Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

1 | 2 | 3 |  Sledeća »
Šifra Naziv
S20 Površinska povreda grudnog koša
Laesio traumatica thoracis superficialis
S20.0 Nagnječenje dojke
Contusio mammae
S20.1 Druge neoznačene površinske povrede dojke
Laesiones traumaticae mammae superficiales aliae,non specificatae
S20.2 Nagnječenje grudnog koša
Contusio thoracis
S20.3 Druge površinske povrede prednjeg zida grudnog koša
Laesiones traumaticae parietis thoracis anterioris superficiales aliae
S20.4 Druge površinske povrede zadnjeg zida grudnog koša
Laesiones traumaticae parietis thoracis posterioris superficiales aliae
S20.7 Višestruke površinske povrede grudnog koša
Laesiones traumaticae thoracis superficiales multiplices
S20.8 Površinska povreda drugih neoznačenih delova grudnog koša
Laesio traumatica partium thoracis aliarum et non specificatarum superficialis
S21 Otvorena rana grudnog koša
Vulnus apertum thoracis
S21.0 Otvorena rana dojke
Vulnus apertum mammae
S21.1 Otvorena rana prednjeg zida grudnog koša
Vulnus apertum parietis thoracis anterioris
S21.2 Otvorena rana zadnjeg zida grudnog koša
Vulnus apertum parietis thoracis posterioris
S21.7 Višestruke otvorene rane zida grudnog koša
Vulnera aperta parietis thoracis multiplicia
S21.8 Otvorena rana drugih delova grudnog koša
Vulnus apertum partium thoracis aliarum
S21.9 Otvorena rana zida grudnog koša,neoznačena
Vulnus apertum parietis thoracis,non specificatum
S22 Prelom rebra (rebara),grudne kosti i grudnog dela kičme
Fractura costae (costarum),sterni et columnae thoracalis
S22.0 Prelom grudnog pršljena
Fractura columnae vertebralis thoracalis
S22.1 Višestruki prelomi grudnog dela kičme
Fracturae columnae vertebralis thoracalis multiplices
S22.2 Prelom grudne kosti
Fractura sterni
S22.3 Prelom rebra
Fractura costae
S22.4 Višestruki prelom rebara
Fracturae costarum multiplices
S22.5 Kolebljivi pokreti grudnog koša(usled povrede)
Thorax fluitans
S22.8 Prelom drugih kostiju grudnog koša
Fractura ossium thoracis aliorum
S22.9 Prelom neoznačenog dela kosti grudnog koša
Fractura partis osseae thoracis,non specificatae
S23 Iščašenje,uganuće i istegnuće zglobova i veza grudnog koša
Luxatio,distorsio et distensio articulorum et ligamentorum thoracis
S23.0 Rascep grudnog međupršljenskog koluta
Ruptura traumatica disci intervertebralis thoracalis
S23.1 Iščašenje grudnog pršljena
Luxatio vertebrae thoracalis
S23.2 Iščašenje drugih neoznačenih delova grudnog koša
Luxatio partium thoracis aliarum,non specificatarum
S23.3 Uganuće i istegnuće grudnog dela kičme
Distorsio et distensio columnae vertebralis thoracalis
S23.4 Uganuće i istegnuće rebara i grudne kosti
Distorsio et distensio costarum et sterni
1 | 2 | 3 |  Sledeća »

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: