Grupa Bolesti krvi i krvotvornih organa kao i poremećaji imuniteta (D50-D89) • Šifra
  Naziv
 • D50
  Slabokrvnost uzrokovana nedostatkom gvožđa
  Anaemia sideropenica
 • D50.0
  Sekundarna slabokrvnost uzrokovana nedostatkom gvožđa
  Anaemia sideropenica secundaria
 • D50.1
  Smetnje gutanja uzrokovane nedostatkom gvožđa
  Dysphagia sideropenica
 • D50.8
  Druga slabokrvnost uzrokovana nedostakom gvožđa
  Anaemia sideropenica alia
 • D50.9
  Slabokrvnost uzrokovana nedostatkom gvožđa,neoznačena
  Anaemia sideropenica,non specificata
 • D51
  Slabokrvnost uzrokovana nedostatkom vitamina B12
  Anaemia perniciosa(Anaemia propter deficientiam vitamini B12)
 • D51.0
  Slabokrvnost uzrokovana nedostatkom vitamina B12 usled nedostatka unutrašnjeg činioca
  Anaemia deficientia vitamini B12 excitata propter deficientiam factoris interni
 • D51.1
  Slabokrvnost uzrokovana nedostatkom vitamina B12 usled selektivne slabe apsorpcije vitamina B12 i pr
  Anaemia deficientia vitamini B12 excitata propter malabsorbtionem vit.B12 selectivam et proteinuriam
 • D51.2
  Nedostatak transkobalamina II
  Deficientia transcobalamini II
 • D51.3
  Druga slabokrvnost uzrokovana nedostatkom vitamina B12 u ishrani
  Anaemia nutritionalis alia propter deficientiam vitamini B12
 • D51.8
  Druge slabokrvnosti uzrokovane deficitom vitamina B12
  Anaemiae propter deficientiam vitamini B12 aliae
 • D51.9
  Slabokrvnosz uzrokovana nedostatkom vitamina B12,neoznačena
  Anaemia propter deficientiam vitamini B12,non specificata
 • D52
  Slabokrvnost uzrokovana nedostatkom folata
  Anaemia megaloblastica
 • D52.0
  Slabokrvnost uzrokovana nedostatkom folata u ishrani
  Anaemia nutritionalis propter deficientiam folati
 • D52.1
  Slabokrvnost uzrokovana deficitom folata zbog lekova
  Anaemia medicamentosa propter deficientiam folati
 • D52.8
  Druge slabokrvnosti uzrokovane nedostatkom folata
  Anaemiae propter deficientiam folati aliae
 • D52.9
  Slabokrvnost uzrokovana nedostatkom folata,neoznačena
  Anaemia propter deficientiam folati,non specificata
 • D53
  Druge slabokrvnosti uzrokovane neodgovarajućom ishranom
  Anaemiae nutritionales aliae
 • D53.0
  Slabokrvnost uzrokovana nedostakom belančevina
  Anaemia propter deficientiam proteinorum
 • D53.1
  Druge megaloblastne slabokrvnosti
  Anaemiae megaloblasticae aliae
 • D53.2
  Slabokrvnost uzrokovana nedostatkom vitamina C
  Anaemia scorbutica
 • D53.8
  Druge označene slabokrvnosti uzrokovane neodgovarajućom ishranom
  Anaemiae nutritionales specificatae aliae
 • D53.9
  Slabokrvnost uzrokovana neodgovarajućom ishranom,neoznačena
  Anaemia nutritionalis, non specificata
 • D55
  Slabokrvnost uzrokovana poremećajima fermenata
  Anaemia haemolytica enzymopathica
 • D55.0
  Slabokrvnost uzrokovana nedostatkom enzima glukozo-6-fosfat-dehidrogenaze (G6PD)
  Anaemia propter deficientiam enzymarum glucoso-6-phosphat-dehydrogenasis (G6PD)
 • D55.1
  Slabokrvnost uzrokovana drugim poremećajima metabolizma glutationa
  Anaemia propter disordines metabolismi glutathioni alios
 • D55.2
  Slabokrvnost uzrokovana poremećajima glikotičkih enzima
  Anaemia propter disordines enzymarum glycolyticarum
 • D55.3
  Slabokrvnost uzrokovana poremećajima metabolizma nukleotida
  Anaemia propter disordines metabolismi nucleotidorum
 • D55.8
  Druge slabokrvnosti uzrokovane poremećajima delovanja fermenata
  Anaemiae propter disordines enzymarum aliae
 • D55.9
  Slabokrvnost zrokovana poremećajima delovanja fermenata,neoznačena
  Anaemia propter disordines enzymarum,non specificata
 • D56
  Talasanemija-porodična slabokrvnost dece
  Thalassanaemia
 • D56.0
  Alfa talasanemija
  Thalassanaemia alpha
 • D56.1
  Beta talasanemija
  Thalassanaemia beta
 • D56.2
  Delta-beta talasanemija
  Thalassanaemia delta-beta
 • D56.3
  Preteća talasanemija
  Thalassanaemia minax
 • D56.4
  Nasledni trajni hemoglobin ploda-HPFH
  Haemoglobinum fetale persistens hereditarium (HPFH)
 • D56.8
  Druge talasanemije
  Thalassanaemiae aliae
 • D56.9
  Talasanemja,neoznačena
  Thalassanaemia, non specificata
 • D57
  Bolest uzrokovana pojavom srpastih ćelija
  Drepanocytosis
 • D57.0
  Slabokrvnost uzrokovana pojavom srpastih ćelija sa krizom
  Anaemia drepanocytorum cum crisi
 • D57.1
  Slabokrvnost uzrokovana pojavom srpastih ćelija bez krize
  Anaemia drepanocytorum sine crisi
 • D57.2
  Dvostruko heterozigotni poremećaji uzrokovani pojavom srpastih ćelija
  Disordines dupilciter heterozygotici cum erythorocytes drepanoformibus
 • D57.3
  Preteća slabokrvnost uzrokovana pojavom srpastih ćelija
  Anaemia drepanocytorum minax
 • D57.8
  Druge bolesti uzrokovane pojavom srpastih ćelija
  Morbi drepanocytorum alii
 • D58
  Druge nasledne slabokrvnosti uzrokovane hemolizom
  Anaemiae haemolyticae hereditariae aliae
 • D58.0
  Nasledna sferocitoza
  Sphaerocytosis hereditaria
 • D58.1
  Nasledna eliptocitoza
  Elliptocytosis hereditaria
 • D58.2
  Druga hemoglobinopatija
  Haemoglobinopathia alia
 • D58.8
  Druge označene nasledne slabokrvnosti uzrokovane hemolizom
  Anaemiae haemolyticae hereditariae specificatae aliae
 • D58.9
  Nasledna slabokrvnost uzrokovana hemolizom,neoznačena
  Anaemia haemolytica hereditaria, non specificata
 • D59
  Stečena slabokrvnost uzrokovana hemolizom
  Anaemia haemolytica acquisita
 • D59.0
  Autoimunska slabokrvnost uzrokovana hemolizom zbog upotrebe lekova
  Anaemia haemolytica autoimmunis medicamentosa
 • D59.1
  Druge autoimunske slabokrvnosti uzrokovane hemolizom
  Anaemiae haemolyticae autoimmunes aliae
 • D59.2
  Neautoimunska slabokrvnost uzrokovana hemolizom zbog upotrebe lekova
  Anaemia haemolytica non autoimmunis medicamentosa
 • D59.3
  Hemolizno-uremijski sindrom
  Syndroma haemolyticouraemica
 • D59.4
  Druga neautoimunska slabokrvnost uzrokovana hemolizom
  Anaemia haemolytica,non autoimmunisatoria alia
 • D59.5
  Paroksizmno noćno pojavljivanje hemoglobina u mokraći
  Haemoglobinuria paroxysmalis nocturna (Marchiafava-Micheli)
 • D59.6
  Krv u mokraći uzrokovana hemolizom usled drugih spoljnih uzroka
  Haemoglobinuria haemolysi excitata propter agentes externos alios
 • D59.8
  Druga stečena slabokrvnost uzrokovana hemolizom
  Anaemia haemolytica acquisita alia
 • D59.9
  Stečena slabokrvnost uzrokovana hemolizom,neoznačena
  Anaemia haemolytica acquisita,non specificata
 • D60
  Stečena aplazijska slabokrvnost
  Anaemia aplastica acquisita
 • D60.0
  Stečena hronična čista aplazijska slabokrvnost
  Aplasia erythrocytorum pura acquisita chronica
 • D60.1
  Stečena prolazna čista aplazijska slabokrvnost
  Aplasia erythrocytorum pura acquisita transitiva
 • D60.8
  Druga stečena čista aplazijska slabokrvnost
  Aplasia erythrocitorum pura acquisita alia
 • D60.9
  čista stečena aplazijska slabokrvnost, neoznačena
  Aplasia erythrocitorum pura acquistia, non specificata
 • D61
  Druga aplazijska slabokrvnost
  Anaemia aplastica alia
 • D61.0
  Konstituciona aplazijska slabokrvnost
  Anaemia aplastica constitutionalis
 • D61.1
  Aplazijska slabokrvnost uzrokovana lekovima
  Anaemia aplastica medicamentosa
 • D61.2
  Aplazijska slabokrvnost uzrokovana drugim spoljnim čoniocima
  Anaemia aplastica propter factores externos alios
 • D61.3
  Samopojavna aplazijska slabokrvnost
  Anaemia idiopathica aplastica
 • D61.8
  Druge označene aplazijske slabokrvnosti
  Anaemiae aplasticae aliae, specificatae
 • D61.9
  Aplazijska slabokrvnost,neoznačena
  Anaemia aplastica, non specificata
 • D62
  Akutna slabokrvnost posle krvarenja
  Anaemia posthaemorrhagica acuta
 • D63
  Slabokrvnost kod hroničnih oboljenja
  Anaemia in morbis chronicis aliis
 • D63.0
  Slabokrvnost kod zloćudnih tumora (COO-D48+)
  Anaemia in morbis neoplasticis (malignis)
 • D63.8
  Slabokrvnost kod drugih hroničnih oboljenja
  Anaemia in morbis chronicis aliia
 • D64
  Druge slabokrvnosti
  Anaemiae aliae
 • D64.0
  Nasledna sideroblastička slabokrvnost
  Anaemia sideroblastica hereditaria
 • D64.1
  Sekundarna sideroblastička slabokrvnost uzrokovana nekim oboljenjem
  Anaemia sideroblastica morbogenes secundaria
 • D64.2
  Sekundarna sideroblastička slabokrvnost uzrokovana lekovima i toksinima
  Anaemia sideroblastica medicamentosa et toxicogenes secundaria
 • D64.3
  Druga sideroblastička slabokrvnost
  Anaemia sideroblastica alia
 • D64.4
  Urođena diseritropoezna slabokrvnost
  Anaemia dyserythropoietica congenita
 • D64.8
  Druga označena slabokrvnost
  Anaemia specificata,alia
 • D64.9
  Slabokrvnost,neoznačena
  Anaemia,non specificata
 • D65
  Rasejano zgrušavanje u krvnim sudovima
  Coagulatio intravascularis disseminata
 • D66
  Hemofilija A - poremećaj zgrušavanja krvi uzrokovana nedostatkom činioca VIII
  Haemophilia A propter deficientiam factoris VIII
 • D67
  Hemofilija B - poremećaj zgrušavanja krvi uzrokovan nedostatkom činioca IX
  Haemophilia B propter deficientiam factoris IX
 • D68
  Drugi poremećaji zgrušavanja krvi
  Defectus coagulationis alii
 • D68.0
  Von Wilebrandova bolest
  Morbus von Willebrand
 • D68.1
  Nasledni nedostatak IX činioca
  Deficientia factoris IX hereditaria
 • D68.2
  Nasledni nedostatak drugih činilaca zgrušavanja krvi
  Deficientia factorum coagulationis aliorum hereditaria
 • D68.3
  Krvarenje usled postojanja antikoagulanata u krvotoku
  Disordo haemorrhagicus propter anticoagulantes circulatorios
 • D68.4
  Stečeni nedostatak zgrušavanja krvi
  Deficientia factoris coagulationis acquisita
 • D68.8
  Drugi označeni poremećaji zgrušavanja krvi
  Defectus coagulationis specificati alii
 • D68.9
  Poremećaj zgrušavanja krvi,neoznačen
  Defectus coagulationis,non specificatus
 • D69
  Krvarenja kože i druga krvarenja
  Purpura et status haemorrhagici alii
 • D69.0
  Alergijsko krvarenje kože
  Purpura allergica
 • D69.1
  Kvalitativni poremećaji krvnih pločica
  Defectus trombocytorum qualitativi
 • D69.2
  Druga krvarenja kože neuzrokovana smanjenjem broja krvnih pločica
  Purpura non thrombocytopenica alia
 • D69.3
  Samopojavna krvarenja kože uzrokovana smanjenjem broja krvnih pločica
  Purpura thrombocytopenica idiopathica
 • D69.4
  Drugo primarno smanjenje broja krvnih pločica
  Thrombocytopenia primaria alia
 • D69.5
  Sekundarno smanjenje broja krvnih pločica
  Thrombocytopenia secundaria
 • D69.6
  Smanjenjenje broja krvnih pločica,neoznačeno
  Thrombocytopenia , non specificata
 • D69.8
  Druga označena stanja sa krvarenjem
  Status haemorrhagici specificati,alii
 • D69.9
  Krvarenje,neoznačeno
  Status haemorrhagicus,non specificatus
 • D70
  Agranulocitoza - smanjenje broja granulocita
  Agranulocytosis
 • D71
  Funkcioni poremećaji neutrofila polimorfonuklearnih ćelija
  Dysfunctiones cellularum neutrophilorum polymorphonucleorum
 • D72
  Druge bolesti belih krvnih zrnaca
  Morbi leucocytorum alii
 • D72.0
  Urođena anomalija belih krvnih zrnaca
  Anomalia leucocytorum congenita
 • D72.1
  Povećan broj eozinofilnih belih krvnih zrnaca
  Eosinophilia
 • D72.8
  Druge označene bolesti belih krvnih zrnaca
  Morbi leucocytorum specificati,alii
 • D72.9
  Bolesti belih krvnih zrnaca,neoznačena
  Morbus leucocytorum,non specificatus
 • D73
  Bolest slezine
  Morbus splenis
 • D73.0
  Nerazvijena slezina
  Hyposplenismus
 • D73.1
  Uvećana slezina
  Hypersplenismus
 • D73.2
  Hronična kongestivna povećana slezina
  Splenomegalia congestiva chronica
 • D73.3
  Zagnoj slezine
  Abscessus splenis
 • D73.4
  Cista slezine
  Cystis splenis
 • D73.5
  Izumiranje tkiva slezine
  Infarctus splenis
 • D73.8
  Druge bolesti slezine
  Morbi splenis alii
 • D73.9
  Bolest slezine,neoznačena
  Morbus splenis,non specificatus
 • D74
  Methemoglobinemija - Plava bolest
  Methaemoglobinaemia
 • D74.0
  Urođena methemoglobinemija
  Methaemoglobinaemia congenita
 • D74.8
  Druge methemoglobinemije
  Methaemoglobinaemiae aliae
 • D74.9
  Methemoglobinemija,neoznačena
  Methaemoglobinaemia,non specificata
 • D75
  Druge bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa
  Morbi sanguinis et morbi systematis haematopoietici alii
 • D75.0
  Porodično povećanje broja crvenih krvnih zrnaca
  Erythrocytosis familiaris
 • D75.1
  Sekundarno povećanje broja krvnih zrnaca
  Polycythaemia secundaria
 • D75.2
  Samobitno povećanje broja krvnih pločica
  Thrombocytosis essentialis
 • D75.8
  Druge označene bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa
  Morbi sanguinis et morbi systematis haematopoietici specificati, alii
 • D75.9
  Bolest krvi i bolest krvotvornih organa, neoznačena
  Morbus sanguinis et morbus systematis haematopoietici, non specificatus
 • D76
  Bolesti limforetikularnog tkiva i bolesti retikulohistiocitnog sistema
  Morbi telae lymphoreticularis et morbi systematis reticulohistiocytici
 • D76.0
  Histiocitoza Langerhansovih ćelija
  Histiocytosis cellularum Langerhans
 • D76.1
  Hemofagocitna limfohistiocitoza
  Lymphohistiocytosis haemophagocytica
 • D76.2
  Hemofagocitni sindrom udružen sa infekcijom
  Syndroma haemophagocitica infectiva
 • D76.3
  Drugi sindromi histiocitoze
  Syndromae histiocytosis aliae
 • D77
  Drugi poremećaji krvi i poremećaji krvotvornih organa u drugim bolestima
  Disordines sanguinis et disordines systematis haematipoietici alii in morbis aliis
 • D80
  Smanjenje imuniteta - sa predominantnim poremećajima antitela
  Immunodeficientia cum defectibus anricorporum praedominantibus
 • D80.0
  Nasledno smanjenje gamaglobulina
  Hypogammaglobulinaemia hereditaria
 • D80.1
  Neporodično smanjenje gamaglobulina
  Hypogammaglobulinaemia non familiaris
 • D80.2
  Selektivno smanjenje imunoglobulina A
  Deficientia immunoglobulini A selectiva
 • D80.3
  Selektivno smanjenje imunoglobulina G (podgrupe)
  Deficientia immunoglobulini G (subclassis) selectiva
 • D80.4
  Selektivno smanjenje imunoglobulina M
  Deficientia immunoglobulini M selectiva
 • D80.5
  Smanjenje imuniteta sa povećanjem količine imunoglobulina M
  Immunodeficientia cum immunoglobulino M aucto
 • D80.6
  Smanjenje antitela sa skoro normalnim imunoglobulinima ili sa hiperimunoglobulinemijom
  Deficientia anticorporum cum immunoglobulinis fere normalibus sive cum hyperimmunoglobulinaemia
 • D80.7
  Prolazno smanjenje gamaglobulina u deteta
  Hypogammaglobulanaemia pueri transitiva
 • D80.8
  Druga smanjenja imuniteta sa predominantnim defektima antitela
  Immunodeficientiae cum defectibus anticorporum praedominantibus, aliae
 • D80.9
  Smanjenje imuniteta sa predominantnim defektom antitela, neoznačeno
  Immunodeficientia non specificata cum defectibus anticorporum praedominantibus
 • D81
  Kombinovana smanjenja imuniteta
  Immunodeficientiae combinatae
 • D81.0
  Teško kombinovano smanjenje imuniteta, sa retikularnom disgenezom
  Immunodeficientia gravis combinata, cum dysgenesi reticulari
 • D81.1
  Teško kombinovano smanjenje imuniteta, sa malim brojem T- i B-ćelija
  Immunodeficientia gravis combinata, cum numero T - et B - cellularum parvo
 • D81.2
  Teško kombinovano smanjenje imuniteta, sa malim ili normalnim brojem B-ćelija
  Immunodeficientia gravis combinata,cum numero B-cellularum parvo sive normali
 • D81.3
  Smanjenje adenozin-deaminaze
  Deficientia adenosinum-deaminasis
 • D81.4
  Nezelofijev sindrom
  Syndroma Nezelof
 • D81.5
  Smanjenje purin-nukleozid-fosforilaze
  Deficientia purinum-nucleosidum-phosphorilasis
 • D81.6
  Nedostatak većeg kompleksa histokompatibilnosti klase I
  Deficientia complicis histocompatibilitatis majoris classis I
 • D81.7
  Smanjenje većeg kompleksa histokompatibilnosti klase II
  Deficientia complicis histocompatibilatiatis majoris classis II
 • D81.8
  Ostala kombinovana smanjenja imuniteta
  Immunodeficientiae combinatae aliae
 • D81.9
  Kombinovano smsnjenje imuniteta, neoznačeno
  Immunodeficientia combinata,non specificata
 • D82
  Smanjenje imuniteta - udruženo sa drugim većim defektima
  Immunodeficientia cum defectibus majoribus aliis associata
 • D82.0
  Wiskott-Aldrichov sindrom
  Syndroma Wiskott-Aldrich
 • D82.1
  Di Georgeov sindrom
  Syndroma Di George
 • D82.2
  Smanjenje imuniteta sa kratkim udovima
  Immunodeficientia cum extremitatibus brevibus
 • D82.3
  Smanjenje imuniteta kao defektna hereditena reakcija na Epstein-Barrov virus
  Immunodeficientia ut reactio in virus Epstein-Barr defectiva hereditaria
 • D82.4
  Sindrom hiperimunoglobulinemije E
  Syndroma hyperimmunoglobulinaemia E
 • D82.8
  Smanjenje imuniteta udruženo sa ostalim većim označenim defektima
  Immunodeficientia cum defectibus majoribus aliis specificatis associata
 • D82.9
  Smanjenje imuniteta udruženo sa većim defektima, neoznačeno
  Immunodeficientia cum defectibus majoribus associata, non specificata
 • D83
  Opšte smanjenje imuniteta
  Immunodeficientia variabilis communis
 • D83.0
  Opšte promenljivo smanjenje imuniteta sa predominantnim nenormalnostima broja i funkcije B-ćelija
  Immunodeficientia variabilis communis cum abnormitatibus numeri et functionis B-cellularum praedom.
 • D83.1
  Opšte promenljivo smanjenje imuniteta sa predominantnim poremećajima imunoregulacije T-ćelija
  Immunodeficientia variabilis communis cum disordinibus immunoregulationis T-cellularum praedominant.
 • D83.2
  Opšte promenljivo smanjenje imuniteta sa autoantitelima prema B- i T- ćelijama
  Immunodeficientia variabilis communis cum autoanticorporibus in B- et T-cellulas
 • D83.8
  Druga opšta promenljiva smanjenja imuniteta
  Immunodeficientiae variabiles communes aliae
 • D83.9
  Opšte promenljivo smanjenje imuniteta, neoznačeno
  Immunodeficientia variabilis communis, non specificata
 • D84
  Druga smanjenja imuniteta
  Immunodeficientiae aliae
 • D84.0
  Oštećena funkcija limfocitnog antigena 1
  Defectus functionis antigeni-1 lymphocytici
 • D84.1
  Oštećen sistem dopune
  Defectus systematis complementi
 • D84.8
  Druga označena smanjenja imuniteta
  Immunodeficientiae aliae,specificatae
 • D84.9
  Smanjenje imuniteta ,neoznačeno
  Immunodeficientia, non specificata
 • D86
  Sarkoidoza - čvorići vezivnog tkiva
  Sarcoidosis
 • D86.0
  Sarkoidoza pluća
  Sarcoidosis pulmonis
 • D86.1
  Sarkoidoza limfnih čvorova
  Sarcoidosis nodulorum lymphaticorum
 • D86.2
  Sarkoidoza pluća sa sarkoidozom limfnih čvorova
  Sarcoidosis pulmonis cum sarcoidosi nodulorum lymphaticorum
 • D86.3
  Sarkoidoza kože
  Sarcoidosis cutis
 • D86.8
  Sarkoidoza drugih i kombinovanih lokalizacija
  Sarcoidosis locorum aliorum et combinatorum
 • D86.9
  Sarkoidoza, neoznačena
  Sarcoidosis,non specificata
 • D89
  Drugi poremećaji imuniteta
  Disordines immunitatis alii

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'