secundus
 • I44.2
  Kompletan pretkomorsko - komorski zastoj
  Block atrioventricularis completus (totalis)
 • I44.3
  Drugi i neoznačen pretkomorsko-komorski zastoj
  Block atrioventricularis allus et non specificatus
 • I44.4
  Pretkomorsko-komorski zastoj prednjeg snopa prednje leve grane
  Block fasciculi anterioris, rami atrioventricularis sinistri
 • I44.5
  Pretkomorsko-komorski zastoj zadnjeg snopa leve grane
  Block fasciculi posterioris,rami atrioventricularis sinistri
 • I44.6
  Zastoj drugog i neoznačenog snopa
  Block fasciculi alterius et non specificati
 • I44.7
  Zastoj levog snopa,neoznačen
  Block fasciculi sinistri,non specificatus
 • I45
  Drugi poremećaji sprovodnog sistema srca
  Disordines systematis conductivi cordis alii
 • I45.0
  Zastoj desnog snopa
  Block fasciculi dextri
 • I45.1
  Drugi i neoznačeni zastoj desnog snopa
  Block fasciculi dextri alius et non specificatus
 • I45.2
  Zastoj dva snopa sprovodnog sistema
  Block bifascicularis
 • I45.3
  Zastoj tri snopa sprovodnog sistema
  Block trifascicularis
 • I45.4
  Neoznačeni komorski zastoj
  Block intraventricularis,non specificatus
 • I45.5
  Drugi označeni zastoj srca
  Block cordis specificatus,alius
 • I45.6
  Sindrom preranog nadraživanja
  Syndroma praeexcitationis
 • I45.8
  Drugi označeni poremećaji sprovodnog sistema srca
  Disordines systematis conductivi cordis specificati alii
 • I45.9
  Sprovodni poremećaj,neoznačen
  Disordo conductionis,non specificatus
 • I46
  Zastoj srca
  Institio cordis
 • I46.0
  Zastoj srca sa uspešnim oživljavanjem
  Institio cordis cum reanimatione positiva
 • I46.1
  Iznenadna smrt usled prestanka rada srca
  Mors cardiaca subita
 • I46.9
  Zastoj srca, neoznačen
  Institio cordis,non specificata
 • I47
  Napad ubrzanog rada srca
  Tachycardia paraoxysmalis
 • I47.0
  Komorski napad poremećaja ritma srca
  Arrhytmia ventricularis paroxysmalis
 • I47.1
  Pretkomorni napadi ubrzanog rada srca
  Tachycardia supraventricularis
 • I47.2
  Komorni napadi ubrzanog rada srca
  Tachycardia ventricularis paroxysmalis
 • I47.9
  Napad ubrzanog rada srca,neoznačen
  Tachycardia paroxysmalis,non specificata
 • I48
  Treperenje pretkomore i lepršanje pretkomora
  Fibrillatio atriorum et fluctuatio atriorum
 • I49
  Drugi poremećaji ritma srca
  Arrhytmiae cordis aliae
 • I49.0
  Treperenje komora i lepršanje komora
  Fibrillatio ventriculorum et fluctuatio ventriculorum
 • I49.1
  Pretkomorni poremećaj ritma srca
  Extrasystole supraventricularis
 • I49.2
  Nodusni poremećaj ritma srca
  Extrasystole nodalis
 • I49.3
  Komorni poremećaji ritma srca
  Extrasystole ventricularis
 • I49.4
  Drugi poremećaj ritma srca,neoznačen
  Extrasystole alia,non specificata
 • I49.5
  Poremećaj sinusa srca
  Disordo sinus cordi
 • I49.8
  Drugi označeni poremećaj ritma srca
  Arrhytmiae cordis specificatae,aliae
 • I49.9
  Poremećaj ritma srca, neoznačen
  Arrhytmia cordis, non specificata
 • I50
  Nedovoljna funkcija srca
  Insufficientia cordis
 • I50.0
  Zastojna nedovoljna funkcija srca
  Insufficientia cordis congestiva
 • I50.1
  Nedovoljna funkcija leve komore srca
  Insufficientia ventriculi sinistri
 • I50.9
  Nedovoljna funkcija srca,neoznačena
  Insufficientia cordis,non specificata
 • I51
  Komplikacije i nedovoljno definisane bolesti srca
  Complicationes et morbi cordis male definiti
 • I51.0
  Stečeni defekt pregrade srca
  Defectus septi cordis acquisitus
 • I51.1
  Prskanje zalisne veze srca
  Ruptura chordae tendineae cordis
 • I51.2
  Prskanje bradavičastog mišića srca
  Ruptura muscull papillaris cordis
 • I51.3
  Zgrušavanje krvi unutar srca
  Thrombosis intaracardiaca
 • I51.4
  Zapaljenje mišića srca,neoznačeno
  Myocarditis,non specificata
 • I51.5
  Propadanje mišića srca
  Degeneratio myocardii
 • I51.6
  Bolest srca i krvnih sudova, neoznačena
  Morbus cardiovascularis,non specificatus
 • I51.7
  Veliko srce
  Cardiomegalia
 • I51.8
  Druge bolesti srca
  Morbis cordis alli
 • I51.9
  Bolest srca,neoznačena
  Morbus cordis,non specificatus
 • I52
  Druge bolesti srca u drugim bolestima
  Morbi cordis alii in morbis aliis
 • I52.0
  Druge bolesti srca u bakterijskim bolestima
  Morbi cordis alii in morbis bacterialibus
 • I52.1
  Druge bolesti srca u zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima
  Morbi cordis alii in morbis infectivis et morbis parasitariis
 • I52.8
  Druge bolesti srca u drugim bolestima
  Morbi cordis alii in morbis aliis
 • I60
  Krvarenje ispod paučinaste moždanice
  Haemorrhagia subarachnoidalis
 • I60.0
  Krvarenje ispod paučinaste moždanice iz krivine i račve glavne arterije vrata
  Haemorrhagia subarachnoidalis (carotis sipho)
 • I60.1
  Krvarenje ispod paučinaste moždanice iz srednje arterije mozga
  Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria cerebri media)
 • I60.2
  Krvarenje ospod paučinaste moždanice iz prednje spojnične arterije
  Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria communicans anterior)
 • I60.3
  Krvarenje ispod paučinaste moždanice iz zadnje spojnične arterije
  Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria communicans posterior)
 • I60.4
  Krvarenje ispod paučinaste moždanice iz arterije baze mozga
  Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria basilaris)
 • I60.5
  Krvarenje ispod paučinaste moždanice iz kičmenske arterije
  Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria vertebralis)
 • I60.6
  Krvarenje ispod paučinaste moždanice iz više unutarlobanjskih arterija
  Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria intracraniales aliae)
 • I60.7
  Krvarenje ispod paučinaste moždanice iz unutarlobanjske arterije, neoznačeno
  Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria intracranialis), non specificata
 • I60.8
  Drugo krvarenje ispod paučinaste moždanice
  Haemorrhagia subarachnoidalis alia
 • I60.9
  Krvarenje ispod paučinaste moždanice, neoznačeno
  Haemorrhagia subarachnoidalis,non specificata
 • I61
  Krvarenje u mozgu
  Haemorrhagia cerebri
 • I61.0
  Krvarenje ispod kore mozga
  Haemorrhagia cerebri subcorticalis
 • I61.1
  Krvarenje u kori mozga
  Haemorrhagia cerebri corticalis
 • I61.2
  Krvarenje u mozgu,neoznačeno
  Haemorrhagia cerebri,non specificata
 • I61.3
  Krvarenje u stablu mozga
  Haemorrhagia trunci cerebri
 • I61.4
  Krvarenje u malom mozgu
  Haemorrhagia cerebelli
 • I61.5
  Krvarenje u komori mozga
  Haemorrhagia cerebri intraventricularis
 • I61.6
  Krvarenje u mozgu sa višestrukom lokalizacijom
  Haemorrhagia cerebri multiplex
 • I61.8
  Drugo krvarenje u mozgu
  Haemorrhagia cerebri alia
 • I61.9
  Krvarenje u mozgu,neoznačeno
  Haemorrhagia cerebri,non specificata
 • I62
  Drugo netraumatsko krvarenje u mozgu
  Haemorrhagia intracranialis non traumatica, alia
 • I62.0
  Krvarenje ispod tvrde moždanice (akutno, netraumatsko)
  Haemorrhagia subduralis (acuta,non traumatica)
 • I62.1
  Netraumatsko krvarenje izvan tvrde moždanice
  Haermorrhagia extraduralis non traumatica
 • I62.9
  Krvarenje u lobanjskoj duplji (netraumatsko) neoznačeno
  Haemorrhagia intracranialis (non traumatica), non specificata
 • I63
  Infarkt mozga-izumiranje tkiva mozga
  Infarctus cerebri
 • I63.0
  Infarkt mozga zbog tromboze premoždanih arterija
  Infarctus cerebri propter thrombosim arteriae praecerebralis
 • I63.1
  Infarkt mozga zbog začepljenja premoždanih arterija
  Infarctus cerebri propter emboliam arteriae praecerebralis
 • I63.2
  Infarkt mozga zbog zapušenja ili suženja premoždanih arterija, neoznačen
  Infarctus cerebri propter occlusionem sive stenosim arteriae praecerebralis, non specificatus
 • I63.3
  Infarkt mozga zbog tromboze arterija mozga
  Infarctus cerebri propter trombosim arteriae cerebri
 • I63.4
  Infarkt mozga zbog začepljenja arterija mozga
  Infarctus cerebri propter emboliam arteriae cerebri
 • I63.5
  Infarkt mozga zbog zapušenja ili suženja arterija mozga, neoznačen
  Infarctus cerebri propter occlusiam sive stenosis arteriae cerebri, non specificatus
 • I63.6
  Infarkt mozga zbog negnojnog zgrušavanja krvi u venama mozga
  Infarctus cerebri propter thrombosim venae cerebri non pyogenem
 • I63.8
  Drugi infarkt mozga
  Infarctus cerebri alius
 • I63.9
  Infarkt mozga, neoznačen
  Infarctus cerebri,non specificatus
 • I64
  Apopleksija - Moždana kap, neoznačena kao krvarenja ili infarkt mozga
  Apoplexia cerebri ut haemorrhagia sive infarctus non specificata
 • I65
  Zapušenje premoždanih arterija i suženje premoždanih arterija brz infarkta mozga
  Occlusio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis sine infarctus cerebri
 • I65.0
  Zapušenje arterije vratne kičme i suženje arterije vratne kičme
  Occlusio arteriae vertebralis et stenosis arteriae vertebralis
 • I65.1
  Zapušenje arterije baze mozga i suženje arterije baze mozga
  Occlusio arteriae basalis et stenosis arteriae basalis
 • I65.2
  Zapušenje glavne arterije vrata i suženje glavne arterije vrata
  Occlusio arteriae carotidis et stenosis arteriae carotidis
 • I65.3
  Višestruko i obostrano zapušenje premoždane arterije i suženje premoždane arterije
  Occlusio arteriae praercerebralis et stenosis arteriae praecerebralis bilateralis (multiplex)
 • I65.8
  Drugo zapušenje premoždane arterije i suženje premoždane arterije
  Occlisio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis alia
 • I65.9
  Zapušenje premoždane arterije i suženje premoždane arterije, neoznačeno
  Occlisio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis, non specificata
 • I66
  Zapušenje arterije mozga i suženje arterije mozga bez infarkta mozga
  Occlusio arteriae cerebri et stenosis arteriae cerebri sine infarctu
 • I66.0
  Zapušenje srednje arterije mozga i suženje srednje arterije mozga
  Occlusio arteriae cerebri mediae et stenosis arteriae cerebri mediae
 • I66.1
  Zapušenje prednje arterije mozga i suženje prednje moždane arterije
  Occlusio arteriae cerebri anterioris et stenosis arteriae cerebri anterioris
 • I66.2
  Zapušenje zadnje arterije mozga i suženje zadnje arterije mozga
  Occlusio arteriae cerebri posterioris et stenosis arteriae cerebri posterioris
 • I66.3
  Zapušenje arterije malog mozga i suženje arterije malog mozga
  Occlusio arteriae cerebelli et stenosis arteriae cerebelli
 • I66.4
  Obostrano i višestruko zapušenje arterije mozga i suženje arterije mozga
  Occlusio arteriae cerbri bilateralis et stenosis arteriae cerebri bilateralis (multiplex)
 • I66.8
  Drugo zapušenje arterije mozga i suženje arterije mozga
  Occlusio arteriae cerebri et stenosis arteriae cerebri alia
 • I66.9
  Zapušenje arterije mozga i suženje arterije mozga, neoznačeno
  Occlusio arteriae cerebri et stenosis arteriae cerebri, non specificata
 • I67
  Druge bolesti krvnih sudova mozga
  Morbi cerebrovasculares alli
 • I67.0
  Cepanje arterije mozga,bez prskanja
  Arteria cerebri dissecta,non rupta
 • I67.1
  Vrećasto proširenje arterije mozga, bez prskanja
  Aneurysma cerebri,non ruptum
 • I67.2
  Zakrečavanje krvnih sudova mozga
  Atherosclerosis cerebri
 • I67.3
  Progresivno oboljenje krvarenjem sudova bele mase mozga
  Leucoencephalopathia vascularis progressiva
 • I67.4
  Oboljenje mozga uzrokovano visokim krvnim pritiskom
  Encephalopathia hypertensiva
 • I67.5
  Moyamoya bolest
  Morbus Moyamoya
 • I67.6
  Negnojna tromboza vena lobanje
  Thrombosis venarum intracranialium non pyogenes
 • I67.7
  Zapaljenje arterije mozga
  Arteritis cerebri
 • I67.8
  Druge označene bolesti krvnih sudova mozga
  Morbi cerebrovasculares specificati,alii
 • I67.9
  Bolest krvnih sudova mozga,neoznačena
  Morbus cerebrovascularis,non specificatus
 • I68
  Bolest krvnih sudova mozga u drugim bolestima
  Morbi cerebrovasculares in morbis aliis
 • I68.0
  Amiloidno oboljenje krvnih sudova mozga
  Angiopathia cerebri amyloides (E85.-+)
 • I68.1
  Zapaljenje arterije mozga u zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima
  Arteritis cerebri in morbis infectivis et morbis parasitariis
 • I68.2
  Zapaljenje arterije mozga u drugim bolestima
  Arteritis cerebri in morbis aliis
 • I68.8
  Druge bolesti krvnih sudova mozga u drugim bolestima
  Morbi cerebrovaskulares alii in morbis aliis
 • I69
  Posledice bolesti krvnih sudova mozga
  Sequelae morbi cerebrovascularis
 • I69.0
  Posledice krvarenja ispod paučinaste moždanice
  Sequelae haemorrhagiae subarachnoidalis
 • I69.1
  Posledice krvarenja u mozgu
  Sequelae haemorrhagiae cerebri
 • I69.2
  Posledice drugog netraumatskog krvarenja u lobanji
  Sequelae heaemorrhagiae intracranialis alterius non traumaticae
 • I69.3
  Posledice infarkta (izumiranja tkiva) mozga
  Sequelae infarctus cerebri
 • I69.4
  Posledice moždane kapi označene kao bez krvarenja ili infarkta
  Sequelae apoplexiae cerebri ut sine haemorrhagia sive infarctu specificatae
 • I69.8
  Posledice druge naoznačene bolesti krvnih sudova mozga
  Sequelae morbi cerebrovaskularis alterius non specificati
 • I70
  Ateroskleroza - zakrečavanje velikih krvnih sudova
  Atherosclerosis
 • I70.0
  Ateroskleroza srčanice
  Atherosclerosis aortae
 • I70.1
  Ateroskleroza arterije bubrega
  Atherosclerosis arteriae renalis
 • I70.2
  Ateroskleroza arterija ruku i nogu
  Atherosclerosis arteriarum extremitatum
 • I70.8
  Ateroskleroza drugih arterija
  Atherosclerosis arteriarum aliarum
 • I70.9
  Difuzna ateroskleroza arterija,neoznačena
  Atherosclerosis generalisata,non specificata
 • I71
  Aneurizma - ograničeno proširenje srčanice i rascep srčanice
  Aneurysma aortae et dissectio aortae
 • I71.0
  Rascepljena aneurizma srčanice
  Aneurysma aortae dissectum
 • I71.1
  Rascepljena aneurizma grudnog dela srčanice
  Aneurysma aortae thoracicalis ruptum
 • I71.2
  Nerascepljena aneurizma grudnog dela srčanice
  Aneurysma aortae thoracicalis non ruptum
 • I71.3
  Rascepljena aneurizma trbušnog dela srčanice
  Aneurysma aortae abdominalis ruptum
 • I71.4
  Nerascepljena aneurizma trbušnog dela srčanice
  Aneurysma aortae abdominalis non ruptum
 • I71.5
  Rascepljena aneurizma grudno-trbušnog dela srčanice
  Aneurysma aortae thoracoabdominalis ruptum
 • I71.6
  Nerascepljena aneurizma grudno-trbušnog dela srčanice
  Aneurysma aortae thoracoabdominalis non ruptum
 • I71.8
  Rascepljena aneurizma neoznačenog dela srčanice
  Aneurysma partis aortae non specificatae ruptum
 • I71.9
  Nerascepljena aneurizma neoznačenog dela aorte
  Aneurysma partis aortae non specificatae non ruptum
 • I72
  Aneurizme drugih krvnih sudova
  Aneurysmata alia
 • I72.0
  Aneurizma arterije vrata
  Aneurysma arteriae carotidis
 • I72.1
  Aneurizma zida arterije ruke
  Aneurysma arteriae extremitatis superioris
 • I72.2
  Aneurizma arterije bubrega
  Aneurysma arteriae renalis
 • I72.3
  Aneurizma sedalne arterije
  Aneurysma arteriae ilicae
 • I72.4
  Aneurizma arterije noge
  Aneurysma arteriae extremitatis inferioris
 • I72.8
  Aneurizme drugih označenih arterija
  Aneurysmata arteriarum aliarum specificatarum
 • I72.9
  Aneurizma arterije,neoznačena
  Aneurysma arteriae,non specificata
 • I73
  Druge bolesti perifernih krvnih sudova
  Morbi vasorum periphericorum alii
 • I73.0
  Raynaudova bolest
  Syndroma Raynaud
 • I73.1
  Buergerova bolest
  Thromboangiitis obliterans (Buerger)
 • I73.8
  Druge označene bolesti perifernih krvnih sudova
  Morbi vasorum perifericorum specificati, alii
 • I73.9
  Bolest perifernih krvnih sudova, neoznačena
  Morbus vasorum perifericorum, non specificatus
 • I74
  Začepljenje arterije i stvaranje krvnog ugruška u arterijama
  Embolia ateriarum et thrombosis arteriarum
 • I74.0
  Začepljenje trbušne srčanice istvaranje krvnog ugruška trbušne srčanice
  Embolia aortae abdominalis et thrombosis aortae abdominalis
 • I74.1
  Začepljenje dela srčanice i stvaranje krvnog ugruška neoznačenog dela srčanice
  Embolia partis aortae et thrombosis partis aortae non specificatae
 • I74.2
  Začepljenje arterije ruke i stvaranje krvnog ugruška arterije ruke
  Embolia arteriae extremitatis superioris et thrombosis arteriae extremitatis superioris
 • I74.3
  Začepljenje arterije noge i stvaranje krvnog ugruška arterije noge
  Embolia arteriae extremitatis inferioris et thrombosis arteriae extremitatis inferioris
 • I74.4
  Začepljenje arterije i stvaranje krvnog ugruška arterije neoznačenog uda
  Embolia arteriae extremitatis et thrombosis arteriae extremitatis, non specificati
 • I74.5
  Začepljenje sedalne arterije i stvaranje krvnog ugruška sedalne arterije
  Embolia arteriae ilicae et thrombosis arteriae alicae
 • I74.8
  Drugo začepljenje arterije i stvaranje krvnog ugruška arterije
  Embolia arteriae et thrombosis arteriae alia
 • I74.9
  Začepljenje arterije i stvaranje krvnog ugruška neoznačene arterije
  Embolia arteriae et thrombosis arteriae non specificatae
 • I77
  Druge bolesti arterija i malih arterija
  Morbi arteriales et arteriolares alli
 • I77.0
  Stečena fistula između arterije i vene
  Fistula arteriovenosa acquisita
 • I77.1
  Suženje arterije
  Stricturae arteriae
 • I77.2
  Prskanje arterije
  Ruptura arteriae
 • I77.3
  Vezivno-mišićni poremećaj razvoja arterije
  Dysplasio fibromuscularis arterialis
 • I77.4
  Sindrom pritiska trbušne arterije
  Syndroma compressionis arteriae coeliacae
 • I77.5
  Izumiranje arterije
  Necrosis arteriae
 • I77.6
  Zapaljenje arterije,neoznačeno
  Arteritis,non specificata
 • I77.8
  Druge označene bolesti arterije i malih arterija
  Morbi arteriales et arteriolares specificati, alii
 • I77.9
  Bolest arterija i malih arterija, neoznačena
  Morbus arterialis et arteriolaris,non specificatus
 • I78
  Bolesti krvnih kapilara
  Morbi vasorum capillarium
 • I78.0
  Urođeno proširenje krvnih kapilara
  Telangiectasia haemorrhagica hereditaria
 • I78.1
  Mladež,netumorski
  Naevus,non neoplasticus
 • I78.8
  Druge bolesti krvnih kapilara
  Morbi vasorum capillarium alii
 • I78.9
  Bolest kapilara,neoznačena
  Morbus capillarius,non specificatus
 • I79
  Bolesti arterija, malih arterija i kapilara u drugim bolestima
  Morbi arteriales, arteriolares et capillares in morbis aliis
 • I79.0
  Aneurizma srčanice u drugim bolestima
  Aneurysma aortae in morbis aliis
 • I79.1
  Aneurizma srčanice u drugim bolestima
  Aortitis in morbis aliis
 • I79.2
  Oboljenja perifernih krvnih sudova u drugim bolestima
  Angiopathia peripherica in morbis aliis
 • I79.8
  Druge bolesti arterija, malih arterija i kapilara u drugim bolestima
  Morbi arteriales, arteriolares et capillares alii in morbis aliis
 • I80
  Zapaljenje vena i zapaljenje vene sa stvaranjem krvnog ugruška
  Phlebitis et thrombophlebitis
 • I80.0
  Zapaljenje površinske vene i zapaljenje površinske vene sa stvaranjem krvnog ugruška u nozi
  Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris superficialis
 • I80.1
  Zapaljenje vene i zapaljenje vene sa stvaranjem ugruška u veni buta
  Phlebitis et thrombophlebitis venae femoralis
 • I80.2
  Zapaljenje vene i zapaljenje vene sa stvaranjem ugruška u dubokim venama noge
  Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris profunda
 • I80.3
  Neoznačeno zapaljenje vene i zapaljenje vene sa stvaranjem krvnog ugruška u nozi
  Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris, non specificata
 • I80.8
  Druga zapaljenja vena i zapaljenja vena sa stvaranjem krvnog ugruška
  Phlebitis et thrombophlebitis alia
 • I80.9
  Zapaljenje vene i zapaljenje vene sa stvaranjem krvnog ugruška, neoznačeno
  Phlebitis et thrombophlebitis, non specificata
 • I81
  Zgrušavanje krvi u ulaznoj veni
  Thrombosis venae portae
 • I82
  Začepljenje vena i stvaranje krvnog ugruška u drugim venama
  Embolia venarum et thrombosis venarum, aliarum
 • I82.0
  Budd-Chiarijev sindrom
  Syndroma Budd-Chiari
 • I82.1
  Šetajuće zapaljenje vena sa zgrušavanjem krvi
  Thrombophlebitis migrans
 • I82.2
  Začepljenje šuplje vene i zgrušavanje krvi u šupljoj veni
  Embolia venae cavae et thrombosis venae cavae
 • I82.3
  Začepljenje vene bubrega i zgrušavanje krvi u veni bubrega
  Embolia venae renalis et thrombosis venae renalis
 • I82.8
  Drugo označeno začepljenje vene i stvaranje krvnog ugruška u veni
  Embolia venae et thrombosis venae alia, specificata
 • I82.9
  Začepljenje vene i stvaranje krvnog ugruška u veni, neoznačeno
  Embolia venae et thrombosis venae, non specificata
 • I83
  Proširene vene nogu
  Varices venarum extremitatum inferiorum
 • I83.0
  Proširene vene noge sa grizlicom
  Varices extremitatis inferioris cum ulcere
 • I83.1
  Proširene vene noge sa zapaljenjem okolnog tkiva
  Varices extremitatis inferioris cum inflammatione
 • I83.2
  Proširene vene noge sa zapaljenjem okolnog tkiva i grizlicama
  Varices extrmitatis inferioris cum inflammatione et ulcere
 • I83.9
  Proširene vene noge bez grizlice ili zapaljenje okolnog tkiva
  Varices extremitatis inferioris sine ulcere sive inflammatione
 • I84
  Šuljevi
  Haemorrhoides
 • I84.0
  Zgrušavanje krvi u šuljevima čmara i pravog creva
  Thrombosis haemorrhoidum recti (internarum)
 • I84.1
  Komplikacije šuljeva pravog creva
  Complicationes heamorrhoidum recti
 • I84.2
  Unutrašnji šuljevi bez komplikacija
  Haemorrhoides internae (recti) sine complicatione
 • I84.3
  Šuljevi čmara sa zgrušavanjem krvi
  Haemorrhoides externae (ani)cum thrombosi
 • I84.4
  Šuljevi čmara sa komplikacijama
  Haemorrhoides ani cum complicationibus
 • I84.5
  Spoljašni šuljevi bez komplikacija
  Haemorrhoides externae sine complicationibus
 • I84.6
  Oznake ožiljka šuljeva na koži
  Signa haermorrhoidum residualium dermatica
 • I84.7
  Zgrušavanje krvi u šuljevima, neoznačeno
  Haemorrhoides thromboticae, non specificatae
 • I84.8
  Neoznačeni šuljevi sa drugim komplikacijama
  Haemorrhoides cum complicationibus aliis, non specificatae
 • I84.9
  Šuljevi bez komplikacija, neoznačeni
  Haemorrhoides sine complicationibus, non specificatae
 • I85
  Proširene vene jednjaka
  Varices oesophagi
 • I85.0
  Proširne vene jednjaka sa krvarenjem
  Varices oesophagi cum haemorrhagia
 • I85.3
  Proširene vene jednjaka bez krvarenja
  Varices oesophagi sine haemorrhagia
 • I86
  Proširene vene drugih lokalizacija
  Varices locorum aliorum
 • I86.0
  Proširene podjezične vene
  Varices sublinguales
 • I86.1
  Proširene vene mošnica
  Varices scroti
 • I86.2
  Proširene vene karlice
  Varices pelvis
 • I86.3
  Proširene vene stidnice
  Varices vulvae
 • I86.4
  Proširene vene želuca
  Varices gastricae
 • I86.8
  Proširene vene, drugih označenih lokalizacija
  Varices locorum specificatorum,aliorum
 • I87
  Druge bolesti vena
  Morbi venarum alii
 • I87.0
  Sindrom posle zapaljenja spoljnih vena
  Syndroma postphlebitica
 • I87.1
  Pritisak na venu
  Compressio venae
 • I87.2
  Nedovoljna funkcija vena (periferna) (hronična)
  Insufficientia venosa (periferica) (chronica)
 • I87.8
  Druge označene bolesti vena
  Morbi venarum specificati,alii
 • I87.9
  Bolest vena,neoznačena
  Morbus venae,non specificatus
 • I88
  Neoznačeno zapaljenje limfnih čvorova
  Lymphadenitis non specificata
 • I88.0
  Neoznačeno zapaljenje limfnih čvorova opornjaka
  Lymphadenitis mesenterica non specificata
 • I88.1
  Hronično zapaljenje limfnih čvorova, osim žlezda opornjaka
  Lymphadenitis chronica non mesenterica
 • I88.8
  Druga neoznačena zapaljenja limfnih čvorova
  Lymphadenitis non specificata,alia
 • I88.9
  Zapaljenje limfnog čvora,neoznačeno
  Lymphadenitis,non specificata
 • I95
  Nizak krvni pritisak
  Hypotensio arterialis
 • I95.0
  Samopojavni nizak krvni pritisak
  Hypotensio arterialis idiopathica
 • I95.1
  Nizak krvni pritisak uzrokovan dugim stajanjem
  Hypotensio arterialis orthostatica
 • I95.2
  Nizaka krvni pritisak uzrokovan lekovima
  Hypotensio arterialis medicamentosa
 • I95.8
  Drugi nizak krvni pritisak
  Hypotensio arterialis alia
 • I95.9
  Nizak krvni pritisak,neoznačen
  Hypotensio arterialis,non specificata
 • I97
  Bolesti krvotoka posle medicinskih intervencija
  Morbi systematis circulatorii postprocedurales
 • I97.0
  Sindrom posle operacije srca
  Syndroma post cardiotomiam
 • I97.1
  Drugi funkcijski poremećaji posle operacije srca
  Disordines post cardiotomiam functionales alii
 • I97.2
  Zastojni otok limfe posle operacije dojke
  Lymphoedema post mastectomiam
 • I97.8
  Druge bolesti krvotoka posle medicinskih intervencija
  Morbi systematis circulatorii postprocedurales alii
 • I97.9
  Bolesti krvotoka posle medicinske intervencije, neoznačena
  Morbus systematis circulatorii postprocedurales, non specificatus
 • I98
  Druge bolesti krvotoka u drugim bolestima
  Morbi systematis circulatori alii in morbis aliis
 • I98.0
  Sifilis srca i krvotoka
  Syphilis cardiovascularis
 • I98.1
  Bolesti srca i krvnih sudova u drugim zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima
  Morbi cardiovasculares in morbis infectivis et morbis parasitariis aliis
 • I98.2
  Proširenje vene jednjaka u drugim bolestima
  Varices oesophagi in morbis aliis
 • I98.8
  Druge označene bolesti krvotoka u drugim bolestima
  Morbi systematis circulatorii specificati, alii in morbis aliis
 • I99
  Neoznačene bolesti krvotoka
  Morbi systematis circulatorii alii, non specificati

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare' 'Registruj se i zakaži pregled'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare' 'Registruj se i zakaži pregled'