Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 |  Sledeća »
Šifra Naziv
T80 Komplik.zbog infuzije, transffuzije i injekcije
Complicationes ex infusione, transfusione et injectione
T80.0 Vazdušna embolija zbog infuzije, transfuzije i injekcije
Embolia aeria ex infusione, transfusione et injectione
T80.1 Koplikacije na krvnim sudovima zbog infuzije, transfuzije i injekcije
Complicationes ex infusione, transfusione et injectione vasculares
T80.2 Infekcije zbog infuzije ,transfuzije i injekcije
Infectio ex infusione, tranfusione et injectione
T80.3 Reakcija na neodgovarajuću krvnu grupu ABO
Reactio in incompatibilitatem ABO
T80.4 Reakcija na neodgovarajući Rh-faktor
Reactio in incompatibilitatem Rh
T80.5 Anafilaktički šok uzrokovan serumom
Afflictus (shock) anaphylacticus propter
T80.6 Druge reakcije na serum
Reactiones in serum aliae
T80.8 Druge komplikacije zbog infuzije,transfuzijei injekcije
Complicationes ex infusione, transfusione et injectione
T80.9 Neoznačena komplikacija zbog infuzije, transfuzije i injekcije
Complcatio ex infusione, transfusione et injectione, non specificata
T81 Komplikacije uzrokovane medicinskim intervencijama
Complicationes propter proceduras
T81.0 Krvarenje i krvni podlivi posle operacije
Haemorrhagia et haematoma postoperativum
T81.1 Šok za vreme ili posle medicinske intervencije
Afflictus (shock) per sive post proceduram
T81.2 Slučajni ubod i razderotina za vreme medicinske intervencije
Punctura et laceratio accidentalis, per proceduram
T81.3 Prskanje operativne rane
Disruptio vulneris operativae
T81.4 Infekcija uzrokovana medicinskom intervencijom
Infectio propter proceduram
T81.5 Strano telo u operativnoj rani
Corpus alienum vulneris post operationem
T81.6 Akutna reakcija na stranu supstancu slučajno ostavljenu za vreme medicinske intervencije
Reactio in substantiam alienam per proceduram casu relictam acuta
T81.7 Komplikacije krvnih sudova posle medicinske intervencije
Complicationes vasculares post proceduram
T81.8 Druge komplikacije posle medicinske intervencije
Complicationes post proceduram aliae
T81.9 Neoznačena komplikacija medicinske intervencije
Complicatio procedurae, non specificata
T82 Komplikacije zbog ugradnje protetskih aparata, implantata i transplantata u srce i krvne sudove
Complicationes propter apparatos protheticos cardiacos et vasculares implantata et transplantata
T82.0 Mehanička komplikacija zbog protetskog srčanog zaliska
Complicatio valvulam cordis propter protheticam, mechanica
T82.1 Mehanička komplikacija zbog srčanog elektronskog uređaja
Complicatio propter apparatum cardiacum electronicum,mechanica
T82.2 Mehaničke komplikacije zbog koronarnnog arterijskog bajpasa(zaobilaženja)i kalemova zalistaka srca
Complicatio propter circuitum (bypass) arteriarum coronariarum et transplantata valvularum, mechan.
T82.3 Mehaničke komplikacije zbog drugih kalemova krvnih sudova
Complicationes propter transplantata vascularis alia, mechanicae
T82.4 Mehanička komplikacija zbog katetera za dijalizu krvotoka
Complicatio propter catheterem ad dialysim vascularem, mechanica
T82.5 Mehanička komlikacija zbog drugih aparata i implantata u srcu i krvnim sudovima
Complicatio propter apparatus cardiacos et vasculares implantata-mechanica alios
T82.6 Infekcija i zapaljenjenska reakcija na protezu zaliska srca
Infectio et reactio inflammatoria in prothesim valvulae cardiacae
T82.7 Infekcija i zapaljenjska reakcija na druge kardijalne i vaskularne aparate, implantate i kalemove
Infectio et reactio inflamatoria in apparatus, cardicos et vasculares alios, impla. et transpl.
1 | 2 | 3 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: