Grupa Poremecaji raspolozenja (F30-F39)


 • Šifra
  Naziv
 • F30
  Manija-manijsko duševno oboljenje
  Mania
 • F30.0
  Hipomanija
  Hypomania
 • F30.1
  Manija bez psihotičkih simptoma
  Mania non psychotica
 • F30.2
  Manija sa psihotičkim simptomima
  Mania psychotica
 • F30.8
  Druge manijske epizode
  Episodia maniaca alia
 • F30.9
  Manijska epizoda,neoznačena
  Episodium maniacum,non specificatum
 • F31
  Afektivno bipolarno duševno oboljenje
  Psychosis affectiva,typus bipolaris
 • F31.0
  Afektivno bipolarno duševno oboljenje, hipomanijska epizoda
  Psychosis affectiva bipolaris,episodium hypomaniacum
 • F31.1
  Afektivno bipolarno duševno oboljenje, manijska epizoda bez psihotičkih simptoma
  Psychosis affectiva bipolaris,episodium maniacum non psychoticum
 • F31.2
  Afektivno bopolarno duševno oboljenje, manijska epizoda sa simptomima psihoze
  Psychosis affectiva bipolaris,episodium maniacum psychoticum
 • F31.3
  Afektivno bipolarno duševno oboljenje, blaga ili umerena depresijska epizoda
  Psychosis affectiva bipolaris,episodium depressivum, gradus levis sive moderati
 • F31.4
  Afektivno bipolarno duševno oboljenje, teška depresijska epizoda bez psihotičkih simptoma
  Psychosis affectiva bipolaris,episodium depressivum non psychoticum, gradus majoris
 • F31.5
  Afektivno bipolarno duševno oboljenje, teška depresijska apizoda sa simptomima psihoze
  Psychosis affectiva bipolaris,episodium depressivum psychoticum, gradus majoris
 • F31.6
  Afektivno bipolarno duševno oboljenje, mešovita epizoda
  Psychosis affectiva bipolaris,episodium mixtum
 • F31.7
  Afektivno bipolarno duševno oboljenje, u remisiji
  Psychosis affectiva bipolaris,in remissione
 • F31.8
  Drugo afektivno bipolarno duševno oboljenje
  Psychosis affectiva bipolaris alia
 • F31.9
  Afektivno bipolarno duševno oboljenje, neoznačeno
  Psychosis affektiva bipolaris,non specificata
 • F32
  Depresija - depresijsko duševno oboljenje
  Depressio
 • F32.0
  Blaga depresijska epizoda
  Episodium depressivum, gradus levis
 • F32.1
  Umerena depresijska epizoda
  Episodium depressivum, gradus moderati
 • F32.2
  Teška depresijska epizoda bez simptoma psihoze
  Episodium depressivum non psychoticum, gradus majoris
 • F32.3
  Teška depresijska epizoda sa simptomima psihoze
  Episodium depressivum psychoticum, gradus majoris
 • F32.8
  Druge depresijske epizode
  Episodia depressiva alia
 • F32.9
  Depresijska epizoda, neoznačena
  Episodium depressivum,non specificatum
 • F33
  Povratan depresijski poremećaj
  Depressio recurrens
 • F33.0
  Blag povratan depresijski poremećaj
  Depressio recidiva, gradus levis
 • F33.1
  Umeren povratan depresijski poremećaj
  Depressio recidiva gradus moderati
 • F33.2
  Težak povratan depresijski poremećaj bez simptoma psihoze
  Depressio recidiva non psychotica gradus majoris
 • F33.3
  Težak povratan depresijski poremećaj sa simptomima psihoze
  Depressio psychotica recidiva gradus majoris
 • F33.4
  Povratan depresijski poremećaj, u remisiji
  Depressio recidiva in remissione
 • F33.8
  Drugi povratni depresijski poremećaj
  Depressio recidiva alia
 • F33.9
  Povratan depresijski poremećaj, neoznačen
  Disordo depressivus recidivus,non specificatus
 • F34
  Stalni poremećaji raspoloženja (afekata)
  Disordines thymici (affectivi) permanentes
 • F34.0
  Ciklotimija-naizmenična promena raspoloženja
  Cyclothymia
 • F34.1
  Distimija-hronično depresijsko raspoloženje
  Dysthimia
 • F34.8
  Drugi stalni afektivni poremećaji
  Disordines affectivi permanentes
 • F34.9
  Stalni poremećaj raspoloženja (afekta), neoznačen
  Disordo thymicus (affectivus) permanens, non specificatus
 • F38
  Drugi poremećaji raspoloženja(afekata)
  Disordines thymiaci affectivi alii
 • F38.0
  Drugi pojedinačni poremećaji raspoloženja (afekata)
  Disordines thymiaci (affectivi) singuli alii
 • F38.1
  Drugi povratni poremećaji raspoloženja (afekata)
  Disordines thymiaci (affectivi) recidivi alii
 • F38.8
  Drugi označeni poremećaji raspoloženja (afekata)
  Disordines thymiaci (affectivi) alii specificati
 • F39
  Poremećaj raspoloženja (afekta), neoznačen
  Disordo thymiacus (affectivus), non specificatus

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'