Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
T90 Posledice povrede glave
Sequelae laesionum traumaticarum capitis
T90.0 Posledice površinske povrede glave
Sequelae laesionis traumaticae capitis, superficiales
T90.1 Posledice otvorene rane glave
Sequelae vulneris aperti capitis
T90.2 Posledice preloma kostiju lobanje i lica
Sequelae fracturae ossium cranii et faciei
T90.3 Posledice povrede lobanjskih živaca
Sequelae laesionis traumaticae nervorum cranii
T90.4 Posledice povrede oka i duplje oka
Sequelae laesionis traumaticae oculi et orbitae
T90.5 Posledice povrede unutar lobanje
Sequelae laesionis traumaticae intracranialis
T90.8 Posledice drugih označenih povreda glave
Sequelae laesionum traumaticarum capitis aliarum specificatarum
T90.9 Posledice neoznačene povrede glave
Sequelae laesionis traumaticae capitis, non specificatae
T91 Posledice povreda vrata i trupa
Sequelae leasionum traumaticarum colli et trunci
T91.0 Posledice površinske povrede i otvorene povrede vrata i trupa
Sequelae laesionis traumaticae superficialis et vulneris aperti colli et trunci
T91.1 Posledice preloma kičme
Sequelae fracturae columnae vertebralis
T91.2 Posledice drugih preloma grudnog koša i karlice
Sequelae fracturarum thoracis et pelvis aliarum
T91.3 Posledice povrede kičmene moždine
Sequelae laesionis traumaticae medullae spinalis
T91.4 Posledice povrede organa grudnog koša
Sequelae laesionis traumaticae organorum thoracis
T91.5 Posledice povrede organa trbuha i karlice
Sequelae laesionis traumaticae organorum abdominis et pelvis
T91.8 Posledice drugih neoznačenih povreda vrata i trupa
Sequelae laesionum traumaticae colli et trunci aliarum specificatarum
T91.9 Posledice neoznačene povrede vrata i trupa
Sequelae laesionis traumaticae colli et trunci, non specificatae
T92 Posledice povrede ruku
Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis superioris
T92.0 Posledice otvorene rane ruku
Sequelae vulneris aperti extremitatis superioris
T92.1 Posledice preloma ruku
Sequelae fracturae extremitatis superioris
T92.2 Posledice preloma ručja i šaka
Sequelae fracturae carpi et manus
T92.3 Posledice iščašenja, uganuća i istegnuća ruku
Sequelae luxationis,distorsionis et distensionis extremitatis superioris
T92.4 Posledice povrede živca ruke
Sequelae laesionis traumaticae nervi extremitatis superioris
T92.5 Posledice povrede mišića i tetive ruke
Sequelae laesionis traumaticae musculi et tendinis extremitatis superioris
T92.6 Posledice zdrobljavanja i odsecanja ruke
Sequelae conquassationis et amputationis extremitatis superioris
T92.8 Posledice drugih označenih povreda ruke
Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis superioris aliarum specificatarum
T92.9 Posledice neoznačene povrede ruke
Sequelae laesionis traumaticae extremitatis superioris non specificatae
T93 Posledice povrede noge
Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis inferioris
T93.0 Posledice otvorene rane noge
Sequelae vulneris aperti extremitatis inferioris

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: