Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

Šifra Naziv
P70 Prolazni poremećaji metabolizma ugljenih hidrata ploda i novorođenčeta
Disordines metabolismi carbohydratorum fetus et neonati transitivi
P70.0 Sindrom odojčeta majke sa šećernom bolešću u trudnoći
Syndroma infantis matris cum diabeta gestationali
P70.1 Sindrom odojčeta majke sa šećernom bolešću
Syndroma infantis matris cum diabeta
P70.2 Šećerna bolest novorođenčeta
Diabetes mellitus neonati
P70.3 Snižen nivo šećera u krvi novorođenčeta uzrokovan lekovima
Hypoglycaemia neonati medicamentosa
P70.4 Drugi snižen nivo šećera u krvi novorođenčeta
Hypoglycaemia neonati alia
P70.8 Drugi prolazni poremećaji metabolizma ugljenih hidrata ploda i novorođenčeta
Disordines metabolismi carbohydratorum fetus et neonati transitivi alii
P70.9 Prolazni poremećaj metabolizma ugljenih hidrata ploda i novorođenčeta
Disordo metabolismi carbohydratorum fetus et neonati transitivus, non specificatus
P71 Prolazni poremećaji metabolizma kalcijuma i magnezijuma novorođenčeta
Disordines metabolismi calcii et magnesii neonati transitivi
P71.0 Snižen nivo kalcijuma novorođenčeta uzrokovan kravljim mlekom
Hypocalcaemia neonati propter lac vaccae
P71.1 Drugo sniženje nivoa kalcijuma u krvi novorođenčeta
Hypocalcaemia neonato alia
P71.2 Snižen nivo magnezijuma u krvi novorođenčeta
Hypomagnesiaemia neonati
P71.3 Fras novorođenčeta bez deficita kalcijuma ili magnezijuma
Tetania neonati sine deficientia calcii sive magnesii
P71.4 Prolazna smanjena aktivnost paraštitastih žlezda novorođenčeta
Hypoparathyreoidismus neonati transitivus
P71.8 Drugi prolazni poremećaji metabolizma kalcijuma i magnezijuma novorođenčeta
Disordines metabolismi calcii et magnesii neonati transitivi alii
P71.9 Prolazni poremećaj metabolizma kalcijuma i magnezijuma novorođenčeta, neoznačen
Disordo metabolismi calcii et magnesii neonati transitivus alius, non specificatus
P72 Druge prolaznr bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem novorođenčeta
Morbi systematis endocrini neonati transitivi alii
P72.0 Gušavost novorođenčeta
Struma neonati
P72.1 Prolazna povećana aktivnost štitaste žlezde novorođenčeta
Hyperthyreosis neonati transitiva
P72.2 Drugi prolazni poremećaji funkcije štitaste žlezde novorođenčeta
Dysfunctiones glandulae thyreoideae neonati transitive
P72.8 Druge prolazne označene bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem novorođenčeta
Morbi systematis endocrini neonati transitivi alii, specificati
P72.9 Prolazan poremećaj žlezda sa unutrašnjim lučenjem novorođenčeta, neoznačen
Morbus systematis endocrini neonati transitivus, non specificatus
P74 Drugi prolazni poremećaji elektrolita i metabolizma novorođenčeta
Disordines neonati electrolyticae et metabolicae transitivi alii

Pretraga po šifri bolesti:


  

ili po ključnoj reči i grupi: