Grupa Carcinoma in situ (D00-D09)


 • Šifra
  Naziv
 • D00
  Karcinom - rak "in situ" usta, jednjaka i želuca
  Carcinoma in situ cavi oris,oesophagi et ventriculi
 • D00.0
  Karcinom "in situ" usne, usta i ždrela
  Carcinoma in situ labii, cavi oris et pharyngis
 • D00.1
  Karcinom "in situ" jednjaka
  Carcinoma in situ oesophagi
 • D00.2
  Karcinom "in situ" želuca
  Carcinoma in situ ventriculi
 • D01
  Karcinom - rak "in situ" drugih organa za varenje
  Carcinoma in situ organorum digestivorum aliorum
 • D01.0
  Karcinom "in situ" debelog creva
  Carcinoma in situ coli
 • D01.1
  Karcinom "in situ" spojnice pravog i uvljenog creva
  Carcinoma in situ juncturae rectosigmoidis
 • D01.2
  Karcinom "in situ" zadnjeg creva
  Carcinoma in situ recti
 • D01.3
  Karcinom "in situ" čmara i čmarnog kana.
  Carcinoma in situ ani et canalis analis
 • D01.4
  Karcinom "in situ" drugih i neoznačenih delova creva
  Carcinoma in situ partium intestini aliarum et non specificatorum
 • D01.5
  Karcinom "in situ" jetre, žučne kesice i žučnog kanala
  Carcinoma in situ hepatis,vesicae felleae et ductus biliaris
 • D01.7
  Karcinom "in situ" drugih označenih organa za varenje
  Carcinoma in situ organorum digestivorum aliorum, specificatorum
 • D01.9
  Karcinom "insitu" organa za varenje, neoznačen
  Carcinoma in situ organi digestivi, non specificatum
 • D02
  Karcinom "in situ", srednjeg uva i organa za disanje
  Carcinoma in situ auris mediae et systematis respiratori
 • D02.0
  Karcinom "in situ" grkljana
  Carcinoma in situ laryngis
 • D02.1
  Karcinom "in situ" dušnika
  Carcinoma in situ tracheae
 • D02.2
  Karcinom "in situ" dušnika i pluća
  Carcinoma in situ bronchi et pulmonis
 • D02.3
  Karcinom "in situ" drugih delova za disanje
  Carcinoma in situ partim systematis respiratorii aliarum
 • D03
  Melanom "in situ" zloćudni crni tumor kože
  Melanoma in situ
 • D03.0
  Melanom "in situ" usne
  Melanoma in situ labii oris
 • D03.1
  Melanom "in situ", kapka oka, uključujući ugao oka
  Melanoma in situ palpebrae,canthum includens
 • D03.2
  Melanom "in situ", uva i spoljnjeg ušnog kanala
  Melanoma in situ auris et meatus acustici externi
 • D03.3
  Melanom "in situ", drugih i neoznačenih delova lica
  Melanoma in situ partium faciei aliarum et non specificatarum
 • D03.4
  Melanoma "in situ" poglavine i vrata
  Melanoma in situ capilitil et colli
 • D03.5
  Melanom " in situ" trupa
  Melanoma in situ trunci
 • D03.6
  Melanom "in situ" ruke, uključujući rame
  Melanoma in situ extremitatis superioris omam includens
 • D03.7
  Melanom "in situ" noge, uključujući predeo karlice
  Melanoma in situ extremitatis inferioris regionem coxae includens
 • D03.8
  Melanom "in situ" drugih lokalizacija
  Melanoma in situ,locorum aliorum
 • D03.9
  Melanom "in situ", neoznačen
  Melanoma in situ,non specificatum
 • D04
  Karcinom "in situ", kože
  Carcinoma in situ cutis
 • D04.0
  Karcinom "in situ", kože usne
  Carcinoma in situ cutis labii
 • D04.1
  Karcinom "in situ" kože kapka oka, uključujući ugao oka
  Carcinoma in situ cutis palpebrae, canthum includens
 • D04.2
  Karcinom "in situ" kože uva i spoljašnjeg ušnog kanala
  Carcinoma in situ cutis auris et meatus acustici externi
 • D04.3
  Karcinom "in situ" kože drugih delova lica
  Carcinoma in situ cutis partium faciei aliarum
 • D04.4
  Karcinom "in situ" kože poglavine i kpže vrata
  Carcinoma in situ cutis capillitii et cutis colli
 • D04.5
  Karcinom "in situ" kože trupa
  Carcinoma in situ cutis trunci
 • D04.6
  Karcinom "in situ" kože ruke, uključujući rame
  Carcinoma in situ cutis extremitatis superioria, omam includens
 • D04.7
  Karcinom "in situ" kože noge, uključujući karličnu kost
  Carcinoma in situ cutis extremitatis inferioris, coxam includens
 • D04.8
  Karcinom "in situ" kože drugih lokalizacija
  Carcinoma in situ cutis,locorum aliorum
 • D04.9
  Karcinom "in situ" kože, neoznačen
  Carcinoma in situ cutis,non specificatum
 • D05
  Karcinom-rak "in situ" dojke
  Carcinoma in situ mammae
 • D05.0
  Režnjasti karcinom "in situ"
  Carcinoma in situ lobulare
 • D05.1
  Unutarkanalni karcinom "in situ"
  Carcinoma in situ intraductale
 • D05.7
  Drugi karcinom "in situ" dojke
  Carcinoma in situ mammae,alia
 • D05.9
  Karcinom "in situ" dojke, neoznačen
  Carcinoma in situ mammae,non specificatum
 • D06
  Karcinom-rak "in situ" grlića materice
  Carcinoma in situ cervicis uteri
 • D06.0
  Karcinom "in situ" unutrašnjosti grlića materice
  Carcinoma in situ endocervicis uteri
 • D06.1
  Karcinom "in situ" spoljašnjosti grlića materice
  Carcinoma in situ exocervicis uteri
 • D06.7
  Karcinom "in situ" drugih delova grlića materice
  Carcinoma in situ partium cervicis uteri aliarum
 • D06.9
  Karcinom "in situ" grlića materice, neoznačen
  Carcinoma in situ cervicis uteri,non specificatum
 • D07
  Karcinom - rak "in situ" drugih i neoznačenih polnih organa
  Carcinoma in situ genitaliorum aliorum
 • D07.0
  Karcinom "in situ" sluznice materice
  Carcinoma in situ endometrii
 • D07.1
  Karcinom "in situ" stidnice
  Carcinoma in situ vulvae
 • D07.2
  Karcinom "in situ" usmine
  Carcinoma in situ vaginae
 • D07.3
  Karcinom "in situ" drugih ženskih polnih organa
  Carcinoma in situ genitaliorum femininorum aliorum
 • D07.4
  Karcinom "in situ" uda
  Carcinoma in situ penis
 • D07.5
  Karcinom "in situ" kestenjače
  Carcinoma in situ prostatae
 • D07.6
  Karcinom "in situ" drugih muških polnih organa
  Carcinoma in situ genitaliorum masculinorum aliorum
 • D09
  Karcinom - rak "in situ" drugih neoznačenih lokalizacija
  Carcinoma in situ, locorum aliorum,non specificatorum

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'