Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
R40 Pospanost,ošamućenost i besvesnost
Somnolentia,stupor et coma
R40.0 Pospanost
Somnolentia
R40.1 Ošamućenost
Stupor
R40.2 Besvesnost,neoznačena
Coma,non specificatum
R41 Drugi simptomi i znaci poimanja i svesnosti
Symptomata et signa cognitionis et conscientiae alia
R41.0 Dezorijentacija,neoznačena
Desorientatio,non specificata
R41.1 Nesećanje za period pre gubitka svesti
Amnesia anterograda
R41.2 Nesećanje za period posle dolaska svesti
Amnesia retrograda
R41.3 Drugo nesećanje
Amnesia alia
R41.8 Drugi i neoznačeni simptomi i znaci poimanja i svesnosti
Symptomata et signa cognitionis et conscientiae alii et non specificata
R42 Nestabilnost i vrtoglavica
Instabilitas et vertigo
R43 Poremećaji čula mirisa i poremećaji čula ukusa
Disordines olfactus et disordines gustus
R43.0 Gubitak čula mirisa
Anosmia
R43.1 Poremećaj razlikovanja mirisa
Parosmia
R43.2 Poremećaj osećaja ukusa
Parageusia
R43.8 Drugi i neoznačeni poremećaji čula mirisa i poremećaji čula ukusa
Disordines olfactus et disordines gustus alii et non specificati
R44 Drugi opšti simptomi i znaci osećanja i opažanja
Symptomata et signa sensus et perceptionis generalisata alia
R44.0 čulne obmane sluha
Hallucinationes auditivae
R44.1 čulne obmane vida
Hallucinationes visuales
R44.2 Druge čulne obmane
Hallucinationes aliae
R44.3 čulne obmane,neoznačene
Hallucinationes non specificatae
R44.8 Drugi opšti i neoznačeni simptomi i znaci osećanja i opažanja
Symptomata et signa sensus et perceptionis generalisata alia
R45 Simptomi i znaci osećanja (emocija)
Symptomata et signa emmotionalia
R45.0 Nervoza
Nervositas
R45.1 Nemir i razdražljivost
Inquietas et irritabilitas
R45.2 Bojazan
Angor
R45.3 Demoralizacija i bezvoljnost
Demoralisatio et apathia
R45.4 Razdražljivost i ljutnja
Irritabilitas et iracundia
R45.5 Neprijateljstvo
Inimicitia
R45.6 Fizičko nasilje
Violentia physica

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: