XXXVI European Symposium on Calcified Tissues, Beč, Austrija