Grupa Epizodicni I paroksizmalni poremecaji (G40-G47)


 • Šifra
  Naziv
 • G40
  Epilepsija-Padavica
  Epilepsia
 • G40.0
  Samopojavna žarišna epilepsija i epilepsijski sindromi sa žarišnim napadom
  Epilepsia idiopathica focalis et syndromae epilepticae cum impetu focali
 • G40.1
  Simptomatska žarišna epilepsija i epilepsijski sindromi sa običnim delimičnim napadom
  Epilepsia symptomatica focalis et syndromae epilepticae cum impetu simplici partiali
 • G40.2
  Simptomatska žarišna epilepsija i epilepsijski sindromi sa združenim delimičnim napadom
  Epilepsia symptomatica focalis et syndromae epilepticae cum impetu simplex partiali
 • G40.3
  Generalizovana samopojavna epilepsija i epilepsijski sindromi
  Epilepsia idiopathica generalisata et syndromae epilepticae
 • G40.4
  Druga generalizovana epilepsija i epilepsijski sindromi
  Epilepsia generalisata alia et syndromae epilepticae
 • G40.5
  Specifični epilepsijski sindromi
  Syndromae epilepticae specificae
 • G40.6
  Veliki epilepsijski napad, neoznačen - sa malim napadom ili bez
  Grand mal, non specificatus (cum sive non petit mal)
 • G40.7
  Mali epilepsijski napad, neoznačen - bez velikog napada
  Petit mal, non specificatus (sine grand mal)
 • G40.8
  Druga epilepsija
  Epilepsia alia
 • G40.9
  Epilepsija, neoznačena
  Epilepsia, non specificata
 • G41
  Epilepsijski status - neprekidan niz napada padavice
  Status epilepticus
 • G41.0
  Epilepsijski status, sa velikim napadima
  Status epilepticus, grand mal
 • G41.1
  Epilepsijski status, sa malim napadima
  Status epilepticus, petit mal
 • G41.2
  Epilepsijski status složenih delimičnih napada
  Status epilepticus complex-partialis
 • G41.8
  Drugi epilepsijski status
  Status epilepticus alius
 • G41.9
  Epilepsijski status, neoznačen
  Status epilepticus, non specificatus
 • G43
  Migrena- jednostrana glavobolja u napadima
  Migraena
 • G43.0
  Obična migrena, bez aure
  Migraena simplex (sine aura)
 • G43.1
  Klasična migrena, sa aurom
  Migraena classica (cum aura)
 • G43.2
  Dugotrajna migrena
  Status migraenosus
 • G43.3
  Komplikovana migrena
  Migraena complicata
 • G43.8
  Druga migrena
  Migraena alia
 • G43.9
  Migrena, neoznačena
  Migraena, non specificata
 • G44
  Druge glavobolje
  Cephalalgiae aliae
 • G44.0
  Stežuće glavobolje
  Cephalalgiae contractae
 • G44.1
  Vaskularna glavobolja
  Cephalalgia vascularis
 • G44.2
  Tenziona glavobolja
  Cephalalgia tensionalis
 • G44.3
  Hronična posttraumatska glavobolja
  Cephalalgia posttraumatica chronica
 • G44.4
  Glavobolja uzrokovana lekom
  Cephalalgia medicamentosa
 • G44.8
  Druge označene glavobolje
  Cephalalgiae specificatae, aliae
 • G45
  Prolazna ishemija - nedovoljna prokrvljenost mozga i srodni sindromi
  Ischaemia cerebri transitiva et syndromae affines
 • G45.0
  Sindrom vratno-bazne arterije
  Syndroma arteriae vertebrobasalis
 • G45.1
  Sindrom glavne arterije vrata
  Syndroma arteriae carotidis (hemisphaericae)
 • G45.2
  Obostrani i višestruki sindromi premoždanih arterija
  Syndromae arteriarum praecerebralium bilaterales et multiplices
 • G45.3
  Kratkotrajno slepilo
  Amaurosis fugax
 • G45.4
  Prolazni potpuni gubitak pamćenja
  Amnesia globalis transitiva
 • G45.8
  Druga prolazna ishemija mozga i srodni sindromi
  Ischaemia cerebri transitiva alia et syndromae affines
 • G45.9
  Prolazna ishemija mozga, neoznačena
  Ischaemia cerebri transitoria, non specificata
 • G46
  Sindromi krvnih sudova mozga
  Sindromae vasculares cerebrales (I60-I67+)
 • G46.0
  Sindrom srednje arterije mozga
  Syndroma arteriae cerebri mediae (I66.0+)
 • G46.1
  Sindrom prednje arterije mozga
  Syndroma arteriae cerebri anterioris (I66.1+)
 • G46.2
  Sindrom zadnje arterije mozga
  Syndroma arteriae cerebri posterioris (I66.2+)
 • G46.3
  Sindrom moždanog stabla
  Syndroma trunci cerebri (I60-I67+)
 • G46.4
  Sindrom malog mozga
  Syndroma cerebellaris (I60-I67+)
 • G46.5
  čisto lakunarni motorni sindrom
  Syndroma lacunaris motoria pura (I60-I67+)
 • G46.6
  čisto lakunarni osetni sindrom
  Syndroma lacunaris sensualis pura (I60-I67+)
 • G46.7
  Drugi lakunarni sindromi
  Syndromae lacunares aliae (I60-I67+)
 • G46.8
  Drugi sindromi mozga u bolestima krvnih sudova mozga
  Syndromae cerebrovasculares aliae in morbis cerebrovascularibus (I60-I67+)
 • G47
  Poremećaji spavanja
  Disordines somni

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'